Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0481

Kommissionens förordning (EG) nr 481/2002 av den 15 mars 2002 om att inte fullfölja det 285:e delanbudsförfarandet som inletts som en allmän interventionsåtgärd i enlighet med förordning (EEG) nr 1627/89

OJ L 75, 16.3.2002, p. 33–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/481/oj

32002R0481

Kommissionens förordning (EG) nr 481/2002 av den 15 mars 2002 om att inte fullfölja det 285:e delanbudsförfarandet som inletts som en allmän interventionsåtgärd i enlighet med förordning (EEG) nr 1627/89

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 075 , 16/03/2002 s. 0033 - 0033


Kommissionens förordning (EG) nr 481/2002

av den 15 mars 2002

om att inte fullfölja det 285:e delanbudsförfarandet som inletts som en allmän interventionsåtgärd i enlighet med förordning (EEG) nr 1627/89

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2345/2001(2), särskilt artikel 47.8 i denna, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens förordning (EG) nr 562/2000 av den 15 mars 2000 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1254/1999 vad avser systemen för offentliga interventionsuppköp inom nötköttssektorn(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1564/2001(4), fastställs vilka villkor som ska vara uppfyllda för offentliga interventionsuppköp. I enlighet med bestämmelserna i denna förordning inleddes ett anbudsförfarande genom artikel 1.1 i kommissionens förordning (EEG) nr 1627/89 av den 9 juni 1989 om uppköp av nötkött genom anbudsinfordran(5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 238/2002(6).

(2) Enligt artikel 13.1 i förordning (EG) nr 562/2000 skall det eventuellt vid varje delanbudsförfarande fastställas ett högsta uppköpspris för kvalitet R3 med hänsyn till mottagna anbud. I enlighet med artikel 13.2 kan det beslutas att anbudsförfarandet inte skall avslutas.

(3) Efter genomgång av de anbud som lämnats in för det 285:e delanbudsförfarandet och med beaktande, i enlighet med artikel 47.8 i förordning (EG) nr 1254/1999, av marknadens krav på ett rimligt stöd och den säsongsbetingade utvecklingen av slakt och av priser, är det lämpligt att inte fullfölja anbudet.

(4) Genom artikel 1.7 i kommissionens förordning (EG) nr 1209/2001 av den 20 juni 2001 om undantag från förordning (EG) nr 562/2000 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) 1254/1999 vad avser system för offentliga interventionsuppköp inom nötköttssektorn(7), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2579/2001(8), öppnas en offentlig intervention för slaktkroppar eller halva slaktkroppar av magra nötkreatur med fastställande av bestemmelser som kompletterar de som fastställts för intervention av andra produkter. För det 285:e delanbudsförfarandet har inget anbud lämnats in.

(5) Med tanke på händelseutvecklingen bör denna förordning omedelbart träda i kraft.

(6) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för nötkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det 285:e delanbudsförfarandet som inleddes genom förordning (EEG) nr 1627/89 fullföljs inte.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 16 mars 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 mars 2002.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 21.

(2) EGT L 315, 1.12.2001, s. 29.

(3) EGT L 68, 16.3.2000, s. 22.

(4) EGT L 208, 1.8.2001, s. 14.

(5) EGT L 159, 10.6.1989, s. 36.

(6) EGT L 39, 9.2.2002, s. 4.

(7) EGT L 165, 21.6.2001, s. 15.

(8) EGT L 344, 28.12.2001, s. 68.

Top