Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1921

Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 1921/2000 av den 31 augusti 2000 om ändring av Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 2818/98 angående tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/1998/15) och om ändring av Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 2819/98 angående en konsoliderad balansräkning för sektorn för monetära finansinstitut (ECB/1998/16) (ECB/2000/8)

OJ L 229, 9.9.2000, p. 34–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 09/03/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1921/oj

32000R1921

Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 1921/2000 av den 31 augusti 2000 om ändring av Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 2818/98 angående tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/1998/15) och om ändring av Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 2819/98 angående en konsoliderad balansräkning för sektorn för monetära finansinstitut (ECB/1998/16) (ECB/2000/8)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 229 , 09/09/2000 s. 0034 - 0043


Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 1921/2000

av den 31 augusti 2000

om ändring av Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 2818/98 angående tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/1998/15) och om ändring av Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 2819/98 angående en konsoliderad balansräkning för sektorn för monetära finansinstitut (ECB/1998/16)

(ECB/2000/8)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad stadgan), särskilt artikel 19.1 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2531/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens tillämpning av minimireserver(1), särskilt artikel 6.4 i denna, och rådets förordning (EG) nr 2532/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner(2),

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter(3), särskilt artiklarna 5.1 och 6.4 i denna, och

av följande skäl:

Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 2818/98 av den 1 december 1998 angående tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/1998/15)(4) och Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 2819/98 av den 1 december 1998 angående en konsoliderad balansräkning för sektorn för monetära finansinstitut (ECB/1998/16)(5) skall ändras av följande skäl:

1. För att underlätta Europeiska centralbankens (ECB:s) och kreditinstitutens likviditetshantering skall kassakraven bekräftas senast den första dagen av uppfyllandeperioden.

2. I undantagsfall kan behov uppstå för kreditinstitut att rapportera om ändringar av kassakravsbasen eller av kassakrav som har bekräftats.

3. Förfarandena för att bekräfta eller godkänna kassakrav påverkar inte uppgiftslämnarnas skyldighet att alltid rapportera korrekta statistiska uppgifter eller ändra felaktiga statistiska uppgifter som de eventuellt redan rapporterat.

4. Det är nödvändigt att fastställa särskilda förfaranden för fusioner och uppdelningar som rör kreditinstitut för att klargöra dessa instituts skyldigheter i fråga om kassakrav.

5. Definitionerna av fusion och uppdelning i denna förordning baseras på definitioner som redan finns i Europeiska gemenskapens sekundärrätt rörande aktiebolag. Dessa definitioner har anpassats för denna förordning.

6. Dessa förfaranden påverkar inte möjligheten att inneha kassakravsmedel genom ombud.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

ECB:s förordning (EG) nr 2818/98 ändras på följande sätt:

1. Följande definitioner skall införas i slutet av artikel 1:

"- fusion: ett förfarande varigenom ett eller flera kreditinstitut (fusionerande institut) upplöses utan att träda i likvidation och överför samtliga sina tillgångar och skulder till ett annat kreditinstitut (förvärvande institut), som kan vara ett nyupprättat kreditinstitut.

- uppdelning: ett förfarande varigenom ett kreditinstitut (det institut som delas), upplöses utan att träda i likvidation och överför samtliga sina tillgångar och skulder till två eller flera institut (övertagande institut), som kan vara nyupprättade kreditinstitut."

2. Artikel 3.3 skall ersättas med följande:

"3. Institutet skall för en viss uppfyllandeperiod beräkna kassakravsbasen på grundval av uppgifterna för den månad som föregår den månad under vilken uppfyllandeperioden börjar. Institutet skall lämna uppgift om kassakravsbasen till berörd deltagande NCB före början av uppfyllandeperioden i fråga i enlighet med vad som anges för ECB:s insamling av finansmarknadsstatistik i ECB:s förordning (EG) nr 2819/98 av den 1 december 1998 angående en konsoliderad balansräkning för sektorn för monetära finansinstitut (ECB/1998/16)(6).

4. För institut som beviljats undantag enligt artikel 2.2 i ECB:s förordning (EG) nr 2819/98 skall kassakravsbasen för de tre uppfyllandeperioder som följer på den uppfyllandeperiod som börjar efter utgången av ett kvartal beräknas på grundval av de kvartalsuppgifter enligt ställningen vid utgången av kvartalet som lämnats i enlighet med bilaga II till ECB:s förordning (EG) nr 2819/98. Sådana institut skall bekräfta sina kassakrav och kan i enlighet med artikel 5 ändra lämnade uppgifter."

3. Artikel 5 skall ersättas med följande:

"Artikel 5

Beräkning och bekräftelse av kassakrav

1. Det kassakravsbelopp som ett institut skall hålla för en viss uppfyllandeperiod skall i enlighet med artikel 4 beräknas genom tillämpning av procentsatserna på varje relevant post i kassakravsbasen för den perioden. Det kassakravsbelopp som fastställs av berörd deltagande NCB och av institutet i enlighet med de förfaranden som anges i denna artikel skall utgöra grunden för i) ränta som betalas på kassakravsmedlen och ii) bedömningen av om ett institut fullgjort sin skyldighet att uppfylla kassakravet.

2. Med förbehåll för vad som anges i artiklarna 11 och 13 skall varje institut medges avdrag med 100000 euro från kassakravsbeloppet.

3. Varje deltagande NCB skall i enlighet med nedanstående principer fastställa förfaranden för bekräftelse av institutens individuella kassakrav. Berörd deltagande NCB eller institutet skall ta initiativ till att på grundval av de statistikuppgifter och den kassakravsbas som rapporterats i enlighet med artikel 5 i ECB:s förordning (EG) nr 2819/98 beräkna institutets kassakrav för den aktuella uppfyllandeperioden. Den part som utför beräkningen skall senast den tjugoandra kalenderdagen i den månad under vilken uppfyllandeperioden börjar, eller närmast föregående NCB-bankdag om den tjugoandra kalenderdagen inte är en NCB-bankdag, underrätta den andra parten om vilket kassakrav som beräknats. Den berörda deltagande NCB:n får ange en tidigare sista dag för meddelande om kassakrav. Det kassakrav som beräknats skall bekräftas senast första dagen i uppfyllandeperioden. Frånvaron av reaktion senast vid utgången av första dagen i uppfyllandeperioden skall anses utgöra bekräftelse av kassakravet för institutet för den aktuella uppfyllandeperioden.

4. Berörd deltagande NCB kan, efter bekräftelse av kassakravet för institutet i enlighet med det förfarande som nämns i punkt 3 i denna artikel, godkänna sådana ändringar av kassakravsbasen som institutet rapporterar i enlighet med artikel 5 i ECB:s förordning (EG) nr 2819/98 och av det bekräftade kassakravet. Den part som utför ändringarna skall senast den fjortonde kalenderdagen i den månad som följer på den månad under vilken uppfyllandeperioden började, eller närmast föregående NCB-bankdag om den fjortonde kalenderdagen inte är en NCB-bankdag, underrätta den andra parten om ändringarna. Den berörda deltagande NCB:n får ange en tidigare sista dag för att ge in ändringar. Mottagandet av ändringarna skall erkännas av den part som mottagit underrättelsen senast den femtonde kalenderdagen i den månad som följer på den månad under vilken uppfyllandeperioden började, eller därpå följande NCB-bankdag om den femtonde kalenderdagen inte är en NCB-bankdag. Frånvaron av reaktion senast vid utgången av den femtonde kalenderdagen, eller följande NCB-bankdag om den femtonde kalenderdagen inte är en NCB-bankdag, från den part som mottagit underrättelsen skall anses utgöra erkännande av mottagande av kassakravet för institutet för den aktuella uppfyllandeperioden. Om den möjlighet som ges i detta stycke att ändra kassakravsbasen och kassakravet missbrukas av ett institut kan möjligheten att godta ändringar för detta institut upphävas.

5. De frister som fastställs av deltagande NCB:er avseende underrättelse, bekräftelse, ändring eller erkännande av mottagande i fråga om enskilda uppgifter som rör kassakrav kan avvika från de frister som anges i denna artikel. Deltagande NCB:er kan offentliggöra tidsplaner för kommande frister för genomförande av de förfaranden som nämns i denna artikel.

6. Om ett institut underlåter att rapportera relevanta statistiska uppgifter i enlighet med artikel 5 i ECB:s förordning (EG) nr 2819/98 skall den berörda deltagande NCB:n meddela det berörda kreditinstitutet för att i enlighet med förfarandena i denna artikel få bekräftelse eller godkännande beträffande institutets kassakravsbelopp för ifrågavarande uppfyllandeperiod/er, beräknat på tidigare uppgifter som ingivits av institutet och övrig relevant information. Artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 2531/98 och ECB:s befogenhet att förelägga sanktioner för åsidosättande av skyldighet att lämna statistiska uppgifter påverkas inte."

4. Artikel 6.2 skall ersättas med följande:

"2. Ett institut skall anses ha uppfyllt sitt kassakrav om det genomsnittliga saldot vid slutet av dagen på dess kassakravskonton under uppfyllandeperioden inte understiger det belopp som fastställts för den perioden i enlighet med de förfaranden som nämns i artikel 5."

5. I artikel 8.1 skall orden "varvid resultatet avrundas till närmaste cent" införas i slutet av första meningen.

6. Artikel 13 skall ersättas med följande:

"Artikel 13

Fusioner och uppdelningar

1. För den uppfyllandeperiod under vilken fusionen träder i kraft skall det förvärvande institutet uppfylla kassakraven för de fusionerande instituten och det förvärvande institutet skall ha rätt till samtliga de i artikel 5.2 nämnda avdrag som medgivits de fusionerande instituten. Samtliga kassakravsmedel som innehas av de fusionerande instituten under den uppfyllandeperiod under vilken fusionen träder i kraft skall medtas i beräkningen av huruvida det förvärvande institutet uppfyller kassakraven.

2. Från och med den uppfyllandeperiod som följer på den uppfyllandeperiod under vilken fusionen träder i kraft skall det förvärvande institutet medges endast ett avdrag enligt artikel 5.2. För den uppfyllandeperiod som följer på fusionen skall kassakravet för det förvärvande institutet beräknas på grundval av en kassakravsbas som omfattar de sammanlagda kassakravsbaserna för de fusionerande instituten och, i förekommande fall, för det förvärvande institutet. De kassakravsbaser som skall läggas samman är de som skulle ha varit relevanta för den aktuella uppfyllandeperioden om fusionen inte ägt rum. I den utsträckning som erfordras för att få tillgång till adekvata statistiska uppgifter för vart och ett av de fusionerande instituten skall det förvärvande institutet uppfylla de fusionerande institutens skyldigheter att lämna statistiska uppgifter. I bilaga II till ECB:s förordning (EG) nr 2819/98 ges särskilda bestämmelser beroende på vad som utmärker de institut som ingår i fusionen.

3. För den uppfyllandeperiod under vilken en uppdelning träder i kraft skall de övertagande institut som är kreditinstitut uppfylla kassakravet för det institut som delas. Varje övertagande institut som är ett kreditinstitut skall ansvara i proportion till dess andel av kassakravsbasen för det uppdelade institutet. Reserver som under den uppfyllandeperiod under vilken uppdelningen träder i kraft innehas av det institut som delas skall enligt samma proportioner fördelas mellan de övertagande institut som är kreditinstitut. För den uppfyllandeperiod under vilken uppdelningen träder i kraft skall det avdrag som nämns i artikel 5.2 medges varje övertagande institut som är ett kreditinstitut.

4. Från och med den uppfyllandeperiod som följer på den uppfyllandeperiod under vilken uppdelningen träder i kraft och intill dess att de övertagande institut som är kreditinstitut har lämnat uppgifter om sina respektive kassakravsbaser i enlighet med artikel 5 i ECB:s förordning (EG) nr 2819/98 skall varje övertagande institut som är ett kreditinstitut, eventuellt utöver det egna kassakravet, uppfylla det kassakrav, som beräknas på grundval av dess del av kassakravsbasen för det uppdelade institutet. Från och med den uppfyllandeperiod som följer på den uppfyllandeperiod under vilken uppdelningen träder i kraft skall varje mottagande institut som är ett kreditinstitut medges endast ett avdrag enligt artikel 5.2."

Artikel 2

ECB:s förordning (EG) nr 2819/98 ändras på följande sätt:

1. Följande punkt skall införas i slutet av artikel 4:

"6. I händelse av en fusion eller uppdelning skall den inblandade uppgiftslämnaren, när avsikten att genomföra ett sådant förfarande offentliggörs och i vederbörlig tid innan fusionen eller delningen träder i kraft, meddela berörd NCB om förfaranden som planeras för att uppfylla de skyldigheter rörande statistikrapportering som föreskrivs i denna förordning."

2. Artikel 5 skall ersättas med följande:

"Artikel 5

Användning av inrapporterade statistiska uppgifter inom ramen för ECB:s förordning (EG) nr 2818/98

1. De statistiska uppgifter som kreditinstitut lämnar enligt den här förordningen skall användas av respektive institut för att beräkna dess kassakravsbas i enlighet med ECB:s förordning (EG) nr 2818/98 av den 1 december 1998 angående tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/1998/15)(7). I synnerhet skall varje kreditinstitut använda uppgifterna för att kontrollera att det har uppfyllt sitt kassakrav under uppfyllandeperioden.

2. Utan att det påverkar de skyldigheter som åligger uppgiftslämnare enligt artikel 4 och bilaga IV till denna förordning kan kreditinstitut som omfattas av kassakrav rapportera om ändringar av kassakravsbasen eller av kassakrav i enlighet med de förfaranden som anges i artikel 5 i ECB:s förordning (EG) nr 2818/98.

3. Övergångsbestämmelser och särskilda bestämmelser för tillämpningen av ECBS:s kassakravssystem anges i bilaga II till den här förordningen. De särskilda bestämmelserna i bilagan skall ha företräde framför bestämmelser i ECB:s förordning (EG) nr 2818/98."

3. Bilaga II skall ersättas med bilagan i den här förordningen.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning skall i överensstämmelse med artikel 14 i ECB:s förordning (EG) nr 2818/98 träda i kraft med avseende på den uppfyllandeperiod som börjar under den månad som följer på tillkännagivandet av denna förordning i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 31 augusti 2000.

För ECB-rådet

Willem F. Duisenberg

Ordförande

(1) EGT L 318, 27.11.1998, s. 1.

(2) EGT L 318, 27.11.1998, s. 4.

(3) EGT L 318, 27.11.1998, s. 8.

(4) EGT L 356, 30.12.1998, s. 1.

(5) EGT L 356, 30.12.1998, s. 7.

(6) EGT L 356, 30.12.1998, s. 7.

(7) EGT L 356, 30.12.1998, s. 1.

BILAGA

"BILAGA II

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER, ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH BESTÄMMELSER RÖRANDE FUSIONERANDE KREDITINSTITUT I FRÅGA OM TILLÄMPNINGEN AV KASSAKRAVSSYSTEMET

DEL 1

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

I. Kreditinstitut med full rapporteringsskyldighet

1. För beräkning av en kassakravsbas på vilken en positiv kassakravsprocent tillämpas krävs en nedbrytning av månadsstatistiken på "inlåning med överenskommen löptid över 2 år", "inlåning med uppsägningstid över 2 år" och kreditinstituts skulder avseende repoavtal mot "MFI" ("inhemska motparter" och "motparter i andra EMU-länder"), "kassakravspliktiga KI samt ECB och NCB:er", "staten" och "motparter i övriga utlandet". Kreditinstituten kan också rapportera skulderna mot "MFI exkl. kassakravspliktiga KI samt ECB och NCB:er" i stället för "MFI" och "kassakravspliktiga KI samt ECB och NCB:er", förutsatt att uppgifterna är tillräckligt detaljerade och att inga poster i fetstil påverkas. Dessutom kan kreditinstitut som omfattas av kassakrav - beroende på de nationella systemen för insamling av statistiska uppgifter och förutsatt att de definitioner och klassifikationsprinciper för MFI-balansräkningen som anges i den här förordningen följs helt och fullt - alternativt välja att lämna de uppgifter som behövs för beräkning av kassakravsbasen, med undantag av uppgifter om omsättningsbara instrument, i enlighet med fotnot 7 till tabell 1 i bilaga I, förutsatt att inga poster i fetstil påverkas.

II. Rapporteringskrav för små kreditinstitut behandlade som "tail"

2. Små "tail"-klassificerade kreditinstitut skall som ett minimikrav rapportera de kvartalsdata som behövs för att i enlighet med Tabell 1A beräkna kassakravsbasen inom Europeiska centralbankssystemets (ECBS:s) kassakravssystem. "Tail"-klassificerade kreditinstitut skall säkerställa att rapporteringen i enlighet med tabell 1A överensstämmer helt med de definitioner och klassificeringar som används i tabell 1. Kassakravsbasen för tre (enmånaders) uppfyllandeperioder för de "tail"-klassificerade instituten beräknas på de kvartalsdata enligt ställningen vid utgången av kvartalet som samlas in av de nationella centralbankerna (NCB) med en rapporteringsfrist på 28 arbetsdagar från utgången av det kvartal som statistiken avser.

III. Rapportering av konsoliderade data på gruppbasis från kreditinstitut som omfattas av ECBS:s kassakravssystem

3. Efter tillstånd från Europeiska centralbanken (ECB) får kassakravspliktiga kreditinstitut tillämpa konsoliderad statistikrapportering för en grupp av kassakravspliktiga kreditinstitut inom samma nationella territorium, förutsatt att alla de berörda instituten har avstått från möjligheten att avräkna ett generellt avdrag från sitt kassakrav. Avdragsmöjligheten kvarstår dock för gruppen som helhet. Alla sådana institut uppräknas var för sig i ECB:s lista över monetära finansinstitut (MFI).

4. Om gruppen som helhet räknas som "tail" behöver den endast lämna in data enligt förenklade rapporteringskrav för sådana institut. Annars gäller full rapporteringsskyldighet.

IV. Tabellkolumnen "varav kassakravspliktiga KI samt ECB och NCB:er"

5. Kolumnen "varav kassakravspliktiga KI samt ECB och NCB:er" skall inte innehålla de rapporterande institutens skulder mot institut som beviljats undantag från ECBS:s kassakravssystem, dvs. institut som har undantagits av andra orsaker än rekonstruktion.

6. Listan över undantagna institut innehåller endast institut som beviljats undantag av andra skäl än rekonstruktion. Institut som tillfälligt medgetts undantag från kassakrav för att de är föremål för rekonstruktion behandlas som kassakravspliktiga institut, och skulder mot sådana institut skall ingå i kolumnen "varav kassakravspliktiga KI samt ECB och NCB:er". Skulder mot institut som i praktiken inte behöver hålla kassakravsmedel hos ECBS till följd av det generella avdraget skall också inräknas här.

DEL 2

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

7. Denna rapportering om inlåning med uppsägningstid över två år är tills vidare frivillig. Uppgiftslämnare har möjlighet att uppfylla kravet genom frivillig rapportering, dvs. de får antingen rapportera verkliga siffror (inklusive nollpositioner) eller "uppgifter saknas" (med respektive symbol). Har de en gång valt att rapportera verkliga siffror är det inte längre möjligt att rapportera "uppgifter saknas".

DEL 3

FUSIONER DÄR KREDITINSTITUT INGÅR

8. I denna bilaga har termerna "fusion", "fusionerande institut" och "förvärvande institut" den betydelse som anges i ECB:s förordning (EG) nr 2818/98 av den 1 december 1998 angående tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/1998/15).

9. För den uppfyllandeperiod under vilken en fusion träder i kraft skall kassakraven för det förvärvande institutet beräknas och fullgöras i enlighet med artikel 13 i ECB:s förordning (EG) nr 2818/98.

10. För de följande uppfyllandeperioderna skall kassakravet för det förvärvande institutet i tillämpliga fall beräknas på grundval av en kassakravsbas och av statistiska uppgifter som lämnats i enlighet med reglerna i bilagan till denna bilaga II. I annat fall skall de vanliga reglerna för rapportering av statistiska uppgifter och beräkning av kassakravsbasen i artikel 3 i ECB:s förordning (EG) nr 2818/98 gälla.

11. Tillfälligt undantag från det förvärvande institutets normala rapportering

Utan att det påverkar skyldigheterna i föregående punkter kan berörd NCB ge det förvärvande institutet tillstånd att uppfylla sin skyldighet att lämna statistiska uppgifter genom ett tillfälligt förfarande, exempelvis separat för vart och ett av de fusionerande instituten under ett antal perioder efter det att fusionen trätt i kraft. Detta undantag från normala rapporteringsförfaranden måste begränsas till att gälla kortast möjliga tid och får inte överskrida sex månader räknat från det att fusionen trätt i kraft. Detta undantag påverkar inte det förvärvande institutets skyldighet att uppfylla sina rapporteringsskyldigheter enligt ECB:s förordning (EG) nr 2819/98 och, i förekommande fall, dess skyldighet att uppfylla de fusionerande institutens rapporteringsskyldigheter i enlighet med denna bilaga II.

TABELL 1A

>PIC FILE= "L_2000229SV.004001.EPS">

Bilaga

Särskilda bestämmelser för beräkning av kassakrav för fusionerande kreditinstitut(1)>Plats för tabell>"

Top