EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1448

Rådets förordning (EG) nr 1448/1999 av den 24 juni 1999 om att införa övergångsåtgärder för förvaltningen av vissa former av fiske i Medelhavet och om att ändra förordning (EG) nr 1626/94

OJ L 167, 2.7.1999, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 004 P. 136 - 137
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 004 P. 136 - 137
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 004 P. 136 - 137
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 004 P. 136 - 137
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 004 P. 136 - 137
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 004 P. 136 - 137
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 004 P. 136 - 137
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 004 P. 136 - 137
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 004 P. 136 - 137
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 005 P. 78 - 79
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 005 P. 78 - 79

No longer in force, Date of end of validity: 18/06/2009; upphävd genom 32009R0492

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1448/oj

31999R1448

Rådets förordning (EG) nr 1448/1999 av den 24 juni 1999 om att införa övergångsåtgärder för förvaltningen av vissa former av fiske i Medelhavet och om att ändra förordning (EG) nr 1626/94

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 167 , 02/07/1999 s. 0007 - 0008


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1448/1999

av den 24 juni 1999

om att införa övergångsåtgärder för förvaltningen av vissa former av fiske i Medelhavet och om att ändra förordning (EG) nr 1626/94

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1626/94 av den 27 juni 1994 om vissa tekniska åtgärder för bevarande av fiskeresurserna i Medelhavet(1), särskilt artiklarna 3.1 och 6.1 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) I artiklarna 3.1 och 6.1 i förordning (EG) nr 1626/94 fastställs vissa tekniska bevarandeåtgärder som fram till och med den 31 december 1998 var föremål för undantagsåtgärder.

(2) I ovannämnda artiklar fastställs att rådet på förslag av kommissionen kan ändra den dag då undantaget upphör att gälla mot bakgrund av vetenskaplig information som bevisar att användningen av dem inte inverkar skadligt på resurserna.

(3) Enligt uppgifter från vissa medlemsstater orsakar ett upphörande av undantagsperioden att fisket för många Medelhavsfiskare, vars levebröd i stor utsträckning är beroende av möjligheten att fiska inom ramen för undantagsbestämmelserna störs.

(4) Preliminär vetenskaplig information som lades fram av nämnda medlemsstater antyder att fortsatta undantag kommer att ha en liten effekt på resurserna. Ett slutgiltigt beslut bör emellertid fattas först när Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen har analyserat den senaste, fullständiga informationen.

(5) Därför är det lämpligt att tillåta att detta fiske fortsätter tillfälligt tills rådet har möjlighet att anta en definitiv lösning på problemet på en solid vetenskaplig grund.

(6) För att fastställa en sådan solid vetenskaplig grund bör ingående information samlas om vilken effekt detta troligtvis kommer att få på resurserna för fisket i fråga.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1626/94 ändras på följande sätt:

1. I artikel 3.1 skall datumet den 31 december 1998 ersättas med datumet den 31 maj 2000.

2. I artikel 6.1 skall datumet den 31 december 1998 ersättas med datumet den 31 maj 2000.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall före den 1 februari 2000 ta fram all möjlig vetenskaplig information om hur det fiske som sker enligt villkoren i artiklarna 3.1 och 6.1 i förordning (EG) nr 1626/94 påverkar resurserna och göra denna information tillgänglig för kommissionen. I denna information bör det ingå uppgifter om fiskeflottan, tekniska noggranna uppgifter om redskap som används och populationsförändringar i biotoper som sannolikt kommer att påverkas av fisket.

2. Mot bakgrund av all relevant vetenskaplig information skall kommissionen före den 16 april 2000 lägga fram ett förslag till rådet där det fastställs huruvida det fiske som avses i punkt 1 får fortsätta och vilka tekniska villkor som bör råda i sådana fall. Rådet skall senast den 31 maj 2000 med kvalificerad majoritet fatta beslut om detta förslag.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 24 juni 1999.

På rådets vägnar

J. TRITTIN

Ordförande

(1) EGTL L 171, 6.7.1994, s. 1. Ändrad genom förordning (EG) nr 782/98 (EGT L 13, 15.4.1998, s. 6).

Top