Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22001D0756

2001/756/EG: Beslut nr 6/2001 av associeringsrådet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Estland, å andra sidan av den 18 juli 2001 om förbättringar av den handelsordning för förädlade jordbruksprodukter som anges i protokoll 2 till Europaavtalet

OJ L 283, 27.10.2001, p. 49–66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/756/oj

22001D0756

2001/756/EG: Beslut nr 6/2001 av associeringsrådet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Estland, å andra sidan av den 18 juli 2001 om förbättringar av den handelsordning för förädlade jordbruksprodukter som anges i protokoll 2 till Europaavtalet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 283 , 27/10/2001 s. 0049 - 0066


Beslut nr 6/2001 av associeringsrådet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Estland, å andra sidan

av den 18 juli 2001

om förbättringar av den handelsordning för förädlade jordbruksprodukter som anges i protokoll 2 till Europaavtalet

(2001/756/EG)

ASSOCIERINGSRÅDET HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Estland, å andra sidan(1), särskilt artiklarna 1 och 2 i protokoll 2 till detta(2), och

av följande skäl:

(1) I protokoll 2 föreskrivs om en handelsordning för förädlade jordbruksprodukter mellan gemenskapen och Estland.

(2) Enligt artikel 1.3 i protokoll 2 skall associeringsrådet besluta i synnerhet om ändringar av de tullsatser som anges i bilagan till protokollet och om ökning eller avskaffande av tullkvoterna.

(3) Enligt artikel 2 andra strecksatsen i protokoll 2 får associeringsrådet också besluta huruvida tullsatserna skall sänkas som svar på om sänkningar som görs till följd av ömsesidiga medgivanden vad det gäller förädlade jordbruksprodukter.

(4) De årliga kvoter som anges i bilagan till detta beslut bör öppnas för år 2001. Eftersom dessa årliga kvoter endast kan öppnas efter den 1 januari 2001, på ett datum som skall fastställas senare, bör de minskas i proportion till hur lång tid som redan förflutit.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till protokoll 2 om handel mellan gemenskapen och Estland med förädlade jordbruksprodukter skall ersättas med den bilaga som återges i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

De årliga kvoter för år 2001 som gäller enligt den bilaga som återges i bilagan till detta beslut skall minskas i proportion till hur lång tid, räknat i antal hela månader, som redan förflutit.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den första dagen i andra månaden efter det att det har antagits.

Utfärdat i Bryssel den 18 juli 2001.

På associeringsrådets vägnar

T. H. Ilves

Ordförande

(1) EGT L 68, 9.3.1998, s. 3.

(2) EGT L 29, 3.2.1999, s. 15.

BILAGA

"BILAGA

Tabell 1

Kvoter som skall tillämpas på import till gemenskapen av varor med ursprung i Estland - inom kvoten gäller tullfrihet

>Plats för tabell>

Tabell 2

Tullar som skall tillämpas på import till gemenskapen av varor med ursprung i Estland

>Plats för tabell>

Tabell 3

Grundbelopp att beakta vid beräkningen av den nedsatta jordbruksrelaterade delen av avgiften (EAR) och de tilläggstullar som skall tillämpas vid import till gemenskapen av varor som finns upptagna i tabell 2

>Plats för tabell>"

Top