Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R1198

Rådets förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 1198/98 av den 5 juni 1998 om ändring av förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 549/69 om fastställande av de grupper av tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna som skall omfattas av bestämmelserna i artikel 12, artikel 13 andra stycket samt artikel 14 i protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna

OJ L 166, 11.6.1998, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 442 - 442
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 442 - 442
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 442 - 442
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 442 - 442
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 442 - 442
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 442 - 442
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 442 - 442
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 442 - 442
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 442 - 442
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 008 P. 241 - 241
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 008 P. 241 - 241
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 015 P. 90 - 90

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1198/oj

31998R1198

Rådets förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 1198/98 av den 5 juni 1998 om ändring av förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 549/69 om fastställande av de grupper av tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna som skall omfattas av bestämmelserna i artikel 12, artikel 13 andra stycket samt artikel 14 i protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 166 , 11/06/1998 s. 0003 - 0003


RÅDETS FÖRORDNING (EG, EKSG, EURATOM) nr 1198/98 av den 5 juni 1998 om ändring av förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 549/69 om fastställande av de grupper av tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna som skall omfattas av bestämmelserna i artikel 12, artikel 13 andra stycket samt artikel 14 i protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna,

med beaktande av Protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier, särskilt artiklarna 16 och 23 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av domstolens yttrande (3),

med beaktande av revisionsrättens yttrande (4), och

med beaktande av följande:

(1) Europeiska monetära institutet har avgivit ett yttrande (5).

(2) Europeiska centralbanken (ECB) har redan upprättats.

(3) Tillämpningsområdet för rådets förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 549/69 (6) bör utvidgas till att avse även Europeiska centralbanken, för att se till att all personal vid Europeiska centralbanken åtnjuter samma privilegier, immunitet och lättnader mot bakgrund av deras skyldigheter och ansvar samt deras personliga förhållanden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 4a i förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 549/69 skall upphävas med verkan från och med dagen efter det datum då Europeiska monetära institutets likvidation är avslutad.

Artikel 2

Följande skall föras in i förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 549/69:

"Artikel 4c

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 23 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier såvitt avser medlemmarna i ECB-rådet och ECB:s allmänna råd skall de privilegier och den immunitet som avses i artikel 12, artikel 13 andra stycket och artikel 14 i protokollet på samma villkor och inom samma gränser som de som anges i artiklarna 1, 2 och 3 i denna förordning gälla för

- Europeiska centralbankens personal,

- personer som mottar invaliditets-, avgångs- eller efterlevandepension som betalas av Europeiska centralbanken."

Artikel 3

Denna förordning skall vara tillämplig från och med den 1 juni 1998.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft en dag efter det att den offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 5 juni 1998.

På rådets vägnar

G. BROWN

Ordförande

(1) EGT C 118, 17.4.1998, s. 15.

(2) Yttrandet avgivet den 28 maj 1998 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) Yttrandet avgivet den 6 maj 1998 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(4) Yttrandet avgivet den 14 maj 1998 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(5) Yttrandet avgivet den 6 april 1998 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(6) EGT L 74, 27.3.1969, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EKSG, EG, Euratom) nr 2191/97 (EGT L 301, 5.11.1997, s. 3).

Top