Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2842

Kommissionens förordning (EG) nr 2842/98 av den 22 december 1998 om hörande av parter i vissa förfaranden enligt artiklarna 85 och 86 i EG-fördraget (Text av betydelse för EES)

OJ L 354, 30.12.1998, p. 18–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 004 P. 204 - 207
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 004 P. 204 - 207
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 004 P. 204 - 207
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 004 P. 204 - 207
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 004 P. 204 - 207
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 004 P. 204 - 207
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 004 P. 204 - 207
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 004 P. 204 - 207
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 004 P. 204 - 207

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; upphävd genom 32004R0773

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2842/oj

31998R2842

Kommissionens förordning (EG) nr 2842/98 av den 22 december 1998 om hörande av parter i vissa förfaranden enligt artiklarna 85 och 86 i EG-fördraget (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 354 , 30/12/1998 s. 0018 - 0021


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2842/98 av den 22 december 1998 om hörande av parter i vissa förfaranden enligt artiklarna 85 och 86 i EG-fördraget (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

med beaktande av rådets förordning nr 17 av den 6 februari 1962, första förordningen om tillämpning av fördragets artiklar 85 och 86 (1), senast ändrad genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, särskilt artikel 24 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1017/68 av den 19 juli 1968 om tillämpning av konkurrensregler på transporter på järnväg, landsväg och inre vattenvägar (2), senast ändrad genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, särskilt artikel 29 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 4056/86 av den 22 december 1986 om detaljerade regler för tillämpning av artiklarna 85 och 86 i fördraget på sjöfarten (3), senast ändrad genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, särskilt artikel 26 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3975/87 av den 14 december 1987 om förfarandet för tillämpning av konkurrensreglerna på företag inom luftfartssektorn (4), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2410/92 (5), särskilt artikel 19 i denna,

efter att ha hört de berörda rådgivande kommittéerna för kartell- och monopolfrågor, och

av följande skäl:

(1) Betydande erfarenhet har förvärvats av tillämpningen av kommissionens förordning nr 99/63/EEG av den 25 juli 1963 om sådana förhör som avses i artikel 19.1 och 19.2 i rådets förordning nr 17 (6), kommissionens förordning (EEG) nr 1630/69 av den 8 augusti 1969 om förhör enligt artikel 26.1 och 26.2 i rådets förordning (EEG) nr 1017/68 av den 19 juli 1968 (7), avsnitt II i kommissionens förordning (EEG) nr 4260/88 av den 16 december 1988 om de meddelanden, klagomål, ansökningar och förhör som avses i rådets förordning (EEG) nr 4056/86 om detaljerade regler för tillämpning av artiklarna 85 och 86 i fördraget på sjöfarten (8), senast ändrat genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, och avsnitt II i kommissionens förordning (EEG) nr 4261/88 av den 16 december 1988 om de klagomål, ansökningar och förhör som avses i rådets förordning (EEG) nr 3975/87 om förfarandet för tillämpning av konkurrensreglerna på företag inom luftfartssektorn (9), senast ändrad genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige.

(2) Den erfarenheten har visat på behovet av att förbättra vissa av de förfaranden som anges i dessa förordningar. Det är lämpligt att för tydlighetens skull anta en enda förordning om de olika förhörsförfaranden som avses i förordning nr 17, förordning (EEG) nr 1017/68, förordning (EEG) nr 4056/86 och förordning (EEG) nr 3975/87. Förordningarna nr 99/63/EEG och (EEG) nr 1630/69 bör därför ersättas, och avsnitten II i förordningarna (EEG) nr 4260/88 och (EEG) nr 4261/88 bör utgå och ersättas.

(3) De bestämmelser som berör kommissionens förfarande enligt beslut 94/810/EKSG, EG av den 12 december 1994 om kompetensområdet för förhörsombudet vid kommissionens behandling av konkurrensärenden (10) bör utformas på ett sådant sätt att de fullt ut säkerställer rätten att höras och rätten till försvar. I detta syfte bör kommissionen skilja mellan rätten att höras för de parter till vilka kommissionen har riktat invändningar, respektive för de sökande, de klagande och för övriga tredje män.

(4) I enlighet med principen om rätten att försvara sig, bör de parter till vilka kommissionen har riktat invändningar ges tillfälle att yttra sig över alla de invändningar som kommissionen avser att beakta i sina beslut.

(5) De sökande och de klagande bör ges möjlighet att yttra sig om kommissionen anser att det inte föreligger tillräckliga skäl att bevilja ansökan eller vidta åtgärder till följd av klagomålet. Den sökande eller den klagande bör förses med en kopia av den icke-konfidentiella versionen av invändningarna och beredas möjlighet att skriftligen tillkännage sina synpunkter på det som kommissionen har invändningar mot.

(6) Övriga tredje män som har ett tillräckligt intresse bör också ges möjlighet att yttra sig skriftligt när de gör en skriftlig ansökan om det.

(7) De olika parter som är berättigade att yttra sig bör göra detta skriftligen, såväl i eget intresse som av administrativ hänsyn, utan att detta utesluter möjligheten av ett muntligt förhör när det är lämpligt för att komplettera det skriftliga förfarandet.

(8) Det är nödvändigt att definiera rättigheterna för de personer som skall höras och villkoren enligt vilka de kan företrädas eller bistås.

(9) Kommissionen bör även fortsättningsvis respektera det legitima intresset för företag att skydda sina affärshemligheter och andra konfidentiella uppgifter.

(10) Förenligheten mellan kommissionens nuvarande administrativa praxis och rättspraxis från Europeiska gemenskapernas domstol och förstainstansrätt bör säkerställas i enlighet med kommissionens meddelande om interna förfaranderegler för behandling av förfrågningar om tillgång till handlingar i ärenden enligt artiklarna 85 och 86 i EG-fördraget, artiklarna 65 och 66 i EKSG-fördraget och rådets förordning nr 4064/89 (11).

(11) För att underlätta ett korrekt genomförande av förhöret är det skäligt att tillåta att uttalanden som varje person gör vid förhöret spelas in på ljudband.

(12) För rättssäkerhetens skull är det skäligt att fastställa den tidsfrist inom vilken de olika personerna skall ge in sina inlagor enligt denna förordning genom att fastställa det datum då inlagan måste ha kommit in till kommissionen.

(13) Den berörda rådgivande kommittén enligt artikel 10.3 i förordning nr 17, artikel 16.3 i förordning (EEG) nr 1017/68, artikel 15.3 i förordning (EEG) nr 4056/86 eller artikel 8.3 i förordning (EEG) nr 3975/87 måste avge sitt yttrande på grundval av ett preliminärt utkast till beslut. Den bör därför rådfrågas i ett ärende efter det att undersökningen av det fallet har avslutats. Ett sådant samråd bör inte få hindra kommissionen från att återuppta en undersökning om behovet skulle uppstå.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

Tillämpningsområde

Artikel 1

Denna förordning skall gälla hörandet av parterna enligt artikel 19.1 och 19.2 i förordning nr 17, artikel 26.1 och 26.2 i förordning (EEG) nr 1017/68, artikel 23.1 och 23.2 i förordning (EEG) nr 4056/86 och artikel 16.1 och 16.2 i förordning (EEG) nr 3975/87.

KAPITEL II

Hörande av parter till vilka kommissionen har riktat invändningar

Artikel 2

1. Kommissionen skall höra de parter till vilka den har riktat invändningar innan den samråder med berörd rådgivande kommitté enligt artikel 10.3 i förordning nr 17, artikel 16.3 i förordning (EEG) nr 1017/68, artikel 15.3 i förordning (EEG) nr 4056/86 eller artikel 8.3 i förordning (EEG) nr 3975/87.

2. Kommissionen skall i sina beslut endast behandla de invändningar som parterna har beretts möjlighet att yttra sig om.

Artikel 3

1. Kommissionen skall skriftligen informera parterna om de invändningar som riktats till dem. Meddelandet skall tillställas var och en av dem eller en vederbörligen utsedd ställföreträdare.

2. Kommissionen får meddela parterna genom tillkännagivande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, om omständigheterna i ärendet motiverar detta, särskilt om meddelandet skall riktas till flera företag och ingen gemensam ställföreträdare har utsetts. I kungörelsen skall hänsyn tas till företagens berättigade intresse av att deras affärshemligheter och annan konfidentiell information skyddas.

3. En part får åläggas böter eller föreläggas vite endast om invändningarna har meddelats på det sätt som anges i punkt 1.

4. Då kommissionen meddelar invändningar skall den fastställa en tidsfrist inom vilken parterna skriftligen får framföra sina synpunkter till kommissionen.

5. Kommissionen skall fastställa en tidsfrist inom vilken parterna kan meddela vilka delar av invändningarna som enligt deras åsikt innehåller affärshemligheter eller annan konfidentiell information. Om de inte gör det inom den angivna fristen får kommissionen anta att invändningarna inte innehåller sådan information.

Artikel 4

1. Parter som önskar yttra sig om de invändningar som riktats mot dem skall göra det skriftligen och inom den tidsfrist som anges i artikel 3.4. Kommissionen är inte förpliktad att beakta skriftliga yttranden som mottagits efter det att tidsfristen har löpt ut.

2. Parterna får i sina skriftliga yttranden anföra alla omständigheter som är av betydelse för deras försvar. De får bifoga alla handlingar som behövs för att styrka de åberopade omständigheterna och de får även föreslå att kommissionen hör personer som kan bekräfta dessa omständigheter.

Artikel 5

Kommissionen skall ge de parter till vilka det riktats invändningar möjlighet att utveckla sina synpunkter i ett muntligt förhör, om de begär det i sina skriftliga yttranden.

KAPITEL III

Hörande av de sökande och de klagande

Artikel 6

Om kommissionen efter att ha mottagit en ansökan enligt artikel 3.2 i förordning nr 17, eller ett klagomål enligt artikel 10 i förordning (EEG) nr 1017/68, artikel 10 i förordning (EEG) nr 4056/86 eller artikel 3.1 i förordning (EEG) nr 3975/87 anser att det på grundval av den information som den har tillgång till inte finns tillräckliga skäl för att bevilja ansökan eller vidta åtgärder till följd av klagomålet, skall den informera den sökande eller den klagande om sina skäl och fastställa en tidsfrist inom vilken den sökande eller den klagande skriftligen kan inkomma med synpunkter.

Artikel 7

Om kommissionen kommer med invändningar i ett ärende i samband med vilket den har tagit emot en ansökan eller ett klagomål som anges i artikel 6 skall den förse den sökande eller den klagande med en kopia av den icke-konfidentiella versionen av invändningarna och fastställa en tidsfrist inom vilken den sökande eller den klagande skriftligen kan yttra sig.

Artikel 8

Kommissionen får, där detta är lämpligt, bereda de sökande eller de klagande tillfälle att utveckla sina synpunkter muntligt, om de begär det i sina skriftliga yttranden.

KAPITEL IV

Hörande av övriga tredje män

Artikel 9

1. Om andra parter än de som avses i kapitel II och III begär att få yttra sig och kan påvisa ett tillräckligt intresse i saken, skall kommissionen skriftligen informera dem om förfarandets art och sakliga innehåll och fastställa en tidsfrist inom vilken de skriftligen kan yttra sig.

2. Kommissionen får, där detta är lämpligt, bereda de parter som avses i punkt 1 tillfälle att utveckla sina synpunkter vid det muntliga förhöret med de parter till vilka invändningar riktats, om de begär det i sina skriftliga yttranden.

3. Kommissionen får bereda varje annan tredje man tillfälle att muntligen yttra sig.

KAPITEL V

Allmänna bestämmelser

Artikel 10

Förhören skall ledas av kommissionens förhörsombud.

Artikel 11

1. Kommissionen skall inbjuda de personer som skall höras att närvara vid ett datum som kommissionen bestämmer.

2. Kommissionen skall inbjuda de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna att delta i förhöret.

Artikel 12

1. Personer som inbjuds att närvara skall antingen uppträda personligen eller företrädas av rättsliga ombud eller av ombud som är därtill bemyndigade enligt bolagsordningen. Företag och företagssammanslutningar får företrädas av ett vederbörligen befullmäktigat ombud som utsetts bland deras fasta personal.

2. Personer som hörs av kommissionen får biträdas av sina juridiska rådgivare eller andra kvalificerade personer som kommissionens förhörsombud godkänner.

3. Förhör skall inte vara offentliga. Varje person skall höras enskilt eller i närvaro av andra personer som inbjudits att närvara. I det senare fallet skall hänsyn tas till företagens legitima intresse av att skydda sina affärshemligheter och annan konfidentiell information.

4. Yttranden av de personer som hörs skall spelas in på ljudband. Detta skall på begäran tillhandahållas sådana personer, genom en kopia från vilken affärshemligheter och annan konfidentiell information tagits bort.

Artikel 13

1. Insamlad information, inbegripet bifogade handlingar, får inte lämnas ut eller göras tillgänglig, i den mån den innehåller affärshemligheter om någon av parterna, inbegripet de parter till vilka kommissionen riktat invändningar, sökande och klagande och övriga tredje män eller annan konfidentiell information eller när det rör myndigheternas interna handlingar. Kommissionen skall vidta lämpliga åtgärder för att bereda tillgång till akten, samtidigt som vederbörlig hänsyn tas till behovet av att skydda affärshemligheter, kommissionens interna handlingar och annan konfidentiell information.

2. En part som yttrar sig enligt bestämmelserna i denna förordning skall tydligt ange vilka uppgifter den anser vara konfidentiella och ange skälen för detta samt tillhandahålla en separat icke-konfidentiell version inom den tidsfrist som fastställts av kommissionen. Om parten inte gör detta inom denna tidsfrist, får kommissionen anta att inlämnade uppgifter inte är konfidentiella.

Artikel 14

Vid fastställande av tidsfristerna enligt artiklarna 3.4, 6, 7 och 9.1 skall kommissionen ta hänsyn till både den tid som krävs för att utarbeta inlagorna och till hur brådskande ärendet är. Tidsfristen skall i varje ärende vara minst två veckor, men kan förlängas.

KAPITEL VI

Slutbestämmelser

Artikel 15

1. Förordningarna nr 99/63/EEG och (EEG) nr 1630/69 upphävs härmed.

2. Avsnitten II i förordningarna (EEG) nr 4260/88 och (EEG) nr 4261/88 skall utgå.

Artikel 16

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 1998.

På kommissionens vägnar

Karel VAN MIERT

Ledamot av kommissionen

(1) EGT 13, 21.2.1962, s. 204/62.

(2) EGT L 175, 23.7.1968, s. 1.

(3) EGT L 378, 31.12.1986, s. 4.

(4) EGT L 374, 31.12.1987, s. 1.

(5) EGT L 240, 24.8.1992, s. 18.

(6) EGT 127, 20.8.1963, s. 2268/63.

(7) EGT L 209, 21.8.1969, s. 11.

(8) EGT L 376, 31.12.1988, s. 1.

(9) EGT L 376, 31.12.1988, s. 10.

(10) EGT L 330, 21.12.1994, s. 67.

(11) EGT C 23, 23.1.1997, s. 3.

Top