EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1450

Kommissionens förordning (EG) nr 1450/1999 av den 1 juli 1999 om ändring av förordning (EG) nr 1151/1999 om försäljning till i förväg fastställt fast pris av nötkött som innehas av vissa interventionsorgan och som är avsett för bearbetning inom gemenskapen

OJ L 167, 2.7.1999, p. 11–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 09/08/1999; tyst upphävande genom 31999R1755

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1450/oj

31999R1450

Kommissionens förordning (EG) nr 1450/1999 av den 1 juli 1999 om ändring av förordning (EG) nr 1151/1999 om försäljning till i förväg fastställt fast pris av nötkött som innehas av vissa interventionsorgan och som är avsett för bearbetning inom gemenskapen

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 167 , 02/07/1999 s. 0011 - 0014


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1450/1999

av den 1 juli 1999

om ändring av förordning (EG) nr 1151/1999 om försäljning till i förväg fastställt fast pris av nötkött som innehas av vissa interventionsorgan och som är avsett för bearbetning inom gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HARANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 805/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1633/98(2), särskilt artikel 7.3 i denna, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens förordning (EG) nr 1151/1999(3), föreskrivs försäljning av interventionslager som innehas av vissa interventionsorgan. De kvantiteter som anges i den förordningen bör ändras med hänsyn till de lager som redan sålts.

(2) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för nötkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1151/1999 ändras på följande sätt:

1. I artikel 1 skall

a) den andra strecksatsen ersättas med "- cirka 3500 ton nötkött med ben som innehas av det tyska interventionsorganet,"

b) den sjätte strecksatsen ersättas med "- cirka 2500 ton nötkött med ben som innehas av det italienska interventionsorganet,"

c) den tionde strecksatsen ersättas med "- cirka 10000 ton benfritt nötkött som innehas av interventionsorganet i Förenade kungariket."

2. Bilaga I skall ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 juli 1999.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 148, 28.6.1968, s. 24.

(2) EGT L 210, 28.7.1998, s. 17.

(3) EGT L 139, 2.6.1999, s. 5.

ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

"ANEXO I/BILAG I/ANHANG I/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι/ANNEX I/ANNEXE I/ALLEGATO I/BIJLAGE I/ANEXO I/LIITE I/BILAGA I

>Plats för tabell>"

Top