Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1216

Kommissionens förordning (EG) nr 1216/2001 av den 20 juni 2001 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för perioden 1 juli 2001–30 juni 2002 för tullkvoter för nötkött med ursprung i Estland, Lettland och Litauen

OJ L 165, 21.6.2001, p. 29–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1216/oj

32001R1216

Kommissionens förordning (EG) nr 1216/2001 av den 20 juni 2001 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för perioden 1 juli 2001–30 juni 2002 för tullkvoter för nötkött med ursprung i Estland, Lettland och Litauen

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 165 , 21/06/2001 s. 0029 - 0033


Kommissionens förordning (EG) nr 1216/2001

av den 20 juni 2001

om fastställande av tillämpningsföreskrifter för perioden 1 juli 2001-30 juni 2002 för tullkvoter för nötkött med ursprung i Estland, Lettland och Litauen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött(1), särskilt artikel 32.1 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1349/2000 av den 19 juni 2000 om fastställande av vissa koncessioner, genom gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av vissa av de jordbrukskoncessioner som föreskrivs i Europaavtalet med Estland(2), ändrad genom förordning (EG) nr 2677/2000(3), särskilt artikel 1.3 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2341/2000 av den 17 oktober 2000 om vissa medgivanden i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av vissa jordbruksmedgivanden enligt Europaavtalet med Lettland(4), särskilt artikel 1.3 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2766/2000 av den 14 december 2000 om vissa medgivanden i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av vissa jordbruksmedgivanden enligt Europaavtalet med Litauen(5), särskilt artikel 1.3 i denna, och

av följande skäl:

(1) I förordningarna (EG) nr 1349/2000, (EG) nr 2341/2000 och (EG) nr 2766/2000 föreskrivs öppnandet av vissa årliga tullkvoter för produkter baserade på nötkött. Importen inom dessa kvoter omfattas av en nedsättning med 80 % av tullsatserna enligt Gemensamma tulltaxan (GTT), om ovannämnda produkter har sitt ursprung i Lettland och Litauen, och av tullbefrielse, om produkterna har sitt ursprung i Estland. Det är nödvändigt att fastställa tillämpningsföreskrifter för dessa kvoter för perioden 1 juli 2001-30 juni 2002.

(2) Den risk för spekulation som dessa ordningar medför inom nötköttssektorn gör att exakta villkor bör faställas för aktörernas deltagande i dessa ordningar. För att ovannämnda villkor skall kunna kontrolleras krävs att ansökningarna lämnas in i den medlemsstat där importören är registrerad för mervärdesskatt.

(3) Det bör föreskrivas att importtillstånden skall tilldelas efter en viss betänketid och eventuellt med tillämpning av en enhetlig procentsats för nedsättning.

(4) Samtidigt som bestämmelserna, i de avtal som är avsedda att garantera produktens ursprung skall beaktas, bör det föreskrivas att denna ordning skall förvaltas med hjälp av importlicenser. I detta syfte bör närmare bestämmelser fastställas om inlämnande av ansökningar och om de uppgifter som skall lämnas i ansökningarna och i licenserna, i förekommande fall som undantag från eller tillägg till vissa, bestämmelser i kommissionens förordning (EG) nr 1291/20 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter(6), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1095/2001(7) och kommissionens förordning (EG) nr 1445/95 av den 26 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn och om upphävande av förordning (EEG) nr 2377/80(8), senast ändrad genom förordning (EG) nr 24/2001(9).

(5) För att förhindra spekulation är det lämpligt att för en och samma aktör begränsa utfärdandet av importlicenser till den kvantitet för vilken han har erhållit importtillstånd.

(6) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för nötkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Under perioden 1 juli 2001-30 juni 2002 får i enlighet med bestämmelserna i denna förordning följande importeras:.

- 1950 ton färskt, kylt eller fryst nötkött som omfattas av KN-nummer 0201 och 0202 och som har sitt ursprung i Estland, Lettland eller Litauen. Denna kvot skall ha löpnummer 09.4561.

- 250 ton produkter som omfattas av KN-nummer 16025010 och som har sitt ursprung i Lettland. Denna kvot skall ha löpnummer 09.4562.

2. För de kvantiteter som anges i punkt 1 skall tullsatserna i Gemensamma tulltaxan

- minskas med 80 % för de kvantiteter som har sitt ursprung i Litauen och Lettland,

- fastställas till 0 för de kvantiteter som har sitt ursprung i Estland.

Artikel 2

1. För att få utnyttja de importkvoter som avses i artikel 1 skall den sökande vara en fysisk eller juridisk person som vid inlämnandet av ansökan, på ett för myndigheterna i den berörda medlemsstaten tillfredsställande sätt, kan bevisa att han under de senaste tolv månaderna åtminstone vid ett tillfälle utövat handel med nötkött med tredje land.

2. Ansökan om importtillstånd får endast lämnas in i den medlemsstat där den sökande är inskriven i ett nationellt register för mervärdesskatt.

3. För var och en av de produktgrupper som avses i artikel 1.1 första eller andra strecksatsen skall följande gälla:

- Ansökan om importtillstånd skall omfatta minst 15 ton i produktvikt utan att den tillgängliga kvantiteten överskrids.

- Varje aktör får endast lämna in en ansökan.

- Om en och samma sökande lämnar in mer än en ansökan för en produktgrupp skall inte någon av hans ansökningar för denna grupp beaktas.

Artikel 3

1. Ansökningar om importtillstånd får endast lämnas in under perioden 6-16 juli 2001.

2. Efter kontroll av de framlagda dokumenten skall medlemsstaterna senast den femte arbetsdagen efter det att perioden för inlämnandet av ansökningarna har löpt ut, för varje löpnummer överlämna en förteckning till kommissionen över de sökande och vilka kvantiteter de ansökt om.

Samtliga sådana meddelanden, även meddelanden om att inga ansökningar tagits emot, skall göras via telefax och utformas enligt förlagorna i bilagorna I och II.

3. Kommissionen skall snarast möjligt och för varje produktgrupp som omfattas av strecksatserna i artikel 1.1, besluta om i vilken utsträckning ansökningarna får godkännas. Om de kvantiteter för vilka ansökningar har lämnats in överstiger de disponibla kvantiteterna, skall kommissionen minska kvantiteterna i ansökningarna med en enhetlig procentsats för varje produktgrupp som omfattas av strecksatserna i artikel 1.1.

Artikel 4

1. För att de tilldelade kvantiteterna skall få importeras krävs det att en eller flera importlicenser uppvisas.

2. Ansökan om importlicens får endast lämnas in

- i den medlemsstat där ansökan om importtillstånd har lämnats in, och

- av den aktör som har tilldelats importtillstånd i enlighet med artikel 3.3. De importtillstånd som tilldelats en aktör ger honom rätt till importlicenser för en kvantitet som motsvarar de tilldelade tillstånden.

3. Licensansökan och licensen skall innehålla följande:

a) I fält 8:

- Uppgift om ursprungsland i det fall som avses i artikel 1.1 första strecksatsen.

- Uppgiften "Lettland" i det fall som avses i artikel 1.1 andra strecksatsen.

Licensen skall förpliktiga till import från ett eller flera av de länder som anges i detta fält.

b) I fält 16, en av följande grupper av KN-nummer som anges i en och samma strecksats:

- 0201, 0202,

- 1602 50 10.

c) I fält 20, åtminstone en av följande beteckningar:

- Reglamento (CE) n° 1216/2001

- Forordning (EF) nr. 1216/2001

- Verordnung (EG) Nr. 1216/2001

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1216/2001

- Regulation (EC) No 1216/2001

- Règlement (CE) n° 1216/2001

- Regolamento (CE) n. 1216/2001

- Verordening (EG) nr. 1216/2001

- Regulamento (CE) n.o 1216/2001

- Asetus (EY) n:o1216/2001

- Förordning (EG) nr 1216/2001.

4. De utfärdade licenserna skall vara giltiga i hela gemenskapen.

Artikel 5

Utan att det påverkar bestämmelserna i denna förordning skall bestämmelserna i förordningarna (EG) nr 1291/2000 och (EG) nr 1445/95 tillämpas.

Artikel 6

Produkterna skall omfattas av de tullsatser som avses i artikel 1 vid framläggandet av antingen, ett varucertifikat EUR.1, som utfärdats av det exporterande landet i enlighet med protokoll 3 till Europaavtalen med de baltiska staterna, eller av en förklaring som är utfärdad av exportören i enlighet med bestämmelserna i nämnda protokoll.

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 juni 2001.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 21.

(2) EGT L 155, 28.6.2000, s. 1.

(3) EGT L 308, 8.12.2000, s. 7.

(4) EGT L 271, 24.10.2000, s. 7.

(5) EGT L 321, 19.12.2000, s. 8.

(6) EGT L 152, 24.6.2000, s. 1.

(7) EGT L 150, 6.6.2001, s. 25.

(8) EGT L 143, 27.6.1995, s. 35.

(9) EGT L 3, 6.1.2001, s. 9.

BILAGA I

Fax (32-2) 296 60 27

Tillämpning av förordning (EG) nr 1216/2001

Löpnummer: 09.4561

>PIC FILE= "L_2001165SV.003202.TIF">

BILAGA II

Fax (32-2) 296 60 27

Tillämpning av förordning (EG) nr 1216/2001

Löpnummer: 09.4562

>PIC FILE= "L_2001165SV.003302.TIF">

Top