Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R0626

Kommissionens förordning (EG) nr 626/98 av den 19 mars 1998 om fastställande av interventionströskeln för meloner och vattenmeloner för regleringsåret 1998/99

OJ L 85, 20.3.1998, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 15/10/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/626/oj

31998R0626

Kommissionens förordning (EG) nr 626/98 av den 19 mars 1998 om fastställande av interventionströskeln för meloner och vattenmeloner för regleringsåret 1998/99

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 085 , 20/03/1998 s. 0010 - 0010


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 626/98 av den 19 mars 1998 om fastställande av interventionströskeln för meloner och vattenmeloner för regleringsåret 1998/99

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (1), ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2520/97 (2), särskilt artikel 27.1 och 27.2 i denna, och

med beaktande av följande:

I artikel 27.1 i förordning (EG) nr 2200/96 föreskrivs att en interventionsströskel skall fastställas om marknaden för en produkt i bilaga II berörs eller kan komma att beröras av allmänna och strukturella obalanser som ger eller kan ge upphov till alltför stor kvantitet för återtagande. En sådan utveckling riskerar att innebära svårigheter för gemenskapens budget.

I kommissionens förordning (EG) nr 1109/97 (3) fastställs en interventionströskel för meloner och vattenmeloner för regleringsåret 1997/98. Eftersom de villkor som fastställs i ovan nämnda artikel 27 fortsätter att gälla för denna produkt är det lämpligt att fastställa en ny tröskel för denna produkt för regleringsåret 1998/99 och att fastställa den period som skall beaktas vid uppskattningen av överskridandet av tröskeln.

Genom tillämpningen av ovan nämnda artikel 27 leder överskridandet av interventionströskeln till minskning av gemenskapens ersättning för återtagande under det regleringsår som följer på det regleringsår då tröskeln överskreds. Därför är det lämpligt att fastställa konsekvenserna av ett sådant överskridande och att fastställa en minskning i proportion till överskridandet inom gränsen för en viss procentsats.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för frukt och grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Interventionströskeln för regleringsåret 1998/99 fastställs till

- 176 600 ton för meloner, och

- 197 400 ton för vattenmeloner.

2. Överskridandet av den interventionströskel som fastställs i punkt 1 skall uppskattas på grundval av återtaganden som skett mellan den 1 februari 1998 och den31 januari 1999.

Artikel 2

Om den kvantitet meloner eller vattenmeloner som omfattas av intervention genom återtagande under den period som fastställs i artikel 1.2 överskrider tröskeln som fastställs i artikel 1.1 skall den gemenskapsersättning som fastställs i bilaga V till förordning (EG) nr 2200/96 för det därpå följande saluföringsåret minskas i proportion till överskridandets storlek i förhållande till den produktion som har legat till grund för beräkningen av tröskeln i fråga.

Minskningen av gemenskapens ersättning för återtagande får under inga omständigheter överskrida 30 %.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 mars 1998.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 297, 21.11.1996, s. 1.

(2) EGT L 346, 17.12.1997, s. 41.

(3) EGT L 162, 19.6.1997, s. 12.

Top