Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0308

Rådets förordning (EG) nr 308/1999 av den 8 februari 1999 om ändring av förordning (EG) nr 850/98 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer

OJ L 38, 12.2.1999, p. 6–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 004 P. 101 - 104
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 004 P. 101 - 104
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 004 P. 101 - 104
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 004 P. 101 - 104
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 004 P. 101 - 104
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 004 P. 101 - 104
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 004 P. 101 - 104
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 004 P. 101 - 104
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 004 P. 101 - 104
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 005 P. 43 - 46
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 005 P. 43 - 46
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 007 P. 52 - 55

No longer in force, Date of end of validity: 13/08/2019; tyst upphävande genom 32019R1241

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/308/oj

31999R0308

Rådets förordning (EG) nr 308/1999 av den 8 februari 1999 om ändring av förordning (EG) nr 850/98 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 038 , 12/02/1999 s. 0006 - 0009


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 308/1999 av den 8 februari 1999 om ändring av förordning (EG) nr 850/98 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 850/98 (4) förekommer en rad utelämnanden, fel i texten och redaktionella brister.

Efter det att Förenade kungariket har omdefinierat sina fiskegränser lyder ingen del av ICES delområde XII norr om latitud 56°N under medlemsstaternas suveränitet eller jurisdiktion. Det bör därför inte hänvisas till detta område.

Metoden för att mäta storleken på spindelkrabbor anses opraktisk och bör därför ses över.

Förordning (EG) nr 850/98 bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 850/98 ändras på följande sätt:

1. I artikel 29.4 b iii, tredje strecksatsen, skall "kvantiteter av rödspätta och tunga" ersättas med: "kvantiteter av rödspätta och/eller tunga".

2. I artikel 30.2 skall stycke b ersättas med:

"b) ICES-område Vb och ICES delområde VI norr om latitud 56°N."

3. I bilaga I

a) skall fotnot 1 ersättas med:

"(1) I Nordsjön från och med den 1 mars till och med den 31 oktober, och under hela året i övriga delar av region 1 och 2, utom Skagerrak och Kattegatt";b) skall fotnot 6 ersättas med:

"(6) Under det första året efter det att denna förordning har börjat tillämpas skall den minsta procentuella andelen på 50 % av målarterna bestå när det gäller fångster från region 2 med undantag av Nordsjön, ICES-område Vb och delområde VI norr om latitud 56°N."

4. Bilaga IV skall ersättas med bilaga I till denna förordning.

5. I bilaga IX skall raden "70-79 + ≥ 70" ersättas med: "60-69 + ≥ 70".

6. I bilaga XII skall "Makrill (Scomber scombrus)" ersättas med "Makrill (Scomber spp.)" och "Taggmakrill (Trachurus trachurus)" med "Taggmakrill (Trachurus spp.)".

7. I bilaga XIII skall punkt 5 ersättas med:

"5. a) Storleken på en spindelkrabba skall mätas på det sätt som visas i figur 4A, som ryggsköldslängden mätt längs med mittlinjen från kanten av ryggskölden mellan pannhornen till den bakre kanten av ryggskölden.

b) Storleken på en krabbtaska skall mätas på det sätt som visas i figur 4B, som ryggsköldens största bredd mätt vinkelrätt mot ryggsköldens mittlinje framifrån och bakåt."

8. Figur 4A skall ersättas med figuren i bilaga II till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 februari 1999.

På rådets vägnar

O. LAFONTAINE

Ordförande

(1) EGT C 337, 5.11.1998, s. 8.

(2) Yttrandet avgivet den 13 januari 1999 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) Yttrandet avgivet den 2 december 1998.

(4) EGT L 125, 27.4.1998, s. 1.

BILAGA I

"BILAGA IV

SLÄPREDSKAP: Skagerrak och Kattegatt

>Plats för tabell>

"

BILAGA II

"Figur 4A"

>Hänvisning till film>

Top