Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001S0435

Kommissionens beslut nr 435/2001/EKSG av den 2 mars 2001 om ändring av beslut nr 2277/96/EKSG om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska kol- och stålgemenskapen

OJ L 63, 3.3.2001, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/435(1)/oj

32001S0435

Kommissionens beslut nr 435/2001/EKSG av den 2 mars 2001 om ändring av beslut nr 2277/96/EKSG om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska kol- och stålgemenskapen

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 063 , 03/03/2001 s. 0014 - 0015


Kommissionens beslut nr 435/2001/EKSG

av den 2 mars 2001

om ändring av beslut nr 2277/96/EKSG om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska kol- och stålgemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen, särskilt artikel 74 i detta, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens beslut nr 2277/96/EKSG(1), ändrat genom beslut nr 1000/1999/EKSG(2), anges gemensamma bestämmelser om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska kol- och stålgemenskapen.

(2) I artikel 2.7 a i beslut nr 2277/96/EKSG fastställs att i fråga om import från länder som inte har marknadsekonomi, och särskilt sådana länder som anges i en fotnot till den punkten, skall normalvärdet bestämmas bland annat på grundval av priset eller det konstruerade värdet i ett jämförbart tredje land med marknadsekonomi.

(3) I artikel 2.7 b i beslut nr 2277/96/EKSG fastställs det vidare att i fråga om import från Ryska federationen och Folkrepubliken Kina skall normalvärdet bestämmas i enlighet med de bestämmelser som är tillämpliga på länder med marknadsekonomi i de fall det kan visas att marknadsekonomiska förhållanden råder för en eller flera tillverkare som omfattas av undersökningen vad gäller produktion och försäljning av den berörda likadana produkten.

(4) Reformprocessen i Ukraina, Vietnam och Kazakstan har i grunden förändrat dessa länders ekonomier och har lett till etablering av företag för vilka marknadsekonomiska förhållanden råder. Dessa tre länder har till följd av detta avlägsnat sig från de ekonomiska förhållanden som låg till grund för att tillämpa metoden med jämförbart land.

(5) Europeiska gemenskapens antidumpningsbestämmelser enligt rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2238/2000(4), beaktar nu de förändrade ekonomiska förhållandena i Ukraina, Vietnam och Kazakstan. Enligt förordning (EG) nr 384/96 bör nu samma behandling beviljas för import från länder som är medlemmar i Världshandelsorganisationen (WTO) den dag då den relevanta antidumpningsundersökningen inleds.

(6) Följaktligen bör de relevanta bestämmelserna i beslut nr 2277/96/EKSG snarast anpassas till bestämmelserna i förordning (EG) nr 384/96 i syfte att säkerställa en enhetlig tillämpning av de antidumpningsbestämmelser som anges i EG-fördraget respektive EKSG-fördraget. Beslut nr 2277/96/EKSG bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 2.7 i beslut nr 2277/96/EKSG skall ändras på följande sätt:

1) Fotnoten i punkt a första stycket skall ersättas med följande:

"(*) Detta inbegriper Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Kirgizistan, Moldova, Mongoliet, Nordkorea, Tadzjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan och Vitryssland."

2) Punkt b skall ersättas med följande:

"b) I fråga om antidumpningsundersökningar rörande import från Ryska federationen, Folkrepubliken Kina, Ukraina, Vietnam, Kazakstan och alla andra länder som inte är marknadsekonomier men som är medlemmar i Världshandelsorganisationen (WTO) den dag då undersökningen inleds, skall normalvärdet bestämmas i enlighet med punkterna 1-6, om det på grundval av korrekt underbyggda ansökningar från en eller flera tillverkare som omfattas av undersökningen och i enlighet med de kriterier och förfaranden som anges i punkt c visas att marknadsekonomiska förhållanden råder för tillverkaren eller tillverkarna i samband med produktion och försäljning av den berörda likadana produkten. Om så inte är fallet skall de regler som anges i punkt a tillämpas."

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas på alla antidumpningsundersökningar som inleds efter det att detta beslut har trätt i kraft.

I fråga om import från länder som inte har marknadsekonomi och som blir medlemmar i WTO efter det att detta beslut har trätt i kraft, skall beslutet tillämpas på alla antidumpningsundersökningar avseende produkter med ursprung i dessa länder som inleds efter den dag länderna i fråga har anslutits till WTO.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Detta beslut är till alla delar bindande och direkt tillämpligt i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 2 mars 2001.

På kommissionens vägnar

Pascal Lamy

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 308, 29.11.1996, s. 11.

(2) EGT L 122, 12.5.1999, s. 35.

(3) EGT L 56, 6.3.1996, s. 1.

(4) EGT L 257, 11.10.2000, s. 2.

Top