Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R1206

Kommissionens förordning (EG) nr 1206/98 av den 10 juni 1998 om fastställande av de nedsättningskoefficienter som skall tillämpas vid interventionsköp av jordbruksprodukter under räkenskapsåret 1999

OJ L 166, 11.6.1998, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1206/oj

31998R1206

Kommissionens förordning (EG) nr 1206/98 av den 10 juni 1998 om fastställande av de nedsättningskoefficienter som skall tillämpas vid interventionsköp av jordbruksprodukter under räkenskapsåret 1999

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 166 , 11/06/1998 s. 0035 - 0036


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1206/98 av den 10 juni 1998 om fastställande av de nedsättningskoefficienter som skall tillämpas vid interventionsköp av jordbruksprodukter under räkenskapsåret 1999

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1883/78 av den 2 augusti 1978 om allmänna bestämmelser för finansiering av interventioner genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ), garantisektionen (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1259/96 (2), särskilt artikel 8 i denna, och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 8 i förordning (EEG) nr 1883/78 bör den systematiska nedskrivningen vid offentliga interventionsköp av jordbruksprodukter göras vid inköpet. På så sätt fastställer kommissionen för varje berörd produkt ett procenttal för nedskrivningen före början av varje räkenskapsår. Nedskrivningen motsvarar högst skillnaden mellan det inköpspris och det avyttringspris som föreskrivs för varje given produkt.

Enligt artikel 8.3 i förordning (EEG) nr 1883/78 kan kommissionen begränsa nedskrivningen vid inköpet till en del av procenttalet för nedskrivning som inte får vara lägre än 70 % av den totala nedskrivningen. Det tyder på att även för räkenskapsåret 1999 skall koefficienter fastställas som interventionsorganen kan tillämpa på det månatliga värdet av inköpta produkter så att dessa kan fastställa nedskrivningsbeloppen.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för EUGFJ.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de produkter som återfinns i bilagan, och som en följd av ett offentligt interventionsköp lagrats eller tagits om hand av interventionsorganen mellan den 1 oktober 1998 och den 30 september 1999, inleds en nedskrivning av deras värde som täcker skillnaden mellan inköpspriset och det prognosticerade försäljningspriset för dessa produkter.

Artikel 2

För att fastställa nedskrivningsbeloppen tillämpar interventionsorganen de koefficienter som återfinns i bilagan på värdet av de produkter som köps in varje månad.

De utgiftsbelopp som fastställs på så sätt skall meddelas till kommissionen inom ramen för de deklarationer som upprättats enligt kommissionens förordning (EG) nr 296/96 (3).

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från den 1 oktober 1998.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 juni 1998.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 216, 5.8.1978, s. 1.

(2) EGT L 163, 2.7.1996, s. 10.

(3) EGT L 39, 17.2.1996, s. 5.

BILAGA

>Plats för tabell>

Top