Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0307

Rådets förordning (EG) nr 307/1999 av den 8 februari 1999 om ändring av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen och förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71, till att även omfatta studerande

OJ L 38, 12.2.1999, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 003 P. 335 - 339
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 003 P. 335 - 339
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 003 P. 335 - 339
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 003 P. 335 - 339
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 003 P. 335 - 339
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 003 P. 335 - 339
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 003 P. 335 - 339
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 003 P. 335 - 339
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 003 P. 335 - 339
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 005 P. 103 - 107
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 005 P. 103 - 107
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 005 P. 153 - 157

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/307/oj

31999R0307

Rådets förordning (EG) nr 307/1999 av den 8 februari 1999 om ändring av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen och förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71, till att även omfatta studerande

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 038 , 12/02/1999 s. 0001 - 0005


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 307/1999 av den 8 februari 1999 om ändring av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen och förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71, till att även omfatta studerande

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 51 och 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1), framlagt efter samråd med Administrativa kommissionen för social trygghet för migrerande arbetare,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

av följande skäl:

(1) I artikel 3 c i fördraget föreskrivs det att gemenskapens åtgärder, på de villkor som anges i fördraget, innebär att hindren för fri rörlighet för personer avskaffas mellan medlemsstaterna.

(2) I artikel 7 a i fördraget föreskrivs det att den inre marknaden skall innebära ett område utan inre gränser, där fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital säkerställs enligt bestämmelserna i fördraget.

(3) För att kunna uppnå fri rörlighet för anställda och egenföretagare och undanröja de hinder för social trygghet som uppkommer om enbart nationell lagstiftning tillämpas, antog rådet, på grundval av artiklarna 51 och 235 i fördraget, förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (4) samt förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 (5).

(4) Dessutom bör räckvidden för förordning (EEG) nr 1408/71 utvidgas till att även i princip omfatta de särskilda system som omfattar studerande.

(5) Tillämpning av enbart nationell lagstiftning ger inom området för social trygghet inte tillräckligt skydd för studerande som flyttar inom gemenskapen. De system för social trygghet som tillämpas på dem bör samordnas så att den fria rörligheten för personer förverkligas fullt ut.

(6) Av rättviseskäl bör de särskilda regler som tillämpas på anställda och egenföretagare även tillämpas på studerande. Reglerna bör för enkelhetens och tydlighetens skull komplettera de gällande bestämmelserna för anställda, egenföretagare och deras familjemedlemmar.

(7) Det är nödvändigt att anpassa förordningarna (EEG) nr 1408/71 och (EEG) nr 574/72 för att göra det möjligt att tillämpa bestämmelserna i dessa förordningar även på studerande som flyttar inom gemenskapen, med beaktande av sådana personers särskilda situation, särdragen i deras försäkringssystem samt de förmåner de har rätt till.

(8) Även om de studerandes särskilda situation inte har gjort det möjligt att fastställa regler som gör det möjligt att avgöra vilken lagstiftning som är tillämplig, bör det i alla fall i möjligaste mån undvikas att de berörda åläggs att betala dubbla avgifter eller får rätt till dubbla förmåner.

(9) Anpassningen av artiklarna i förordningen (EEG) nr 1408/71 medför att bilaga VI till denna behöver anpassas.

(10) Den särskilda situationen i Luxemburg, där alla studerande som bedriver studier i utlandet har rätt till hälsovård, motiverar att dessa studerande automatiskt befrias från att tillhöra ett sjukförsäkringssystem i det land där de bedriver sina studier.

(11) På grund av studerandes särskilda situation har det inte varit möjligt att införa ett övergripande system för att samordna de studerandes rätt till social trygghet på gemenskapsnivå, i synnerhet med tanke på förmåner vid invaliditet. De sociala trygghetsförmånerna för studerande varierar mycket i de olika medlemsstaterna, särskilt med hänsyn till särskilda förmåner som inte är avgiftsfinansierade är avsedda att täcka de extra kostnader som härrör från vård- och rörlighetsbehoven hos personer med funktionshinder. Europeiska gemenskapernas domstol har erkänt att de detaljerade reglerna för beviljande av vissa förmåner står i nära samband med ett särskilt ekonomiskt och socialt sammanhang. Därför är det motiverat att göra ett begränsat undantag från reglerna om samordning av perioderna som avses i artikel 10a.2.

(12) Fördraget ger inte de nödvändiga befogenheterna att vidta lämpliga åtgärder inom området social trygghet för studerande; det är därför motiverat att använda artikel 235 förutom artikel 51.

(13) Denna förordning påverkar inte de villkor som fastställs i rådets direktiv 93/96/EEG av den 29 oktober 1993 om rätt till bosättning för studerande (6).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 1408/71 ändras på följande sätt:

1. Artikel 1 skall ändras på följande sätt:

a) Efter punkt c skall följande punkt läggas till:

"c a) studerande: en person som inte är anställd eller egenföretagare eller dennes familjemedlem eller efterlevande i förordningens mening och som studerar eller genomgår en yrkesutbildning som leder till ett kompetensbevis som är officiellt erkänt av en medlemsstats myndigheter, och som är försäkrad enligt ett allmänt system för social trygghet eller ett särskilt system för social trygghet som gäller för studerande."

b) I punkterna f, i och ii skall orden "anställd eller egenföretagare" ersättas med orden "anställd, egenföretagare eller studerande".

2. Artikel 2 skall ersättas med följande:

"Artikel 2

Personkrets

1. Denna förordning skall gälla anställda, egenföretagare och studerande som omfattas eller har omfattats av lagstiftningen i en eller flera medlemsstater och som är medborgare i en medlemsstat eller är statslösa eller flyktingar bosatta inom en medlemsstats territorium samt deras familjemedlemmar och efterlevande.

2. Denna förordning skall gälla efterlevande till anställda, egenföretagare och studerande som har omfattats av lagstiftningen i en eller flera medlemsstater, oavsett dessa anställdas, egenföretagares eller studerandes medborgarskap, om deras efterlevande är medborgare i en medlemsstat eller är statslösa eller flyktingar som är bosatta inom en medlemsstats territorium."

3. I artikel 9 a, i den tyska texten, skall orden "der Arbeitnehmer oder Selbständige" ersättas med orden "die Person".

4. I artikel 10.2 skall orden "som en anställd eller egenföretagare" utgå.

5. Artikel 22 c skall utgå.

6. I avdelning III kapitel 1 skall följande avsnitt läggas till:

"Avsnitt 5a

Personer som studerar eller genomgår yrkesutbildning och deras familjemedlemmar

Artikel 34 a

Särskilda bestämmelser för studerande och deras familjemedlemmar

Bestämmelserna i artiklarna 18, 19, 22.1 a och 22.1 c, 22.2 andra stycket, 22.3, 23 och 24 samt avsnitten 6 och 7 skall på motsvarande sätt gälla studerande och deras familjemedlemmar, i förekommande fall.

Artikel 34 b

Gemensamma bestämmelser

En sådan person som avses i artikel 22.1 och 22.3 samt i artikel 34 a, som vistas i en annan medlemsstat än den behöriga staten för att studera där eller genomgå en yrkesutbildning som leder till ett kompetensbevis som officiellt erkänns av en medlemsstats myndigheter, samt familjemedlemmar i hans sällskap under vistelsen, skall omfattas av bestämmelserna i artikel 22.1 a under alla omständigheter som gör förmåner nödvändiga under vistelsen på den medlemsstats territorium där denna person studerar eller genomgår yrkesutbildning."

7. I artikel 35.3 skall orden "skall . . . inte gälla anställda eller egenföretagare eller deras familjemedlemmar" ersättas med "skall . . . inte gälla personer".

8. I avdelning III kapitel 4 skall följande avsnitt läggas till:

"Avsnitt 5

Studerande

Artikel 63 a

Bestämmelserna i avsnitten 1-4 skall på motsvarande sätt gälla studerande."

9. En ny artikel skall införas:

"Artikel 66 a

Studerande

Bestämmelserna i artiklarna 64-66 skall på motsvarande sätt gälla studerande och deras familjemedlemmar."

10. En ny artikel 76 a skall införas:

"Artikel 76 a

Studerande

Bestämmelserna i artikel 72 skall på motsvarande sätt gälla studerande."

11. En ny artikel 95 d skall införas:

"Artikel 95 d

Övergångsbestämmelser för studerande

1. Enligt denna förordning skall inga rättigheter kunna förvärvas av studerande, deras familjemedlemmar eller deras efterlevande för perioder före den 1 maj 1999.

2. Varje försäkringsperiod och, i tillämpliga fall, varje period av anställning, eget företagande eller bosättning som fullgjorts i enlighet med en medlemsstats lagstiftning före den 1 maj 1999 skall beaktas vid beräkningen av förvärvade rättigheter i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

3. Om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 1 skall en rättighet vara förvärvad enligt denna förordning även om den hänför sig till en händelse som inträffade före den 1 maj 1999.

4. Eventuella förmåner som inte har beviljats eller som tillfälligt har upphört på grund av den berörda personens medborgarskap eller bosättningsort, skall på begäran från den berörda personen beviljas eller återupptas från och med 1 maj 1999, förutsatt att de rättigheter för vilka förmåner tidigare beviljades inte ledde till utbetalning av en klumpsumma.

5. Om den begäran som avses i punkt 4 lämnas in inom två år från 1 maj 1999 skall rättigheter som följer av denna förordning vara förvärvade till förmån för studerande, deras familjemedlemmar och deras efterlevande från detta datum och bestämmelserna i en annan medlemsstats lagstiftning om att rättigheterna är förverkade eller förfaller får inte tillämpas på personerna i fråga.

6. Om den begäran som avses i punkt 4 lämnas in efter utgången av den period på två år som följer på 1 maj 1999 skall rättigheter som inte är förverkade eller förfallna vara förvärvade från och med datumet för en sådan begäran, om inte annat följer av eventuella mer gynnsamma bestämmelser i en medlemsstats lagstiftning."

12. Bilaga VI skall ändras på följande sätt:

a) I avsnitt "D. SPANIEN" skall följande punkt läggas till:

"9. Det spanska särskilda systemet för studerande (Seguro escolar) är, för erhållande av förmåner, inte grundat på fullgörande av försäkrings-, anställnings- och bosättningsperioder såsom dessa uttryck definieras i artikel 1 r, s och s a i förordningen. De spanska institutionerna kan därför inte utfärda intyg som gör sammanläggning av perioder möjligt.

Det spanska särskilda systemet kommer ändå att gälla för studenter som är medborgare i andra medlemsstater och som studerar i Spanien, på samma villkor som för studenter som är spanska medborgare."

b) I avsnitt "I. LUXEMBURG" skall följande punkt läggas till:

"8. De personer som åtnjuter sjukförsäkringsskydd i Storhertigdömet Luxemburg och som bedriver sina studier i en annan medlemsstat befrias från anslutning enligt lagstiftningen i det land där studierna bedrivs."

c) I avsnitt "O. FÖRENADE KUNGARIKET" skall följande punkt läggas till:

"21. När det gäller antingen en studerande eller en studerandes familjemedlemmar eller efterlevande skall artikel 10 a.2 i förordningen inte gälla förmåner som är avsedda att enbart vara särskilt skydd för människor med funktionshinder."

Artikel 2

I förordning (EEG) nr 574/72 skall artikel 120 ersättas med följande:

"Artikel 120

Personer som studerar eller genomgår yrkesutbildning

Med undantag av artiklarna 10 och 10 a skall bestämmelserna i denna förordning när så är lämpligt, på motsvarande sätt gälla studerande."

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den första dagen i den tredje månaden efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 februari 1999.

På rådets vägnar

O. LAFONTAINE

Ordförande

(1) EGT C 46, 20.2.1992, s. 1.

(2) EGT C 94, 13.4.1992, s. 326.

(3) EGT C 98, 21.4.1992, s. 4.

(4) EGT L 149, 5.7.1971, s. 2. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1606/98 (EGT L 209, 25.7.1998, s. 1).

(5) EGT L 74, 27.3.1972, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1606/98 (EGT L 209, 25.7.1998, s. 1).

(6) EGT L 317, 18.12.1993, s. 59.

Top