Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R2572

Kommissionens förordning (EG) nr 2572/97 av den 15 december 1997 om fastställande av återtags- och försäljningspriserna för fiskeåret 1998 för de fiskeriprodukter som tas upp i bilaga I punkterna A, D och E i rådets förordning (EEG) nr 3759/92 (Text av betydelse för EES)

OJ L 350, 20.12.1997, p. 36–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2572/oj

31997R2572

Kommissionens förordning (EG) nr 2572/97 av den 15 december 1997 om fastställande av återtags- och försäljningspriserna för fiskeåret 1998 för de fiskeriprodukter som tas upp i bilaga I punkterna A, D och E i rådets förordning (EEG) nr 3759/92 (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 350 , 20/12/1997 s. 0036 - 0045


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2572/97 av den 15 december 1997 om fastställande av återtags- och försäljningspriserna för fiskeåret 1998 för de fiskeriprodukter som tas upp i bilaga I punkterna A, D och E i rådets förordning (EEG) nr 3759/92 (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3759/92 av den 17 december 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 3318/94 (2), särskilt artiklarna 11.3 och 13 i denna, och

med beaktande av följande:

I artiklarna 11.1 och 13 i förordning (EEG) nr 3759/92 föreskrivs att återtags- och försäljningspriserna skall fastställas för gemenskapen för var och en av de i bilaga I punkterna A, D och E upptagna produkterna genom tillämpning av den berörda produktkategorins omvandlingsfaktor på ett belopp som motsvarar minst 70 % och högst 90 % av orienteringspriset.

Utvecklingen av strukturerna inom produktion och saluföring i gemenskapen leder till ett behov av att anpassa faktorerna för beräkning av gemenskapens återtags- och försäljningspriser till dem som tillämpats föregående fiskeår.

I artikel 11.2 i förordning (EEG) nr 3759/92 föreskrivs att återtagspriset kan påverkas av utjämningskoefficienter i de landningszoner som ligger mycket långt från gemenskapens främsta konsumtionscentra.

Orienteringspriserna för fiskeåret 1998 har fastställts för samtliga berörda produkter genom rådets förordning (EEG) nr 2445/97 (3).

De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fiskeriprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De procentsatser för orienteringspriset som skall ligga till grund för beräkningen av gemenskapens återtags- och försäljningspriser skall för produkterna ifråga fastställas på det sätt som anges i bilaga I.

Artikel 2

De utjämningskoefficienter som skall ligga till grund för beräkningen av gemenskapens återtags- och försäljningspriser för de produkter som tas upp i bilaga I punkterna A, D och E i förordning (EEG) nr 3759/92 skall fastställas på det sätt som anges i bilaga II.

Artikel 3

De återtags- och försäljningspriser som skall gälla i gemenskapen under fiskeåret 1998, och de produkter som de hänför sig till, skall fastställas på det sätt som anges i bilaga III.

Artikel 4

De återtagspriser som skall gälla för fiskeåret 1998 i de landningszoner som ligger mycket långt från gemenskapens främsta konsumtionscentra, och de produkter som de hänför sig till, skall fastställas på det sätt som anges i bilaga IV.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 december 1997.

På kommissionens vägnar

Emma BONINO

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 388, 31.12.1992, s. 1.

(2) EGT L 350, 31.12.1994, s. 15.

(3) EGT L 340, 11.12.1997, s. 3.

BILAGA I

Orienteringsprisets procentsats som ligger till grund för beräkningen av gemenskapens återtags- eller försäljningspris

>Plats för tabell>

BILAGA II

Koefficienter för produkterna i bilaga I punkterna A, D och E i förordning (EEG) nr 3759/92

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

(1) Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EEG) nr 3759/92.

BILAGA III

Gemenskapens återtags- eller försäljningspriser för produkterna i bilaga I punkterna A, D och E i förordning (EEG) nr 3759/92

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

BILAGA IV

>Plats för tabell>

Top