Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2871

Kommissionens förordning (EG) nr 2871/2000 av den 28 december 2000 om anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen av rådets förordning (EEG) nr 3922/91 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (Text av betydelse för EES)

OJ L 333, 29.12.2000, p. 47–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 27/09/2003; tyst upphävande genom 32002R1592

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2871/oj

32000R2871Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 333 , 29/12/2000 s. 0047 - 0048


Kommissionens förordning (EG) nr 2871/2000

av den 28 december 2000

om anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen av rådets förordning (EEG) nr 3922/91 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3922/91 av den 16 december 1991 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1069/1999(2), särskilt artikel 11 i denna, och

av följande skäl:

(1) I förordning (EEG) nr 3922/91 föreskrivs att kommissionen skall göra nödvändiga ändringar, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av de gemensamma tekniska krav och administrativa förfaranden som anges i bilaga 2 till förordningen. Det är nu lämpligt att göra sådana ändringar, framför allt för att skärpa säkerhetskraven.

(2) JAR 1 - "Definitions" (definitioner) har ändrats för att införa en definition av microlight (ultralätt).

(3) JAR 25 - "Large Aeroplanes" (flygplan i transportkategori) har ändrats för att införa uppdaterade krav till följd av harmoniseringsåtgärder inom JAA/FAA och i synnerhet kraven på accelerationsstoppsträckor och därmed förbunden prestanda.

(4) JAR E - "Engines" (motorer) har ändrats för att införa uppdaterade krav till följd av harmoniseringsåtgärder inom JAA/FAA och vissa redaktionella ändringar.

(5) JAR TSO - "Technical Standard Orders" (materialstandard för utrustningsenhet) har ändrats för att införa nya materialstandarder för utrustningsenheter och revidera andra sådana i enlighet med ändringar av andra JAR-punkter.

(6) Åtgärderna enligt förordningen är förenliga med yttrandet från Kommittén för flygsäkerhetsreglering(3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 2 till förordning (EEG) nr 3922/91 skall ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 december 2000.

På kommissionens vägnar

Loyola De Palacio

Vice ordförande

(1) EGT L 373, 31.12.1991, s. 4.

(2) EGT L 130, 26.5.1999, s. 16.

(3) Av den 10 november 2000.

BILAGA

"BILAGA 2

Förteckning över gällande regler som innehåller de gemensamma tekniska krav och administrativa förfaranden som avses i artikel 3

1. Allmänt och förfaranden

JAR-1 "Definitions and abbreviations" (definitioner och förkortningar) fram till och med ändring 5 av den 15 juli 1996 samt ändringarna 1/97/1 av den 12 december 1997 och 1/99/1 av den 18 oktober 1999.

2. Typcertifiering av produkter och delar

JAR-22 "Sailplanes and powered sailplanes" (segelflygplan och motorsegelflygplan) fram till och med ändring 5 av den 28 oktober 1995.

JAR-25 "Large Aeroplanes" (flygplan i transportkategori) fram till och med ändring 15 av den 1 oktober 2000.

JAR-AWO "All Weather Operations" (allvädersoperationer) fram till och med ändring 2 av den 1 augusti 1996.

JAR-E "Engines" (motorer) fram till och med ändring 10 av den 15 augusti 1999.

JAR-P "Propellers" (propellrar) fram till och med ändring 7 av den 22 oktober 1987 och ändring P/96/1 av den 8 augusti 1996.

JAR-APU "Auxiliary Power Units" (hjälpkraftaggregat) fram till och med ändring 2 av den 26 september samt ändring APU/92/1 av den 27 april 1992 och APU/96/1 av den 8 augusti 1996.

JAR-TSO "Technical Standard Orders" (materialstandard för utrustningsenhet) fram till och med ändring 3 av den 28 april 1998 och ändring TSO/00/4 av den 1 september 2000.

JAR-VLA "Very Light Aeroplanes" (mycket lätta flygplan), första utgåvan av den 26 april 1990 och ändringarna VLA/91/1 av den 22 oktober 1991 och VLA/92/1 av den 1 januari 1992.

JAR-145 "Approved Maintenance Organisations" (godkända underhållsorganisationer) som läget var den 1 januari 1992."

Top