Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2843

Kommissionens förordning (EG) nr 2843/98 av den 22 december 1998 om form, innehåll och övriga detaljer i de ansökningar och anmälningar som föreskrivs i rådets förordningar (EEG) nr 1017/68, (EEG) nr 4056/86 och (EEG) nr 3975/87 om tillämpningen av konkurrensreglerna på transportsektorn (Text av betydelse för EES)

OJ L 354, 30.12.1998, p. 22–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 004 P. 208 - 238
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 004 P. 208 - 238
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 004 P. 208 - 238
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 004 P. 208 - 238
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 004 P. 208 - 238
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 004 P. 208 - 238
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 004 P. 208 - 238
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 004 P. 208 - 238
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 004 P. 208 - 238

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; upphävd genom 32004R0773

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2843/oj

31998R2843

Kommissionens förordning (EG) nr 2843/98 av den 22 december 1998 om form, innehåll och övriga detaljer i de ansökningar och anmälningar som föreskrivs i rådets förordningar (EEG) nr 1017/68, (EEG) nr 4056/86 och (EEG) nr 3975/87 om tillämpningen av konkurrensreglerna på transportsektorn (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 354 , 30/12/1998 s. 0022 - 0052


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2843/98 av den 22 december 1998 om form, innehåll och övriga detaljer i de ansökningar och anmälningar som föreskrivs i rådets förordningar (EEG) nr 1017/68, (EEG) nr 4056/86 och (EEG) nr 3975/87 om tillämpningen av konkurrensreglerna på transportsektorn (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1017/68 av den 19 juli 1968 om tillämpning av konkurrensregler på transporter på järnväg, landsväg och inre vattenvägar (1), senast ändrad genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, särskilt artikel 29 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 4056/86 av den 22 december 1986 om detaljerade regler för tillämpning av artiklarna 85 och 86 i fördraget på sjöfarten (2), senast ändrad genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, särskilt artikel 26 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3975/87 av den 14 december 1987 om förfarandet för tillämpning av konkurrensreglerna på företag inom lufttfartssektorn (3), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2410/92 (4), särskilt artikel 19 i denna,

efter samråd med Rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor inom transportindustrin, Rådgivande kommittén för avtal och dominerande ställning på sjötransportområdet och Rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor på luftfartens område, och

av följande skäl:

(1) Erfarenheterna vid tillämpningen av kommissionens förordning (EEG) nr 1629/69 av den 8 augusti 1969 om form, innehåll och övriga detaljer beträffande klagomål enligt artikel 10, ansökningar enligt artikel 12 och anmälningar enligt artikel 14.4 i rådets förordning (EEG) nr 1017/68 av den 19 juli 1968 (5), senast ändrad genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, och av avsnitt I i kommissionens förordning (EEG) nr 4260/88 av den 16 december 1988 om de meddelanden, klagomål, ansökningar och förhör som avses i rådets förordning (EEG) nr 4056/86 om detaljerade regler för tillämpning av artiklarna 85 och 86 i fördraget på sjöfarten (6), senast ändrad genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, samt avsnitt I i kommissionens förordning (EEG) nr 4261/88 av den 16 december 1988 om de klagomål, ansökningar och förhör som avses i rådets förordning (EEG) nr 3975/87 om förfarandet för tillämpning av konkurrensreglerna på företag inom luftfartssektorn (7), båda förordningarna senast ändrade genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, har visat på behovet av att förbättra förfarandena i de förordningarna i vissa hänseenden.

(2) Det är lämpligt att för tydlighetens skull anta en enda förordning om förfarandena för ansökningar och anmälningar inom transportsektorn. Förordning (EEG) nr 1629/69 och förordningarna (EEG) nr 4260/88 och (EEG) nr 4261/88 bör därför ersättas.

(3) Ansökningar som inlämnas enligt artikel 12 i förordning (EEG) nr 1017/68 och anmälningar enligt artikel 14.1 i samma förordning samt ansökningar enligt artikel 12 i förordning (EEG) nr 4056/86 och artikel 3.2 och artikel 5 i förordning (EEG) nr 3975/87 kan få betydande rättsliga konsekvenser för varje företag som deltar i ett avtal, beslut eller samordnat förfarande. Varje part bör därför ha rätt att inlämna sådana ansökningar eller anmälningar till kommissionen. En part som utövar denna rättighet bör vidare underrätta de övriga parterna, så att dessa kan skydda sina intressen.

(4) Det åligger den som lämnar in en ansökan eller anmälan att ge fullständiga och korrekta upplysningar till kommissionen om de fakta och omständigheter som är av betydelse för det beslut som skall fattas om avtalet, beslutet eller det samordnade förfarandet i fråga.

(5) För att granskningen skall kunna ske enklare och snabbare bör det föreskrivas att ett formulär skall användas för ansökningar om icke-ingripandebesked enligt artikel 85.1 samt för ansökningar enligt artikel 5 i förordning (EEG) nr 1017/68 och artikel 85.3. Detta formulär bör även kunna användas för ansökningar om icke-ingripandebesked enligt artikel 86.

(6) För att förenkla behandlingen är det lämpligt att införa ett enda formulär för ansökningar enligt artikel 12 i förordning (EEG) nr 1017/68, artikel 12 i förordning (EEG) nr 4056/86 samt artiklarna 3.2 och 5 i förordning (EEG) nr 3975/87. För anmälningar enligt artikel 14.1 i förordning (EEG) nr 1017/68 är det lämpligt att införa ett särskilt formulär.

(7) Kommissionen bör fortsätta att i tillämpliga fall, om parterna begär detta, ge dem möjlighet att före ansökan eller anmälan diskutera det avsedda avtalet, beslutet eller samordnade förfarandet informellt och under strikt sekretess. Kommissionen bör också fortsättningsvis, efter det att ansökningen eller anmälningen har lämnats, upprätthålla nära kontakt med parterna i den utsträckning som krävs för att med dem kunna diskutera eventuella praktiska och rättsliga problem som den finner vid den första granskningen av fallet och, om så är möjligt, avlägsna dessa genom en ömsesidig överenskommelse.

(8) Förpliktelsen att till kommissionen anmäla skiljedomar och av förlikningsmän utfärdade rekommendationer enligt artikel 5.5 i förordning (EEG) nr 4056/86 gäller lösande av tvister i samband med de samordnade förfaranden inom linjekonferenser som avses i artikel 4 och artikel 5.2 och 5.3 i den förordningen. Det förefaller lämpligt att utforma förfarandet för denna anmälan på enklast möjliga sätt. Det är därför lämpligt att föreskriva att anmälningarna skall göras skriftligen med bifogande av de handlingar som innehåller skiljedomarna eller rekommendationerna i fråga.

(9) Bestämmelserna i denna förordning bör även omfatta fall då klagomål, ansökningar och anmälningar inges enligt artiklarna 53 och 54 i Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Berättigade att inlämna ansökningar eller anmälningar

1. Varje företag eller företagssammanslutning som är part till avtal eller deltar i samordnade förfaranden och varje företagssammanslutning som antar beslut, skall vara berättigade att lämna in ansökningar eller anmälningar till kommissionen enligt någon av följande bestämmelser:

a) Artikel 12 eller 14 i förordning (EEG) nr 1017/68.

b) Artikel 12 i förordning (EEG) nr 4056/86.

c) Artiklarna 3.2 och 5 i förordning (EEG) nr 3975/87.

2. Om ansökningen eller anmälningen lämnas in av någon eller några, men inte alla, parter som avses i punkt 1, skall dessa underrätta de övriga parterna.

3. Om ansökningen eller anmälningen undertecknas av företrädare för personer, företag eller företagssammanslutningar, skall dessa företrädare förete en skriftlig fullmakt.

4. Om en gemensam ansökan eller anmälan görs, skall en gemensam företrädare utses som är bemyndigad att vidarebefordra och ta emot handlingar på samtliga ansökande eller anmälande parters vägnar.

Artikel 2

Inlämnande av ansökningar och anmälningar

1. Ansökningar enligt artikel 3.2 i förordning (EEG) nr 3975/87 avseende artikel 85.1 i fördraget samt ansökningar enligt artikel 12 i förordning (EEG) nr 1017/68, artikel 12 i förordning (EEG) nr 4056/86 och artikel 5 i förordning (EEG) nr 3975/87 skall göras på det sätt som föreskrivs i formulär TR, som återges i bilaga I till denna förordning.

Formulär TR får även användas för ansökningar enligt artikel 3.2 i förordning (EEG) nr 3975/87 avseende artikel 86 i fördraget.

Anmälningar enligt artikel 14.1 i förordning (EEG) nr 1017/68 skall lämnas på formulär TR (B), som återges i bilaga II till denna förordning.

2. Gemensamma ansökningar och anmälningar skall göras på ett enda formulär.

3. Ett original och 17 kopior av varje ansökan eller anmälan och tre exemplar av varje stödjande dokument skall överlämnas till kommissionen på den adress som anges i respektive formulär.

4. De stödjande dokumenten skall vara antingen original eller kopior av original. I det senare fallet skall den ansökande eller anmälande parten styrka att originalen har återgivits korrekt och fullständigt.

5. Ansökningar och anmälningar skall vara avfattade på något av unionens officiella språk. Detta språk skall också vara handläggningsspråk för den ansökande eller anmälande parten. Dokumenten skall överlämnas på originalspråket. Om originalspråket inte är något av unionens officiella språk, skall en översättning till handläggningsspråket bifogas.

6. Om en ansökan som uppges vara inlämnad enligt artikel 12 i förordning (EEG) nr 1017/68, artikel 12 i förordning (EEG) nr 4056/86 eller artikel 3.2 och artikel 5 i förordning (EEG) nr 3975/87, visar sig falla utanför tillämpningsområdet för den eller de förordningar som varit grund för ansökan, skall kommissionen utan dröjsmål underrätta den ansökande parten om att den avser att granska ansökan enligt bestämmelserna i den eller de förordningar som skall tillämpas på ärendet. Datum för inlämnande av ansökan skall dock vara det datum som följer av artikel 4. Kommissionen skall redovisa skälen för sitt beslut för den sökande och fastställa en tidsfrist, under vilken den sökande skriftligen kan inge eventuella synpunkter, innan kommissionen genomför sin bedömning enligt den andra förordningen (eller de andra förordningarna). Den tidsfrist kommissionen fastställer får inte understiga två veckor och kan förlängas.

Artikel 3

Innehållet i ansökningar och anmälningar

1. Ansökningar och anmälningar skall innehålla den information och de dokument som krävs i formulären. Informationen skall vara korrekt och fullständig.

2. Kommissionen kan ge befrielse från skyldigheten att lämna vissa uppgifter eller dokument som föreskrivs i formulären enligt artikel 2.1, om den finner att denna information inte är nödvändig för granskningen av ärendet.

3. Kommissionen skall utan dröjsmål skriftligen bekräfta för den ansökande eller anmälande parten att den mottagit ansökan, anmälan eller i förekommande fall svar på en skrivelse som kommissionen översänt enligt artikel 4.2.

Artikel 4

Giltighetsdatum för inlämnandet av ansökningar och anmälningar

1. Utan att det påverkar bestämmelserna i punkterna 2-5, skall ansökningar och anmälningar gälla från och med den dag då de inkommer till kommissionen. Om dock ansökningen eller anmälningen sänds med rekommenderat brev, skall den gälla från och med den dag som framgår av avsändningsortens poststämpel.

2. Om kommissionen finner att de uppgifter eller de dokument som lämnas i ansökningen eller anmälningen är ofullständiga i något väsentligt avseende, skall den utan dröjsmål skriftligen underrätta den ansökande eller anmälande parten om förhållandet och fastställa en lämplig tidsfrist för tillhandahållande av fullständiga uppgifter. I sådana fall skall ansökan eller anmälan gälla från och med den dag då kommissionen har fått tillgång till fullständiga uppgifter.

3. Väsentliga ändringar av de förhållanden som redovisas i ansökningen eller anmälningen och som den ansökande eller anmälande parten känner till eller rimligen bör känna till, skall omedelbart meddelas kommissionen utan anmodan.

4. Oriktiga eller vilseledande uppgifter skall anses vara ofullständiga uppgifter.

5. Om kommissionen en månad efter det att den mottog ansökan eller anmälan inte har lämnat sådan information som avses i punkt 2 till den ansökande eller anmälande parten, skall ansökan eller anmälan anses gälla från och med den dag då den mottogs av kommissionen.

Artikel 5

Anmälningar av skiljedomar och rekommendationer

1. Skiljedomar och rekommendationer som utfärdats av förlikningsmän som godkänts av parterna skall anmälas till kommissionen, om de gäller lösande av tvister i samband med de samordnade förfaranden inom linjekonferenser som avses i artikel 4 och artikel 5.2 och 5.3 i förordning (EEG) nr 4056/86.

2. Anmälningsskyldigheten gäller varje part i den tvist som lösts genom skiljedomen eller rekommendationen.

3. Anmälningarna skall göras utan dröjsmål genom rekommenderat brev med mottagningsbevis eller överlämnas personligen mot bekräftelse. De skall vara avfattade på något av unionens officiella språk.

4. De stödjande dokumenten skall vara antingen original eller kopior av original. Kopiornas överensstämmelse med originalen skall styrkas. De skall överlämnas på originalspråket. Om originalspråket inte är något av unionens officiella språk, skall en översättning till ett av unionens officiella språk bifogas.

5. Om sådana anmälningar undertecknas av företrädare för företag eller sammanslutningar av företag eller för fysiska eller juridiska personer, skall dessa företrädare förete skriftlig fullmakt.

Artikel 6

Ansökningar och anmälningar enligt artiklarna 53 och 54 i EES-avtalet

Om sådana ansökningar och anmälningar som avses i artiklarna 2.1 och 5.1 inlämnas enligt artiklarna 53 och 54 i Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får de vara avfattade på något av unionens officiella språk eller på något av de officiella språken i Eftastaterna.

Artikel 7

Upphävande

Förordningarna (EEG) nr 1629/69, (EEG) nr 4260/88 och (EEG) nr 4261/88 skall upphöra att gälla.

Artikel 8

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 1998.

På kommissionens vägnar

Karel VAN MIERT

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 175, 23.7.1968, s. 1.

(2) EGT L 378, 31.12.1986, s. 4.

(3) EGT L 374, 31.12.1987, s. 1.

(4) EGT L 240, 24.8.1992, s. 18.

(5) EGT L 209, 21.8.1969, s. 1.

(6) EGT L 376, 31.12.1988, s. 1.

(7) EGT L 376, 31.12.1988, s. 10.

BILAGA I

FORMULÄR TR

INLEDNING

Formulär TR och dess bilaga är en integrerad del av kommissionens förordning (EG) nr 2843/98 av den 22 december 1998 om form, innehåll och övriga detaljer i de ansökningar och anmälningar som föreskrivs i rådets förordningar (EEG) nr 1017/68, (EEG) nr 4056/86 och (EEG) nr 3975/87 om tillämpningen av konkurrensreglerna på transportsektorn (nedan: "förordningen"). Det är avsett för företag och företagssammanslutningar som lämnar in ansökningar enligt artikel 12 i förordning (EEG) nr 1017/68, artikel 12 i förordning (EEG) nr 4056/86 samt artikel 3.2 och artikel 5 i förordning (EEG) nr 3975/87.

Formulär TR är inte utformat för att fyllas i.

För att underlätta användningen av formulär TR beskrivs på de följande sidorna

- i vilka fall en ansökan skall lämnas in (punkt A),

- till vilken myndighet (kommissionen eller Eftas övervakningsmyndighet) ansökan skall lämnas (punkt B),

- i vilka syften ansökan kan användas (punkt C),

- vilka uppgifter som måste lämnas i ansökan (punkterna D, E, och F),

- vem som kan lämna in en ansökan (punkt G),

- hur ansökan skall utformas (punkt H),

- hur företagens affärshemligheter kan skyddas (punkt I),

- det fortsatta förfarandet efter det att ansökan lämnats in (punkt J), och

- hur vissa tekniska termer som används i den operativa delen av formulär TR skall tolkas (punkt K).

A. I vilka fall skall en ansökan lämnas in?

I. Syftet med konkurrensreglerna i EG-fördraget och EES-avtalet

1. Syftet med EG:s konkurrensregler

Syftet med konkurrensreglerna är att förhindra att konkurrensen inom den gemensamma marknaden snedvrids av konkurrensbegränsande åtgärder eller missbruk av en dominerande ställning. De gäller alla företag som direkt eller indirekt är verksamma på den gemensamma marknaden, oavsett var de har sitt säte.

I artikel 85.1 i EG-fördraget (texten till artiklarna 85 och 86 återges i bihang I till detta formulär) förbjuds konkurrensbegränsande avtal, beslut eller samordnade förfaranden (nedan: åtgärder) som kan påverka handeln mellan medlemsstaterna, och i artikel 85.2 förklaras avtal och beslut som innehåller sådana begränsningar ogiltiga (även om EG-domstolen har förklarat att om konkurrensbegränsade bestämmelser kan avskiljas från avtalet är endast dessa bestämmelser ogiltiga). I artikel 85.3 föreskrivs dock undantag för åtgärder som har positiva följder, förutsatt att villkoren i den punkten är uppfyllda. I artikel 86 förbjuds missbruk av en dominerande ställning som kan påverka handeln mellan medlemsstaterna.

De ursprungliga förfarandena för tillämpningen av dessa artiklar, som reglerar meddelandet av icke-ingripandebesked och undantag enligt artikel 85.3, fastställdes i förordning nr 17. Genom rådets förordning nr 141 (1) förklarades dock förordning nr 17 inte tillämplig inom transportsektorn. Tillämpningsförfarandena för EG:s konkurrensregler inom transportsektorn har därefter fastställts för transporter på järnväg, landsväg och inre vattenvägar genom förordning (EEG) nr 1017/68, för sjötransporter genom förordning (EEG) nr 4056/86 och för lufttransportsektorn genom förordning (EEG) nr 3975/87 (referenser till dessa rättsakter och andra som nämns i detta formulär eller som är relevanta för ansökningar som görs med detta formulär återfinns i bihang II till detta formulär).

I förordningarna (EEG) nr 4056/86 och (EEG) nr 3975/87 hänvisas liksom i förordning nr 17 till artiklarna 85 och 86 i EG-fördraget. I förordning (EEG) nr 1017/68 fastställs däremot väsentliga konkurrensregler för landtransportsektorn. Artiklarna 2, 5, 7 och 8 i förordning (EEG) nr 1017/68 innehåller bestämmelser som med smärre avvikelser återger bestämmelserna i artikel 85.1, 85.2, 85.3 respektive artikel 86 i EG-fördraget. Dessa bestämmelser i förordning (EEG) nr 1017/68 skall tolkas på samma sätt som artiklarna 85 och 86 i fördraget (2).

2. Syftet med EES konkurrensregler

Konkurrensreglerna i Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (som har ingåtts mellan gemenskapen, medlemsstaterna och Eftastaterna (3)) utgår från samma principer som gemenskapens konkurrensregler och har samma syfte, dvs. att förhindra att konkurrensen inom EES snedvrids genom karteller eller missbruk av en dominerande ställning. De gäller alla företag som direkt eller indirekt är verksamma inom EES, oavsett var de har sitt säte.

Genom artikel 53.1 i EES-avtalet (texten till artiklarna 53, 54 och 56 i EES-avtalet återges i bihang I) förbjuds konkurrensbegränsande avtal, beslut eller samordnade förfaranden (åtgärder) som kan påverka handeln mellan gemenskapen och en eller flera Eftastater (eller mellan Eftastater), och genom artikel 53.2 förklaras avtal eller beslut som innehåller sådana begränsningar ogiltiga. I artikel 53.3 föreskrivs dock undantag för åtgärder som har positiva följder, förutsatt att villkoren i den punkten är uppfyllda. Genom artikel 54 förbjuds missbruk av en dominerande ställning som kan påverka handeln mellan gemenskapen och en eller flera Eftastater (eller mellan Eftastater). Tillämpningsförfarandena för EES konkurrensregler inom transportsektorn fastställs för transporter på järnväg, landsväg och inre vattenvägar genom förordning (EEG) nr 3975/87, för sjötransporter genom förordning (EEG) nr 4056/86 och för lufttransportsektorn genom förordning (EEG) nr 3975/87, vilka för EES-ändamål kompletterats med protokollen 21, 22 och 23 till EES-avtalet.

II. Räckvidden för konkurrensreglerna i EG-fördraget och EES-avtalet

Om artiklarna 2, 5 och 8 i förordning (EEG) nr 1017/68, artiklarna 85 och 86 i EG-fördraget samt artiklarna 53 och 54 i EES-avtalet skall tillämpas beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Förutsättningen är att förfarandet eller beteendet uppfyller alla de villkor som anges i de relevanta bestämmelserna. Denna fråga måste följaktligen alltid undersökas innan någon ansökan görs.

1. Icke-ingripandebesked

Inom transportsektorn förekommer förfaranden för icke-ingripandebesked endast inom lufttransportsektorn. Syftet med dessa är att göra det möjligt för företagen att få reda på om kommissionen anser att deras förfarande eller beteende är förbjudet eller ej enligt artikel 85.1 eller artikel 86 i EG-fördraget eller genom artikel 53.1 eller artikel 54 i EES-avtalet. Detta förfarande regleras genom artikel 3.2 i förordning (EEG) nr 3975/87. Icke-ingripandebeskedet ges i form av ett beslut genom vilket kommissionen intygar att det på grundval av framlagda fakta inte finns något skäl för åtgärder från dess sida med stöd av artikel 85.1 eller artikel 86 i EG-fördraget eller artikel 53.1 eller artikel 54 i EES-avtalet beträffande åtgärden eller beteendet.

Det finns dock ingen anledning att lämna in en ansökan, om åtgärderna eller beteendet uppenbarligen inte förbjuds genom de nämnda bestämmelserna. Kommissionen är inte heller skyldig att utfärda något icke-ingripandebesked. I artikel 3.2 i förordning (EEG) nr 3975/87 anges det att kommissionen "kan intyga". Kommissionen utfärdar endast icke-ingripandebesked när ett betydande tolkningsproblem måste lösas. I andra fall svarar den på ansökan genom att skicka en administrativ skrivelse (ett s.k. comfort letter).

Kommissionen har offentliggjort flera meddelanden angående tolkningen av artikel 85.1 i EG-fördraget. I dessa definieras vissa typer av avtal som genom sin karaktär eller på grund av sin ringa betydelse inte omfattas av förbudet (4).

2. Undantag

Förfarandet för undantag enligt artikel 5 i förordning (EEG) nr 1017/68, artikel 85.3 i EG-fördraget och artikel 53.3 i EES-avtalet gör det möjligt för företag att vidta gemensamma åtgärder som faktiskt innebär ekonomiska fördelar, men som skulle vara förbjudna enligt artikel 2 i förordning (EEG) nr 1017/68, artikel 85.1 i EG-fördraget eller artikel 53.1 i EES-avtalet, om inte undantag medges. Detta förfarande regleras genom artiklarna 12 och 13 i förordning (EEG) nr 1017/68, artiklarna 12 och 13 i förordning (EEG) nr 4056/86 och artiklarna 5 och 6 i förordning (EEG) nr 3975/87. Undantaget sker i form av ett beslut från kommissionen, i vilket förklaras att artikel 2 i förordning (EEG) nr 1017/68, artikel 85.1 i EG-fördraget eller artikel 53.1 i EES-avtalet inte är tillämpliga på de åtgärder som beskrivs i beslutet. Kommissionen skall ange giltighetstid för alla sådana beslut, och den har möjlighet att förena det med villkor och ålägganden. Under vissa omständigheter kan kommissionen också ändra eller återkalla beslutet eller förbjuda vissa av parternas handlingar. Detta gäller särskilt om oriktiga uppgifter har legat till grund för beslutet eller om förhållandena ändrats i väsentligt avseende.

I förordningarna (EEG) nr 1017/68, (EEG) nr 4056/86 och (EEG) nr 3975/87 föreskrivs ett invändningsförfarande som gör det möjligt att behandla ansökningarna skyndsamt. Om en ansökan är godtagbar enligt den relevanta förordningen och fullständig, och om den åtgärd ansökan gäller inte har föranlett något förfarande till följd av ett klagomål eller på kommissionens eget initiativ, offentliggör kommissionen en sammanfattning av ansökan i Europeiska gemenskapernas officiella tidning med en uppmaning till berörda tredje parter, medlemsstaterna och, om ansökan omfattas av EES-avtalet, Eftastaterna att lämna synpunkter. Om kommissionen inte inom 90 dagar från dagen för detta offentliggörande underrättar den sökande om att det finns allvarliga tvivel om tillämpligheten av artikel 5 i förordning (EEG) nr 1017/68, artikel 85.3 i EG-fördraget eller artikel 53.3 i EES-avtalet, anses åtgärden omfattas av undantag under den tid som förflutit och under högst tre år från offentliggörandet, då det gäller ansökningar enligt förordning (EEG) nr 1017/68 eller under högst sex år från offentliggörandet i fråga om ansökningar enligt förordningarna (EEG) nr 4056/86 och (EEG) nr 3975/87.

Kommissionen har antagit ett antal förordningar som beviljar undantag för grupper av avtal inom luft- och sjötransportsektorerna (5).

Ett beslut om beviljande av undantag enligt förordningarna (EEG) nr 1017/68, (EEG) nr 4056/86 eller (EEG) nr 3975/87 kan få retroaktiv verkan. Om kommissionen konstaterar att de anmälda åtgärderna faktiskt är förbjudna och inte kan medges undantag och följaktligen beslutar att förbjuda dem, är parterna ändå mellan dagen för ansökan och dagen för beslutet skyddade mot bötespåföljd för eventuella överträdelser som beskrivs i ansökan (artikel 19.4 i förordning (EEG) nr 4056/86 och artikel 12.5 i förordning (EEG) nr 3975/87). I förordning (EEG) nr 1017/68 föreskrivs inte något sådant skydd mot bötespåföljd.

B. Till vilken myndighet skall ansökan lämnas?

Ansökningarna skall lämnas till den myndighet som har behörighet i frågan. Kommissionen är ansvarig för tillämpningen av konkurrensreglerna i EG-fördraget. I fråga om tillämpningen av konkurrensreglerna i EES-avtalet finns det däremot en delad behörighet.

Kommissionens och Eftas övervakningsmyndighets behörighet att tillämpa EES konkurrensregler följer av artikel 56 i EES-avtalet. Ansökningar som gäller avtal, beslut eller samordnade förfaranden som kan påverka handeln mellan medlemsstaterna bör ställas till kommissionen om inte effekterna på handeln mellan medlemsstaterna eller på konkurrensen inom gemenskapen är obetydliga enligt kommissionens meddelande från 1997 om avtal av mindre betydelse (6). Dessutom omfattas alla konkurrensbegränsande avtal, beslut och samordnade förfaranden som påverkar handeln mellan en medlemsstat och en eller flera Eftastater av kommissionens behörighet, förutsatt att de berörda företagen uppnår mer än 67 % av sin samlade omsättning för EES-området inom gemenskapen (7). Om dock effekterna av sådana avtal, beslut eller samordnade förfaranden på handeln mellan medlemsstaterna eller på konkurrensen inom gemenskapen är obetydliga, bör anmälan vid behov ställas till Eftas övervakningsmyndighet. Alla andra avtal, beslut och samordnade förfaranden som omfattas av artikel 53 i EES-avtalet bör anmälas till Eftas övervakningsmyndighet (adressen anges i bihang III).

Ansökningar om icke-ingripandebesked enligt artikel 54 i EES-avtalet bör lämnas in till kommissionen, om den dominerande ställningen endast föreligger inom gemenskapen, eller till Eftas övervakningsmyndighet, om den dominerande ställningen endast föreligger inom Eftastaternas territorier eller inom en betydande del av dessa. Det är endast när den dominerande ställningen föreligger inom såväl gemenskapens som Eftastaternas territorier som de regler som beskrivs ovan i fråga om artikel 53 skall tillämpas.

Kommissionen kommer som grundval för sin bedömning att tillämpa konkurrensreglerna i EG-fördraget. Om ärendet omfattas av EES-avtalet och tilldelas kommissionen enligt artikel 56 i det avtalet, skall kommissionen samtidigt tillämpa EES-reglerna.

C. Formulärets syfte

I formulär TR anges de frågor som skall besvaras och de uppgifter och handlingar som skall lämnas in när ansökan gäller något av följande:

- Ett icke-ingripandebesked i fråga om artikel 85.1 i EG-fördraget eller artikel 53.1 i EES-avtalet enligt artikel 3.2 i förordning (EEG) nr 3975/87 för avtal mellan företag, beslut av företagssammanslutningar och samordnade förfaranden.

- Ett undantag enligt artikel 5 i förordning (EEG) nr 1017/68, artikel 85.3 i EG-fördraget eller artikel 53.3 i EES-avtalet för avtal mellan företag, beslut av företagssammanslutningar och samordnade förfaranden.

Ansökningar om undantag enligt förordningarna (EEG) nr 1017/68, (EEG) nr 4056/86 och (EEG) nr 3975/87 skall lämnas in på det sätt som föreskrivs genom formulär TR (se artikel 2.1 i denna förordning).

Detta formulär kan också användas av företag som önskar ansöka om icke-ingripandebesked avseende artikel 86 i EG-fördraget eller artikel 53 i EES-avtalet enligt artikel 3.2 i förordning (EEG) nr 3975/87. Sökande som begär icke-ingripandebesked avseende artikel 86 behöver inte använda formulär TR. Det är dock klart att rekommendera att de lämnar alla de uppgifter som föreskrivs nedan, så att det säkerställs att deras ansökan innehåller en fullständig redogörelse för fakta (se artikel 2.1a andra meningen i förordningen).

Ansökningar eller anmälningar som görs på formulär TR som utfärdats av Efta-sidan är lika giltiga. Om emellertid avtal, beslut eller samordnade förfaranden endast omfattas av artiklarna 85 och 86 i EG-fördraget, dvs. inte berör EES på något sätt, är det tillrådligt att använda det nuvarande formuläret som upprättats av kommissionen.

D. Vilka avsnitt i formuläret skall fyllas i?

Företag som önskar lämna in en ansökan måste fylla i samtliga tre kapitel i den operativa delen av detta formulär. Anmälningar enligt förordning nr 17 av avtal om bildandet av ett kooperativt gemensamt företag av strukturell natur kan behandlas enligt ett påskyndat förfarande. Det påskyndade förfarandet tillämpas inte på ansökningar enligt förordningarna (EEG) nr 1017/68, (EEG) nr 4056/86 och (EEG) nr 3975/87, eftersom det i dessa förordningar föreskrivs ett invändningsförfarande med en särskild tidsplan.

E. Behovet av fullständiga uppgifter

Att en giltig ansökan inlämnas till kommissionen medför två viktiga konsekvenser. För det första ger det, enligt förordningarna (EEG) nr 4056/86 och (EEG) nr 3975/87, skydd mot bötespåföljder från och med den dag då den giltiga ansökan inkommer till kommissionen, om ansökan gäller undantag (se artikel 19.4 i förordning (EEG) nr 4056/86 och artikel 12.5 i förordning (EEG) 3975/87).

För det andra "förfogar [inte kommissionen] över allt tillgängligt bevismaterial" innan den har mottagit en giltig ansökan, som krävs för att den skall kunna offentliggöra ett sammandrag av ansökan enligt invändningsförfarandet i artikel 12 i förordning (EEG) nr 1017/68, artikel 12 i förordning (EEG) nr 4056/86 och artikel 5 i förordning (EEG) nr 3975/87.

För att vara giltig för detta ändamål får en ansökan inte vara ofullständig (se artikel 3.1 i förordningen). Två villkor gäller för detta. För det första godtar kommissionen en ansökan som fullständig och därmed giltig, om den sökande rimligen inte kan ha tillgång till de uppgifter och handlingar som föreskrivs i formuläret och således inte kan lämna föreskriven information, förutsatt att han anger skälen till att uppgifterna inte finns tillgängliga och efter bästa förmåga redovisar en uppskattning av de uppgifter som saknas och utgångspunkterna för denna uppskattning. Han måste också lämna information om var kommissionen kan inhämta de begärda uppgifter och handlingar som inte är tillgängliga för honom. För det andra kräver kommissionen endast sådana uppgifter som är relevanta och nödvändiga för dess granskning av den anmälda transaktionen. I vissa fall är inte alla de uppgifter som krävs i formuläret nödvändiga. Kommissionen kan därför ge befrielse från skyldigheten att lämna vissa uppgifter som föreskrivs i formuläret (se artikel 3.2 i förordningen). Denna bestämmelse gör det möjligt att i tillämpliga fall skräddarsy varje ansökan, så att endast de uppgifter som är strikt nödvändiga för kommissionens granskning lämnas. Därmed kan man undvika en onödig administrativ belastning på företagen, och särskilt på de små och medelstora. När uppgifter eller handlingar som föreskrivs i detta formulär inte lämnas av detta skäl, skall skälen till att uppgifterna inte anses nödvändiga för kommissionens granskning anges i ansökan.

Om kommissionen finner att uppgifterna i ansökan är ofullständiga i något väsentligt avseende, skall den skriftligen underrätta den ansökande eller anmälande parten om detta förhållande och om vilken upplysning som saknas inom en månad från mottagandet av ansökan. I sådana fall skall ansökan gälla från och med den dag då kommissionen fått tillgång till fullständiga uppgifter. Om kommissionen inte har underrättat den ansökande eller anmälande parten inom en tidsfrist på en månad om att ansökan är ofullständig i något väsentligt avseende, skall ansökan betraktas som fullständig och giltig (se artikel 4 i förordningen).

Det är också viktigt att företagen underrättar kommissionen om betydelsefulla ändringar av de faktiska förhållandena, inbegripet sådana som de får kännedom om efter inlämnandet av ansökan. Kommissionen skall därför omedelbart underrättas om ändringar av ett avtal, beslut eller samordnat förfarande som är föremål för ansökan (se artikel 43.1 i förordningen). Underlåtenhet att underrätta kommissionen om sådana relevanta ändringar kan medföra att ett icke-ingripandebesked inte träder i kraft eller att ett beslut om undantag, som kommissionen antagit på grundval av ansökan, återkallas (8).

F. Behovet av korrekta uppgifter

Det är viktigt att säkerställa att ansökan inte bara uppfyller kravet på fullständighet utan också att de uppgifter som ges i den är korrekta (se artikel 3.1 i förordningen). Kommissionen har befogenhet att genom beslut ålägga företag eller företagssammanslutningar böter på upp till 5 000 euro, om de uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktiga eller vilseledande uppgifter i en ansökan (artikel 22.1 a i förordning (EEG) nr 1017/68, artikel 19.1 a i förordning (EEG) nr 4056/86 och artikel 12.1 a i förordning (EEG) nr 3975/87). Sådana uppgifter anses dessutom vara ofullständiga (se artikel 4.4 i förordningen).

G. Vem kan lämna in en ansökan?

Varje företag som är part i ett avtal, beslut eller förfarande av det slag som beskrivs i artiklarna 85 och 86 i EG-fördraget och artiklarna 53 och 54 i EES-avtalet kan lämna in en ansökan om icke-ingripandebesked enligt artikel 3.2 i förordning (EEG) nr 3975/87. Varje företag som är part i ett avtal, beslut eller förfarande av det slag som beskrivs i artiklarna 2 och 5 i förordning (EEG) nr 1017/68, eller artikel 85 i EG-fördraget och artikel 53 i EES-avtalet kan lämna in en ansökan om undantag. En företagssammanslutning kan lämna in en ansökan avseende beslut som fattats eller förfaranden som använts i sammanslutningens verksamhet.

Beträffande avtal och samordnade förfaranden mellan företag är det allmän praxis att alla inblandade parter lämnar in en gemensam ansökan. Även om kommissionen starkt rekommenderar detta tillvägagångssätt, på grund av att det är till hjälp att få samtliga direkt berörda parters synpunkter på samma gång, är det dock inte obligatoriskt. Varje part till ett avtal kan lämna in en ansökan på sina egna vägnar, men under sådana omständigheter bör den anmälande parten underrätta alla de andra parterna i avtalet, beslutet eller förfarandet om detta (se artikel 1.2 i förordningen). De kan också lämna en kopia av det ifyllda formuläret till dem, i tillämpliga fall sedan de sekretessbelagda uppgifterna och affärshemligheterna har strukits (se fråga 1.2 i den operativa delen nedan).

När en gemensam ansökan lämnas in har det också blivit allmän praxis att use en gemensam företrädare som skall agera på alla inblandade företags vägnar både när det gäller att upprätta ansökan eller anmälan och i efterföljande kontakter med kommissionen (se artikel 1.4 i förordningen). Även detta är till hjälp men inte obligatoriskt, och alla företag som gemensamt lämnar en ansökan kan underteckna den på egna vägnar.

H. Hur skall ansökan lämnas in?

Ansökningarna kan lämnas in på vilket som helst av Europeiska unionens eller Eftastaternas officiella språk (se artiklarna 2.5 och 6 i förordningen). För att säkerställa en snabb behandling rekommenderas det dock att man, om ansökan riktas till Eftas övervakningsmyndighet, använder ett av Eftastaternas officiella språk eller Eftas övervakningsmyndighets arbetsspråk, som är engelska, och, om ansökan riktas till kommissionen, ett av unionens eller Eftastaternas officiella språk eller Eftas övervakningsmyndighets arbetsspråk. Detta språk kommer därefter att vara handläggningsspråket för den ansökande parten.

Företagen skall lämna de uppgifter som krävs i formulär TR och förse dem med samma numrering i avsnitt och punkter, underteckna en förklaring enligt avsnitt 13 nedan och bifoga de handlingar som krävs.

De bifogade handlingarna skall lämnas in på originalspråket. Om detta inte är något av unionens officiella språk skall de översättas till handläggningsspråket. Handlingarna kan vara original eller kopior av original (se artikel 2.4 i förordningen).

Alla uppgifter som krävs i detta formulär skall, om inte annat anges, avse det kalenderår som föregår året för ansökan. Om uppgifter avseende detta inte rimligen kan tillhandahållas (t.ex. om de räkenskapsperioder som används inte avser kalenderår eller föregående års siffror inte är tillgängliga) skall de senaste tillgängliga uppgifterna lämnas och skälen anges till att uppgifter avseende kalenderåret före ansökningsåret inte kan lämnas.

Finansiella uppgifter kan lämnas i den valuta som används i de officiella reviderade räkenskaperna för berörda företag eller i euro. I det senare fallet skall den växelkurs som används för omräkningen vara den genomsnittliga växelkursen för de år eller andra perioder som avses.

Ansökan skall lämnas in i ett original och 17 kopior. För de bifogade handlingarna krävs dock endast tre exemplar (se artikel 2.3 i förordningen).

Ansökan skall sändas till

Europeiska gemenskapernas kommission

Generaldirektoratet för konkurrens (GD IV)

Registreringskontoret

Rue de la Loi/wetstraat 200

B-1049 Bryssel

eller överlämnas personligen på följande adress under kommissionens officiella arbetstid:

Europeiska gemenskapernas kommission

Generaldirektoratet för konkurrens (GD IV)

Registreringskontoret

Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 158

B-1040 Bryssel

I. Sekretess

Enligt artikel 214 i EG-fördraget, artikel 27 i förordning (EEG) nr 1017/68, artikel 24 i förordning (EEG) nr 4056/86 och artikel 17 i förordning (EEG) nr 3975/87, artikel 9 i protokoll 23 till EES-avtalet, artikel 122 i EES-avtalet och artikel 27 i kapitel VI, artikel 24 i kapitel IX och artikel 17 i kapitel XI i protokoll 4 till avtalet mellan Eftastaterna om inrättandet av en övervakningsmyndighet och en domstol får kommissionen, medlemsstaterna, Eftas övervakningsmyndighet och Eftastaterna inte röja uppgifter som är av sådan art att de omfattas av sekretess.

Å andra sidan skall kommissionen enligt förordningarna (EEG) nr 1017/68, (EEG) nr 4056/86 och (EEG) nr 3975/87 offentliggöra ett sammandrag av ansökningar om undantag. Vid offentliggörandet skall kommissionen "ta hänsyn till företagens berättigade intresse av att deras affärshemligheter skyddas" (artikel 12.2 i förordning (EEG) nr 1017/68, artikel 12.2 i förordning (EEG) nr 4056/86 och artikel 5.2 i förordning (EEG) nr 3975/87).

Innan den offentliggör ett sammandrag av en ansökan låter kommissionen den eller de sökande se en kopia av den föreslagna texten.

Om ett företag anser att dess intressen skulle skadas om några av de uppgifter det anmodas att lämna i detta sammanhang offentliggörs eller på annat sätt röjs för andra företag, bör det lämna alla sådana uppgifter i en eller flera särskilda bilagor och tydligt märka varje sida med "Affärshemligheter". Företaget bör också ange skälen till att de uppgifter som anges som sekretessbelagda eller hemliga inte bör röjas eller offentliggöras.

J. Det efterföljande förfarandet

Ansökningen registreras hos Generaldirektoratet för konkurrens (GD IV). Den gäller från och med den dag då kommissionen tar emot ansökan (eller avsändningsdagen, om den sänds med rekommenderat brev) (artikel 4.1 i förordningen). Särskilda regler tillämpas dock på ofullständiga ansökningar (se avsnitt E ovan).

Kommissionen bekräftar skriftligen mottagandet av samtliga ansökningar och anger ärendets registreringsnummer. Detta nummer skall anges i all framtida skriftväxling avseende ansökan. Mottagningsbeviset föregriper inte frågan om ansökan är giltig.

Ytterligare uppgifter kan inhämtas från parterna eller från tredje man och förslag kan lämnas på ändringar av åtgärderna som kan göra dem godtagbara.

Kommissionen kan göra invändningar mot en ansökan om beslut om undantag, om den hyser allvarliga tvivel om att det är berättigat att bevilja undantag för åtgärderna.

Om kommissionen efter att ha uttryckt allvarliga tvivel under invändningsförfarandet avser att utfärda ett beslut om undantag, måste den offentliggöra ett sammandrag och uppmana tredje parter att lämna synpunkter (artikel 26.3 i förordning (EEG) nr 1017/68, artikel 23.3 i förordning (EEG) nr 4056/86 och artikel 16.3 i förordning (EEG) nr 3975/87). Därefter måste ett preliminärt beslutsförslag överlämnas till och diskuteras med den relevanta rådgivande kommittén, som består av företrädare för de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna. Om ärendet omfattas av EES-avtalet skall företrädare för Eftas övervakningsmyndighet och Eftastaterna inbjudas att delta. Det är först därefter som kommissionen kan anta ett beslut, förutsatt att ingenting har inträffat som kan påverka kommissionens avsikt.

Ärenden avslutas ofta utan att något formellt beslut har fattats, t.ex. därför att det konstateras att åtgärderna redan omfattas av ett gruppundantag eller därför att de inte föranleder någon åtgärd från kommissionen, åtminstone inte under rådande omständigheter. I sådana fall skickas en administrativ skrivelse. Även om en sådan skrivelse inte är ett kommissionsbeslut, uttrycker hur kommissionens generaldirektorat för konkurrens (GD IV) ser på ärendet mot bakgrund av de uppgifter som de har tillgång till, vilket innebär att kommissionen, om så krävs (t.ex. om det skulle hävdas att ett avtal är ogiltigt enligt artikel 85.2 i EG-fördraget eller artikel 53.2 i EES-avtalet), kan fatta ett lämpligt beslut för att klargöra rättsläget.

K. Definitioner som används i den operativa delen av detta formulär

Avtal: Ordet "avtal" används för att ange alla typer av åtgärder, dvs. avtal mellan företag, beslut av företagssammanslutningar och samordnade förfaranden.

År: Med "år" avses i detta formulär kalenderår, om inte annat anges.

Koncern: Ett koncernförhållande föreligger för detta formulärs syfte, när ett företag

- äger mer än hälften av kapitalet eller rörelsetillgångarna i ett annat företag, eller

- har befogenhet att utöva mer än hälften av rösträtten i ett annat företag, eller

- har befogenhet att utse mer än hälften av ledamöterna i styrelsen eller direktionen eller i organ som rättsligt företräder företaget, eller

- har rätt att leda ett annat företags verksamhet.

Ett företag som kontrolleras gemensamt av flera andra företag (gemensamt företag) utgör en del av den koncern till vilken vart och ett av dessa företag hör.

Anmält avtal: Med "anmält avtal" avses ett avtal som är föremål för en anmälan i enlighet med detta formulär.

Relevant produktmarknad:I fråga 5.1 i detta formulär uppmanas företaget eller den person som lämnar in ansökan att ange de relevanta varu- eller tjänstemarknader som kan komma att påverkas av avtalet i fråga. Den eller de definitioner som ges i detta svar ligger sedan till grund för ett antal andra frågor i formuläret. I detta formulär betecknar "relevant(a) produktmarknad(er)" den eller de definitioner som de sökande därvid lämnar.

Relevant geografisk marknad: I fråga 5.2 i detta formulär uppmanas företaget eller den person som lämnar in ansökan att ange de relevanta geografiska marknader som kan komma att påverkas av avtalet i fråga. Den eller de definitioner som ges i detta svar ligger sedan till grund för ett antal andra frågor i formuläret. I detta formulär betecknar "relevant(a) geografisk(a) marknad(er)" den eller de definitioner som de sökande därvid lämnar.

Relevant produktmarknad och geografisk marknad: Genom kombinationen av sina svar på fråga 5 anger parterna sin definition av den eller de relevanta marknader som kan påverkas av det anmälda avtalet (eller de anmälda avtalen). Den eller de definitioner som ges i dessa svar (i förening) ligger sedan till grund för ett antal andra frågor i formuläret. I detta formulär betecknar "relevant(a) geografisk(a) marknad(er) och produktmarknad(er)" den eller de definitioner som de anmälande parterna därvid lämnar.

Parter och sökande: Med "part" avses alla de företag som är parter till det anmälda avtalet. Eftersom en ansökan kan inlämnas av endast ett av de företag som är parter till avtalet, används "sökande" för att beteckna det eller de företag som faktiskt har inlämnat en ansökan.

FORMULÄR TR - OPERATIV DEL

Första sidan av ansökan skall innehålla texten "Ansökan i enlighet med formulär TR" och dessutom den eller de av följande uppgifter som är tillämplig(a):

- "Ansökan om undantag enligt artikel 12 i förordning (EEG) nr 1017/68".

- "Ansökan om undantag enligt artikel 12 i förordning (EEG) nr 4056/86".

- "Ansökan om icke-ingripandebesked enligt artikel 3.2 och/eller undantag enligt artikel 5 i förordning (EEG) nr 3975/87".

KAPITEL I

Avsnitt om parter, koncerner och avtal

Avsnitt 1

Identitetsuppgifter för de företag eller personer som lämnar in ansökan

1.1 Ange de företag på vilkas vägnar ansökan lämnas in och deras juridiska firmabeteckning eller firmanamn, i tillämpliga fall förkortat eller det som vanligen används (om det skiljer sig från den juridiska firmabeteckningen).

1.2 Om ansökan lämnas in på endast ett eller några av de företags vägnar som är parter till det anmälda avtalet, skall det bekräftas att de andra företagen har underrättats om detta och anges om de har fått en kopia av ansökan med relevanta sekretessbelagda uppgifter och affärshemligheter strukna (9). (Under sådana omständigheter bör en kopia av den redigerade kopia av ansökan som har tillhandahållits dessa andra företag bifogas denna ansökan.)

1.3 Om en gemensam ansökan lämnas in, har en gemensam företrädare (10) utsetts (11)?

Om svaret är ja, ange de närmare upplysningar som krävs enligt 1.3.1 - 1.3.3 nedan.

Om svaret är nej, ange närmare upplysningar om de företrädare som har fullmakt att företräda var och en av parterna till avtalet och vem de företräder.

1.3.1 Företrädarens namn.

1.3.2 Företrädarens adress.

1.3.3 Företrädarens telefon- och faxnummer.

1.4 I de fall då en eller flera företrädare har utsetts, måste en fullmakt att företräda den eller de företag som lämnar in ansökan åtfölja ansökan.

Avsnitt 2

Information om parterna till avtalet och de koncerner i vilka de ingår

2.1 Ange namn och adress för parterna till det anmälda avtalet och det land där de har sitt säte.

2.2 Ange verksamhetens art för var och en av parterna till det anmälda avtalet.

2.3 Ange, för var och en av parterna till avtalet, en kontaktperson med uppgift om dennes namn, adress, telefonnummer, faxnummer och befattning i företaget.

2.4 Ange vilka koncerner parterna till det anmälda avtalet ingår i. Ange vilka sektorer koncernerna är verksamma i och varje koncerns globala omsättning (12).

Avsnitt 3

Förfarandefrågor

3.1 Ange om någon formell inlämning till andra konkurrensmyndigheter har gjorts för avtalet i fråga. Om så är fallet, ange vilka myndigheter det gäller, berörd person eller enhet och kontaktens karaktär. Ange även eventuella tidigare förfaranden eller informella kontakter ni har kännedom om med kommissionen eller Eftas övervakningsmyndighet samt eventuella tidigare förfaranden hos nationella myndigheter eller domstolar inom gemenskapen eller inom Eftastaternas territorium beträffande de aktuella avtalen eller avtal med anknytning till dessa.

3.2 Sammanfatta eventuella skäl till att ärendet bör behandlas med största skyndsamhet.

3.3 Ange om ni avser att lägga fram ytterligare, ännu inte tillgängliga, fakta eller argument till stöd för ansökan, och i så fall på vilka punkter (13).

Avsnitt 4

Fullständiga uppgifter om åtgärderna

4.1 Sammanfatta det anmälda avtalets art, innehåll och syfte.

4.2 Beskriv närmare sådana bestämmelser i avtalen som kan begränsa parternas frihet när det gäller att fatta självständiga affärsmässiga beslut, t.ex. i fråga om

- inköps- och försäljningspriser, rabatter eller andra affärsvillkor,

- de kvantiteter av tjänster som skall tillhandahållas,

- teknisk utveckling eller investeringar,

- val av marknader eller inköpskällor,

- inköp från eller försäljning till tredje man,

- tillämpningen av lika villkor vid tillhandahållandet av likvärdiga tjänster,

- valet mellan att tillhandahålla olika tjänster var för sig eller tillsammans.

Om ni begär ett invändningsförfarande enligt en förordning om gruppundantag, ange i denna förteckning de begränsningar som går utöver dem som automatiskt är undantagna enligt den aktuella förordningen.

4.3 Ange de medlemsstater i gemenskapen och/eller Eftastater (14) mellan vilka handeln kan påverkas av åtgärderna. Ange skälen till ert svar på denna fråga och lämna i tillämpliga fall uppgifter om handelsutbytet. Ange dessutom om handeln mellan gemenskapen eller EES-territoriet och tredje land påverkas och redovisa även i detta fall skälen till svaret.

KAPITEL II

Avsnitt om den relevanta marknaden

Avsnitt 5

Relevant marknad

En relevant produktmarknad omfattar alla varor eller tjänster som betraktas som utbytbara eller ersättningsbara av konsumenterna på grund av produkternas egenskaper, pris och avsedda användning (15).

Följande faktorer anses normalt vara relevanta för bestämningen av den relevanta produktmarknaden och skall beaktas i denna analys (16).

- Graden av likhet mellan de berörda tjänsterna.

- Prisskillnader mellan två tjänster.

- Kostnaden för att byta mellan två potentiellt konkurrerande tjänster.

- Etablerade eller befästa konsumentpreferenser för en tjänstetyp eller tjänstekategori framför en annan.

- Tjänsteklassificeringar som tillämpas inom hela näringslivet (t.ex. branschorganisationernas klassificering).

Den relevanta geografiska marknaden omfattar det område inom vilket de berörda företagen tillhandahåller varor eller tjänster på tillräckligt likartade konkurrensvillkor och som kan särskiljas från angränsande områden, framför allt på grund av väsentliga skillnader i konkurrensvillkoren.

Faktorer av betydelse för bedömningen av den relevanta geografiska marknaden (17) är bl.a. de aktuella tjänsternas art och egenskaper, förekomsten av hinder för marknadsinträde eller konsumentpreferenser samt väsentliga skillnader i företagens marknadsandelar eller betydande prisskillnader mellan angränsande områden.

5.1 Redogör mot bakgrund av ovanstående för den definition av den relevanta produktmarknaden eller produktmarknaderna som enligt er uppfattning bör ligga till grund för kommissionens analys av ansökan.

Motivera antaganden och slutsatser i ert svar och redovisa hur de faktorer som anges ovan har beaktats. Specificera särskilt vilka varor eller tjänster som direkt eller indirekt påverkas av det anmälda avtalet och ange vilka kategorier av tjänster som betraktas som utbytbara i Er marknadsdefinition.

I frågorna nedan är det denna definition (eller dessa definitioner) som avses med uttrycket "relevant(a) produktmarknad(er)".

5.2 Redogör för den definition av den relevanta geografiska marknaden eller marknaderna som enligt er uppfattning bör ligga till grund för kommissionens analys av ansökan. I ert svar skall skälen till antaganden och slutsatser anges och förklaras hur de faktorer som anges ovan har beaktats. Ange särskilt de länder där parterna är verksamma på den relevanta produktmarknaden eller produktmarknaderna. Om ni anser att den relevanta geografiska marknaden är mer omfattande än de enskilda medlemsstaterna i gemenskapen eller de Eftastaters territorium där avtalsparterna är verksamma, ange skälen till detta.

I frågorna nedan är det denna definition (eller dessa definitioner) som avses med uttrycket "relevant(a) geografisk(a) marknad(er)".

Avsnitt 6

Koncernmedlemmar som är verksamma på samma marknader som parterna

6.1 För var och en av parterna till det anmälda avtalet skall en förteckning lämnas över alla företag som tillhör samma koncern och som är

6.1.1 verksamma på den relevanta produktmarknaden eller produktmarknaderna, eller

6.1.2 verksamma på marknader som är angränsande i förhållande till den relevanta produktmarknaden eller produktmarknaderna (dvs. har verksamhet med varor eller tjänster som endast ofullkomligt och delvis kan ersätta dem som omfattas av er definition av den relevanta produktmarknaden eller produktmarknaderna).

Sådana företag skall anges även om de säljer varan eller tjänsten i fråga i andra geografiska områden än de där parterna till det anmälda avtalet är verksamma. Ange för varje koncernmedlem namn, land där de har sitt säte, produkt(er) eller tjänst(er) som tillhandahålls (exakt definierade) och verksamhetens geografiska omfattning.

Avsnitt 7

Parternas ställning på de relevanta produktmarknaderna

De uppgifter som begärs i detta avsnitt skall lämnas för parternas koncerner som helhet. Det är inte tillräckligt att lämna uppgifter som endast avser de enskilda företag som direkt berörs av avtalet.

7.1 För varje relevant produktmarknad som anges i ert svar på fråga 5.1 skall följande information lämnas:

7.1.1 Parternas marknadsandelar på den relevanta geografiska marknaden under de föregående tre åren.

7.1.2 När de skiljer sig, parternas marknadsandelar i a) EES i dess helhet, b) gemenskapen, c) Eftastaternas territorium och d) varje medlemsstat i gemenskapen och Eftastat under de föregående tre åren (18). När marknadsandelarna är mindre än 20 % skall i detta avsnitt endast anges vilka av följande intervall som är relevanta: 0-5 %, 5-10 %, 10-15 %, 15-20 %.

I svaren på dessa frågor kan marknadsandelarna beräknas antingen värde- eller volymmässigt. Siffrornas riktighet måste kunna visas. I varje svar måste således det totala marknadsvärdet eller den totala marknadsvolymen anges tillsammans med försäljningen eller omsättningen för var och en av de berörda parterna. Informationskällan skall även anges (officiell statistik, beräkningar osv.) och kopior av de handlingar uppgifterna hämtats från skall om möjligt bifogas.

Avsnitt 8

Konkurrenternas och kundernas ställning på den relevanta produktmarknaden (produktmarknaderna)

De uppgifter som begärs i detta avsnitt skall lämnas för parternas koncerner som helhet och inte för de enskilda företag som direkt berörs av avtalet.

För alla relevanta produktmarknader och geografiska marknader där parterna har en sammanlagd marknadsandel som överstiger 15 % skall följande frågor besvaras:

8.1 Ange parternas fem huvudkonkurrenter. Lämna namn på företagen och en uppskattning efter bästa förmåga av deras marknadsandelar på den relevanta produktmarknaden (produktmarknaderna). Uppge även adress, telefon- och faxnummer samt om möjligt namn på en kontaktperson på varje angivet företag.

8.2 Ange de fem viktigaste kunderna för var och en av parterna. Ange företagets namn, adress, telefon- och faxnummer samt namn på en kontaktperson.

Avsnitt 9

Marknadsinträde och potentiell konkurrens i fråga om produkter och geografiska områden

För alla relevanta produktmarknader och geografiska marknader där parterna har en sammanlagd marknadsandel som överstiger 15 % skall följande besvaras:

9.1 Beskriv de olika faktorer som påverkar inträdet, produktmässigt sett, på den eller de relevanta produktmarknader som finns i det aktuella fallet (dvs. vilka hinder för marknadsinträde som finns för företag som för närvarande inte tillhandahåller tjänster på den eller de relevanta produktmarknaderna). Beakta därvid i tillämpliga fall följande:

- I vilken utsträckning påverkas inträdet på marknaderna av krav på myndighetstillstånd eller någon form av föreskrivna standarder? Finns det rättsliga föreskrifter eller kontrollföreskrifter för inträde på dessa marknader?

- I vilken utsträckning påverkas marknadsinträdet av behovet av tillgång till transportinfrastruktur?

- I vilken utsträckning påverkas marknadsinträdet av behovet av tillgång till rullande materiel, fartyg, flygplan eller andra fordon som krävs för att kunna tillhandahålla tjänsterna?

- I vilken utsträckning påverkas marknadsinträdet av giltighetstiden för avtalen mellan företagen och deras leverantörer och kunder?

- Vilken betydelse har forskning och utveckling och särskilt patentlicenser, know-how och andra rättigheter på dessa marknader?

9.2 Beskriv de olika faktorer som geografiskt sett påverkar inträdet på den eller de relevanta geografiska marknader som finns i det aktuella fallet (dvs. vilka hinder som finns för att företag som redan tillhandahåller tjänster på den eller de relevanta produktmarknaderna men i områden utanför den eller de relevanta geografiska marknaderna skall kunna utvidga sina aktiviteter till dessa geografiska marknader)? Motivera svaret och förklara, när det är relevant, följande faktorers betydelse:

- Handelshinder i lagstiftningen, såsom tullar, kvoter m.m.

- Lokala specifikationer eller särskilda tekniska krav.

- Offentlig upphandlingspolitik.

- Förekomsten av lämpliga och tillgängliga lokala distributions- och försäljningsnät.

- Behovet av tillgång till transportinfrastruktur.

- Befästa konsumentpreferenser i fråga om lokala märken eller produkter.

- Språk.

9.3 Har några nya företag inträtt på de relevanta produktmarknaderna i geografiska områden där parterna varit aktiva under de senaste tre åren? Lämna sådan information både för nya marknadsinträden produktmässigt sett och för nyinträden i geografiskt avseende. Om något sådant marknadsinträde har inträffat, ange vilka företag det gäller (namn, adress, telefon- och faxnummer samt om möjligt kontaktperson) och lämna en uppskattning efter bästa förmåga av deras marknadsandelar på den eller de relevanta produktmarknaderna och geografiska marknaderna.

KAPITEL III

Avslutande avsnitt

Avsnitt 10

Skälen till ansökan om icke-ingripandebesked

Om ni ansöker om icke-ingripandebesked, uppge följande:

10.1 Varför ni ansöker, dvs. vilken bestämmelse i eller vilka verkningar av avtalet eller beteendet som enligt er mening kan ge upphov till frågor om förenligheten med gemenskapens eller EES konkurrensregler. Syftet med denna underrubrik är att ge kommissionen klarast möjliga uppfattning om de tvivel ni har om ert avtal eller ert beteende och som ni önskar få lösta genom ett icke-ingripandebesked.

Ange därefter vid följande tre referensnummer relevanta fakta och skäl till att ni anser att artikel 85.1 eller artikel 86 i EG-fördraget eller artikel 53.1 eller artikel 54 i EES-avtalet inte är tillämplig, dvs.

10.2 varför avtalens eller beteendets syfte eller verkan inte är att förhindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen inom den gemensamma marknaden eller inom Eftastaternas territorium i väsentlig utsträckning eller varför ert företag inte innehar, eller genom sitt beteende missbrukar, en dominerande ställning, eller

10.3 varför avtalens eller beteendets syfte eller verkan inte är att förhindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen inom EES i väsentlig utsträckning eller varför ert företag inte har, eller genom sitt beteende missbrukar, en dominerande ställning, eller

10.4 varför avtalen eller beteendet inte är av sådan karaktär att handeln därigenom kan påverkas i väsentlig utsträckning mellan medlemsstaterna eller mellan gemenskapen och en eller flera Eftastater eller mellan Eftastaterna.

Avsnitt 11

Skälen till ansökan om undantag

Om ni ansöker om undantag enligt artikel 5 i förordning (EEG) nr 1017/68, artikel 85.3 i EG-fördraget och/eller artikel 53.3 i EES-avtalet, förklara följande:

11.1 Hur avtalet bidrar till att förbättra produktionen eller distributionen eller till att främja tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande. Förklara särskilt hur avtalet bidrar till att förbättra transporttjänsternas kvalitet eller till att transportbehoven kan tillfredsställas med större kontinuitet och stabilitet på marknader där tillgång och efterfrågan är föremål för betydande tidsmässiga fluktuationer, eller hur det bidrar till att öka produktiviteten i företagen.

Förklara särskilt skälen till att dessa fördelar kan förväntas uppstå genom samarbetet. Kompletterar t.ex. avtalsparternas teknik eller distributionssystem varandra, så att betydande samordningsvinster kommer att uppstå (om så är fallet, ange vilka)? Ange också om de sökande har upprättat några handlingar eller studier vid sin bedömning av transaktionens genomförbarhet och av de förväntade fördelarna till följd av den, och om det i några av dessa handlingar eller studier förekommer uppskattningar av de förväntade besparingarna eller effektivitetsvinsterna. Lämna kopior av sådana handlingar eller studier.

11.2 Hur konsumenterna tillförsäkras en skälig andel av den vinst som uppnås genom denna förbättring eller detta framåtskridande. Förklara särskilt på vilket sätt vederbörlig hänsyn har tagits i avtalet till transportanvändarnas intressen.

11.3 Varför alla begränsande bestämmelser är oundgängliga för att man skall kunna uppnå de mål som anges i punkt 11.1. (Om ni begär ett invändningsförfarande, är det särskilt viktigt att ni anger och motiverar begränsningar som är mer långtgående än de som automatiskt undantas genom de gällande förordningarna.) Förklara härvid varför de vinster av avtalet som anges i punkt 11.1 inte kan uppnås - eller inte kan uppnås lika snabbt eller effektivt, eller endast till högre kostnad eller med osäkrare utsikter till framgång - i) utan att avtalet ingås i sin helhet, och ii) utan de särskilda klausuler och bestämmelser i avtalet som anges i ert svar på fråga 4.2.

11.4 Varför avtalet inte medför att konkurrensen sätts ur spel för en väsentlig del av de berörda varorna eller tjänsterna.

Avsnitt 12

Handlingar som skall bifogas ansökan

Den fullständiga ansökan skall upprättas och lämnas in i ett original. Den skall innehålla de senaste versionerna av alla avtal som omfattas av ansökan och åtföljas av följande:

a) 17 kopior av själva ansökan.

b) Tre exemplar av årsredovisningarna för de senaste tre åren för alla parter till det anmälda avtalet, beslutet eller förfarandet.

c) Tre kopior var av de senaste interna eller externa marknadsundersökningar eller planeringsdokument som upprättats för bedömningen eller analysen av de marknader som berörs i fråga om konkurrensvillkor, konkurrenter (befintliga och potentiella) och marknadsvillkor. Författarens namn och befattning skall anges på varje dokument.

d) Tre kopior var av rapporter och analyser som utarbetats av eller för någon eller några i företagets verkställande ledning eller styrelse för utvärderingen eller analysen av det anmälda avtalet.

Avsnitt 13

Försäkran

Ansökan skall avslutas med följande försäkran som skall undertecknas av samtliga ansökande parter, egenhändigt eller på deras vägnar

"Undertecknade förklarar att de uppgifter som lämnas i denna ansökan, enligt vår kännedom och såvitt vi kan bedöma, är korrekta, att fullständiga kopior av alla handlingar som krävs enligt formulär TR har lämnats, i den mån de innehas av den koncern som den eller de ansökande parterna tillhör eller är tillgängliga för dessa parter, att alla uppskattningar redovisas som sådana och är de bästa möjliga som parterna kan åstadkomma utifrån faktaunderlaget samt att alla avgivna yttranden är uppriktiga.

Undertecknade har tagit del av bestämmelserna i artikel 22.1 a i förordning (EEG) nr 1017/68, artikel 19.1 a i förordning (EEG) nr 4056/86 och artikel 12.1 a i förordning (EEG) nr 3975/87.

Ort och datum:

Namnteckningar:"

Tillfoga namnförtydliganden och befattning för den eller de personer som undertecknar ansökan.

Ansökningar som inte är undertecknade är ogiltiga.

Bihang I

TEXTEN TILL ARTIKLARNA 85 OCH 86 I EG-FÖRDRAGET, ARTIKLARNA 53, 54 OCH 56 I EES-AVTALET SAMT ARTIKLARNA 2, 3 OCH 4 I PROTOKOLL 22 TILL DET AVTALET

Artikel 85 i EG-fördraget

1. Följande är oförenligt med den gemensamma marknaden och förbjudet: alla avtal mellan företag, beslut av företagssammanslutningar och samordnade förfaranden som kan påverka handeln mellan medlemsstater och som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen inom den gemensamma marknaden, särskilt sådana som innebär att

a) inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller indirekt fastställs,

b) produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar begränsas eller kontrolleras,

c) marknader eller inköpskällor delas upp,

d) olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner med vissa handelspartner, varigenom dessa får en konkurrensnackdel,

e) det ställs som villkor för att ingå avtal att den andra parten åtar sig ytterligare förpliktelser, som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband med föremålet för avtalet.

2. Avtal eller beslut som är förbjudna enligt denna artikel är ogiltiga.

3. Bestämmelserna i punkt 1 får dock förklaras icke tillämpliga på

- avtal eller grupp av avtal mellan företag,

- beslut eller grupper av beslut av företagssammanslutningar,

- samordnade förfaranden eller grupper av samordnade förfaranden,

som bidrar till att förbättra produktionen eller distributionen av varor eller till att främja tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande, samtidigt som konsumenterna tillförsäkras en skälig andel av den vinst som därigenom uppnås och som inte

a) ålägger de berörda företagen begränsningar som inte är nödvändiga för att uppnå dessa mål,

b) ger dessa företag möjlighet att sätta konkurrensen ur spel för en väsentlig del av varorna i fråga.

Artikel 86 i EG-fördraget

Ett eller flera företags missbruk av en dominerande ställning på den gemensamma marknaden eller inom en väsentlig del av denna är, i den mån det kan påverka handeln mellan medlemsstater, oförenligt med den gemensamma marknaden och förbjudet.

Sådant missbruk kan särskilt bestå i att man

a) direkt eller indirekt påtvingar någon oskäliga inköps- eller försäljningspriser eller andra oskäliga affärsvillkor,

b) begränsar produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel för konsumenterna,

c) tillämpar olika villkor för likvärdiga transaktioner med vissa handelspartner, varigenom dessa får en konkurrensnackdel,

d) ställer som villkor för att ingå avtal att den andra parten åtar sig ytterligare förpliktelser som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband med föremålet för avtalet.

Artikel 53 i EES-avtalet

1. Följande skall vara förbjudet såsom oförenligt med avtalets funktion: alla avtal mellan företag, beslut av företagssammanslutningar och samordnade förfaranden som kan påverka handeln mellan avtalsslutande parter och som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen inom det territorium som omfattas av detta avtal, särskilt sådana som innebär att

a) inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller indirekt fastställs,

b) produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar begränsas eller kontrolleras,

c) marknader eller inköpskällor delas upp,

d) olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner med vissa handelspartner, varigenom dessa får en konkurrensnackdel,

e) det ställs som villkor för att ingå avtal att den andra parten åtar sig ytterligare förpliktelser, som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband med föremålet för avtalet.

2. Avtal eller beslut som är förbjudna enligt denna artikel är ogiltiga.

3. Bestämmelserna i punkt 1 får dock förklaras icke tillämpliga på

- avtal eller grupper av avtal mellan företag,

- beslut eller grupper av beslut av företagssammanslutningar,

- samordnade förfaranden eller grupper av samordnade förfaranden,

som bidrar till att förbättra produktionen eller distributionen av varor eller till att främja tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande, samtidigt som konsumenterna tillförsäkras en skälig andel av den vinst som därigenom uppnås och som inte

a) ålägger de berörda företagen begränsningar som inte är nödvändiga för att uppnå dessa mål,

b) ger dessa företag möjlighet att sätta konkurrensen ur spel för en väsentlig del av varorna i fråga.

Artikel 54 i EES-avtalet

Ett eller flera företags missbruk av en dominerande ställning inom det territorium som täcks av detta avtal eller inom en väsentlig del av detta skall, i den mån det kan påverka handeln mellan avtalsslutande parter, vara förbjudet såsom oförenligt med detta avtals funktion.

Sådant missbruk kan särskilt bestå i att man

a) direkt eller indirekt påtvingar någon oskäliga inköps- eller försäljningspriser eller andra oskäliga affärsvillkor,

b) begränsar produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel för konsumenterna,

c) tillämpar olika villkor för likvärdiga transaktioner med vissa handelspartner, varigenom dessa får en konkurrensnackdel,

d) ställer som villkor för att ingå avtal att den andra parten åtar sig ytterligare förpliktelser som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband med föremålet för avtalet.

Artikel 56 i EES-avtalet

1. Enskilda ärenden enligt artikel 53 skall avgöras av övervakningsmyndigheterna enligt följande:

a) Eftas övervakningsmyndighet skall besluta i enskilda ärenden, där endast handeln mellan Efta-staterna berörs.

b) Utan att det påverkar tillämpningen av c skall Eftas övervakningsmyndighet besluta, i enlighet med bestämmelserna i artikel 58, protokoll 21 och de regler som antagits för deras genomförande, protokoll 23 och bilaga XIV, i ärenden där omsättningen i de berörda företagen inom Efta-staternas territorium uppgår till 33 procent eller mer av deras omsättning inom det territorium som omfattas av detta avtal.

c) EG-kommissionen beslutar i övriga ärenden samt i ärenden som avses i b när handeln mellan EG:s medlemsstater berörs, med beaktande av bestämmelserna i artikel 58, protokoll 21, protokoll 23 och bilaga XIV.

2. Enskilda ärenden enligt artikel 54 skall avgöras av övervakningsmyndigheten för det territorium där det konstateras att en dominerande ställning förekommer. Bestämmelserna i punkt 1 b och c skall tillämpas endast om dominans förekommer inom båda övervakningsmyndigheternas territorier.

3. Enskilda ärenden enligt punkt 1 c vilkas följder för handeln mellan EG:s medlemsstater eller för konkurrensen inom gemenskapen inte är märkbara, skall avgöras av Eftas övervakningsmyndighet.

4. Vad dom avses med "företag" och "omsättning" i denna artikel anges i protokoll 22.

Artiklarna 2, 3 och 4 i protokoll 22 till EES-avtalet

Artikel 2

Med "omsättning" enligt artikel 56 i avtalet avses de berörda företagens intäkter inom det territorium som omfattas av detta avtal under föregående räkenskapsår från försäljning av varor och tjänster inom ramen för företagens ordinarie verksamhet efter avdrag för försäljningsrabatter samt mervärdesskatt och andra skatter som direkt hänför sig till omsättningen.

Artikel 3

I stället för omsättning används följande:

a) För kreditinstitut och andra finansinstitut, deras totala tillgångar multiplicerade med förhållandet mellan utlåning till kreditinstitut och kunder vid transaktioner med invånare inom det territorium som omfattas av avtalet och den totala summan av denna utlåning.

b) För försäkringsbolag, värdet av de bruttopremier som mottas från invånare inom det territorium som omfattas av avtalet, som skall omfatta samtliga mottagna och utestående belopp enligt försäkringsavtal som har tecknats av försäkringsbolagen eller för deras räkning, inklusive utgående återförsäkringspremier, efter avdrag för skatter och skatteliknande avgifter som debiteras på grundval av de individuella premiebeloppen eller premiernas totala värde.

Artikel 4

1. Med avvikelse från den definition av omsättning som gäller vid tillämpning av artikel 56 i avtalet och som anges i artikel 2 i detta protokoll, består omsättningen

a) i fråga om avtal, beslut av företagssammanslutningar och samordnade förfaranden som avser system för distribution och inköp mellan företag som inte är konkurrenter, av intäkter från försäljning av de varor som avtalen, besluten eller de samordnade förfarandena avser och som på grund av sina egenskaper, sitt pris och sin användning av konsumenterna betraktas som likartade,

b) i fråga om avtal, beslut av företagssammanslutningar och samordnade förfaranden som avser överföring av teknik av intäkter från försäljningen av de varor som produceras med den teknik som avtalen, besluten eller de samordnade förfarandena avser och av intäkterna från försäljningen av de varor eller tjänster som tekniken i fråga är avsedd att förbättra eller ersätta.

2. Om det vid tidpunkten för tillkomsten av sådana system som avses i punkt 1 a och b inte föreligger någon omsättning avseende försäljning av varor och tjänster, skall dock den allmänna bestämmelsen i artikel 2 vara tillämplig.

Bihang II

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RÄTTSAKTER

(per den 1 februari 1999)

(Om ni anser det möjligt att, med stöd av en förordning eller ett meddelande i följande förteckning, era åtgärder inte behöver anmälas, kan ni ha intresse av att skaffa ett exemplar av rättsakten.)

Tillämpningsförordningar (19)

- Rådets förordning (EEG) nr 1017/68 av den 19 juli 1968 om tillämpning av konkurrensregler på transporter på järnväg, landsväg och inre vattenvägar (EGT L 175, 23.7.1968, s. 1, Svensk specialutgåva, område 7, vol. 1, s. 54), senast ändrad genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige.

- Rådets förordning (EEG) nr 4056/86 av den 22 december 1986 om detaljerade regler för tillämpning av artiklarna 85 och 86 i fördraget på sjöfarten (EGT L 378, 31.12.1986, s. 4), senast ändrad genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige.

- Rådets förordning (EEG) nr 3975/87 av den 14 december 1987 om förfarandet för tillämpningen av konkurrensreglerna på företag inom luftfartssektorn (EGT L 374, 31.12.1987, s. 1), senast ändrad genom rådets förordning (EEG) nr 2410/92 (EGT L 240, 24.8.1992, s. 18).

- Kommissionens förordning (EG) nr 2843/98 av den 22 december 1998 om form, innehåll och övriga detaljer i de ansökningar och anmälningar som föreskrivs i rådets förordningar (EEG) nr 1017/68, (EEG) nr 4056/86 och (EEG) nr 3975/87 om tillämpningen av konkurrensreglerna på transportsektorn.

Bestämmelser om gruppundantag i förordningar

- Artikel 4 i rådets förordning (EEG) nr 1017/68 av den 19 juli 1968 om tillämpning av konkurrensregler på transporter på järnväg, landsväg och inre vattenvägar (EGT L 175, 23.7.1968, s. 1), senast ändrad genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (undantag för grupper av små och medelstora företag).

- Artiklarna 3 och 6 i rådets förordning (EEG) nr 4056/86 av den 22 december 1986 om detaljerade regler för tillämpning av artiklarna 85 och 86 i fördraget på sjöfarten, senast ändrad genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (undantag för avtal mellan rederier om drift av tidtabellsbundna sjötransporttjänster och undantag för avtal mellan transportbrukare och konferenser om tidtabellsbundna sjötransporttjänster).

- Kommissionens förordning (EG) nr 870/95 av den 20 april 1995 om tillämpning av artikel 85.3 i fördraget på vissa grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden mellan linjerederier (konsortier) i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 479/92 (EGT L 89, 21.4.1995, s. 7), senast ändrad genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige. Artikel 7 i denna förordning innehåller bestämmelser om ett invändningsförfarande.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 1617/93 av den 25 juni 1993 om tillämpningen av artikel 85.3 i fördraget på vissa kategorier av avtal och samordnade förfaranden med avseende på gemensam planering och samordning av tidtabeller, gemensam drift, samråd om passagerar- och frakttaxor i regelbunden luftfart samt fördelning av avgångs- och ankomsttider på flygplatser (EGT L 155, 26.6.1993, s. 18), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1523/96 (EGT L 190, 31.7.1996, s. 11). Se även meddelandet om förfaranden vid anmälningar till kommissionen enligt artiklarna 5 och 6 i kommissionens förordning (EEG) nr 1617/93 (EGT C 177, 29.6.1993, s. 6).

Meddelanden av allmän art (20)

- Kommissionens meddelande om avtal, beslut och samordnade förfaranden vad gäller samarbete mellan företag (EGT C 75, 29.7.1968, s. 3, i EGT C 84, 28.8.1968, s. 14). I detta meddelande definieras de typer av samarbete om marknadsundersökningar, redovisning, forskning och utveckling, gemensamt utnyttjande av produktionsanläggningar, lagringsanläggningar eller transportmedel, ad hoc-konsortier, tjänster i samband med och efter försäljningen, annonsering eller kvalitetsmärkning som enligt kommissionens uppfattning inte omfattas av förbudet i artikel 85.1.

- Kommissionens meddelande om bedömningen av vissa underleverantörsavtal i förhållande till artikel 85.1 i fördraget (EGT C 1, 3.1.1979, s. 2).

- Kommissionens meddelande om bedömning av kooperativa gemensamma företag enligt artikel 85 i EEG-fördraget (EGT C 43, 16.2.1993, s. 2). I detta meddelande beskrivs principerna för bedömning av gemensamma företag.

- Kommissionens tillkännagivande om förtydligande av kommissionens rekommendationer avseende tillämpningen av konkurrensreglerna på projekt för ny transportinfrastruktur (EGT C 298, 30.9.1997, s. 5).

- Kommissionens meddelande om befrielse från eller nedsättning av böter i kartellärenden (EGT C 207, 18.7.1996, s. 4).

- Kommissionens meddelanden om interna förfaranderegler för behandling av förfrågningar om tillgång till handlingar enligt artiklarna 85 och 86 i EG-fördraget, artiklarna 65 och 66 i EKSG-fördraget och rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (EGT C 23, 23.1.1997, s. 3).

- Meddelande om avtal av mindre betydelse som inte omfattas av artikel 85.1 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EGT C 372, 9.12.1997, s. 13).

- Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens konkurrenslagstiftning (EGT C 372, 9.12.1997, s. 5).

En samling av dessa texter (per den 30 juni 1994) offentliggjordes av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer (referens Vol. I: ISBN 92-826-6759-6, katalognummer: CM-29-93-A01-EN-C). Dessa texter finns även tillgängliga på GD IV:s hemsida "DGIV - Competition on Europa":

http://europa.eu.int/comm/dg4home.htm

I enlighet med EES-avtalet kommer dessa texter även att omfatta Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Bihang III

FÖRTECKNING ÖVER MEDLEMSSTATERNA OCH EFTASTATERNA, ADRESSER TILL KOMMISSIONEN OCH EFTAS ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET, FÖRTECKNING ÖVER KOMMISSIONENS PRESS- OCH INFORMATIONSKONTOR INOM GEMENSKAPEN OCH I EFTASTATERNA SAMT ADRESSER TILL DE BEHÖRIGA MYNDIGHETERNA I EFTASTATERNA

Vid tidpunkten för utarbetandet av denna bilaga finns följande medlemsstater: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike.

De Eftastaterna som kommer att bli avtalsslutande parter till EES-avtalet är vid tidpunkten för utarbetandet av denna bilaga följande: Island, Liechtenstein och Norge.

Adressen till kommissionens generaldirektorat för konkurrens är:

Europeiska gemenskapernas kommission

Generaldirektoratet för konkurrens

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bryssel

Tfn: (32-2) 299 11 11

http://europa.eu.int/comm/dg04

Adressen till Eftas övervakningsmyndighets konkurrensdirektorat är:

Eftas övervakningsmyndighet

Direktoratet för konkurrens och statligt stöd

Rue de Trèves, 74

B-1040 Bryssel

Tfn: (32-2) 286 18 11

Fax: (32-2) 286 18 00

http://www.efta.int

Adresserna till kommissionens press- och informationskontor inom gemenskapen är:

BELGIEN

Commission Européenne

Bureau en Belgique

Rue Archimède/Archimedesstraat 73

B-1040 Bryssel

Tfn: (32-2) 295 38 44

Fax: (32-2) 295 01 66

http://europa.eu.int/comm/represent/be

DANMARK

Europa-Kommissionen

Repræsentation i Danmark

Øestergade 61 (Højbrohus)

Postboks 144

DK-1004 København K

Tfn: (45-33) 14 41 40

Fax: (45-33) 11 12 03

http://europa.eu.int/dk

TYSKLAND

Europäische Kommission

Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland

Zitelmannstrasse 22

D-53113 Bonn

Tfn: (49-228) 530 09-0

Fax: (49-228) 530 09-50, 530 09-12

Europäische Kommission

Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland

- Vertretung in Berlin

Kurfürstendamm 102

D-10711 Berlin 31

Tfn: (49-30) 896 09 30

Fax: (49-30) 892 20 59

Europäische Kommission

Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland

- Vertretung in München

Erhardtstrasse 27

D-80331 München

Tfn: (49-89) 202 10 11

Fax: (49-89) 202 10 15

http://www.eu-kommission.de

GREKLAND

Evropaiki Epitropi

Antiprosopia stin Ellada

2, Vassilissis Sofias

GR-10674 Athina

Tfn: (30-1) 725 10 00

Fax: (30-1) 724 46 20

http://www.forthnet.gr/ee

SPANIEN

Comisión Europea

Representación en España

Paseo de la Castellana, 46

E-28046 Madrid

Tfn: (34-1) 431 57 11

Fax: (34-1) 432 17 64

Comisión Europea

Representación en Barcelona

Av. Diagonal, 407 bis, Planta 18

E-08008 Barcelona

Tfn: (34-3) 415 81 77

Fax: (34-3) 415 63 11

http://www.euroinfo.cce.es

FRANKRIKE

Commission Européenne

Représentation en France

288, boulevard Saint-Germain

F-75007 Paris

Tfn: (33-1) 40 63 38 00

Fax: (33-1) 45 56 94 17/18/19

Commission Européenne

Représentation à Marseille

2, rue Henri-Barbusse (CMCI)

F-13241 Marseille, Cedex 01

Tfn: (33-4) 91 91 46 00

Fax: (33-4) 91 90 98 07

http://europa.eu.int/france

IRLAND

European Commission

Representation in Ireland

Dawson street 18

Dublin 2

Ireland

Tfn: (353-1) 662 51 13

Fax: (353-1) 662 51 18

ITALIEN

Commissione Europea

Rappresentanza in Italia

Via Poli 29

I-00187 Roma

Tfn: (39-6) 69 99 91

Fax: (39-6) 679 16 58, 679 36 52

Commissione Europea

Ufficio di Milano

Corso Magenta 59

I-20123 Milano

Tfn: (39-2) 467 51 41

Fax: (39-2) 480 12 535

LUXEMBURG

Commission Européenne

Représentation au Luxembourg

Bâtiment Jean-Monnet

rue Alcide de Gasperi

L-2920 Luxembourg

Tfn: (352) 43 01-34935

Fax: (352) 43 01-34433

NEDERLÄNDERNA

Europese Commissie

Bureau in Nederland

Korte Vijverberg 5

NL-2513 AB Den Haag

Nederland

Tfn: (31-70) 346 93 26

Fax: (31-70) 364 66 19

http://www.dds.nl/plein/europa

ÖSTERRIKE

Europäische Kommission

Vertretung in Österreich

Kärntner Ring 5-7

AT-1010 Wien

Tfn: (43-1) 516 18

Fax: (43-1) 513 42 25

http://www.europa.or.at

PORTUGAL

Comissão Europeia

Gabinete em Portugal

Centro Europeu Jean Monnet

Largo Jean Monnet, 1-10°

P-1250 Lisboa

Tfn: (351-1) 350 98 00

Fax: (351-1) 350 98 01/02/03

http://euroinfo.ce.pt

FINLAND

Europeiska kommissionen

Representationen i Finland

Norra esplanaden 31

FIN-00100 Helsingfors

Tfn: (358-9) 622 65 44

Fax: (358-9) 65 67 28 (press och information)

SVERIGE

Europeiska kommissionen

Representationen i Sverige

Nybrogatan 11, Box 7323

S-103 90 Stockholm

Tfn: (46-8) 562 444 11

Fax: (46-8) 562 444 12

http://www.eukomm.se

FÖRENADE KUNGARIKET

European Commission

Representation in the United Kingdom

Jean Monnet House

8, Storey's Gate

London SW1 P3 AT

United Kingdom

Tfn: (44-171) 973 19 92

Fax: (44-171) 973 19 00, 973 19 10

European Commission

Representation in Northern Ireland

9/15 Bedford Street (Windsor House)

Belfast BT2 7EG

United Kingdom

Tfn: (44-1232) 24 07 08

Fax: (44-1232) 24 82 41

European Commission

Representation in Wales

4 Cathedral Road

Cardiff CF1 9SG

United Kingdom

Tfn: (44-1222) 37 16 31

Fax: (44-1222) 39 54 89

European Commission

Representation in Scotland

9 Alva Street

Edinburgh EH2 4PH

United Kingdom

Tfn: (44-131) 225 20 58

Fax: (44-131) 226 41 05

http://www.cec.org.uk

Adresserna till kommissionens press- och informationskontor i Eftastaterna är:

NORGE

European Commission Delegation in Norway

Haakon VII's gate 10 (9th floor)

N-0161 Oslo

Tfn: (47-22) 83 35 83

Fax: (47-22) 83 40 55

Formulär för anmälningar och ansökningar samt mer utförlig information om EES konkurrensregler kan också fås hos nedanstående myndigheter:

ISLAND

Samkeppnisstofnun (Icelandic Competition Authority)

Laugavegi 118

Pósthólf 5120

IS-125 Reykjavík

Iceland

Tfn: (354-5) 527 422

Fax: (354-5) 627 442

LIECHTENSTElN

Amt für Volkswirtschaft (Office of National Economy)

Gerberweg 5

FL-9490 Vaduz

Liechtenstein

Tfn: (41-75) 236 68 73

Fax: (41-75) 236 68 89

NORGE

Norwegian Competition Authority

PO Box 8132 Dep.

0033 Oslo

Norge

Tfn: (47-22) 40 09 00

Fax: (47-22) 40 09 99

(1) Rådets förordning nr 141/62 av den 26 november 1962 om undantag från tillämpning av rådets förordning nr 17 för transportområdet, EGT 124, 28.11.1962, s. 2753/62 (Specialutgåvan, område 7, vol. 1, s. 36). Förordningen senast ändrad genom förordning nr 1002/67/EEG, (EGT 306, 16.12.1967, s. 1).

(2) Se mål T-224/94, Deutsche Bahn mot kommissionen, REG 1997, s. II-1689, punkt 77. Förstainstansrätten hävdade att syftet med artikel 8 i förordningen inte avviker väsentligt från syftet med artikel 86 i fördraget.

(3) Se förteckning över medlemsstaterna och Eftastaterna i bihang III.

(4) Se bihang II.

(5) Se bihang II.

(6) EGT C 372, 9.12.1997, s. 13.

(7) För en definition av "omsättning " i detta sammanhang se artiklarna 2, 3 och 4 i protokoll 22 till EES-avtalet, som återges i bihang I.

(8) Se artikel 13.3 punkt a i förordning (EEG) nr 1017/68, i artikel 13.3 i förordning (EEG) nr 4056/86 och i artikel 6.3 i förordning (EEG) nr 3975/87.

(9) Kommissionen är medveten om att det i undantagsfall inte är möjligt att underrätta de icke anmälande parterna till det anmälda avtalet om det faktum att det har anmälts eller att förse dem med en kopia av ansökan. Detta kan t.ex. vara fallet när ett standardavtal som har slutits med ett stort antal företag anmäls. I ett sådant fall bör skälen anges till att det inte varit möjligt att följa det normala förfarande som anges i denna fråga.

(10) Anmärkning: I denna fråga avses med företrädare en individ eller ett företag som formellt utsetts att göra ansökan på den eller de parters vägnar som lämnar in ansökan. Detta skall skiljas från situationen när ansökan undertecknas av en tjänsteman på företaget eller företagen i fråga. I det senare fallet har ingen företrädare utsetts.

(11) Anmärkning: Det är inte obligatoriskt att utse företrädare för att utforma eller lämna in denna ansökan. Frågan avser endast uppgifter om företrädare i det fall de sökande har valt att utse sådana.

(12) För beräkning av omsättning inom bank- och försäkringssektorerna, se artikel 3 i protokoll 22 till EES-avtalet.

(13) Förutsatt att de anmälande parterna lämnar de upplysningar som krävs i detta formulär utifrån den information de rimligen kan ha tillgång till vid tiden för anmälan, är inte det faktum att de avser att lämna ytterligare fakta eller handlingar längre fram till stöd för ansökan något hinder för att denna skall kunna betraktas som giltig vid tiden för anmälan.

(14) Se förteckning i bihang III.

(15) Se kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens konkurrenslagstiftning, EGT C 372, 9.12.1997, s. 5.

(16) Denna förteckning är dock inte uttömmande och de sökande kan hänvisa till andra faktorer.

(17) Denna förteckning är dock inte uttömmande och de sökande kan hänvisa till andra faktorer.

(18) Detta innebär att när den relevanta geografiska marknaden har definierats som världsomspännande, skall uppgifter lämnas för EES, gemenskapen, Eftastaternas territorium och varje medlemsstat i gemenskapen. När den relevanta geografiska marknaden har definierats som gemenskapen, skall uppgifter lämnas för EES, Eftastaternas territorium och varje medlemsstat i gemenskapen. När den relevanta geografiska marknaden har definierats som nationell, skall uppgifter lämnas för EES, gemenskapen och Eftastaternas territorium.

(19) Vad gäller de förfaranderegler som tillämpas av Eftas övervakningsmyndighet, se artikel 3 i protokoll 21 till EES-avtalet och de relevanta bestämmelserna i protokoll 4 till avtalet mellan Eftastaterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol.

(20) Se även motsvarande meddelanden som offentliggjorts av Eftas övervakningsmyndighet.

BILAGA II

FORMULÄR TR(B) (1)

Detta formulär och bifogade handlingar skall översändas i ett exemplar och 17 kopior tillsammans med fullmakt för ställföreträdare i ett exemplar.

Om utrymmet vid varje fråga inte är tillräckligt, skriv på särskilt blad med hänvisning till den punkt i formuläret som avses.

TILL EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

Generaldirektoratet för konkurrens

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bryssel

Anmälan av ett avtal, beslut eller samordnat förfarande enligt artikel 14.1 i förordning (EEG) nr 1017/68 i syfte att enligt artikel 6 i nämnda förordning erhålla en förklaring om undantag från tillämpning av förbudet i artikel 2 vid krislägen (2).

I. Uppgifter om parterna

1. Anmälarens efternamn, förnamn och adress. Om personen i fråga agerar i egenskap av ställföreträdare, ange även huvudmannens namn och adress. När det gäller företag och sammanslutningar av företag eller personer, ange ägarnas eller delägarnas eller, när det gäller juridiska personer, deras rättsliga ställföreträdares efternamn, förnamn och adress.

Ställföreträdare skall förete en skriftlig fullmakt.

Om ansökan inlämnas av flera personer eller för flera företag, skall uppgifter lämnas för varje person eller företag.

2. Namn och adress på de företag som är parter i avtalet, beslutet eller det samordnade förfarandet och efternamn, förnamn och adress på ägarna eller delägarna eller, när det gäller juridiska personer, på deras rättsliga ställföreträdare (om inte dessa uppgifter har lämnats under I.1).

Om inte alla de företag som är parter inlämnar ansökan, ange vilka åtgärder som har vidtagits för att underrätta de övriga företagen.

Dessa uppgifter behöver inte lämnas i fråga om standardavtal (se nedan under II.2 b).

3. Om ett företag eller ett gemensamt organ har bildats i kraft av avtalet, beslutet eller det samordnade förfarandet, ange namn och adress på företaget eller organet och efternamn, förnamn och adress på dess rättsliga eller andra ställföreträdare.

4. Om ett företag eller gemensamt organ är ansvarigt för tillämpningen av avtalet, beslutet eller det samordnade förfarandet, ange namn och adress på företaget eller organet och efternamn, förnamn och adress på dess rättsliga eller andra ställföreträdare.

Bifoga en kopia av stadgarna.

5. I fråga om ett beslut av en företagssammanslutning ange namn och adress på sammanslutningen och efternamn, förnamn och adress på dess rättsliga ställföreträdare.

Bifoga en kopia av stadgarna.

6. I fråga om företag med hemort eller säte utanför EES ange namn och adress på en representant eller filial med hemort inom EES.

II. Uppgifter om innehållet i avtalet, beslutet eller det samordnade förfarandet

1. Gäller avtalet, beslutet eller det samordnade förfarandet transport

- på järnväg,

- på landsväg,

- på inre vattenvägar,

eller verksamhet som drivs av företag som tillhandahåller transportrelaterade tjänster?

2. Om innehållet föreligger i skriftlig form, bifoga en kopia av den fullständiga texten, om inte annat framgår av a eller b nedan.

a) Finns det endast ett ramavtal eller principbeslut?

Bifoga i så fall även en kopia av den fullständiga texten i de individuella avtalen och tillämpningsföreskrifterna.

b) Finns det ett standardavtal, dvs. ett avtal som sökanden regelmässigt tecknar med vissa personer eller grupper av personer?

I så fall behöver endast texten till standardavtalet bifogas.

3. Om innehållet inte, eller endast delvis, föreligger i skriftlig form, redogör för innehållet här intill.

4. Lämna i samtliga fall även följande uppgifter:

a) Datum för avtalet, beslutet eller det samordnade förfarandet.

b) Datum för ikraftträdandet och i förekommande fall den föreslagna giltighetstiden.

c) Föremålet: noggrann beskrivning av ifrågavarande transporttjänst eller transporttjänster eller annat föremål för avtalet, beslutet eller det samordnade förfarandet.

d) Målet för avtalet, beslutet eller det samordnade förfarandet.

e) Villkoren för anslutning, uppsägning eller tillbakaträdande.

f) Åtgärder som kan vidtas mot de deltagande företagen (vitesklausul, uteslutning etc.).

III. Medel för att uppnå målen för avtalet, beslutet eller det samordnade förfarandet

1. Ange om och i vilken utsträckning avtalet, beslutet eller det samordnade förfarandet gäller

- iakttagande av vissa transportpriser och transportvillkor,

- begränsning av eller kontroll över transportutbudet, teknisk utveckling eller investeringar,

- uppdelning av transportmarknader,

- begränsningar av friheten att träffa transportavtal med tredje man (exklusivavtal),

- tillämpning av olika villkor på likvärdiga tjänster.

2. Gäller avtalet, beslutet eller det samordnade förfarandet transporttjänster

a) i endast en medlemsstat eller Efta-stat?

b) mellan medlemsstater?

c) mellan Efta-stater?

d) mellan gemenskapen och en eller flera Efta-stater?

e) mellan en medlemsstat eller en Efta-stat och tredje land?

f) mellan tredje länder i transit genom en eller flera medlemsstater eller en eller flera Efta-stater?

IV. Redogörelse för de villkor som skall vara uppfyllda för att avtalet, beslutet eller det samordnade förfarandet skall undantas från förbudet i artikel 2

Ange i vilken utsträckning

1. transportmarknaden störs,

2. avtalet, beslutet eller det samordnade förfarandet är nödvändigt för att minska denna störning,

3. avtalet, beslutet eller det samordnade förfarandet inte sätter konkurrensen ur spel på en väsentlig del av den berörda transportmarknaden.

V. Ange om ni har för avsikt att lägga fram ytterligare handlingar och i så fall vilka punkter som berörs av dessa

Undertecknade försäkrar härmed riktigheten av de uppgifter som lämnats i formuläret och bilagorna och har tagit del av bestämmelserna i artikel 22.1 a i förordning (EEG) nr 1017/68.

Ort och datum:

Namnteckningar:

(1) Ansökningar på formulär TR(B) som utfärdats av kommissionen och motsvarande formulär som utfärdats av EFTA är lika giltiga. Varje hänvisning till EFTA-staterna skall tydas som en hänvisning till de EFTA-stater som är avtalsslutande parter till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

(2) Se även denna förordning i dess lydelse efter anpassning för EES-ändamål (punkt 10 i bilaga XIV till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet nedan kallat "EES-avtalet").

Top