Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22001D0058

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 58/2001 av den 18 maj 2001 om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

OJ L 165, 21.6.2001, p. 64–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 006 P. 209 - 209
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 006 P. 209 - 209
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 006 P. 209 - 209
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 006 P. 209 - 209
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 006 P. 209 - 209
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 006 P. 209 - 209
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 006 P. 209 - 209
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 006 P. 209 - 209
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 006 P. 209 - 209
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 060 P. 115 - 115
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 060 P. 115 - 115
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 094 P. 137 - 137

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/58(2)/oj

22001D0058

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 58/2001 av den 18 maj 2001 om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 165 , 21/06/2001 s. 0064 - 0064


Gemensamma EES-kommitténs beslut

nr 58/2001

av den 18 maj 2001

om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artiklarna 86 och 98 i detta, och

av följande skäl:

(1) Protokoll 31 till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 24/2000 av den 25 februari 2000(1).

(2) Samarbetet mellan de avtalsslutande parterna bör utsträckas så att det omfattar Europaparlamentets och rådets beslut nr 2850/2000/EG av den 20 december 2000 om upprättande av en gemenskapsram för samarbete om oavsiktlig eller avsiktlig förorening av havet(2).

(3) Protokoll 31 till avtalet bör därför ändras för att detta utsträckta samarbete skall kunna inledas med verkan från och med den 1 januari 2001.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande skall läggas till i artikel 3 (Miljö) i protokoll 31 till avtalet: "4. Efta-staterna skall med verkan från och med den 1 januari 2001 delta i det åtgärdsprogram för gemenskapen som avses i punkt 7.

5. Efta-staterna skall bidra ekonomiskt till det åtgärdsprogram som avses i punkt 7 i enlighet med artikel 82.1a i avtalet.

6. Efta-staterna skall delta i full omfattning i de EG-kommittéer som biträder Europeiska gemenskapernas kommission i förvaltningen, utvecklingen och genomförandet av det åtgärdsprogram som avses i punkt 7.

7. Följande gemenskapsrättsakt samt rättsakter som grundas på den utgör utgångspunkten för denna artikel:

- 32000 D 2850: Europaparlamentets och rådets beslut nr 2850/2000/EG av den 20 december 2000 om upprättande av en gemenskapsram för samarbete om oavsiktlig eller avsiktlig förorening av havet (EGT L 332, 28.12.2000, s. 1)."

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 19 maj 2001 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén(3).

Det skall tillämpas från och med den 1 januari 2001.

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas offciella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 18 maj 2001.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

P. Westerlund

Ordförande

(1) EGT L 103, 12.4.2001, s. 51.

(2) EGT L 332, 28.12.2000, s. 1.

(3) Inga konstitutionella krav angivna.

Top