Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0131

Kommissionens förordning (EG) nr 131/1999 av den 21 januari 1999 om ändring, vad beträffar vissa exportörer, av förordning (EG) nr 2249/98 rörande införande av preliminära antidumpnings- och utjämningstullar på viss import av odlad atlantlax med ursprung i Norge och om ändring av beslut 97/634/EG om godtagande av åtaganden som gjorts i samband med antidumpnings- och antisubventionsförfarandena rörande import av odlad atlantlax med ursprung i Norge

OJ L 17, 22.1.1999, p. 12–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 04/05/1999; tyst upphävande genom 399R0929

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/131/oj

31999R0131

Kommissionens förordning (EG) nr 131/1999 av den 21 januari 1999 om ändring, vad beträffar vissa exportörer, av förordning (EG) nr 2249/98 rörande införande av preliminära antidumpnings- och utjämningstullar på viss import av odlad atlantlax med ursprung i Norge och om ändring av beslut 97/634/EG om godtagande av åtaganden som gjorts i samband med antidumpnings- och antisubventionsförfarandena rörande import av odlad atlantlax med ursprung i Norge

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 017 , 22/01/1999 s. 0012 - 0019


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 131/1999 av den 21 januari 1999 om ändring, vad beträffar vissa exportörer, av förordning (EG) nr 2249/98 rörande införande av preliminära antidumpnings- och utjämningstullar på viss import av odlad atlantlax med ursprung i Norge och om ändring av beslut 97/634/EG om godtagande av åtaganden som gjorts i samband med antidumpnings- och antisubventionsförfarandena rörande import av odlad atlantlax med ursprung i Norge

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 905/98 (2), särskilt artikel 8 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2026/97 av den 6 oktober 1997 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar av Europeiska gemenskapen (3), särskilt artikel 13 i denna,

efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A. PROVISORISKA ÅTGÄRDER

(1) I samband med de antidumpnings- och antisubventionsundersökningar som inleddes genom två separata tillkännagivanden i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (4) godtog kommissionen genom beslut 97/634/EG (5), senast ändrat genom förordning (EG) nr 82/1999 (6), åtaganden som gjorts av 190 norska exportörer och av Norge.

(2) Enligt åtagandena skall underlåtenhet att inom en föreskriven tid avge kvartalsrapporter om all försäljning till den första icke närstående kunden i gemenskapen, anses utgöra en överträdelse av åtaganden utom i händelse av force majeure.

(3) För det första kvartalet 1998 har åtta norska företag antingen givit in sin rapport för sent eller helt underlåtit att ge in någon rapport. Dessa exportörer har inte anfört något bevis på force majeure för att motivera de försenade eller uteblivna rapporterna.

(4) I åtagandena sägs också att underlåtenhet att iaktta skyldigheten att sälja den berörda produkten på gemenskapsmarknaden till ett pris som inte understiger det minimipris som fastställts i åtagandet skall anses utgöra en överträdelse av åtagandet.

(5) En av de norska exportörerna tycktes under det fjärde kvartalet 1997 ha sålt den berörda produkten till gemenskapsmarknaden till ett lägre pris än det som fastställts i åtagandet. Dessutom föreföll en av de norska exportörer som inte givit in sin kvartalsrapport för det första kvartalet 1998 inom föreskriven tid ha sålt den berörda produkten till gemenskapsmarknaden till ett pris som understeg det pris som anges i åtagandet.

(6) Kommissionen hade därför anledning att misstänka att dessa nio företag hade överträtt villkoren i sina åtaganden.

(7) Till följd av detta införde kommissionen genom förordning (EG) nr 2249/98 (7), nedan kallad "förordningen om preliminär tull", preliminära antidumpnings- och utjämningstullar på import av odlad atlantlax enligt KN-nummer ex 0302 12 00, ex 0304 10 13, ex 0303 22 00 och ex 0304 20 13 med ursprung i Norge som exporteras av de nio företag som anges i bilagan till den förordningen. Genom samma förordning strök kommissionen de berörda företagen från bilagan till beslut 97/634/EG i vilken förtecknas de företag vars åtaganden godtagits.

B. PÅFÖLJANDE FÖRFARANDE

(8) De nio norska företag som omfattades av den preliminära tullen underrättades skriftligen om de viktigaste omständigheter och överväganden på grundval av vilka de preliminära tullarna infördes. De gavs också tillfälle att lämna synpunkter och att begära att bli hörda.

(9) Endast ett av de berörda norska företagen lämnade skriftliga synpunkter inom den tidsfrist som anges i förordningen om preliminär tull. Efter mottagandet av denna inlaga inhämtade och kontrollerade kommissionen alla uppgifter som bedömdes nödvändiga för ett slutgiltigt fastställande i fråga om den misstänkta överträdelsen. Därutöver lämnade ett företag som inte omfattas av något åtagande upplysningar om NorMan Trading Ltd AS.

(10) Av de nio företag som omfattas av de provisoriska åtgärderna begärde endast ett, Norwell AS, att bli hört.

(11) De berörda parterna underrättades om de viktigaste omständigheter och överväganden som låg till grund för kommissionens avsikt att bekräfta återtagandet av sitt godtagande av parternas respektive åtaganden och att rekommendera införandet av slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstullar och slutgiltigt uttag av de belopp för vilka säkerhet ställts i form av preliminära tullar. Parterna gavs möjlighet att inom en viss tid efter utlämnandet av dessa uppgifter inkomma med synpunkter.

(12) De muntliga och skriftliga synpunkter som lämnades av de berörda parterna togs under övervägande och beaktades, då så bedömdes lämpligt, i de slutgiltiga avgörandena.

C. SLUTGILTIGA AVGÖRANDEN

(13) Vid förhöret gjorde Norwell AS ånyo gällande att överträdelsen av dess åtagande skett genom att vissa kreditnotor avräknats, vilket medför att företagets genomsnittliga pris vid försäljning till gemenskapen blivit lägre än minimipriset för import för det sista kvartalet 1997. Företaget åberopade dock som förmildrande omständighet att kreditnotorna utfärdats för en "engångsföreteelse", nämligen med anledning av en reklamation avseende kvaliteten på ett parti fisk som levererats i onormalt dåligt skick till köparnas affärsställe i gemenskapen. På grund av fiskens dåliga kvalitet beviljade företaget sina kunder avsevärda rabatter. Företaget medgav visserligen att dessa kreditnotor haft till effekt att företagets genomsnittliga försäljningspris, som tidigare legat över minimipriset för import, kommit att sjunka under detta minimipris, men gjorde gällande att utfärdandet av detta slag av kreditnoter till ett sådant belopp inte kunde förutses vid tidpunkten då försäljningspriset förhandlades.

(14) Kreditnotor avseende kvalitetsanspråk skulle också kunna ligga till grund för en minskning av tullvärdet vilket, om åtgärden i stället för ett åtagande varit en rörlig tull, skulle medföra en proportionell minskning av den tillämpliga tullen. Kommissionen ansåg att, för att full likvärdighet skall råda mellan antidumpnings- och utjämningsåtgärder oavsett om dessa består i tullar eller i åtaganden, kreditnotor grundade på verkliga och styrkta kvalitetsanspråk inte bör medföra att en överträdelse befinns vara för handen.

(15) Med hänsyn till det ovan sagda och till att tillräcklig bevisning till stöd för Norwell AS:s påstående om partiets utomordentligt låga kvalitet nu framlagts och kontrollerats bör slutgiltiga åtgärder inte införas för detta företag.

(16) Vad gäller NorMan Trading Ltd AS, för vilket preliminära tullar införts, gjorde ett annat norskt företag gällande att företaget upphört med handel i september 1997 och avvecklats samt att en del av dess verksamhet överförts till det företag som gjorde framställningen. Eftersom inga synpunkter mottagits rörande slutsatsen om överträdelse och eftersom företaget eventuellt inte längre existerar bör detta företag avföras från förteckningen över de norska exportörer som är befriade från de slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstullarna.

(17) Av de övriga företag som inte iakttagit sin rapportskyldighet, såsom anges ovan, har inget efter utlämnandet av uppgifterna gjort gällande att det på grund av force majeure skulle ha varit förhindrat att i rätt tid inge sin kvartalsrapport. Inga ytterligare synpunkter har heller mottagits från det företag som, förutom att det underlåtit att inge sin rapport i tid, också har exporterat den berörda produkten till gemenskapen till priser som underskred minimipriset. Följaktligen bör slutgiltiga åtgärder införas mot dessa företag.

D. ÅTERTAGANDE AV ÅTAGANDEN

(18) Vid övervakningen av de norska exportörernas åtaganden har kommissionen i fråga om en viss period konstaterat att ett antal exportörer inte haft någon försäljning till Europeiska gemenskapen under flera kvartal i följd. Vid kontroll uppgav vissa av dessa företag att de inte hade någon export under den period som omfattades av de ursprungliga undersökningar som ledde till införandet av nu gällande antidumpnings- och utjämningstullar samt att de inte heller har några bindande avtalsmässiga åtaganden om export inom den närmaste framtiden.

(19) Kommissionen underrättade de berörda parterna om dessa slutsatser och påpekade att företagen under dessa förhållanden inte kunde anses som exportörer enligt förordning (EG) nr 384/96 (nedan kallad "den grundläggande antidumpningsförordningen") och förordning (EG) nr 2026/97 (nedan kallad "den grundläggande antisubventionsförordningen"). Dessa parter upplystes vidare om att det på grund av övervakningen skulle vara från administrativ synpunkt betungande för kommissionen att vidmakthålla gällande åtaganden under rådande omständigheter.

Kommissionen upplyste dessa parter om att de, när förutsättningarna är för handen i enlighet med artikel 2 i förordning (EG) nr 1890/97 (8), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2678/98 (9), och artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 1891/97 (10), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2678/98, kan göra nya åtaganden i egenskap av nya exportörer. Beträffande 21 företag som sedermera återtog sina åtaganden införde rådet genom förordning (EG) nr 2039/98 (11) slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstullar; kommissionen ändrade på motsvarande sätt beslut 97/634/EG genom beslut 98/540/EG (12).

(20) Till följd av dessa ändringar återtog ytterligare tre företag (Hirsholm Norge AS, Lorentz A. Lossius AS och Roger AS) sina åtaganden frivilligt. Ytterligare ett företag, Fonn Egersund AS, återtog sitt åtagande efter att ha underrättats av kommissionen om ett misstänkt åsidosättande av rapportskyldigheten.

(21) Till följd av att de återtagit sina åtaganden kan dessa fyra företag inte längre åtnjuta befrielse från antidumpnings- och utjämningstullarna och de bör därför avföras från förteckningen över företag från vilka åtaganden godtagits.

E. ÄNDRING AV BILAGAN TILL BESLUT 97/634/EG

(22) Jämsides med denna förordning lägger kommissionen fram ett förslag till rådsförordning om införande av slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstullar på odlad atlantlax med ursprung i Norge som exporteras av de övriga åtta företag som omfattas av den preliminära tull som infördes genom förordningen om preliminär tull.

(23) Bilagan till beslut 97/634/EG rörande godtagande av åtaganden som gjorts i samband med de aktuella antidumpnings- och antisubventionsförfarandena bör ändras med hänsyn till återinförandet av det åtagande som gjorts av Norwell AS, för vilket företag den preliminära tullen bör upphävas.

(24) Bilagan till beslut 97/634/EG, i vilken förtecknas de parter vars åtaganden godtagits, bör ändras med beaktande av dessa ändringar och de ovan nämnda återtagandena av åtaganden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Bilagan till förordning (EG) nr 2249/98 skall ersättas med bilaga I.

2. De belopp för vilka säkerhet ställts i form av den preliminära antidumpningstull och den preliminära utjämningstull som införts genom nämnda förordning i fråga om odlad (ej vild) atlantlax enligt KN-nummer ex 0302 12 00 (Taric-nummer: 0302 12 00*19), ex 0304 10 13 (Taric-nummer: 0304 10 13*19), ex 0303 22 00 (Taric-nummer: 0303 22 00*19) och ex 0304 20 13 (Taric-nummer: 0304 20 13*19) med ursprung i Norge som exporteras av Norwell AS, åtagande nummer 128 (Taric-tilläggsnummer 8316), skall frisläppas.

Artikel 2

Bilagan till beslut 97/634/EG skall ersättas med bilaga II till denna förordning.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 januari 1999.

På kommissionens vägnar

Leon BRITTAN

Vice ordförande

(1) EGT L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2) EGT L 128, 30.4.1998, s. 18.

(3) EGT L 288, 21.10.1997, s. 1.

(4) EGT C 235, 31.8.1996, s. 18 och EGT C 235, 31.8.1996, s. 20.

(5) EGT L 267, 30.9.1997, s. 81.

(6) EGT L 8, 14.1.1999, s. 8.

(7) EGT L 282, 20.10.1998, s. 57.

(8) EGT L 267, 30.9.1997, s. 1.

(9) EGT L 337, 12.12.1998, s. 1.

(10) EGT L 267, 30.9.1997, s. 19.

(11) EGT L 263, 26.9.1998, s. 3.

(12) EGT L 252, 12.9.1998, s. 68.

BILAGA I

>Plats för tabell>

BILAGA II

>Plats för tabell>

Top