EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0528

Kommissionens förordning (EG) nr 528/2002 av den 22 mars 2002 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar som lämnats in i mars 2002 om importlicenser för vissa grisköttsprodukter i enlighet med den ordning som fastställs i avtalet mellan gemenskapen och Slovenien kan godkännas

OJ L 80, 23.3.2002, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/528/oj

32002R0528

Kommissionens förordning (EG) nr 528/2002 av den 22 mars 2002 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar som lämnats in i mars 2002 om importlicenser för vissa grisköttsprodukter i enlighet med den ordning som fastställs i avtalet mellan gemenskapen och Slovenien kan godkännas

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 080 , 23/03/2002 s. 0012 - 0013


Kommissionens förordning (EG) nr 528/2002

av den 22 mars 2002

om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar som lämnats in i mars 2002 om importlicenser för vissa grisköttsprodukter i enlighet med den ordning som fastställs i avtalet mellan gemenskapen och Slovenien kan godkännas

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 571/97 av den 26 mars 1997 om närmare bestämmelser för tillämpningen inom grisköttssektorn av det interimsavtal som ingåtts mellan gemenskapen och Slovenien(1) senast ändrat genom förordning (EG) nr 1006/2001(2), särskilt artikel 4.4 i denna, och

av följande skäl:

(1) De ansökningar om importlicens som lämnats in för det andra kvartalet 2002 gäller kvantiteter som är mindre än de tillgängliga kvantiteterna och kan därför godkännas i sin helhet.

(2) Det är nödvändigt att fastställa hur mycket gränsen får överskridas under följande period.

(3) Det är lämpligt att uppmärksamma aktörerna på att licenserna endast kan användas för produkter som uppfyller samtliga för närvarande gällande veterinärbestämmelser i gemenskapen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Ansökningar om importlicenser för perioden 1 april-30 juni 2002 som har lämnats in i enlighet med förordning (EG) nr 571/97 skall godkännas i enlighet med bilaga I.

2. Under perioden 1 juli-30 september 2002 kan ansökningar om importlicens inlämnas för den kvantitet som anges i bilaga II i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 571/97.

3. Licenser får endast användas för de produkter som uppfyller samtliga för närvarande gällande veterinärbestämmelser i gemenskapen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 mars 2002.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 85, 27.3.1997, s. 56.

(2) EGT L 140, 24.5.2001, s. 13.

BILAGA I

>Plats för tabell>

BILAGA II

>Plats för tabell>

Top