Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0136

Kommissionens förordning (EG) nr 136/2002 av den 25 januari 2002 om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater

OJ L 24, 26.1.2002, p. 4–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/136/oj

32002R0136

Kommissionens förordning (EG) nr 136/2002 av den 25 januari 2002 om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 024 , 26/01/2002 s. 0004 - 0004


Kommissionens förordning (EG) nr 136/2002

av den 25 januari 2002

om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1670/2000(2),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 2771/1999 av den 16 december 1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller interventionsåtgärder på marknaden för smör och grädde(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1614/2001(4), särskilt artikel 2 i denna, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 2227/1999 skall kommissionen inleda respektive avbryta uppköp genom anbudsinfordran så snart det i en medlemsstat konstateras att det nationella marknadspriset under två på varandra förljande veckor är lägre än 92 % av interventionspriset, respektive uppgår till 92 % eller mer av interventionspriset.

(2) Den senaste förteckningen över medlemsstater i vilka interventionsuppköpen tillfälligt skall upphöra fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 10/2002(5). Denna förteckning bör uppdateras med tanke på de nya marknadspriser som Sverige meddelat i enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 2771/1999. Av tydlighetsskäl bör förteckningen ersättas och förordning (EG) nr 10/2002 upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppköp av smör genom anbudsinfordran enligt artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1255/1999 skall tillfälligt upphöra i Belgien, Luxemburg, Danmark, Grekland, Österrike och Sverige.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 10/2002 skall upphöra att gälla.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 26 januari 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 januari 2002.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 48.

(2) EGT L 193, 29.7.2000, s. 10.

(3) EGT L 333, 24.12.1999, s. 11.

(4) EGT L 214, 8.8.2001, s. 20.

(5) EGT L 3, 5.1.2002, s. 30.

Top