Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R0812

Rådets förordning (EG) nr 812/2000 av den 17 april 2000 om ändring av förordning (EG) nr 1626/94 om vissa tekniska åtgärder för bevarande av fiskeresurserna i Medelhavet och om ändring av förordning (EG) nr 850/98 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer

OJ L 100, 20.4.2000, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 004 P. 234 - 235
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 004 P. 234 - 235
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 004 P. 234 - 235
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 004 P. 234 - 235
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 004 P. 234 - 235
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 004 P. 234 - 235
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 004 P. 234 - 235
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 004 P. 234 - 235
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 004 P. 234 - 235
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 005 P. 152 - 153
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 005 P. 152 - 153

No longer in force, Date of end of validity: 13/08/2019; tyst upphävande genom 32019R1241

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/812/oj

32000R0812

Rådets förordning (EG) nr 812/2000 av den 17 april 2000 om ändring av förordning (EG) nr 1626/94 om vissa tekniska åtgärder för bevarande av fiskeresurserna i Medelhavet och om ändring av förordning (EG) nr 850/98 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 100 , 20/04/2000 s. 0003 - 0004


Rådets förordning (EG) nr 812/2000

av den 17 april 2000

om ändring av förordning (EG) nr 1626/94 om vissa tekniska åtgärder för bevarande av fiskeresurserna i Medelhavet och om ändring av förordning (EG) nr 850/98 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 2 i rådets förordning (EEG) nr 3760/92 av den 20 december 1992 om ett gemenskapssystem för fiske och vattenbruk(3) skall den gemensamma fiskeripolitikens allmänna mål vara att skydda och bevara de levande marina akvatiska resurserna.

(2) Internationella kommissionen för bevarandet av tonfiskbestånden i Atlanten (ICCAT) antog vid sitt elfte extraordinarie möte, som hölls i Santiago de Compostela i Spanien den 16-23 november 1998, en rekommendation om vissa särskilda regler beträffande säsongsbundna fiskeförbud och minimilandningsstorlekar för tonfisk. Dessa regler vilar på vetenskaplig grund. Rekommendationen trädde i kraft den 21 juni 1999.

(3) Gemenskapen är medlem i ICCAT. Det är därför nödvändigt att genomföra rekommendationerna för undvika alltför stort fisketryck på tonfisk.

(4) I förordning (EG) nr 1626/94(4) och förordning (EG) nr 850/98(5) fastställs minimistorlekar för tonfisk i Medelhavet respektive i regionerna 1-5 i Atlanten och Indiska oceanen, utom Skagerrak och Kattegatt. I förordning (EG) nr 1626/94 fastställs säsongsbundna fiskeförbud i Medelhavet. Dessa förordningar bör följaktiligen ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1626/94 ändras härmed på följande sätt:

1. Artikel 3a.1 skall ersättas med följande:

"1. Fiske efter tonfisk med snörpvad skall vara förbjudet

- för fartyg som endast eller till större delen är verksamma i Adriatiska havet, under tiden 1-31 maj i hela Medelhavet och under tiden 16 juli-15 augusti i Medelhavet utom Adriatiska havet,

- för fartyg som endast eller till större delen är verksamma i Medelhavet utom Adriatiska havet, under tiden 16 juli-15 augusti i hela Medelhavet och under tiden 1-31 maj i Adriatiska havet.

Varje medlemsstat skall säkerställa att alla fartyg som för medlemsstatens flagg eller som är registrerade i medlemsstaten följer denna punkt.

I denna förordning skall Adriatiska havets södra gräns utgöras av en linje dragen mellan den albansk-grekiska gränsen och Capo Santa Maria di Leuca."

2. I bilaga IV skall den post som avses Thunnus thynnus ersättas med följande:

">Plats för tabell>"

Artikel 2

I bilaga XII till förordning (EG) nr 850/98 skall den post som avser tonfisk samt fotnot 5 ersättas med följande:

">Plats för tabell>"

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 17 april 2000.

På rådets vägnar

L. Capoulas Santos

Ordförande

(1) Yttrande av den 2 mars 2000 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(2) EGT C 75, 15.3.2000, s. 13.

(3) EGT L 389, 31.12.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1181/98 (EGT L 164, 9.6.1998, s. 1).

(4) EGT L 171, 6.7.1994, s. 1. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1448/1999 (EGT L 167, 2.7.1999, s. 7).

(5) EGT L 125, 27.4.1998, s. 1. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 2723/1999 (EGT L 328, 22.12.1999, s. 9).

Top