Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1394

Kommissionens förordning (EG) nr 1394/2001 av den 9 juli 2001 om fastställande av förvaltningsbestämmelser för de kvantitativa kvoter som är tillämpliga under 2002 för vissa produkter med ursprung i Folkrepubliken Kina

OJ L 187, 10.7.2001, p. 31–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1394/oj

32001R1394

Kommissionens förordning (EG) nr 1394/2001 av den 9 juli 2001 om fastställande av förvaltningsbestämmelser för de kvantitativa kvoter som är tillämpliga under 2002 för vissa produkter med ursprung i Folkrepubliken Kina

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 187 , 10/07/2001 s. 0031 - 0036


Kommissionens förordning (EG) nr 1394/2001

av den 9 juli 2001

om fastställande av förvaltningsbestämmelser för de kvantitativa kvoter som är tillämpliga under 2002 för vissa produkter med ursprung i Folkrepubliken Kina

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 520/94 av den 7 mars 1994 om fastställande av ett gemenskapsförfarande för förvaltningen av kvantitativa kvoter(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 138/96(2), särskilt artikel 2.3 och 2.4 samt artikel 6.3, artiklarna 13, 23 och 24 i denna, och

av följande skäl:

(1) Genom rådets förordning (EG) nr 519/94 av den 7 mars 1994 om gemenskapsregler för import från vissa tredje länder och om upphävande av förordningarna (EEG) nr 1765/82, (EEG) nr 1766/82 och (EEG) nr 3420/83(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1138/98(4), infördes årliga kvantitativa kvoter för vissa i bilaga II till denna förordning angivna produkter med ursprung i Kina. Bestämmelserna i förordning (EG) nr 520/94 är tillämpliga för de kvoterna.

(2) I enlighet därmed antog kommissionen förordning (EG) nr 738/94(5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 983/96(6), rörande allmänna bestämmelser för genomförandet av förordning (EG) nr 520/94. Dessa bestämmelser är tillämpliga vid förvaltningen av de ovannämnda kvoterna, om inte annat följer av bestämmelserna i den här förordningen.

(3) Med hänsyn till vissa särdrag i den kinesiska ekonomin, den säsongsartade karaktären hos en del av produkterna samt den tid som krävs för transporterna, läggs order på produkter som omfattas av kvoter i allmänhet före kvotårets början. Det är därför viktigt att säkerställa att restriktioner av administrativ art inte hindrar genomförandet av planerad import. För att inte kontinuiteten i handelsmönstren skall påverkas bör därför bestämmelserna för fördelning och förvaltning av kvoterna för 2002 antas före kvotårets början.

(4) En genomgång av de olika förvaltningsmetoder som anges i förordning (EG) nr 520/94 visar på att den metod som grundar sig på traditionella handelsmönster bör antas. Enligt denna metod delas kvoterna upp i två delar, varvid den ena delen förbehålls traditionella importörer och den andra övriga sökande.

(5) Detta har visat sig vara det bästa sättet att säkerställa kontinuiteten i affärerna för de berörda gemenskapsimportörerna och att undvika störningar i handelsmönstret.

(6) Den referensperiod som i tidigare förordning om förvaltning av de berörda kvoterna användes för tilldelning av den del av kvoten som är avsatt för traditionella importörer kan inte uppdateras. År 2000 karakteriserades av vissa snedvridningar, i synnerhet av mer än dubbelt så många ansökningar från en medlemsstat, vilket resulterade i kraftigt minskade individuella tilldelningar av kvoten till alla icke-traditionella importörer i samtliga medlemsstater. De senaste åren som är representativa för en normal utveckling av handelsflödena avseende de berörda produkterna är alltså år 1998 och 1999. Följaktligen måste de traditionella importörerna bevisa att de under åren 1998 eller 1999 importerade produkter med ursprung i Kina vilka omfattas av kvoterna i fråga.

(7) Det har tidigare konstaterats att den metod som avses i artikel 10 i förordning (EG) nr 520/94 och som grundar sig på den ordning i vilken ansökningarna kommer in kan vara mindre lämpad för tilldelning av den del av kvoten som är förbehållen icke-traditionella importörer. Därför är det i enlighet med artikel 2.4 i förordning (EG) nr 520/94 lämpligt att föreskriva tilldelning i proportion till de begärda kvantiteterna, på grundval av en samtidig genomgång av de ansökningar om importlicenser som faktiskt inlämnats, i enlighet med artikel 13 i förordning (EG) nr 520/94.

(8) Det har visat sig att den ovanliga ökningen av antalet ansökningar som lämnats in för den del av kvoten som är avsatt för icke-traditionella importörer beror på att det kommit in flerdubbla licensansökningar från företag som i själva verket inte är verksamma som enskilda importörer utan enbart har bildats som enskilda juridiska enheter för att göra det möjligt att lämna in flera ansökningar. I förordning (EG) nr 520/94, särskilt skäl 5 i ingressen och artikel 5, uppmanas kommissionen att säkerställa att alla som ansöker garanteras lika tillgång till kvoterna och att de importlicenser som utfärdas avser ekonomiskt betydande mängder. För att tilldela kvoten avsedd för icke-traditionella importörer i enlighet med dessa principer bör förvaltningsbestämmelserna ändras. Kommissionen anser det nödvändigt att aktörer som ansöker. som icke-traditionella im importörer och som omfattas av definitionen i artikel 143 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93(7), senast ändrad genom förordning (EG) nr 993/2001(8), beträffande närstående företag, endast skall få lov att lämna in en licensansökan för varje kvotdel som är avsatt för icke-traditionella importörer. För att förhindra spekulativa ansökningar, bör den mängd som en icke-traditionell importör kan ansöka om begränsas till en viss volym.

(9) Med hänsyn till kvottilldelningen bör en tidsgräns fastställas för traditionella och övriga importörers inlämnande av ansökningar om licens.

(10) Medlemsstaterna måste underrätta kommissionen om mottagna importlicensansökningar, i enlighet med förfarandet i artikel 8 i förordning (EG) nr 520/94. Uppgifter om traditionella importörers tidigare import måste uttryckas i samma enheter som kvoten i fråga.

(11) Med hänsyn till den speciella karaktären hos transaktioner avseende produkter som omfattas av kvoter, och särskilt med tanke på den tid som krävs för transporter, bör importlicenserna upphöra att gälla den 31 december 2002.

(12) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté för förvaltning av kvoter som inrättades genom artikel 22 i förordning (EG) nr 520/94.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning fastställs för år 2002 särskilda bestämmelser för förvaltning av de kvantitativa kvoterna enligt bilaga II till rådets förordning (EG) nr 519/94.

Förordning (EG) nr 738/94 rörande allmänna bestämmelser för genomförandet av förordning (EG) nr 520/94 skall tillämpas, om inte annat följer av de särskilda bestämmelserna i den här förordningen.

Artikel 2

1. De kvantitativa kvoter som avses i artikel 1 skall fördelas med användning av den metod som anges i artikel 2.2 a i förordning (EG) nr 520/94 och som grundar sig på traditionella handelsmönster.

2. De delar av varje kvantitativ kvot som avsätts för traditionella respektive övriga importörer anges i bilaga I till denna förordning.

3. a) Den del som avsätts för icke-traditionella importörer skall tilldelas genom användning av den metod som grundar sig på tilldelning i proportion till de begärda kvantiteterna, varvid den volym som varje sökande kan ansöka om inte får överskrida den volym eller det värde som anges i bilaga II.

b) Aktörer som anses vara närstående personer i enlighet med definitionen i artikel 143 i förordning (EEG) nr 2454/93 (om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92(9), om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen) får endast lov att lämna in en licensansökan för den del av kvoten som är avsatt för icke-traditionella importörer gällande de varor som beskrivs i ansökan. Utöver den förklaring som föreskrivs i artikel 3.2 g i förordning (EG) nr 738/94 skall det i licensansökan för den icke-traditionella kvoten anges att den sökande inte är närstående någon annan aktör som ansöker om den icke-traditionella kvoten i fråga.

Artikel 3

Ansökningar om importlicenser skall inges till de behöriga myndigheter som anges i bilaga III till denna förordning från och med dagen efter det att denna förordning har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning till och med den 7 september 2001, kl. 15.00 Brysseltid.

Artikel 4

1. För tilldelningen av den del av varje kvot som är avsatt för traditionella importörer skall de aktörer som kan visa att de importerat varor under kalenderåren 1998 eller 1999 anses vara traditionella importörer.

2. De bevishandlingar som avses i artikel 7 i förordning (EG) nr 520/94 skall avse övergång till fri omsättning som importören anger under kalenderåren 1998 eller 1999, av produkter med ursprung i Kina som omfattas av den kvot med avseende på vilken ansökan görs.

3. I stället för de handlingar som avses i artikel 7 första strecksatsen i förordning (EG) nr 520/94 får den sökande till sin licensansökan foga handlingar som upprättats och bestyrkts av de behöriga nationella myndigheterna på grundval av tillgängliga tulluppgifter, som bevis för att de sökande, eller i förekommande fall, den aktör vars verksamhet de sökande övertagit, importerade produkten i fråga under kalenderåren 1998 eller 1999.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall senast den 21 september 2001, kl. 10.00 Brysseltid, meddela kommissionen antalet importlicensansökningar och den sammanlagda kvantitet som dessa avser samt, vad gäller de ansökningar som inlämnats av traditionella importörer, volymen av den tidigare import som genomförts av de traditionella importörerna under den referensperiod som avses i artikel 4.1 i denna förordning.

Artikel 6

Kommissionen skall senast den 12 oktober 2001 anta de kvantitativa kriterier som skall användas av de behöriga nationella myndigheterna för att tillmötesgå importörernas ansökningar.

Artikel 7

Importlicenserna skall gälla ett år från och med den 1 januari 2002.

Artikel 8

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 juli 2001.

På kommissionens vägnar

Pascal Lamy

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 66, 10.3.1994, s. 1.

(2) EGT L 21, 27.1.1996, s. 6.

(3) EGT L 67, 10.3.1994, s. 89.

(4) EGT L 159, 3.6.1998, s. 1.

(5) EGT L 87, 31.3.1994, s. 47.

(6) EGT L 131, 1.6.1996, s. 47.

(7) EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

(8) EGT L 141, 28.5.2001, s. 1.

(9) EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

BILAGA I

FÖRDELNING AV KVOTER

>Plats för tabell>

BILAGA II

STÖRSTA KVANTITET SOM VAR OCH EN AV DE ÖVRIGA, ICKE-TRADITIONELLA, IMPORTÖRERNA FÅR ANSÖKA OM

>Plats för tabell>

BILAGA III

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

1. BELGIQUE/BELGIË Ministère des affaires économiques Administration des relations économiques

4e division: mise en oeuvre des politiques commerciales

Service des licences

Ministerie van Economische Zaken Bestuur van de Economische Betrekkingen

4e afdeling: Toepassing van de Handelspolitiek

Dienst Vergunningen

rue Général-Leman 60/Generaal Lemanstraat 60 B - 1040 Bruxelles/Brussel Tél./Tel. (32-2) 206 58 16 Télécopieur/Fax (32-2) 230 83 22/231 14 84

2. DANMARK Erhvervsfremme Styrelsen Vejlsøvej 29 DK - 8600 Silkeborg Tlf. (45) 35 46 60 00 Fax (45) 35 46 64 01

3. DEUTSCHLAND Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Straße 29-35 D - 65760 Eschborn Tel. (49) 619 64 08-0 Fax (49) 619 69 42 26/(49) 61 96 908-800

4. GREECE/ΕΛΛΑΔΑ Ministry of National Economy General Secretariat of International Economic Relations

Directorate for Foreign Trade Issues

1, Kornarou Street GR - Athens 10563 Tel.: (30-1) 328 60 31/328 60 32 Fax: (30-1) 328 60 94/328 60 59

5. ESPAÑA Ministerio de Economía y Hacienda Dirección General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana, 162 E - 28046 Madrid Tel.: (34) 913 49 38 94/913 49 37 78 Fax: (34) 913 49 38 32/913 49 37 40

6. FRANCE Service des titres du commerce extérieur 8, rue de la Tour-des-Dames F - 75436 Paris Cedex 09 Tél. (33-1) 55 07 46 69/95 Fax (33-1) 55 07 46 59

7. IRELAND Department of Enterprise, Trade and Employment Licensing Unit, Block C Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2 Ireland Tel. (353-1) 631 25 41 Fax (353-1) 631 25 62

8. ITALIA Ministero del Commercio con l'estero DG per la Politica commerciale e la gestione del regime degli scambi - Divisione VII Viale America, 341 I - 00144 Roma Tel. (39) 06 599 31/59 93 24 19/59 93 24 00 Fax (39) 06 592 55 56

9. LUXEMBOURG Ministère des affaires étrangères Office des licences Boîte postale 113 L - 2011 Luxembourg Tél. (352) 22 61 62 Télécopieur (352) 46 61 38

10. NEDERLAND Belastingdienst/Douane Engelse Kamp 2 Postbus 30003 9700 RD Groningen Nederland Tel. (31-50) 523 91 11 Fax (31-50) 526 06 98/523 92 37

11. ÖSTERREICH Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Landstrasser Hauptstraße 55/57 A - 1031 Wien Tel. (43) 171 10 00 83 45 Fax (43) 171 10 00 83 86

12. PORTUGAL Ministério da Economia Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais Avenida da República, 79 P - 1069-059 Lisboa Tel.: (351) 217 91 18 00/19 43 Fax: (351) 217 93 22 10,/217 96 37 23 Telex: 13 418

13. SUOMI/FINLAND Tullihallitus/Tullstyrelsen Erottajankatu 2/Skillnadsgatan 2 FIN - 00101 Helsinki/Helsingfors P./tfn (358-9) 6141 F./fax (358-9) 614 28 52

14. SVERIGE Kommerskollegium Box 6803 S - 113 86 Stockholm Tfn (46-8) 690 48 00 Fax (46-8) 30 67 59

15. UNITED KINGDOM Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House

West Precinct

Billingham TS23 2NF United Kingdom Tel. (44-1642) 36 43 33/36 43 34 Fax (44-1642) 53 35 57

Top