Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1221

Kommissionens förordning (EG) nr 1221/2001 av den 19 juni 2001 om fastställande av enhetsvärdena för tullvᄂrdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor

OJ L 165, 21.6.2001, p. 42–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1221/oj

32001R1221

Kommissionens förordning (EG) nr 1221/2001 av den 19 juni 2001 om fastställande av enhetsvärdena för tullvᄂrdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 165 , 21/06/2001 s. 0042 - 0047


Kommissionens förordning (EG) nr 1221/2001

av den 19 juni 2001

om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om upprättandet av en tullkodex för gemenskapen(1), senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2700/2000(2),

med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om fastställande av tillämpningsföreskrifter till förordning (EEG) nr 2913/92 om upprättandet av en tullkodex för gemenskapen(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 993/2001(4), särskilt artikel 173.1 i denna, och

av följande skäl:

(1) I artiklarna 173-177 i förordning (EEG) nr 2454/93 fastställs kommissionens kriterier för bestämmande av de periodiska enhetsvärdena för de produkter som avses i klassificeringen i bilaga 26 i den förordningen.

(2) Genom tillämpningen av de regler och kriterier som fastställs i ovannämnda artiklar på de uppgifter som meddelats kommissionen i enlighet med bestämmelserna i artikel 173.2 i förordning (EEG) nr 2454/93 kan enhetsvärdena för de avsedda produkterna fastställas i enlighet med vad som föreskrivs i bilagan till den här förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De enhetsvärden som avses i artikel 173.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall fastställas i enlighet med vad som anges i tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 22 juni 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 juni 2001.

På kommissionens vägnar

Erkki Liikanen

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2) EGT L 311, 12.12.2000, s. 17.

(3) EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

(4) EGT L 141, 28.5.2001, s. 1.

BILAGA

>Plats för tabell>

Top