Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0520

2001/520/EG: Kommissionens beslut av den 9 juli 2001 om att inte uppta paration i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännande för växtskyddsmedel som innehåller detta verksamma ämne (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2001) 1772]

OJ L 187, 10.7.2001, p. 47–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 033 P. 114 - 115
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 033 P. 114 - 115
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 033 P. 114 - 115
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 033 P. 114 - 115
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 033 P. 114 - 115
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 033 P. 114 - 115
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 033 P. 114 - 115
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 033 P. 114 - 115
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 033 P. 114 - 115
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 038 P. 133 - 134
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 038 P. 133 - 134
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 003 P. 113 - 114

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/520/oj

32001D0520

2001/520/EG: Kommissionens beslut av den 9 juli 2001 om att inte uppta paration i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännande för växtskyddsmedel som innehåller detta verksamma ämne (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2001) 1772]

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 187 , 10/07/2001 s. 0047 - 0048


Kommissionens beslut

av den 9 juli 2001

om att inte uppta paration i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännande för växtskyddsmedel som innehåller detta verksamma ämne

[delgivet med nr K(2001) 1772]

(Text av betydelse för EES)

(2001/520/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/36/EG(2), särskilt artikel 8.2 fjärde stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92 av den 11 december 1992 om närmare bestämmelser för genomförandet av den första etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsprodukter(3) på marknaden, senast ändrad genom förordning (EG) nr 1972/1999(4), särskilt artikel 7.3 a led b i denna, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG skall kommissionen påbörja ett arbetsprogram som syftar till att undersöka de verksamma ämnen som används i växtskyddsprodukter som redan fanns på marknaden den 15 juli 1993. I förordning (EEG) nr 3600/92 fastställs närmare bestämmelser för genomförandet av programmet.

(2) I kommissionens förordning (EG) nr 933/94(5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2230/95(6), där de verksamma ämnen fastställs som skall utvärderas inom ramen för förordning (EEG) nr 3600/92, fastställs även en rapporterande medlemsstat för utvärderingen av varje ämne samt anges de producenter av varje verksamt ämne som har gjort en anmälan i tid i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EEG) nr 3600/92.

(3) Paration är ett av de 90 verksamma ämnen som anges i förordning (EG) nr 933/94.

(4) I enlighet med artikel 7.1 c i förordning (EEG) nr 3600/92 överlämnade Italien, som utsetts till rapporterande medlemsstat, den 30 novemer 1998, en rapport till kommissionen om sin utvärdering av de uppgifter som anmälarna överlämnat i enlighet med artikel 6.1 i den förordningen.

(5) Efter att ha mottagit rapporten från den rapporterande medlemsstaten inledde kommissionen samråd med både medlemsstaternas experter och huvudanmälaren (Cheminova), i enlighet med artikel 7.3 i förordning (EEG) nr 3600/92.

(6) Medlemsstaterna och kommissionen har granskat Italiens utvärderingsrapport inom ramen för Ständiga kommittén för växtskydd. Resultatet av denna granskning presenterades den 12 december 2000 i form av en kommissionsrapport om paration, i enlighet med artikel 7.6 i förordning (EEG) nr 3600/92.

(7) Resultatet av de utvärderingar som har gjorts på grundval av lämnade uppgifter har inte visat att man kan anta att de växtskyddsmedel som innehåller paration, med de förslagna användningsföreskrifterna, i allmänt uppfyller de krav som anges i artikel 5.1 a-b i direktiv 91/414/EEG. Särskilt gäller detta säkerheten för användare som potentiellt exponeras för paration och beträffande ämnets spridning och uppträdande i miljön och dess möjliga inverkan på icke-målorganismer.

(8) Huvudanmälaren har meddelat kommissionen och den rapporterande medlemsstaten att den inte längre vill delta i arbetsprogrammet för detta verksamma ämne och att ytterligare uppgifter därför inte kommer att lämnas.

(9) Det är därför inte möjligt att uppta detta verksamma ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

(10) En övergångsperiod under vilken kvarvarande lager av de växtskyddsmedel som innehåller paration som är tillåtna av medlemsstaten får omhändertas, lagras, släppas ut på marknaden och användas i enlighet med artikel 4.6 i direktiv 91/414/EEG skall begränsas till högst 12 månader för att kvarvarande lager inte skall användas mer än under en ytterligare vegetationssäsong.

(11) Detta beslut påverkar inte de eventuella åtgärder som kommissionen kan komma att vidta i ett senare skede avseende detta verksamma ämne, inom ramen för rådets direktiv 79/117/EEG(7).

(12) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Paration skall inte upptas som ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall se till att

1. godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller paration återkallas senast sex månader efter den dag då detta beslut antagits,

2. inga godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller paration beviljas eller förnyas enligt det undantag som anges i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG från och med den dag då detta beslut antagits.

Artikel 3

En eventuell övergångsperiod som beviljas av medlemsstaten under vilken kvarvarande lager får omhändertas, lagras, släppas ut på marknaden och användas i enlighet med artikel 4.6 i direktiv 91/414/EEG skall vara så kort som möjligt och upphöra senast 18 månader efter den dag då detta beslut antagits.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 9 juli 2001.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EGT L 164, 20.6.2001, s. 1.

(3) EGT L 366, 15.12.1992, s. 10.

(4) EGT L 244, 16.9.1999, s. 41.

(5) EGT L 107, 28.4.1994, s. 8.

(6) EGT L 225, 22.9.1995, s. 1.

(7) EGT L 33, 8.2.1979, s. 36.

Top