Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0226

98/226/EG: Kommissionens beslut av den 19 mars 1998 om ändring av beslut 97/216/EG om vissa skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i Nederländerna (Text av betydelse för EES)

OJ L 85, 20.3.1998, p. 34–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/226/oj

31998D0226

98/226/EG: Kommissionens beslut av den 19 mars 1998 om ändring av beslut 97/216/EG om vissa skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i Nederländerna (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 085 , 20/03/1998 s. 0034 - 0036


KOMMISSIONENS BESLUT av den 19 mars 1998 om ändring av beslut 97/216/EG om vissa skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i Nederländerna (Text av betydelse för EES) (98/226/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (1), senast ändrat genom direktiv 92/118/EEG (2), särskilt artikel 10.4 i detta, och

med beaktande av följande:

Klassisk svinpest har brutit ut i Nederländerna.

På grund av handeln med levande svin, sperma, embryon och ägg riskerar dessa utbrott att hota besättningarna i andra medlemsstater.

Nederländerna har vidtagit åtgärder inom ramen för rådets direktiv 80/217/EEG av den 22 januari 1980 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av klassisk svinpest (3), senast ändrat genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige.

Till följd av sjukdomssituationen antog kommissionen beslut 97/216/EG av den 26 mars 1997 (4) om vissa skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i Nederländerna och om upphävande av beslut 97/122/EG.

Mot bakgrund av sjukdomens utveckling bör de åtgärder som antagits genom beslut 97/216/EG ändras.

Eftersom det är möjligt att fastställa vilka geografiska områden som uppvisar en särskild risk kan handelsrestriktionerna gälla regionalt.

De nederländska myndigheterna har redan antagit särskilda bestämmelser när det gäller handeln med levande svin från vissa områden inom Nederländernas territorium till övriga delar av Nederländerna för att undvika ytterligare spridning av sjukdomen klassisk svinpest.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Nederländerna får sända svin till andra medlemsstater endast om svinen kommer från ett område utanför de områden som anges i bilagan.

2. Svin som sänds från områden utanför de områden som anges i bilagan till andra medlemsstater skall sändas direkt från ursprungsanläggningen till bestämmelseorten, bestämmelseanläggningen eller bestämmelseslakteriet.

3. Avels- och produktionssvin som sänds från områden utanför de områden som anges i bilagan till andra medlemsstater skall komma från anläggningar dit inga levande svin har anlänt under 30 dagar omedelbart före den dag då svinen i fråga sänds.

4. Förflyttning av svin till andra medlemsstater från områden utanför de områden som anges i bilagan skall endast tillåtas om de centrala och lokala veterinärmyndigheterna i bestämmelsemedlemsstaten har fått meddelande om detta tre dagar i förväg och om svinen sänds av den lokala behöriga veterinärmyndigheten.

5. Nederländerna får inte sända svin från de områden som anges i bilagan till andra delar av landets territorium.

Artikel 2

Nederländerna får sända svinsperma till andra medlemsstater endast om sperman kommer från galtar som hålls på de uppsamlingscentra som anges i artikel 3 a i rådets direktiv 90/429/EEG (5) och ligger utanför de områden som anges i bilagan.

Artikel 3

1. Det hälsointyg som avses i rådets direktiv 64/432/EEG (6) och som skall åtfölja svin som sänds från Nederländerna skall kompletteras med följande:

"Djur i enlighet med kommissionens beslut 98/226/EG av den 19 mars 1998 om ändring av beslut 97/216/EG om vissa skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i Nederländerna."

2. Det hälsointyg som avses i rådets direktiv 90/429/EEG och som skall åtfölja galtsperma som sänds från Nederländerna skall kompletteras med följande:

"Sperma i enlighet med kommissionens beslut 98/226/EG av den 19 mars 1998 om ändring av beslut 97/216/EG om vissa skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i Nederländerna."

Artikel 4

1. Nederländerna skall se till att fordon som transporterar svin från områden utanför de områden som anges i bilagan till andra medlemsstater inte färdas genom de områden som anges i bilagan.

2. Nederländerna skall se till att fordon som har använts för att transportera svin rengörs och desinficeras efter varje användning, och transportören skall tillhandahålla bevis på att sådan desinficering har gjorts.

Artikel 5

Artikel 1 i kommissionens beslut 97/216/EG skall upphöra att gälla.

Artikel 6

Medlemsstaterna skall ändra de åtgärder som de tillämpar för handel så att dessa överensstämmer med detta beslut. De skall omedelbart underrätta kommissionen om detta.

Artikel 7

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 mars 1998.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(2) EGT L 62, 15.3.1993, s. 49.

(3) EGT L 47, 21.2.1980, s. 11.

(4) EGT L 87, 2.4.1997, s. 24.

(5) EGT L 224, 18.8.1990, s. 62.

(6) EGT 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

BILAGA

De delar av Nederländernas territorium som ligger inom

- den holländsk-tyska gränsen mellan den punkt där Bijlandskanaal korsar gränsen i kommunen Millingen aan de Rijn och Drielandenpunt i byn Vaals,

- den holländsk-belgiska gränsen mellan Vaals och Schelde-Rijnkanaal,

- Schelde Rijnkanaal i nordlig riktning över motorväg A 58 till den mynnar ut i floden Volkerrak,

- floden Volkerrak till den punkt där den korsar Hellegatsplein och mynnar ut i floden Hollandsch Diep, över motorväg A 16 till den mynnar ut i floden Nieuwe Merwede som i sin tur mynnar ut i floden Waal,

- floden Waal över motorväg A 27 vid Gorinchem, motorväg A 2 vid Zaltbommel och motorväg A 325 vid Nijmegen till gränsen mellan Nederländerna och Tyskland vid kommunen Millingen aan de Rijn.

Top