Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0557

2001/557/EG: Kommissionens beslut av den 11 juli 2001 om undantagande från gemenskapsfinansiering av vissa utgifter som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) [delgivet med nr K(2001) 1795]

OJ L 200, 25.7.2001, p. 28–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/557/oj

32001D0557

2001/557/EG: Kommissionens beslut av den 11 juli 2001 om undantagande från gemenskapsfinansiering av vissa utgifter som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) [delgivet med nr K(2001) 1795]

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 200 , 25/07/2001 s. 0028 - 0036


Kommissionens beslut

av den 11 juli 2001

om undantagande från gemenskapsfinansiering av vissa utgifter som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ)

[delgivet med nr K(2001) 1795]

(Endast de tyska, engelska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska och spanska texterna är giltiga)

(2001/557/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 729/70 av den 21 april 1970 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1287/95(2), särskilt artikel 5.2 c i denna,

efter samråd med Fondkommittén, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 5.2 c i förordning (EEG) nr 729/70 skall kommissionen sedan den konstaterat att betalningar inte har verkställts i enlighet med gemenskapsreglerna, besluta om vilka betalningar som skall undantas från gemenskapsfinansiering.

(2) Enligt den ovan nämnda artikeln i förordning (EEG) nr 729/70 samt artikel 8.1 och 8.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1663/95 av den 7 juli 1995 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 729/70 i fråga om förfarandet vid avslutande av räkenskaperna för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ)(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2245/1999(4), skall kommissionen utföra nödvändiga kontroller, meddela medlemsstaterna resultaten av dessa, ta del av medlemsstaternas iakttagelser, sammankalla till bilaterala diskussioner för att söka nå en överenskommelse med berörda medlemsstater samt formellt meddela sina slutsatser till dessa med hänvisning till kommissionens beslut 94/442/EG av den 1 juli 1994 om ett förlikningsförfarande i samband med räkenskapsavslutet för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ)(5), ändrat genom beslut (EG) 2000/649/EG(6).

(3) Medlemsstaterna har haft möjlighet att inleda ett förlikningsförfarande. Denna möjlighet har utnyttjats i vissa fall och kommissionen har studerat rapporten från förfarandet ifråga.

(4) Enligt artiklarna 2 och 3 i förordning (EEG) nr 729/70 och artikel 2 i förordning (EG) nr 1258/1999 får finansiering bara ske av bidrag till export till tredje land och av interventioner för reglering av jordbruksmarknaderna, vilka beviljats respektive företagits i enlighet med gemenskapsreglerna inom ramen för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

(5) De utförda kontrollerna, resultaten av de bilaterala diskussionerna och förlikningsförfarandena har visat att en del av de betalningar som medlemsstaterna uppgett inte uppfyller dessa villkor och följaktligen inte får finansieras av garantisektionen vid EUGFJ.

(6) I bilagan till detta beslut återfinns de belopp som inte tillåts belasta garantisektionen vid EUGFJ och dessa påverkar inte de betalningar som gjorts tjugofyra månader innan kommissionen skriftligen meddelade medlemsstaterna resultaten av kontrollerna.

(7) Vad gäller de fall som avses genom detta beslut har kommissionen meddelat medlemsstaterna beräkningen av de belopp som skall undantas på grund av att de inte överensstämmer med gemenskapsreglerna, i samband med den sammanfattande rapport som rör detta beslut.

(8) Detta beslut påverkar inte de ekonomiska konsekvenser som kommissionen kan komma att dra av domstolens domar i mål som ännu inte avgjorts den 31 mars 2001 och som gäller frågor som omfattas av detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De i bilagan angivna betalningarna, verkställda av medlemsstaternas godkända utbetalningsställen inom ramen för garantisektionen vid EUGFJ, skall genom detta beslut undantas från gemenskapsfinansiering, då de inte överensstämmer med gemenskapsreglerna.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Irland, Republiken Italien, Republiken Portugal, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 11 juli 2001.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 94, 28.4.1970, s. 13.

(2) EGT L 125, 8.6.1995, s. 1.

(3) EGT L 158, 8.7.1995, s. 6.

(4) EGT L 273, 23.10.1999, s. 5.

(5) EGT L 182, 16.7.1994, s. 45.

(6) EGT L 272, 25.10.2000, s. 41.

BILAGA

SAMMANFATTNING AV KORRIGERINGAR

>Plats för tabell>

SAMMANFATTNING AV KORRIGERINGAR I EURO

>Plats för tabell>

Top