Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2836

Rådets förordning (EG) nr 2836/98 av den 22 december 1998 om genusfrågornas integrering med utvecklingssamarbetet

OJ L 354, 30.12.1998, p. 5–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2836/oj

31998R2836

Rådets förordning (EG) nr 2836/98 av den 22 december 1998 om genusfrågornas integrering med utvecklingssamarbetet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 354 , 30/12/1998 s. 0005 - 0009


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2836/98 av den 22 december 1998 om genusfrågornas integrering med utvecklingssamarbetet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 130 w i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

i enlighet med det förfarande som avses i artikel 189 c i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1) Kvinnornas viktiga ekonomiska och sociala roll i utvecklingsländerna har lett till ett allt bredare internationellt erkännande av att deras fulla deltagande utan diskriminering är oundgängligt för en hållbar och verklig utveckling.

(2) Idag lämnar de sitt bidrag till utvecklingen trots att de konfronteras med avsevärda hinder som är specifika för kvinnor och som begränsar resultatet av deras arbete och minskar nyttan av deras verksamhet för samhället som helhet.

(3) Bland dessa hinder märks bestående och allvarliga olikheter mellan kvinnor och män i fråga om rätten för kvinnor till jämlikt deltagande i utvecklingen, tillgång till grundläggande tjänster, särskilt på utbildnings- och hälsoområdet, möjlighet att delta i beslutsprocessen och kontroll över ekonomiska resurser.

(4) När utvecklingsinsatser har genomförts har skillnaderna mellan kvinnor och män i fråga om ställning, roller, möjligheter och prioriteringar sällan tagits upp på ett riktigt sätt, och detta har minskat åtgärdernas totala framgång.

(5) Att komma till rätta med genusbetingade olikheter mellan kvinnor och män och stärka kvinnornas roll är avgörande för den sociala rättvisan och utvecklingssatsningens effektivitet.

(6) I utvecklingssamarbetet bör också nödvändiga åtföljande förändringar uppmuntras i fråga om attityder, strukturer och mekanismer på politisk, ekonomisk och juridisk nivå, på gemenskapsnivå samt inom familjen.

(7) Särskilda satsningar för att stärka kvinnornas roll för utvecklingen måste göras men det erkänns nu också att perspektivet måste vidgas till att omfatta både kvinnors och mäns roller, ansvar, behov, tillgång till resurser och beslutsfattande samt sambandet mellan dessa, vilket benämns genusfrågor.

(8) För att en effektiv utveckling skall komma till stånd krävs att en analys av genusfrågorna systematiskt integreras med utformning, genomförande och utvärdering av alla insatser och strategier inom utvecklingsbiståndet.

(9) Dessa frågor analyseras mer detaljerat i kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet av den 18 september 1995 om integrering av könsfrågor i utvecklingssamarbetet och analysen stöds av rådet i dess resolution av den 20 december 1995.

(10) Rådet har i en rad slutsatser från 1982 till 1993 betonat den vikt det lägger vid kvinnornas roll för utvecklingssamarbetet.

(11) Gemenskapen och dess medlemsstater har undertecknat Nairobi Forward-Looking Strategies från 1985 samt förklaringen från fjärde internationella kvinnokonferensen i Beijing 1995 och dess handlingsprogram, vilka understryker behovet av att ingripa mot hinder för jämställdhet världen över och av att se till att det perspektivet avspeglas på alla politikområden och i alla program.

(12) I Förenta nationernas konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (1979) betecknas diskriminering av kvinnor som ett hinder för utvecklingen och som något parterna är eniga om att bruka alla lämpliga medel för att avskaffa. I FN:s deklaration om rätten till utveckling (1986) betonas vars och ens rätt att delta i och bidra till utvecklingen och behovet av att verksamma åtgärder vidtas för att tillförsäkra kvinnorna en aktiv roll i utvecklingsprocessen.

(13) I åtskilliga resolutioner, och särskilt i resolutionen av den 14 maj 1992 om kvinnornas situation i utvecklingsländerna och i resolutionen av den 15 juni 1995 om fjärde internationella kvinnokonferensen i Beijing, har Europaparlamentet betonat behovet av att gemenskapen ägnar tillräcklig uppmärksamhet åt kvinnornas roller och prioriteringar i utvecklingssamarbetet samt vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa ett aktivt genomförande av slutsatserna från konferensen i Beijing.

(14) I den resolution som den 20 december 1995 antogs av rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar uttalas stöd för kommissionens meddelande i samma fråga; i den krävs också genusfrågornas fullständiga integration med utvecklingssamarbetet och samordning mellan kommissionen och medlemsstaterna på detta område, och riktlinjer läggs fram som omsätter de politiska åtaganden som gjorts i Beijing till utvecklingssamarbete.

(15) Detta tillvägagångssätt stöds också i rådets och medlemsstaternas resolution om mänsklig och social utveckling av den 22 november 1996.

(16) Eftersom det är allmänt erkänt att dessa frågor är viktiga för ett effektivt utvecklingssamarbete finns det anledning att planera för särskilda åtgärder som tillförsäkrar genusfrågorna adekvat uppmärksamhet inom samtliga finansiella gemenskapsinstrument, vilka i ökad omfattning bör ansvara för dessa nyckelfrågor.

(17) Det effektivaste förhållningssättet utgörs av strategiska och tydligt målinriktade initiativ för medvetandegörande som kan få en avsevärd multiplikatoreffekt, snarare än av finansiering av småskaliga operativa projekt. Gemenskapens bistånd till utvecklingssamarbetet bör också i högre grad användas för särskilda åtgärder till förmån för kvinnor.

(18) Eftersom gemenskapens verksamhet inom utvecklingssamarbetet är så omfattande måste gemenskapen vidta åtgärder för att genomföra sina åtaganden från Beijing som ett komplement till medlemsstaterna.

(19) Åtgärder måste vidtas för att finansiera de verksamheter som omfattas av denna förordning.

(20) Ett finansiellt referensbelopp i enlighet med punkt 2 i Europaparlamentets, rådets och kommissionens förklaring av den 6 mars 1995 om införande av finansiella bestämmelser i rättsakterna (3) förs in i denna förordning för perioden 1999-2003 utan att det påverkar budgetmyndighetens behörighet enligt fördraget.

(21) Detaljerade genomförandebestämmelser, särskilt beträffande åtgärdsformer, biståndsmottagare och förfaranden för beslutsfattande, bör antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Gemenskapen skall ge ekonomiskt stöd och tekniskt kunnande för att stödja mainstreaming av genusaspekter på alla politikområden och i alla insatser inom utvecklingssamarbetet.

2. Det bistånd som ges enligt denna förordning skall komplettera, stärka och samordna bistånd som ges med hjälp av andra instrument för utvecklingssamarbete, inbegripet befintliga instrument på mellanstatlig och/eller nationell nivå och syfta till att genusfrågorna fullt ut beaktas på gemenskapens politikområden och i dess insatser.

3. I denna förordning avses med genusfrågor de olika och med varandra förbundna roller, ansvarsområden och möjligheter som kvinnor och män har på utvecklingsområdet, som är kulturspecifika och skapade av samhället och dessutom kan ändras med tidens gång, bland annat till följd av politiska insatser.

Artikel 2

1. De centrala målen för de verksamheter som skall genomföras enligt denna förordning är följande:

a) Att stödja mainstreaming av genusanalysen på utvecklingssamarbetets alla områden, särskilt när det gäller kvinnors och mäns rättsliga och faktiska ställning, deras behov och deras bidrag till samhället och familjen samt att stödja ett genusmedvetet förhållningssätt vid utarbetande, utformning och genomförande av gemenskapens utvecklingspolitik och utvecklingsinsatser på makro-, meso- och mikronivå samt vid uppföljning och utvärdering av dessa.

b) Att stödja och underlätta införande av åtgärder riktade mot betydelsefulla genusbetingade olikheter, och detta i tillräckligt stor skala, i samtliga gemenskapsinsatser för utveckling, särskilt när det gäller tillgång till resurser och tjänster samt deltagande i beslutsprocesser inom politik, ekonomi och samhällsliv.

c) Att gradvis åstadkomma att en kraftigt ökad procentandel av gemenskapens insatser år 2003 uppfyller OECD/DAC:s kriterier för könsintegration eller positiva åtgärder.

d) Att i utvecklingsländerna utveckla och främja offentlig och enskild inhemsk kapacitet för att ta ansvar och initiativ för att integrera genusfrågorna med utvecklingssatsningarna.

2. Den verksamhet som kan komma i fråga för stöd är särskilt följande:

- Teknisk rådgivning och stöd för genusfrågornas integration med utvecklingsinsatserna.

- Verksamhet som syftar till att föra in genusfrågor i analyser, politikområden och länder- eller sektorstrategier.

- Program för att bygga upp utvecklingsländernas institutionella och operativa resurser i genusfrågor på nationell, regional och lokal nivå, inbegripet i fråga om rättsliga och administrativa åtgärder för lika rättigheter för kvinnor och män.

- Stöd till insamling och spridning av könsuppdelad statistik.

- Utarbetande av metoder, riktlinjer, handledningar, förfaranden, indikatorer och andra fungerande instrument som kan användas för att bättre integrera genusfrågorna med utvecklingsarbetet.

- Tematiskt uppdelad kontroll och utvärdering.

- Arbete för att utbilda och medvetandegöra viktiga beslutsfattare inom kommissionen och i utvecklingsländerna.

- Stöd till utarbetande, uppföljning och kontroll av nationella planer i utvecklingsländerna, syftande till att genomföra Beijingkonferensens handlingsprogram.

- Åtgärder inom ramen för samarbete med medlemsstaterna för att integrera genusfrågorna med utvecklingssamarbetet.

3. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas genusfrågornas införlivande med framväxande områden för utvecklingssamarbete.

Artikel 3

Den verksamhet som genomförs i enlighet med denna förordning kan rikta sig till offentliga myndigheter och organ, decentraliserade avdelningar, regionala organ, universitet och forskningsinstitut, traditionella och lokala sammanslutningar, fackföreningar, icke-statliga organisationer, allmännyttiga sammanslutningar och föreningar som företräder lokala befolkningsgrupper, särskilt kvinnor, samt kooperativ och kreditinstitut för jordbruk och hantverk.

Sådana inhemska strukturer som kan bidra till att utveckla lokala resurser när det gäller genusfrågorna skall prioriteras.

Artikel 4

1. Gemenskapens finansiering av de insatser som avses i artikel 1 skall omfatta en period på fem år (1999-2003).

Det finansiella referensbeloppet för genomförande av detta program under perioden 1999-2003 skall uppgå till 25 miljoner ecu.

De årliga anslagen skall godkännas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen.

2. Budgetmyndigheten skall fastställa de anslag som står till förfogande för varje budgetår under beaktande av de principer för en sund ekonomisk förvaltning som anges i artikel 2 i budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

Artikel 5

1. De instrument som skall användas för i artikel 2 avsedd verksamhet skall omfatta bland annat studier, lämpligt tekniskt bistånd med bl. a. användning på kort och lång sikt av experter, utbildningsfunktioner och andra funktioner, leveranser och arbeten liksom revisioner samt utvärderings- och övervakningsuppdrag.

2. Gemenskapens finansiering får avse såväl investeringar, med undantag för köp av fast egendom, som fasta kostnader (som får innefatta kostnader för administration, underhåll och drift) eftersom projektet i möjligaste mån skall ha som mål att vara livskraftigt på medellång sikt.

Med undantag för utbildnings- och forskningsprogram kan dock dessa driftskostnader i allmänhet endast täckas i inledningsfasen och med avtagande täckningsgrad.

3. De i artikel 3 angivna förmånstagarna skall uppmanas att bidra.

Detta bidrag skall vara beroende på deras resurser och karaktären hos insatsen ifråga.

4. Möjligheter till samfinansiering med andra givare får sökas, särskilt med medlemsstater och berörda internationella organisationer.

5. Nödvändiga åtgärder skall vidtas för att betona biståndets gemenskapskaraktär i fråga om bistånd som lämnas enligt denna förordning.

6. För att uppnå de mål om konsekvens och komplementaritet som ställs upp i fördraget samt säkerställa största möjliga effektivitet för alla dessa insatser får kommissionen vidta alla nödvändiga samordningsåtgärder, och särskilt

a) inrätta ett system för systematiskt utbyte och analys av information rörande de insatser som gemenskapen och medlemsstaterna finansierar eller överväger att finansiera, samt

b) samordna insatserna på plats, inom ramen för regelbundna möten och informationsutbyte mellan kommissionens och medlemsstaternas företrädare i mottagarländerna.

7. Kommissionen får anordna möten mellan företrädare för kommissionen, medlemsstater och partnerländer för att öka medvetenheten om genusfrågorna på framväxande områden för utvecklingssamarbete.

8. För att uppnå största möjliga verkan på det internationella och nationella planet får kommissionen tillsammans med medlemsstaterna ta alla slags initiativ för att säkerställa god samordning och nära samarbete, särskilt när det gäller informationsutbyte, med mottagarländerna samt med långivare och övriga berörda internationella organ, särskilt dem inom FN-systemet.

Artikel 6

Ekonomiskt bistånd enligt denna förordning skall vara gåvobistånd.

Artikel 7

1. Kommissionen skall ansvara för värdering av, beslut om och förvaltning av de insatser som omfattas av denna förordning i enlighet med gällande budgetförfaranden och andra förfaranden, särskilt sådana som föreskrivs i budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

2. Varje beslut om gåvobistånd på över 1 miljon ecu som beviljas för enskilda insatser och finansieras i enlighet med denna förordning skall fattas i enlighet med förfarandet i artikel 8.

3. Kommissionen skall bemyndigas att utan att rådfråga den kommitté som avses i artikel 8 godkänna alla ytterligare åtaganden som kan behövas för att täcka varje kostnadsöverskridande, förutsett eller konstaterat, i samband med dessa insatser, om överskridandet eller det ytterligare behovet uppgår till högst 20 % av det ursprungliga åtagande som fastställdes genom finansieringsbeslutet.

4. Varje överenskommelse eller avtal om finansiering som ingås enligt denna förordning skall innehålla en bestämmelse om att kommissionen och revisionsrätten får utföra kontroller på plats i enlighet med de sedvanliga förfaranden som kommissionen föreskrivit inom ramen för gällande regler, särskilt dem i budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

5. När insatser är föremål för finansieringsavtal mellan gemenskapen och mottagarlandet, skall i dessa föreskrivas att betalning av skatter, tullar och andra avgifter inte skall täckas av gemenskapen.

6. Deltagande i anbudsinfordran och upphandling skall vara öppet på lika villkor för alla fysiska och juridiska personer i medlemsstaterna och i mottagarstaten. Det får utsträckas till att gälla även andra utvecklingsländer och, i vederbörligen motiverade undantagsfall, till andra tredje länder.

7. Leveranserna skall ha sitt ursprung i medlemsstaterna eller i mottagarlandet eller andra utvecklingsländer. I vederbörligen motiverade undantagsfall får de ha sitt ursprung i andra länder.

8. Särskild uppmärksamhet skall ägnas

- ansträngningar för att uppnå lönsamhet och bestående verkningar i samband med att projektet utformas,

- klart definierade och uppföljda mål samt framgångsindikatorer för samtliga projekt, och

- projektens och programmens möjligheter att se till att det mål som består i mainstreaming av genusdimensionen beaktas i stor omfattning i gemenskapens insatser.

Artikel 8

1. Kommissionen skall biträdas av den kommitté som, för det aktuella geografiska området, är behörig i utvecklingsfrågor.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall besluta med omedelbar verkan. Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall

- skall kommissionen uppskjuta tillämpningen av de beslutade åtgärderna under en månad räknat från den dag då rådet underrättades,

- får rådet fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i föregående stycke.

Artikel 9

En gång om året skall, inom ramen för ett gemensamt möte mellan de kommittéer som anges i artikel 8.1, och på grundval av en framställning från kommissionens företrädare, en diskussion hållas om de allmänna riktlinjerna för de insatser som skall genomföras under det kommande året.

Artikel 10

1. Efter varje budgetår skall kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en årsrapport som redogör för de enligt denna förordning finansierade verksamheter som rör genusfrågornas integrering med gemenskapens utvecklingssamarbete och för deras resultat samt

- en förteckning över projekten med uppgift om namnen på genomförandepartner och hur stor andel av driftskostnaderna som finansieras av gemenskapen, samt

- en utvärdering, med sifferuppgifter, av hur denna förordning genomförts under budgetåret.

2. Kommissionen skall regelbundet utvärdera de insatser som gemenskapen finansierar för att fastställa om deras mål har uppnåtts och för att ange riktlinjer för hur effektiviteten hos framtida insatser skall kunna förbättras. Kommissionen skall överlämna en sammanfattning av de gjorda utvärderingarna till den kommitté som anges i artikel 8, och den kommittén skall, om det är lämpligt, kunna granska utvärderingarna. Utvärderingsrapporterna skall vara tillgängliga för de medlemsstater som begär att få ta del av dem.

3. Kommissionen skall varje månad underrätta medlemsstaterna om de insatser och projekt som har godkänts med uppgift om belopp, art, mottagarland och parter.

4. Den finansieringsplan som anger riktlinjer och kriterier för urval av projekt skall genom kommissionens avdelningar offentliggöras och distribueras till berörda parter, även kommissionens delegationer i mottagarländerna.

Artikel 11

1. Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas till och med den 31 december 2003.

2. Tre år efter denna förordnings ikraftträdande skall kommissionen förelägga Europaparlamentet och rådet en samlad utvärdering av de insatser som gemenskapen har finansierat enligt denna förordning, eventuellt åtföljd av förslag beträffande förordningens framtid.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 1998.

På rådets vägnar

C. EINEM

Ordförande

(1) EGT C 371, 8.12.1997, s. 74.

(2) Europaparlamentets yttrande av den 19.11.1997 (EGT C 371, 8.12.1997), rådets gemensamma ståndpunkt av den 30.3.1998 (EGT C 204, 30.6.1998, s. 18) och Europaparlamentets beslut av den 17.9.1998 (EGT C 313, 12.10.1998).

(3) EGT C 102, 4.4.1996, s. 4.

Top