EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R1209

Kommissionens förordning (EG) nr 1209/98 av den 10 juni 1998 om försäljning till i förväg fastställt pris av nötkött som innehas av Förenade kungariket till försvarsmakten

OJ L 166, 11.6.1998, p. 39–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 023 P. 142 - 145
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 023 P. 142 - 145
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 023 P. 142 - 145
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 023 P. 142 - 145
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 023 P. 142 - 145
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 023 P. 142 - 145
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 023 P. 142 - 145
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 023 P. 142 - 145
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 023 P. 142 - 145
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 024 P. 187 - 190
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 024 P. 187 - 190
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 239 - 242

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/07/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1209/oj

31998R1209

Kommissionens förordning (EG) nr 1209/98 av den 10 juni 1998 om försäljning till i förväg fastställt pris av nötkött som innehas av Förenade kungariket till försvarsmakten

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 166 , 11/06/1998 s. 0039 - 0042


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1209/98 av den 10 juni 1998 om försäljning till i förväg fastställt pris av nötkött som innehas av Förenade kungariket till försvarsmakten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 805/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2634/97 (2), särskilt 7.3 i denna, och

med beaktande av följande:

Tillämpningen av interventionsåtgärder för nötkött har medfört att det finns stora lager. För att undgå alltför lång lagring bör en del av dessa lager säljas.

I Förenade kungariket gäller för interventionsnötkött vissa begränsningar av rörligheten, i enlighet med rådets beslut 98/256/EG (3) av den 16 mars 1998. Lämpliga avsättningsområden måste därför hittas inom medlemsstaten. Försvarsmakten och dess personal utgör ett sådant avsättningsområde.

Försäljning till försvarsmakten skall ske i enlighet med bestämmelserna i kommissionens förordningar (EEG) nr 2173/79 (4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2417/95 (5), särskilt avdelningarna I och III i denna, och (EEG) nr 3002/92 (6), senast ändrad genom förordning (EG) nr 770/96 (7), särskilt avdelning II i denna, med vissa undantag på grund av produkternas speciella användningsändamål.

För att garantera att lagren förvaltas på ett ekonomiskt sätt bör interventionsorganet först sälja det kött som lagrats längst.

Det är lämpligt att fastställa bestämmelser för de fall då produkterna köps genom ett bemyndigat ombud för mottagarens räkning.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för nötkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Förenade kungarikets interventionsorgan skall ha befogenhet att sälja de lager av urbenat nötkött som det innehar till Förenade kungarikets försvarsmakt för bruk av Förenade kungarikets försvarsmakt och dess personal, utan att det påverkar tillämpningen av rådets beslut 98/256/EG.

2. Närmare information om produkterna och deras försäljningspris finns i bilaga I.

3. I denna förordning avses med "dess personal" de personer som är civilanställda inom Förenade kungarikets försvarsmakt, och de personer som besöker militära anläggningar.

4. Försäljningarna skall genomföras i enlighet med bestämmelserna i förordning (EEG) nr 2173/79 särskilt avdelning I och III i denna, och bestämmelserna i denna förordning.

5. För varje produkt i bilaga I skall interventionsorganen först sälja det kött som lagrats längst.

6. Genom undantag från artikel 2.2 andra stycket i förordning (EEG) nr 2173/79 skall det i anbuden inte anges i vilket eller vilka lager produkterna förvaras.

Artikel 2

1. En köpare enligt artikel 1 får skriftligen uppdra åt ett ombud att ta emot de köpta produkterna för köparens räkning. I dessa fall skall ombudet lägga fram anbud på uppdrag av köparen tillsammans med den skriftliga instruktion som avses ovan.

2. De köpare och ombud som avses i föregående stycken skall föra löpande lagerbok som gör det möjligt att säkerställa produkternas leverans till en militär anläggning, särskilt för att det skall gå att förvissa sig om att de uppköpta kvantiteterna motsvarar de levererade kvantiteterna.

Artikel 3

1. De kartonger med nötkött som släpps ut i enlighet med denna förordning skall med tydliga och outplånliga bokstäver märkas på följande sätt:

"Intervention beef sold to the armed forces".

2. Den behöriga myndigheten får på köparens begäran tillåta att det första stadiet av bearbetning och ompackning av kött sker i en icke-militär anläggning, under förutsättning att verksamheterna i fråga utförs under vederbörlig tillsyn.

I sådana fall skall de ompackade kartongerna märkas enligt punkt 1 ovan.

Artikel 4

1. Den säkerhet som avses i artikel 15.1 i förordning (EEG) nr 2173/79 skall vara 12 ecu per 100 kilo.

2. Förutom de bestämmelser som fastställs i artikel 15.3 i förordning (EEG) nr 2173/79, skall leverans av nötköttet till en militär anläggning också vara ett absolut krav.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 juni 1998.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 148, 28.6.1968, s. 24.

(2) EGT L 356, 31.12.1997, s. 13.

(3) EGT L 113, 15.4.1998, s. 32.

(4) EGT L 251, 5.10.1979, s. 12.

(5) EGT L 248, 14.10.1995, s. 39.

(6) EGT L 301, 17.10.1992, s. 17.

(7) EGT L 104, 27.4.1996, s. 13.

ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I

>Plats för tabell>

ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II

Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Äéåõèýíóåéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñåìâÜóåùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervenção - Interventioelinten osoitteet - Interventionsorganens adresser

UNITED KINGDOM

Intervention Board Executive Agency

Kings House

33 Kings Road

Reading RG1 3BU

Berkshire

Tel. (01189) 58 36 26

Fax (01189) 56 67 50

Top