Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2840

Rådets förordning (EG) nr 2840/98 av den 21 december 1998 om att ändra rådets förordning (EG) nr 1734/94 om ekonomiskt och tekniskt samarbete med de ockuperade områdena

OJ L 354, 30.12.1998, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 030 P. 149 - 150
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 030 P. 149 - 150
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 030 P. 149 - 150
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 030 P. 149 - 150
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 030 P. 149 - 150
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 030 P. 149 - 150
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 030 P. 149 - 150
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 030 P. 149 - 150
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 030 P. 149 - 150
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 018 P. 171 - 172
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 018 P. 171 - 172
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 036 P. 156 - 157

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; tyst upphävande genom 32006R1638

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2840/oj

31998R2840

Rådets förordning (EG) nr 2840/98 av den 21 december 1998 om att ändra rådets förordning (EG) nr 1734/94 om ekonomiskt och tekniskt samarbete med de ockuperade områdena

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 354 , 30/12/1998 s. 0014 - 0015


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2840/98 av den 21 december 1998 om att ändra rådets förordning (EG) nr 1734/94 om ekonomiskt och tekniskt samarbete med de ockuperade områdena

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 130 w i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

i enlighet med det förfarande som anges i artikel 189 c i fördraget (2), och

med beaktande av följande:

I rådets förordning (EG) nr 1734/94 av den 11 juli 1994 om ekonomiskt och tekniskt samarbete med de ockuperade områdena (3) fastställs detaljerade bestämmelser och regler för förvaltning av gemenskapens program för bistånd och stöd till den palestinska befolkningen på Västbanken och i Gaza.

Enligt den förordningen skall gemenskapen genomföra ekonomiskt och tekniskt samarbete med Västbanken och Gaza inom ramen för ett femårsprogram. Detta program löper ut i slutet av 1998.

Det envisa dödläge som fortfarande råder i fredsprocessen är den värsta krisen sedan fredsprocessen i Mellanöstern inleddes 1991. Det internationella ekonomiska stödet har emellertid gjort att fredsprocessen har kunnat hållas vid liv och att stöd har kunnat lämnas till den palestinska myndigheten.

Målet är att förhindra en ytterligare försämring av den palestinska ekonomin genom att i största möjliga mån begränsa och häva effekterna av avstängningarna och andra hinder för utvecklingen och bidra till en sund förvaltning av den palestinska myndigheten och dess ekonomiska balans samt konsolidera den genom en förstärkning av institutionerna.

Målet är att uppnå en hållbar ekonomisk och social utveckling och att främja demokrati, mänskliga rättigheter och utveckling av det civila samhället.

Gemenskapen bör, med tanke på den rådande situationen, fortsätta sina biståndsinsatser. I detta syfte bör en femårig stödperiod (1999-2003) inledas och förordning (EG) nr 1734/94 ändras i enlighet härmed. Denna förordning bör ses över av rådet inom två år, dock senast den 31 december 2000, för att ta hänsyn till den senaste utvecklingen och anpassa förordningen till rådets förordning (EG) nr 1488/96 av den 23 juli 1996 om finansiella och tekniska stödåtgärder (MEDA) för reformering av ekonomiska och sociala strukturer inom ramen för partnerskapet mellan Europa och Medelhavsområdet (4), vilken varit föremål för en översyn.

I förordning (EG) nr 1734/94 bör texten "de ockuperade områdena" genomgående ersättas med "Västbanken och Gaza".

I artikel 4 i förordning (EG) nr 1734/94 föreskrivs att alla finansieringsbeslut om projekt och annan verksamhet skall fattas i enlighet med förfarandet i artikel 5. För att medge snabba och smidiga reaktioner och öka ändamålsenligheten bör endast finansieringsbeslut som överstiger 2 000 000 ecu och som avser annat än räntesubventioner på banklån fattas i enlighet med det förfarandet.

Rådets beslut 97/256/EG av den 14 april 1997 om beviljande av en gemenskapsgaranti för Europeiska investeringsbanken för att täcka förluster vid lån till projekt utanför gemenskapen (Länderna i Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, Latinamerika och Asien samt Sydafrika) (5) omfattar garantier även i detta område för perioden fram till och med år 2000.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1734/94 ändras på följande sätt:

1. Titeln skall ersättas med följande: "Rådets förordning (EG) nr 1734/94 av den 11 juli 1994 om ekonomiskt och tekniskt samarbete med Västbanken och Gaza".

2. Artikel 1 skall ersättas med följande:

"Artikel 1

1. Gemenskapen skall genomföra ekonomiskt och tekniskt samarbete med Västbanken och Gaza enligt ett femårsprogram (1999-2003) i syfte att bidra till dessa områdens hållbara ekonomiska, politiska och sociala utveckling. En ny budgetplan bör antas för perioden efter 2000, beloppet för detta samarbete skall bestämmas i enlighet med budgetplanen och vara beroende av att budgetmyndigheten fastställer beloppet i det årliga budgetförfarandet.

2. Inom två år, dock senast den 31 december 2000, skall rådet företa en översyn av förordningen på grundval av en oberoende utvärdering av programmen, såsom anges i artikel 6. Denna översyn skall även beakta den senaste utvecklingen på området och får även överväga att anpassa förordningen till rådets förordning (EG) nr 1488/96 av den 23 juli 1996 om finansiella och tekniska stödåtgärder (MEDA) för reformering av ekonomiska och sociala strukturer inom ramen för partnerskapet mellan Europa och Medelhavsområdet (*).

(*) EGT L 189, 30.7.1996, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 780/98 (EGT L 113, 15.4.1998, s. 3)."

3. Artikel 2 skall ändras på följande sätt:

a) Orden "samt utvecklingen av det civila samhället" skall läggas till efter "mänskliga rättigheterna" i punkt 1.

b) Följande stycke skall läggas till i punkt 3:

"Nämnda projekt och verksamhet skall bland annat syfta till att främja sysselsättning och skapa nya arbetstillfällen genom att förbättra de sociala tjänsterna och bekämpa fattigdomen."

c) I punkterna 5 och 6 skall "de ockuperade områdena" ersättas med "Västbanken och Gaza".

4. I artikel 3 skall "de ockuperade områdena" ersättas med "Västbanken och Gaza".

5. Artikel 4.1 till 4.3 skall ersättas med följande:

"Artikel 4

1. Finansieringsbeslut om projekt och annan verksamhet som omfattas av denna förordning, överstiger 2 000 000 ecu och avser annat än räntesubventioner på banklån skall fattas i enlighet med förfarandet i artikel 5.

2. Finansieringsbeslut om de totala anslagen för åtgärder som rör tekniskt samarbete, utbildning och projekt för främjande av handel skall fattas i enlighet med förfarandet i artikel 5. Kommissionen skall fatta finansieringsbeslut för belopp som inte överstiger 2 000 000 ecu inom ramen för ett totalt anslag.

Den kommitté som avses i artikel 5 skall regelbundet och utan dröjsmål och i alla händelser före nästkommande möte underrättas om finansieringsbeslut avseende åtgärder som inte överstiger 2 000 000 ecu.

3. Beslut som ändrar tidigare finansieringsbeslut fattade i enlighet med förfarandet i artikel 5 skall fattas av kommissionen om de inte innebär väsentliga ändringar eller ytterligare åtaganden som överstiger 20 % av det ursprungliga åtagandet. Kommissionen skall omedelbart underrätta den kommitté som avses i artikel 5 om alla sådana beslut."

6. Artikel 5.1 skall ersättas med följande:

"1. Kommissionen skall biträdas av den MED-kommitté som inrättats i enlighet med artikel 11 i förordning (EG) nr 1488/96."

7. Artikel 6.1 skall ersättas med:

"1. Kommissionen skall undersöka hur långt genomförandet av samarbetet enligt denna förordning kommit samt underrätta Europaparlamentet och rådet skriftligen om detta en gång om året."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 21 december 1998.

På rådets vägnar

M. BARTENSTEIN

Ordförande

(1) EGT C 253, 12.8.1998, s. 15.

(2) Europaparlamentets yttrande av den 16 september 1998 (EGT C 313, 12.10.1998), rådets gemensamma ståndpunkt av den 13 oktober 1998 (EGT C 388, 14.12.1998) och Europaparlamentets beslut av den 3 december 1998 (EGT C 398, 21.12.1998).

(3) EGT L 182, 16.7.1994, s. 4.

(4) EGT L 189, 30.7.1996, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 780/98 (EGT L 113, 15.4.1998, s. 3).

(5) EGT L 102, 19.4.1997, s. 33. Beslutet ändrat genom beslut 98/348/EG (EGT L 155, 29.5.1998, s. 53).

Top