Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21997A0825(01)

Avtal om handel med textilprodukter mellan Europeiska gemenskapen och före detta jugoslaviska republiken Makedonien - Samförståndsprotokoll om marknadstillträde

OJ L 233, 25.8.1997, p. 33–71 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998

21997A0825(01)

Avtal om handel med textilprodukter mellan Europeiska gemenskapen och före detta jugoslaviska republiken Makedonien - Samförståndsprotokoll om marknadstillträde

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 233 , 25/08/1997 s. 0033 - 0071
L 147 18/05/1998 s. 2


AVTAL om handel med textilprodukter mellan Europeiska gemenskapen och före detta jugoslaviska republiken Makedonien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD

å ena sidan, och

FÖRE DETTA JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIENS REGERING

å andra sidan,

SOM ÖNSKAR främja en ordnad och rättvis utveckling av handeln med textilprodukter mellan Europeiska gemenskapen, nedan kallad "gemenskapen", och före detta jugoslaviska republiken Makedonien i syfte att få till stånd ett varaktigt samarbete på villkor som garanterar all tänkbar säkerhet för handeln,

SOM ÄR BESLUTNA att ta största möjliga hänsyn till de allvarliga ekonomiska och sociala problem som för närvarande påverkar textilindustrin i såväl import- som exportländer och att särskilt undanröja den faktiska risken för störningar på både gemenskapens och före detta jugoslaviska republiken Makedoniens marknader för textilprodukter,

SOM BEAKTAR det samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskapen och före detta jugoslaviska republiken Makedonien som undertecknades i Luxemburg den 29 april 1997, särskilt artikel 15 i detta,

HAR BESLUTAT att ingå detta avtal och har i detta syfte som sina befullmäktigade ombud utsett

EUROPEISKA UNIONENS RÅD

FÖRE DETTA JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIENS REGERING

SOM HAR ENATS OM FÖLJANDE:

Artikel 1

Genom detta avtal införs den ordning som skall gälla handel med de textilprodukter med ursprung i för detta jugoslaviska republiken Makedonien som finns förtecknade i bilaga I.

AVDELNING 1 KVANTITATIV ORDNING

Artikel 2

1. Klassificeringen av de produkter som omfattas av detta avtal grundas på gemenskapens tull- och statistiknomenklatur, nedan kallad "Kombinerade nomenklaturen" eller, förkortat, "KN", med ändringar.

Om något beslut om klassificering leder till ändrad klassificeringspraxis eller ändrad kategori för någon produkt som omfattas av detta avtal, skall de berörda produkterna omfattas av den handelsordning som gäller för den praxis eller den kategori de omfattas av efter sådana ändringar.

Ändringar av Kombinerade nomenklaturen i enlighet med de förfaranden som är i kraft i gemenskapen rörande produktkategorier som omfattas av detta avtal eller av något beslut som rör klassificeringen av varor skall inte leda till sänkta nivåer för de kvantitativa begränsningar som införs genom detta avtal.

2. De produkters ursprung som omfattas av detta avtal skall bestämmas i enlighet med bestämmelser som är i kraft i gemenskapen.

Före detta jugoslaviska republiken Makedonien skall underrättas om varje ändring av dessa ursprungsbestämmelser som inte får inte leda till att nivåerna för någon kvantitativ begränsning som införs genom detta avtal sänks.

Förfarandena för kontroll av de produkters ursprung som avses ovan föreskrivs i tillägg A.

Artikel 3

1. Enligt bestämmelserna i detta avtal skall export från före detta jugoslaviska republiken Makedonien till gemenskapen av produkter som förtecknas i bilaga I och som har sitt ursprung i före detta jugoslaviska republiken Makedonien vid tiden för detta avtals ikraftträdande vara befriad från kvantitativa begränsningar och åtgärder med motsvarande verkan. Kvantitativa begränsningar får dock införas senare på villkor som anges i artikel 8.

2. Om kvantitativa begränsningar införs, skall export av de textilprodukter som blivit föremål för kvantitativa begränsningar bli föremål för ett system med dubbelkontroll som anges i tillägg A.

3. Vid tiden för detta avtals ikraftträdande skall export av produkter som förtecknas i bilaga II, och som inte är föremål för kvantitativa begränsningar, omfattas av det system med dubbelkontroll som avses i punkt 2.

4. Efter samråd i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i artikel 14 får export av produkter som anges i bilaga I och som inte är föremål för kvantitativa begränsningar, andra än dem som förtecknas i bilaga II, efter ikraftträdande av detta avtal bli föremål för det system med dubbelkontroll som avses i punkt 2 eller av ett system med förhandskontroll som införs av gemenskapen.

Artikel 4

Gemenskapen och före detta jugoslaviska republiken Makedonien erkänner den särskilda och differentierade beskaffenheten hos återimporten av textilprodukter till gemenskapen efter bearbetning i före detta jugoslaviska republiken Makedonien som ett särskilt slag av industri- och handelssamarbete.

Om kvantitativa begränsningar införs enligt artikel 8 och under förutsättning att de genomförs i enlighet med gemenskapens i kraft varande förordningar om ekonomisk passiv förädling, skall sådan återimport inte bli föremål för dessa kvantitativa begränsningar om den är föremål för de särskilda bestämmelser som föreskrivs i bilaga III.

Artikel 5

Export från före detta jugoslaviska republiken Makedonien av sådana tyger från hemindustrin som vävs med hand- eller fotdrivna vävstolar, av kläder eller andra tillverkade artiklar som framställs för hand av sådana tyger och export av traditionella hantverksprodukter skall inte vara föremål för de kvantitativa begränsningar som införs enligt detta avtal, förutsatt att sådana produkter med ursprung i före detta jugoslaviska republiken Makedonien motsvarar de krav som föreskrivs i tillägg B.

Artikel 6

1. Import till gemenskapen av textilprodukter som omfattas av detta avtal skall inte vara föremål för de kvantitativa begränsningar som införs enligt detta avtal, förutsatt att de deklareras för återexport utanför gemenskapen i samma skick eller efter bearbetning, inom ramen för det befintliga administrativa kontrollsystemet inom gemenskapen.

Produkter som importeras till gemenskapen på ovan angivna villkor skall, för att frisläppas för inhemsk användning, vara föremål för en exportlicens, utfärdad av myndigheterna i före detta jugoslaviska republiken Makedonien samt ett ursprungsbevis i enlighet med bestämmelserna i tillägg A.

2. Om gemenskapens myndigheter konstaterar att import av textilprodukter har räknats av mot en kvantitativ begränsning som införs enligt detta avtal men att produkterna därefter har återexporterats utanför gemenskapen, skall myndigheterna inom fyra veckor underrätta före detta jugoslaviska republiken Makedoniens myndigheter om berörda kvantiteter och tillåta import av motsvarande kvantiteter av samma produkter, som inte skall räknas av mot den kvantitativa begränsning som införs detta avtal för innevarande eller, i tillämpliga fall, efterföljande år.

Artikel 7

Om kvantitativa begränsningar införs i enlighet med artikel 8 skall följande bestämmelser gälla:

1. Under varje avtalsår skall förhandsutnyttjande av en andel av den kvantitativa begränsning som införs för följande avtalsår för varje produktkategori tillåtas med upp till 5 % av den kvantitativa begränsningen för innevarande avtalsår.

De kvantiteter som levereras på förhand skall dras av från motsvarande kvantitativa begränsning som införs för följande avtalsår.

2. Överföring till motsvarande kvantitativa begränsning för följande avtalsår av de kvantiteter som inte utnyttjas under ett givet avtalsår skall för varje produktkategori vara tillåten med upp till 9 % av den kvantitativa begränsningen för innevarande avtalsår.

3. Överföringar i fråga om kategorier i grupp I skall inte göras från någon kategori, utom enligt följande:

- Överföringar mellan kategorierna 1, 2 och 3 får göras med upp till 7 % av de kvantitativa begränsningarna för den kategori till vilken överföringen görs.

- Överföringar mellan kategorierna 4, 5, 6, 7 och 8 får göras med upp till 7 % av den kvantitativa begränsningen för den kategori till vilken överföringen görs.

Överföringar till alla kategorier i grupperna II och III får göras från varje kategori i grupperna I, II och III med upp till 10 % av den kvantitativa begränsningen för den kategori till vilken överföringen görs.

4. Den jämförelsetabell som gäller för ovan angivna överföringar återfinns i bilaga I.

5. Den ökning inom varje produktkategori som följer av den kumulativa tillämpningen av bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 ovan under ett avtalsår skall inte överskrida 17 %.

6. Om myndigheterna i före detta jugoslaviska republiken Makedonien avser att tillämpa bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 skall förhandsunderrättelse lämnas minst 15 dagar i förväg.

Artikel 8

1. Export av textilprodukter som förtecknas i bilaga I får bli föremål för kvantitativa begränsningar på de villkor som föreskrivs i följande punkter.

2. Gemenskapen får begära samråd i enlighet med det förfarande som beskrivs i artikel 14 i syfte att nå en överenskommelse om en lämplig kvantitativ nivå för produkterna i en sådan kategori om gemenskapen inom ramen för det system för administrativ kontroll som inrättas finner att importnivåerna för produkter i en viss kategori som förtecknas i bilaga I och som har sitt ursprung i före detta jugoslaviska republiken Makedonien, i förhållande till föregående års totala import till gemenskapen från alla produktkällor i den kategorin, överskrider följande satser:

- 1 % för produktkategorier i grupp I.

- 5 % för produktkategorier i grupp II.

- 10 % för produktkategorier i grupp III.

3. I avvaktan på en ömsesidigt tillfredsställande lösning förbinder sig före detta jugoslaviska republiken Makedonien att begränsa exporten till gemenskapen av de berörda produkterna tillfälligt under tre månader från den dag då begäran om samråd framställs.

En sådan tillfällig begränsning skall införas till 25 % av importnivån under det kalenderår som föregick det år då importen översteg den nivå som följer av tillämpning av de procentsatser som anges i punkt 2 och gav upphov till begäran om samråd, eller 25 % av den nivå som följer av tillämpning av procentsatserna i punkt 2, beroende på vilken nivå som är högst.

4. Om de avtalsslutande partnerna under samrådet inte når en tillfredsställande lösning inom den tid som anges i artikel 14, skall gemenskapen ha rätt att införa slutgiltiga kvantitativa begränsningar på en årlig nivå som inte understiger den nivå som följer av tillämpning av procentsatserna i punkt 2 eller 106 % av den importnivå som uppnåddes under det kalenderår som föregick det år då importen översteg den nivå som följer av tillämpning av de procentsatser som anges i punkt 2 och gav upphov till begäran om samråd, beroende på vilken nivå som är högst.

Om det, på grund av tendensen hos den sammanlagda importen till gemenskapen av produkten i fråga skulle bli nödvändigt, skall den årliga nivå som bestäms på detta sätt justeras uppåt efter samråd i enlighet med det förfarande som avses i artikel 14 i syfte att uppfylla de villkor som ställs i punkt 2.

5. Den årliga tillväxtnivån för de kvantitativa begränsningar som införs enligt denna artikel skall bestämmas i enlighet med bestämmelserna i tillägg C.

6. Bestämmelserna i denna artikel skall inte gälla där de procentsatser som anges i punkt 2 har uppnåtts till följd av en nedgång i den sammanlagda importen till gemenskapen och inte till följd av ökning av exporten av produkter med ursprung i före detta jugoslaviska republiken Makedonien.

7. Vid tillämpning av bestämmelserna i punkterna 2, 3 och 4 skall gemenskapen godkänna import av produkter ur den berörda kategorin som avsänds från före detta jugoslaviska republiken Makedonien innan begäran om samråd framställs.

Vid tillämpning av bestämmelserna i punkt 2 eller 4 åtar sig före detta jugoslaviska republiken Makedonien att utfärda exportlicenser för produkter som omfattas av kontrakt som ingåtts innan den kvantitativa begränsningen infördes upp till den bestämda begränsningens volym.

8. Fram till den dag då den statistik som avses i artikel 9.6 meddelas skall bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel tillämpas på grundval av den årliga statistik som tidigare har meddelats av gemenskapen.

Artikel 9

1. Före detta jugoslaviska republiken Makedonien skall till kommissionen överlämna exakta statistiska uppgifter om alla exportlicenser som utfärdas för de kategorier textilprodukter som är föremål för de kvantitativa begränsningar som införs enligt detta avtal eller för ett system med dubbelkontroll, uttryckta i kvantitet och värde och redovisade fördelade på gemenskapens medlemsstater och om alla intyg som de behöriga myndigheterna i före detta jugoslaviska republiken Makedonien utfärdat för de produkter som avses i artikel 5 och som omfattas av bestämmelserna i tillägg B.

2. Gemenskapen skall på motsvarande sätt till myndigheterna i före detta jugoslaviska republiken Makedonien överlämna exakta statistiska uppgifter om de importtillstånd som utfärdas av gemenskapens myndigheter och importstatistik för produkter som omfattas av det system som avses i artikel 8.2.

3. De uppgifter som avses ovan skall i fråga om samtliga produktkategorier skickas före utgången av den månad som följer efter den månad som statistiken avser.

4. På begäran av gemenskapen skall före detta jugoslaviska republiken Makedonien tillhandahålla importstatistik för alla produkter som omfattas av bilaga I.

5. Om det vid analys av den information som utbyts visar sig att det finns väsentliga skillnader mellan avkastningen för export respektive import får samråd inledas i enlighet med förfarandet i artikel 14.

6. Vid tillämpning av bestämmelserna i artikel 8 åtar sig gemenskapen att före den 15 april varje år förse myndigheterna i före detta jugoslaviska republiken Makedonien med föregående års statistik rörande import av alla textilprodukter som omfattas av detta avtal, fördelad på leverantörsländer och medlemsländer i gemenskapen.

Artikel 10

1. I syfte att säkerställa att detta avtal fungerar väl är gemenskapen och före detta jugoslaviska republiken Makedonien överens om att samarbeta helt och fullt för att förhindra, undersöka och vidta varje nödvändig rättslig och/eller administrativ åtgärd mot kringgående genom omlastning, omdirigering, oriktig deklaration avseende ursprungsland eller ursprungsort, förfalskning av dokument, oriktig deklaration avseende fiberinnehåll, kvantitet, beskrivning eller klassificering av varor eller på annat sätt. Följaktligen är före detta jugoslaviska republiken Makedonien och gemenskapen överens om att införa nödvändiga rättsliga föreskrifter och administrativa förfaranden som medger effektiva åtgärder mot sådant kringgående, vilka skall innefatta antagande av rättsligt bindande rättelseåtgärder gentemot berörda exportörer och/eller importörer.

2. Om gemenskapen på grundval av tillgängliga uppgifter har anledning att tro att detta avtal kringgås, skall gemenskapen samråda med före detta jugoslaviska republiken Makedonien i syfte att uppnå en ömsesidigt tillfredsställande lösning. Sådant samråd skall äga rum snarast möjligt och senast inom 30 dagar från dagen för begäran om samråd.

3. I avvaktan på resultatet av det samråd som avses i punkt 2 skall före detta jugoslaviska republiken Makedonien, som en försiktighetsåtgärd, om gemenskapen så begär, vidta alla nödvändiga åtgärder för att, om tillräckliga bevis på kringgående läggs fram, säkerställa att den anpassning av de kvantitativa begränsningar som införs enligt artikel 8 som sannolikt blir resultatet av det samråd som avses i punkt 2 kan genomföras för det kvotår under vilket begäran om öppet samråd i enlighet med punkt 2 framställdes eller för efterföljande år, om kvoten för innevarande år är utnyttjad.

4. Om parterna under det samråd som avses i punkt 2 inte når en ömsesidigt tillfredsställande lösning, skall gemenskapen ha rätt att

a) om det framkommer tillräckliga bevis för att produkter med ursprung i före detta jugoslaviska republiken Makedonien har importerats genom kringgående av bestämmelserna i detta avtal, räkna av de berörda kvantiteterna mot de kvantitativa begränsningar som införs enligt artikel 8,

b) om det framkommer tillräckliga bevis för att oriktig deklaration avseende fiberinnehåll, kvantiteter, beskrivning eller klassificering av produkter med ursprung i före detta jugoslaviska republiken Makedonien har förekommit, vägra import av de berörda produkterna,

c) om det visar sig att före detta jugoslaviska republiken Makedoniens territorium är inblandat i omlastning av produkter eller omläggning av rutter för produkter som inte har sitt ursprung i före detta jugoslaviska republiken Makedonien, införa kvantitativa begränsningar för samma produkter med ursprung i före detta jugoslaviska republiken Makedonien, om inte dessa redan är föremål för kvantitativa begränsningar, eller vidta andra lämpliga åtgärder.

5. Parterna är överens om att i enlighet med bestämmelserna i tillägg A till detta avtal införa ett system för administrativt samarbete för att förhindra och effektivt ta itu med alla problem som uppstår till följd av att bestämmelser kringgås.

Artikel 11

1. Före detta jugoslaviska republiken Makedonien skall övervaka sin export till gemenskapen av produkter som omfattas av inskränkningar eller kontroll. Om en plötslig och skadlig förändring i de traditionella handelsflödena sker, har gemenskapen rätt att begära samråd för att finna en tillfredsställande lösning på problemen. Ett sådant samråd måste äga rum inom 15 arbetsdagar efter det att gemenskapen begär det.

2. Före detta jugoslaviska republiken Makedonien skall eftersträva att säkerställa att export till gemenskapen av textilprodukter som är föremål för kvantitativa begränsningar sprids ut så jämt som möjligt under året med vederbörlig hänsyn särskilt till säsongmässiga faktorer.

Artikel 12

Om detta avtal sägs upp enligt artikel 17.3 skall de kvantitativa begränsningar som föreskrivs i enlighet med detta avtal sänkas proportionellt i förhållande till tiden såvida inte de avtalsslutande parterna beslutar annorlunda genom en ömsesidig överenskommelse.

Artikel 13

Före detta jugoslaviska republiken Makedonien och gemenskapen åtar sig att avstå från diskriminering vid tilldelning ev exportlicenser och importtillstånd eller sådana dokument som avses i tilläggen A och B.

Artikel 14

1. Utom i de fall då annat föreskrivs i detta avtal skall det samrådsförfarande som avses i detta avtal regleras av följande bestämmelser:

- Varje begäran om samråd skall skriftligen meddelas den andra avtalsslutande parten.

- Begäran om samråd skall inom rimlig tid och under inga omständigheter senare än 15 dagar efter meddelandet följas av en rapport om de skäl och omständigheter som, enligt den part som begär samråd, motiverar en sådan begäran.

- De avtalsslutande parterna skall senast inom en månad efter meddelande om begäran inleda samråd i syfte att nå en överenskommelse eller ömsesidigt godtagbar lösning senast inom ytterligare en månad.

- Den ovan angivna tiden om en månad får förlängas efter gemensam överenskommelse.

2. Gemenskapen kan begära samråd i enlighet med punkt 1 om den konstaterar att, under ett visst år då avtalet gäller, svårighet uppstår i gemenskapen på grund av plötslig och väsentlig ökning, i jämförelse med föregående år, av importen i en viss produktkategori i grupp I.

3. På begäran av endera av de avtalsslutande parterna skall samråd hållas om varje problem som uppstår vid tillämpning av detta avtal. Varje samråd i enlighet med denna artikel skall äga rum i en anda av samarbete och med önskan om att överbrygga meningsskiljaktigheter mellan de avtalsslutande parterna.

AVDELNING II SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 15

En översyn av hur detta avtal fungerar skall göras innan före detta jugoslaviska republiken Makedonien ansluter sig till Världshandelsorganisationen.

Artikel 16

Detta avtal skall gälla, å ena sidan, inom de territorier där Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen gäller och på de villkor som föreskrivs i det fördraget, å andra sidan, inom före detta jugoslaviska republiken Makedoniens territorium.

Artikel 17

1. Detta avtal träder i kraft den första dagen i månaden efter den dag då parterna till varandra anmäler att de förfaranden som är nödvändiga för ändamålet har slutförts. Det skall tillämpas från och med den 1 januari 1997 till och med den 31 december 1998. Därefter skall tillämpningen av alla bestämmelser i detta avtal förlängas automatiskt med ytterligare ett år till och med den 31 december 1999 såvida inte någondera parten anmäler till den andra minst sex månader före den 31 december 1998 att den inte samtycker till denna förlängning.

2. Endera avtalsslutande parten får när som helst föreslå ändringar i detta avtal.

3. Endera parten får när som helst säga upp detta avtal under förutsättning av minst sextio dagars varsel. I så fall skall avtalet upphöra att gälla när uppsägningstiden löper ut.

4. De avtalsslutande parterna är överens om att samråda senast sex månader innan detta avtal löper ut i syfte att eventuellt sluta ett nytt avtal.

5. Bilagorna, tilläggen och samförståndsprotokollet om marknadstillträde, som finns bifogade detta avtal, skall utgöra en integrerad del av det.

Artikel 18

Detta avtal skall upprättas i dubbla exemplar på vart och ett av de avtalsslutande parternas officiella språk, varvid alla texter skall vara lika giltiga.

På före detta jugoslaviska republiken Makedoniens regerings vägnar

På Europeiska unionens råds vägnar

BILAGA I

PRODUKTER SOM AVSES I ARTIKEL 1 I DETTA AVTAL

1. Om det inte närmare anges vilket material produkterna i kategori 1 114 består av, anses dessa produkter uteslutande bestå av ull, fina djurhår, bomull eller konstfiber.

2. Plagg som inte är igenkännliga vare sig som kläder för män eller pojkar eller som kläder för kvinnor eller flickor skall klassificeras enligt de nummer som omfattar kläder för kvinnor eller flickor.

3. Uttrycket "babykläder" omfattar plagg till och med handelsstorlek 86.

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

BILAGA II

Produkter utan kvantitativa begränsningar är föremål för av det system med dubbelkontroll som avses i artikel 3.3 i detta avtal

(En fullständig produktbeskrivning av kategorierna i denna bilaga lämnas i bilaga I)

Kategorier

1

2

4

5

6

7

8

15

16

67

BILAGA III

Återimport till gemenskapen enligt artikel 4 i detta avtal skall vara föremål för bestämmelserna i detta avtal, såvida inte annat föreskrivs i de särskilda bestämmelserna nedan.

1. Återimport till gemenskapen enligt artikel 4 i detta avtal får vara föremål för specifika kvantitativa begränsningar efter samråd i enlighet med de förfaranden som anges i artikel 14 i detta avtal, förutsatt att de berörda produkterna är föremål för kvantitativa begränsningar i enlighet med detta avtal, för ett system med dubbelkontroll eller för övervakningsåtgärder.

2. Med beaktande av båda parternas intressen får gemenskapen efter eget skön eller som svar på en begäran enligt artikel 14 i detta avtal

a) undersöka möjligheten till överföring från en kategori till en annan, förhandsutnyttjande eller överföring från ett år till nästa av andelar av specifika kvantitativa begränsningar,

b) överväga möjligheten att öka de specifika kvantitativa begränsningarna.

3. Gemenskapen får emellertid automatiskt tillämpa de flexibilitetsbestämmelser som anges i punkt 2 inom följande gränser:

a) Överföringar mellan kategorier får inte överstiga 25 % av kvantiteten för den kategori till vilken överföringen görs.

b) Överföring av en specifik kvantitativ begränsning från ett år till nästa får inte överstiga 13,5 % av den kvantitet som bestäms för det år då det faktiska utnyttjandet äger rum.

c) Förhandsutnyttjande av specifika kvantitativa begränsningar från ett år till nästa får inte överstiga 7,5 % av den kvantitet som bestäms för det år då det faktiska utnyttjandet äger rum.

4. Gemenskapen skall underrätta före detta jugoslaviska republiken Makedonien om alla åtgärder som vidtas i enlighet med ovanstående punkter.

5. De behöriga myndigheterna i gemenskapen skall debitera de specifika kvantitativa begränsningar som avses i punkt 1 vid tiden för utfärdande av det förhandstillstånd som krävs enligt rådets förordning (EG) nr 3036/94 om förfaranden för ekonomisk passiv förädling. En specifik kvantitativ begränsning skall debiteras för det år då ett förhandstillstånd utfärdas.

6. Ett ursprungsintyg utfärdat av de organisationer som har behörighet härtill enligt före detta jugoslaviska republiken Makedoniens lag skall i enlighet med tillägg A till detta avtal utfärdas för samtliga produkter som omfattas av denna bilaga. Detta intyg skall innehålla en hänvisning till det förhandstillstånd som nämns i punkt 5 som bevis för att den förädlingsprocess det beskriver har utförts i före detta jugoslaviska republiken Makedonien.

7. Gemenskapen skall meddela före detta jugoslaviska republiken Makedonien namn på och adress till de behöriga gemenskapsmyndigheter som utfärdar de förhandstillstånd som avses i punkt 5, tillsammans med prov på de stämplar som används av dessa myndigheter.

TILLÄGG A

AVDELNING I KLASSIFICERING

Artikel 1

1. Gemenskapens behöriga myndigheter åtar sig att underrätta före detta jugoslaviska republiken Makedonien om samtliga förändringar i Kombinerade nomenklaturen (KN) före den dag då de träder i kraft i gemenskapen.

2. Gemenskapens behöriga myndigheter åtar sig att underrätta de behöriga myndigheterna i före detta jugoslaviska republiken Makedonien om samtliga beslut som rör klassificeringen av de produkter som är föremål för detta avtal senast en månad efter det att de har antagits. En sådan underrättelse skall innehålla

a) en beskrivning av de berörda produkterna,

b) tillämplig kategori och berörda KN-nummer,

c) skälen för beslutet.

3. Om ett beslut om klassificering leder till ändrad klassificeringspraxis eller ändrad kategori för någon produkt som är föremål för detta avtal skall de behöriga myndigheterna ge 30 dagars varsel från dagen för gemenskapens underrättelse innan beslutet sätts i kraft.

Produkter som avsänds före dagen för detta besluts ikraftträdande skall förbli föremål för tidigare klassificeringspraxis, förutsatt att de berörda varorna presenteras för import till gemenskapen inom 60 dagar från och med den dagen.

4. Om ett gemenskapsbeslut om klassificering som leder till ändrad klassificeringspraxis eller ändrad kategori för någon produkt som är föremål för detta avtal påverkar en kategori som är föremål för kvantitativa begränsningar är de avtalsslutande parterna överens om att samråda i enlighet med de förfaranden som beskrivs i artikel 14 i detta avtal i syfte att fullgöra skyldigheten enligt artikel 2.1 tredje stycket i det.

5. Vid meningsskiljaktigheter mellan före detta jugoslaviska republiken Makedonien och gemenskapens behöriga myndigheter vid ett införselställe i gemenskapen om klassificeringen av produkter som är föremål för detta avtal skall klassificeringen tillfälligt grundas på anvisningar från gemenskapen, i avvaktan på samråd enligt artikel 14 i syfte att nå en överenskommelse om slutgiltig klassificering av den berörda produkten.

AVDELNING II URSPRUNG

Artikel 2

1. Produkter med ursprung i före detta jugoslaviska republiken Makedonien som exporteras till gemenskapen i enlighet med den ordning som föreskrivs i avdelning I i detta avtal skall åtföljas av ett ursprungsintyg från före detta jugoslaviska republiken Makedonien, vilket överensstämmer med den mall som utgör bilaga till detta tillägg.

2. Ursprungsintyget skall bestyrkas av behöriga myndigheter i före detta jugoslaviska republiken Makedonien om produkterna i fråga kan anses vara produkter med ursprung i det landet enligt tillämpliga bestämmelser som är i kraft i gemenskapen.

3. Produkterna i grupp III får emellertid importeras till gemenskapen i enlighet med den ordning som införs enligt detta avtal om en försäkran från exportören kan uppvisas på fakturan eller något annat handelsdokument rörande produkterna vilken visar att produkterna i fråga har sitt ursprung i före detta jugoslaviska republiken Makedonien enligt tillämpliga bestämmelser som är i kraft i gemenskapen.

4. Det ursprungsintyg som avses i punkt 1 skall inte krävas för import av produkter som omfattas av ett varucertificat EUR 1 eller formulär EUR 2 som utfärdas i enlighet med tillämpliga bestämmelser i samarbetsavtalet.

Artikel 3

Ursprungsintyget skall utfärdas endast på skriftlig ansökan av exportören eller dennes ombud på exportörens ansvar. De behöriga myndigheterna i före detta jugoslaviska republiken Makedonien skall säkerställa att ursprungsintyget är rätt ifyllt och skall för det ändamålet kräva nödvändig skriftlig bevisning eller utföra de kontroller de finner lämpliga.

Artikel 4

Om olika kriterier för bestämning av ursprung föreskrivs för produkter som faller inom samma kategori måste ursprungsintygen eller ursprungsförsäkringarna innehålla en tillräckligt detaljerad beskrivning av varorna på grundval av vilken intyget utfärdades eller försäkran avfattades.

Artikel 5

Om mindre skillnader upptäcks mellan de uppgifter som lämnas i ursprungsintyget och de som lämnas i de dokument som uppvisas för tullkontoret i syfte att genomföra tullformaliteter för import av produkterna skall inte detta faktum i sig leda till att riktigheten hos uppgifterna i intyget sätts i fråga.

AVDELNING III SYSTEM FÖR DUBBELKONTROLL

Avsnitt 1 Export

Artikel 6

Behöriga myndigheter i före detta jugoslaviska republiken Makedonien skall utfärda en exportlicens för alla försändelser av textilprodukter från före detta jugoslaviska republiken Makedonien som är föremål för slutgiltiga eller provisoriska kvantitativa begränsningar som införs enligt artikel 8 i detta avtal, upp till de aktuella kvantitativa begränsningar som får ändras genom artiklarna 7, 10 och 12 i detta avtal samt för alla försändelser av textilprodukter som är föremål för ett system med dubbelkontroll utan kvantitativa begränsningar enligt artikel 3.3 och 3.4 i detta avtal.

Artikel 7

1. För produkter som är föremål för kvantitativa begränsningar enligt detta avtal skall exportlicensen överensstämma med mall 1 som är bilagd detta tillägg och den skall vara giltig för export i hela det tullterritorium på vilket Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen gäller.

2. Om kvantitativa begränsningar har införts i enlighet med detta avtal, skall varje exportlicens intyga bl.a. att den berörda produktens kvantitet har räknats av mot den kvantitativa begränsning som bestämts för den berörda produktkategorin och endast skall omfatta en av de produktkategorier som är föremål för kvantitativa begränsningar. Licensen får användas för en eller flera försändelser av de berörda produkterna.

3. För produkter som är föremål för ett system med dubbelkontroll utan kvantitativa begränsningar skall exportlicensen överensstämma med mall 2 som är bilagd detta avtal. Den skall endast omfatta en produktkategori och får användas för en eller flera försändelser av de berörda produkterna.

Artikel 8

Gemenskapens behöriga myndigheter måste genast underrättas när en exportlicens som redan utfärdats återkallas eller ändras.

Artikel 9

1. Export av textilprodukter som är föremål för kvantitativa begränsningar enligt detta avtal skall räknas av mot de kvantitativa begränsningar som bestämts för det år under vilket produkterna avsändes, även om exportlicensen utfärdas efter avsändningen.

2. Vid tillämpning av punkt 1 skall avsändning av produkterna anses ha ägt rum den dag då de lastas ombord på det exporterande flygplanet, fordonet eller fartyget.

Artikel 10

Vid tillämpning av artikel 12 nedan skall en exportlicens uppvisas senast den 31 mars året efter det år under vilket de produkter som omfattas av exportlicensen avsändes.

Avsnitt II Import

Artikel 11

För import till gemenskapen av textilprodukter som är föremål för kvantitativa begränsningar eller ett system med dubbelkontroll i enlighet med detta avtal skall ett importtillstånd uppvisas.

Artikel 12

1. Gemenskapens behöriga myndigheter skall utfärda det importtillstånd som avses i artikel 11 inom fem arbetsdagar sedan importören har visat upp originalet till motsvarande exportlicens.

2. Importtillstånd för produkter som i enlighet med detta avtal är föremål för kvantitativa begränsningar skall vara giltiga i sex månader från och med dagen då de utfärdades för import till hela det tullterritorium på vilket Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen gäller.

3. Importtillstånd för produkter som är föremål för ett system med dubbelkontroll utan kvantitativa begränsningar skall vara giltiga i sex månader från och med dagen då de utfärdades för import till hela det tullterritorium på vilket Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen gäller.

4. Gemenskapens behöriga myndigheter skall annullera importtillstånd som redan utfärdats när motsvarande exportlicens har återkallats.

Om återkallande eller annullering av en exportlicens anmäls till gemenskapens behöriga myndigheter först sedan produkterna har importerats till gemenskapen, skall berörda kvantiteter emellertid räknas av mot de kvantitativa begränsningar som bestämts för den kategori och det kvotår som berörs.

Artikel 13

1. Om gemenskapens behöriga myndigheter finner att de totala kvantiteter som omfattas av exportlicenser som utfärdas av de behöriga myndigheterna i före detta jugoslaviska republiken Makedonien för en viss kategori under något år överskrider den kvantitativa begränsning som bestämts för den kategorin enligt artikel 8 i detta avtal, och som får ändras genom artiklarna 7, 10 och 12 i detta avtal, får nämnda myndigheter inställa vidare utfärdande av importtillstånd. Gemenskapens behöriga myndigheter skall i så fall genast underrätta före detta jugoslaviska republiken Makedoniens myndigheter och det särskilda samrådsförfarande som anges i artikel 14 i detta avtal skall genast inledas.

2. Gemenskapens behöriga myndigheter får vägra att utfärda importtillstånd för produkter med ursprung i före detta jugoslaviska republiken Makedonien vilka är föremål för kvantitativa begränsningar eller ett system med dubbelkontroll och som exporteras utan att omfattas av exportlicenser från före detta jugoslaviska republiken Makedonien vilka är utfärdade i enlighet med bestämmelserna i detta tillägg.

Om importen av sådana produkter till gemenskapen tillåts av gemenskapens behöriga myndigheter skall emellertid, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 10 i detta avtal, de kvantiteter saken rör inte räknas av mot tillämpliga kvantitativa begränsningar som bestäms i enlighet med detta avtal, om de behöriga myndigheterna i före detta jugoslaviska republiken Makedonien ger sitt uttryckliga samtycke.

AVDELNING IV UTFORMNING OCH FRAMSTÄLLNING AV EXPORTLICENSER OCH URSPRUNGSINTYG SAMT GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR EXPORT TILL GEMENSKAPEN

Artikel 14

1. Exportlicensen och ursprungsintyget får omfatta tilläggskopior som vederbörligen anges som kopior. De skall utfärdas på engelska eller franska. Om de ifylls för hand skall det ske med bläckpenna och tryckbokstäver.

Dessa dokument skall ha måtten 210 × 297 mm. Det papper som används skall vara vitt, limmat, inte innehålla mekanisk massa och väga minst 25 g/m². Om dokumenten har flera kopior skall endast det översta exemplaret, som är originalet, tryckas med guillocherat övertryck. Detta exemplar skall tydligt märkas "original" och de övriga "kopior". Endast originalet skall godkännas av gemenskapens behöriga myndigheter som giltigt för export till gemenskapen i enlighet med bestämmelserna i detta avtal.

2. Varje dokument skall vara märkt med ett standardiserat löpnummer, eventuellt förtryckt, genom vilket det kan identifieras.

Detta nummer skall bestå av följande:

- Ett tvåsiffrigt tal som anger exportlandet enligt följande: 96.

- Två bokstäver som anger den medlemsstat där tullformaliteterna avses utföras enligt följande:

01 = Frankrike

02 = Belgien och Luxemburg

03 = Nederländerna

04 = Tyskland

05 = Italien

06 = Förenade kungariket

07 = Irland

08 = Danmark

09 = Grekland

10 = Portugal

11 = Spanien

30 = Sverige

32 = Finland

38 = Österrike.

- Ett ensiffrigt tal som anger kvotår, motsvarande den sista siffran i respektive år, t.ex. 7 för 1997.

- Ett tvåsiffrigt tal från 01 till 99 som anger det särskilda berörda utfärdande kontoret i exportlandet.

- Ett femsiffrigt löpnummer mellan 00001 och 99999 som tilldelats den medlemsstat där tullformaliteterna avses genomföras.

Artikel 15

Exportlicensen och ursprungsintyget får utfärdas efter det att de produkter som de gäller har avsänts. I sådana fall skall de bära påskriften "délivré a posteriori" eller påskriften "issued retrospectively".

Artikel 16

1. Om en exportlicens eller ett ursprungsintyg stjäls, förkommer eller förstörs, får exportören hos de behöriga myndigheter i före detta jugoslaviska republiken Makedonien som utfärdade dokumentet ansöka om ett duplikat som skall utfärdas på grundval av de exportdokument som denne innehar. Ett duplikat till ett sådant intyg eller en sådan licens skall bära påskriften "duplicata" eller "duplicate".

2. Duplikatet skall ange utfärdandedagen för den ursprungliga exportlicensen eller det ursprungliga ursprungsintyget.

AVDELNING V ADMINISTRATIVT SAMARBETE

Artikel 17

Gemenskapen och före detta jugoslaviska republiken Makedonien skall samarbeta nära när bestämmelserna i detta tillägg genomförs. För det ändamålet skall kontakter och utbyte av synpunkter, även i tekniska frågor, underlättas av båda parter.

Artikel 18

I syfte att säkerställa en riktig tillämpning av detta tillägg skall gemenskapen och före detta jugoslaviska republiken Makedonien erbjuda ömsesidigt bistånd för kontroll av äktheten och riktigheten hos exportlicenser och ursprungsintyg eller hos varje försäkran som görs enligt villkoren i detta tillägg.

Artikel 19

Före detta jugoslaviska republiken Makedonien skall meddela Europeiska gemenskapernas kommission namn på och adress till de myndigheter som är behöriga att utfärda och kontrollera exportlicenser och ursprungsintyg tillsammans med prov på de stämplar som används av dessa myndigheter och prov på de tjänstemäns namnteckningar vilka ansvarar för undertecknande av exportlicenser och ursprungsintyg. Före detta jugoslaviska republiken Makedonien skall också anmäla alla förändringar i dessa uppgifter till gemenskapen.

Artikel 20

1. Efterkontroll av ursprungsintyg eller exportlicenser skall utföras slumpmässigt eller närhelst gemenskapens behöriga myndigheter har rimlig anledning att tvivla på äktheten hos intyget eller licensen eller på riktigheten hos uppgifterna om de berörda produkternas verkliga ursprung.

2. De behöriga myndigheterna i gemenskapen skall i sådana fall sända tillbaka ursprungsintyget eller exportlicensen eller en kopia därav till de behöriga myndigheterna i före detta jugoslaviska republiken Makedonien och i tillämpliga fall ange de skäl avseende utformning eller innehåll som motiverar en utredning. Om fakturan har lämnats in skall fakturan eller en kopia av den bifogas intyget eller licensen eller kopian av dessa. Myndigheterna skall också överlämna alla erhållna uppgifter som tyder på att detaljerna i det berörda intyget eller den berörda licensen är oriktiga.

3. Bestämmelserna i punkt 1 skall också tillämpas på efterkontroller av de ursprungsförsäkringar som avses i artikel 2 i detta tillägg.

4. Resultaten av de efterkontroller som utförs i enlighet med punkterna 1 och 2 skall meddelas gemenskapens behöriga myndigheter senast inom tre månader. De uppgifter som meddelas skall ange om det intyg, den licens eller den försäkran som ifrågasätts gäller för de varor som faktiskt exporterats och om dessa produkter får exporteras enligt bestämmelserna i detta avtal. På begäran av gemenskapen skall uppgifterna också omfatta kopior av all den dokumentation som krävs för att till fullo fastställa fakta, särskilt om varornas verkliga ursprung.

Om dessa kontroller avslöjar att oegentligheter systematiskt förekommer i fråga om ursprungsförsäkringar får gemenskapen tillämpa bestämmelserna i artikel 2.1 i detta tillägg på import av de berörda produkterna.

5. För efterkontroller av ursprungsintyg skall kopior av intygen liksom samtliga exportdokument som avser dem förvaras under minst två år av de behöriga myndigheterna i före detta jugoslaviska republiken Makedonien.

6. Tillämpning av det slumpmässiga kontrollförfarande som anges i denna artikel får inte utgöra hinder för frisläppande för inhemsk användning av de berörda produkterna.

Artikel 21

1. Om det kontrollförfarande som avses i artikel 20 i detta tillägg eller om uppgifter som finns tillgängliga för gemenskapens eller före detta jugoslaviska republiken Makedoniens behöriga myndigheter tyder på eller förefaller tyda på att bestämmelserna i detta avtal kringgås eller överträds, skall de avtalsslutande parterna med den hast frågans vikt kräver samarbeta nära i syfte att förhindra varje kringgående eller överträdelse.

2. För det ändamålet skall de behöriga myndigheterna i före detta jugoslaviska republiken Makedonien på eget initiativ eller på begäran av gemenskapen genomföra eller låta genomföra lämpliga undersökningar i fråga om verksamhet som innebär kringgående av eller överträdelse mot eller som för gemenskapen förefaller kringgå eller strida mot detta tillägg. Före detta jugoslaviska republiken Makedonien skall meddela gemenskapen resultaten av dessa undersökningar tillsammans med alla andra till saken hörande uppgifter, som gör det möjligt att fastställa orsaken till kringgåendet eller överträdelsen, inbegripet produkternas faktiska ursprung.

3. Genom överenskommelse mellan gemenskapen och före detta jugoslaviska republiken Makedonien får de tjänstemän som gemenskapen utser närvara vid de undersökningar som avses i punkt 2.

4. Vid det samarbete som avses i punkt 1 skall gemenskapens och före detta jugoslaviska republiken Makedoniens behöriga myndigheter utbyta alla de uppgifter som endera avtalsslutande part anser kunna vara till nytta för att förhindra kringgående eller överträdelse av bestämmelserna i detta avtal. Detta utbyte får omfatta uppgifter om produktionen av textilprodukter i före detta jugoslaviska republiken Makedonien samt om handeln med det slag av produkter som omfattas av detta avtal mellan före detta jugoslaviska republiken Makedonien och tredje land, särskilt om gemenskapen har skälig anledning anta att de berörda produkterna transiteras genom före detta jugoslaviska republiken Makedoniens territorium före import till gemenskapen. Dessa uppgifter får på begäran av gemenskapen omfatta kopior av all tillgänglig relevant dokumentation.

5. Om det finns tillräckliga bevis för att bestämmelserna i detta tillägg har kringgåtts eller överträtts, får före detta jugoslaviska republiken Makedoniens och gemenskapens behöriga myndigheter komma överens om att vidta de åtgärder som anges i artikel 10.4 i avtalet liksom varje annan åtgärd som är nödvändig för att förhindra att sådant kringgående eller en sådan överträdelse upprepas.

Prov på det ursprungsintyg som avses i artikel 2.1 i tillägg A

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

Prov på den exportlicens som avses i artikel 7.1 i tillägg A, mall 1

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

Prov på den exportlicens som avses i artikel 7.3 i tillägg A, mall 2

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

Tillägg B

HEMINDUSTRIPRODUKTER OCH FOLKLORISTISKA PRODUKTER MED URSPRUNG I FÖRE DETTA JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN

1. Det undantag som föreskrivs i artikel 5 i detta avtal i fråga om produkter från hemindustri skall gälla endast följande slag av produkter:

a) Tyger som vävs på vävstolar som endast drivs med hand eller fot och som är av ett slag som traditionellt tillverkas inom hemindustrin i före detta jugoslaviska republiken Makedonien.

b) Kläder eller andra textilartiklar av ett slag som traditionellt tillverkas inom hemindustrin i före detta jugoslaviska republiken Makedonien och som framställs för hand av tyger som avses ovan och som sys uteslutande för hand utan hjälp av någon maskin.

c) Traditionella folkloristiska produkter från före detta jugoslaviska republiken Makedonien som tillverkas för hand och som finns upptagna i en förteckning som skall överenskommas mellan gemenskapen och före detta jugoslaviska republiken Makedonien.

Undantag skall beviljas endast i fråga om produkter som omfattas av ett intyg som överensstämmer med det provexemplar som finns bilagt detta tillägg och som utfärdas av de behöriga myndigheterna i före detta jugoslaviska republiken Makedonien. Dessa intyg måste ange de skäl som motiverar att de utfärdas. Gemenskapens behöriga myndigheter skall godkänna dem sedan de kontrollerat att de berörda produkterna uppfyller de villkor som föreskrivs i detta tillägg. Intygen för de produkter som anges i c måste ha en tydlig stämpel med ordet "FOLKLORE". Vid meningsskiljaktigheter mellan parterna om dessa produkters art skall samråd hållas inom en månad i syfte att överbrygga dessa skiljaktigheter.

Om importen av någon av de produkter som omfattas av detta tillägg skulle nå en omfattning som skulle kunna orsaka problem inom gemenskapen skall samråd med före detta jugoslaviska republiken Makedonien inledas snarast möjligt i syfte att lösa problemet genom att vid behov bestämma en kvantitativ begränsning i enlighet med förfarandet i artikel 14 i detta avtal.

2. Bestämmelserna i avdelningarna IV och V i tillägg A skall också i tillämpliga delar gälla de produkter som omfattas av punkt 1 i detta tillägg.

Bilaga till tillägg B

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

Tillägg C

Den årliga tillväxtsatsen för de kvantitativa begränsningar som får införas enligt artikel 8 i detta avtal för produkter som omfattas av detta avtal skall bestämmas genom överenskommelse mellan parterna i enlighet med de samrådsförfaranden som införs i artikel 14 i detta avtal.

SAMFÖRSTÅNDSPROTOKOLL OM MARKNADSTILLTRÄDE

I samband med avtalet om handel med textilprodukter mellan Europeiska gemenskapen och före detta jugoslaviska republiken Makedonien, vilket paraferades i Skopje den 16 april 1997, lät parterna föra sin ömsesidiga överenskommelse i följande frågor till protokollet:

1. Tullar som i före detta jugoslaviska republiken Makedonien gäller textil- och beklädnadsprodukter skall inte höjas under avtalets giltighetstid.

2. Parterna är överens om att inte införa några icke-tariffära hinder under avtalets giltighetstid.

Paraferat i Skopje den 16 april 1997

Top