Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R2576

Kommissionens förordning (EG) nr 2576/97 av den 15 december 1997 om fastställande av det schablonvärde som skall användas vid beräkningen av den ekonomiska ersättningen och tillhörande förskott för de fiskeriprodukter som återtagits från marknaden under fiskeåret 1998 (Text av betydelse för EES)

OJ L 350, 20.12.1997, p. 58–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2576/oj

31997R2576

Kommissionens förordning (EG) nr 2576/97 av den 15 december 1997 om fastställande av det schablonvärde som skall användas vid beräkningen av den ekonomiska ersättningen och tillhörande förskott för de fiskeriprodukter som återtagits från marknaden under fiskeåret 1998 (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 350 , 20/12/1997 s. 0058 - 0059


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2576/97 av den 15 december 1997 om fastställande av det schablonvärde som skall användas vid beräkningen av den ekonomiska ersättningen och tillhörande förskott för de fiskeriprodukter som återtagits från marknaden under fiskeåret 1998 (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3759/92 av den 17 december 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 3318/94 (2), särskilt artikel 12.6 i denna, och

med beaktande av följande:

I artikel 12 i förordning (EEG) nr 3759/92 föreskrivs att en ekonomisk ersättning skall utgå till de producentorganisationer som på vissa villkor gör insatser för de produkter som avses i bilaga I punkterna A och D i den förordningen. Värdet på denna ekonomiska ersättning skall minskas med det schablonmässigt fastställda värdet på de produkter som är avsedda för andra ändamål än som livsmedel.

I kommissionens förordning (EEG) nr 1501/83 (3) fastställs vilka valmöjligheter som ges när det gäller avsättning av de återtagna produkterna. Det är nödvändigt att schablonmässigt fastställa värdet på dessa för var och en av dessa valmöjligheter med hänsyn tagen till de genomsnittliga inkomster som kan erhållas genom en sådan avsättning.

På grundval av uppgifterna rörande detta värde är det lämpligt att fastställa detta värde för fiskeåret 1998 i enlighet med uppgifterna i bilagan.

Enligt artikel 7 i kommissionens förordning (EEG) nr 3902/92 (4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1338/95 (5) är det den medlemsstats organ där producentorganisationen godkänts som skall bevilja den ekonomiska ersättningen. Det är därför lämpligt att det avdragsgilla schablonvärdet är det som tillämpas i denna medlemsstat.

Ovan angivna bestämmelser skall även tillämpas på förskottet på den ekonomiska ersättning som avses i artikel 6.1 i förordning (EEG) nr 3902/92.

De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fiskeriprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det schablonvärde som skall användas vid beräkningarna av den ekonomiska ersättningen och tillhörande förskott för de produkter som återtagits av producentorganisationerna och använts för andra ändamål än som livsmedel skall för fiskeåret 1998 fastställas på det sätt som anges i bilagan för var och en av de angivna ändamålen.

Artikel 2

Det schablonvärde som kan dras av från den ekonomiska ersättningen och tillhörande förskott skall vara det som tillämpas i den medlemsstat där producentorganisationen godkänts.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 december 1997.

På kommissionens vägnar

Emma BONINO

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 388, 31.12.1992, s. 1.

(2) EGT L 350, 31.12.1994, s. 15.

(3) EGT L 152, 10.6.1983, s. 22.

(4) EGT L 392, 31.12.1992, s. 35.

(5) EGT L 129, 14.6.1995, s. 7.

BILAGA

>Plats för tabell>

Top