Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2839

Rådets förordning (EG) nr 2839/98 av den 17 december 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 1873/84 om tillstånd att erbjuda och leverera för direkt konsumtion vissa importerade viner som kan ha genomgått andra enologiska processer än de som föreskrivs i förordning (EEG) nr 822/87

OJ L 354, 30.12.1998, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2839/oj

31998R2839

Rådets förordning (EG) nr 2839/98 av den 17 december 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 1873/84 om tillstånd att erbjuda och leverera för direkt konsumtion vissa importerade viner som kan ha genomgått andra enologiska processer än de som föreskrivs i förordning (EEG) nr 822/87

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 354 , 30/12/1998 s. 0012 - 0013


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2839/98 av den 17 december 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 1873/84 om tillstånd att erbjuda och leverera för direkt konsumtion vissa importerade viner som kan ha genomgått andra enologiska processer än de som föreskrivs i förordning (EEG) nr 822/87

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 822/87 av den 16 mars 1987 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1), särskilt artikel 73.1 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

I artikel 70.1 i förordning (EEG) nr 822/87 föreskrivs att de produkter som avses i artikel 1.2 a och 1.2 b i samma förordning endast får importeras om de återföljs av ett intyg om att dessa produkter uppfyller de bestämmelser som gäller för framställning, avsättning och i förekommande fall leverans för direkt konsumtion i det tredje land som de härstammar från.

I artikel 73.1 i den förordningen föreskrivs att om inte annat bestäms får de importerade produkterna i fråga som har varit föremål för enologiska behandlingar som inte är tillåtna enligt gemenskapsregler eller som inte är förenliga med bestämmelserna i den förordningen eller med de bestämmelser som fastställts med tillämpning av denna inte erbjudas eller levereras för direkt konsumtion. Rådet har avvikit från denna princip i förordning (EEG) nr 1873/84 (2). Detta undantag upphör att gälla den 31 december 1998.

Förhandlingar pågår mellan gemenskapen, företrädd av kommissionen, och Amerikas förenta stater i syfte att sluta ett avtal om vinhandeln. Dessa förhandlingar rör särskilt parternas respektive enologiska metoder, importvillkor samt skydd av ursprungsbeteckningar. De avsikter som uttrycks från båda håll gör det möjligt att förutse att ett avtal som tillfredsställer båda parter kommer att slutas inom rimligt tid. För att underlätta dessa förhandlingar är det lämpligt att tillåta de amerikanska enologiska metoder som avses i punkt 1 b i bilagan till förordning (EEG) nr 1873/84 till och med ikraftträdandet av det avtal som blir resultatet av nämnda förhandlingar, och senast till och med den 31 december 2003.

För att undvika att ett eventuellt sammanbrott i förhandlingarna leder till permanent tillåtelse av berörda enologiska metoder är det lämpligt att skapa en mekanism som gör det möjligt för rådet att fastställa hur långt förhandlingarna faktiskt framskridit. Därför är det lämpligt att kommissionen regelbundet informerar rådet om de framsteg som gjorts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 1.1 andra stycket i förordning (EEG) nr 1873/84 skall orden "fram till den 31 december 1998" ersättas med "till och med ikraftträdandet av det avtal som blir resultatet av förhandlingarna med Amerikas förenta stater i syfte att ingå ett avtal om vinhandel, och senast till och med den 31 december 2003. Kommissionen skall regelbundet informera rådet om utvecklingen av dessa förhandlingar, och skall senast den 31 mars 2000 förelägga rådet en rapport, eventuellt med lämpliga förslag".

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 1998.

På rådets vägnar

W. MOLTERER

Ordförande

(1) EGT L 84, 27.3.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1627/98 (EGT L 186, 16.7.1998, s. 9).

(2) EGT L 176, 3.7.1984, s. 6. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2612/97 (EGT L 353, 24.12.1997, s. 2).

Top