Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21997D0214(02)

Beslut nr 4/96 av blandade EG-EFTA-kommittén om gemensam transitering av den 5 december 1996 om ändring av bilagorna I, II och III till konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande

OJ L 43, 14.2.1997, p. 33–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/118/oj

21997D0214(02)

Beslut nr 4/96 av blandade EG-EFTA-kommittén om gemensam transitering av den 5 december 1996 om ändring av bilagorna I, II och III till konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 043 , 14/02/1997 s. 0033 - 0043


BESLUT nr 4/96 AV BLANDADE EG-EFTA-KOMMITTÉN OM GEMENSAM TRANSITERING av den 5 december 1996 om ändring av bilagorna I, II och III till konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande (97/118/EG)

BLANDADE KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande (1), särskilt artikel 15.3 a i denna, och

med beaktande av följande:

Genom blandade EG-EFTA-kommitténs beslut nr 1/95 inbjöds Polen, Slovakien, Tjeckien och Ungern att ansluta sig till denna konvention.

I enlighet med det förfarande som anges i artikel 15a i denna konvention genomfördes dessa länders anslutningar den 1 juli 1996.

Till följd av dessa anslutningar bör tilläggen I, II och III till denna konvention och de bifogade formulären ändras genom att införa de påteckningar som vanligen används av tullmyndigheterna inom ramen för den fria rörligheten för varor översatta till de nya avtalsslutande parternas språk samt koderna för de nya länderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 22 i tillägg I till konventionen skall ändras på följande sätt:

1) I punkt 5, avsnittet innehållande påteckningen "Avvikelse: tullanstalt där varorna anmäldes . . . . . . . . . . (namn och land)", översatt till alla de parters språk som för närvarande är anslutna till konventionen, skall ändras enligt följande:

"ES: Diferencias: mercancías presentadas en la oficina (nombre y país)

DA: Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt (navn og land)

DE: Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte (Name und Land)

EL: ÄéáöïñÝò: åìðïñåýìáôá ðñïóêïìéóèÝíôá óôï ôåëùíåßï (¼íïìá êáé ÷þñá)

EN: Differences: office where goods were presented (name and country)

FR: Différences: marchandises présentées au bureau (nom et pays)

IT: Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci (nome e paese)

NL: Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht (naam en land)

PT: Diferenças: mercadorias apresentadas na estância (nome e país)

FI: Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty (nimi ja maa)

SV: Avvikelse: tullanstalt där varorna anmäldes (namn och land)

CS: Nesrovnalosti: ú Orad, kterému bylo zbo Ozí dodáno (název a zem Oe)

HU: Eltérések: Hivatal, ahol az áruk bemutatása megt Mortént (név és ország)

IS: Breying: tollstjoraskriftstofa øar sem vôrum var framvisad (Nafn og land)

NO: Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt (navn og land)

PL: Niezgodno´sci: urz$ad w którym przedstawiono towar (nazwa i kraj)

SK: Nezrovnalosti: ùrad, ktorému bol tovar predlo Ozen´y (názov a krajina)"

2) I punkt 6:

a) Avsnittet innehållande påteckningen "Utförsel från . . . . . . . . . . (1) underkastad restriktioner", översatt till alla de parters språk som för närvarande är anslutna till konventionen, skall ändras enligt följande:

"ES: Salida de (1) sometida a restricciones

DA: Udførsel fra (1) undergivet restriktioner

DE: Ausgang aus (1) Beschränkungen unterworfen

EL: ¸îïäïò áðü (1) õðïêåßìåíç óå ðåñéïñéóìïýò

EN: Export from (1) subject to restriction

FR: Sortie de (1) soumise à des restrictions

IT: Uscita dalla (dall') (1) soggetta a restrizioni

NL: Verlaten van (1) aan beperkingen onderworpen

PT: Saída da (1) sujeita a restrições

FI: Vienti (1) rajoitusten alaista

SV: Utförsel från (1) underkastad restriktioner

CS: V´yvoz z (1) podléhá omezením

HU: Indult (1) korlátozások alá esik

IS: Utflutningur fra (1) haour takmörkunum

NO: Utførsel fra (1) underlagt restriksjoner

PL: Wywóz z (1) podlega ograniczeniom

SK: V´yvoz z (1) podlieha obmedzeniam"

b) Avsnittet innehållande påteckningen "Utförsel från . . . . . . . . . . (1) underkastad avgifter", översatt till alla de parters språk som för närvarande är anslutna till konventionen, skall ändras enligt följande:

"ES: Salida de (1) sujeta a pago de derechos

DA: Udførsel fra (1) betinget af afgiftsbetaling

DE: Ausgang aus (1) Abgabenerhebung unterworfen

EL: ¸îïäïò áðü (1) õðïêåßìåíç óå åðéâÜñõíóç

EN: Export from (1) subject to duty

FR: Sortie de (1) soumise à imposition

IT: Uscita dalla (dall') (1) soggetta a tassazione

NL: Verlaten van (1) aan belastingheffing onderworpen

PT: Saída da (1) sujeita a pagamento de imposições

FI: Vienti (1) maksujen alaista

SV: Utförsel från (1) underkastad avgifter

CS: V´yvoz z (1) podléhá clu, daním a poplatk°um

HU: Indult (1) vám-, adóköteles

IS: Gjaldskyldur utflutningur fra (1)

NO: Utførsel fra (1) belagt med avgifter

PL: Wywóz z (1) podlega op hatom

SK: V´yvoz z (1) podlieha poplatkom"

c) Texten i fotnot (1) skall ersättas med följande:

"(1) Denna påteckning skall omfatta i tillämpliga delar och på samma språk som nämnda påteckningen orden `gemenskapen` eller `Island` eller `Norge` eller `Polen` eller `Slovakien` eller `Schweiz` eller `Tjeckien` eller `Ungern`."

Artikel 2

Tillägg II till konventionen skall ändras på följande sätt:

1) I artikel 10, avsnittet innehållande påteckningen "Utfärdad i efterhand", översatt till alla de parters språk som för närvarande är anslutna till konventionen, skall ändras enligt följande:

"ES: Expedido a posteriori

DA: Udstedt efterfølgende

DE: Nachträglich ausgestellt

EL: ÅêäïèÝí åê ôùí õóôÝñùí

EN: Issued retroactively

FR: Délivré a posteriori

IT: Rilasciato a posteriori

NL: Achteraf afgegeven

PT: Emitido a posteriori

FI: Annettu jälkikäteen

SV: Utfärdat i efterhand

CS: Vystaveno dodate Ocn Oe

HU: Utólag kiállítva

IS: Útgefi s eftir à

NO: Utstedt i etterhånd

PL: Wystawiony z moc$a wsteczn$a

SK: Vystavené dodato Ocne"

2) I artikel 34b punkt 2 andra stycket, avsnittet innehållande påteckningen "tillämpning av artikel 34b punkt 2 andra stycket i tillägg II till konventionen den 20 maj 1987", översatt till alla de parters språk som för närvarande är anslutna till konventionen, skall ändras enligt följande:

"ES: aplicación del segundo párrafo del punto 2 del artículo 34 ter del apéndice II del Convenio de 20 de mayo de 1987

DA: anvendelse af artikel 34b, nr. 2, andet afsnit, tillæg II til konventionen af 20. maj 1987

DE: Anwendung von Artikel 34b Nummer 2 zweiter Unterabsatz der Anlage II des Übereinkommens vom 20. Mai 1987

EL: ÅöáñìïãÞ ôïõ Üñèñïõ 34â óçìåßï 2 äåýôåñï åäÜöéï ôïõ ðñïóáñôÞìáôïò ÉÉ ôçò óýìâáóçò ôçò 20Þò ÌáÀïõ 1987,

EN: application of the second paragraph of Article 34 B (2) of Appendix II of the Convention of 20 May 1987

FR: application de l'article 34 ter point 2 deuxième alinéa de l'appendice II de la convention du 20 mai 1987

IT: applicazione dell'articolo 34 ter, punto 2, secondo comma dell'appendice II della convenzione del 20 maggio 1987

NL: toepassing van artikel 34 ter, punt 2, tweede alinea, van aanhangsel II bij de Overeenkomst van 20 mei 1987

PT: aplicação do ponto 2, segundo parágrafo, do artigo 34º B do apêndice 2 da Convenção de 20 de Maio de 1987

FI: 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyn yleissopimuksen liitteessä II olevan 34 b artiklan 2 kohdan toista alakohtaa sovellettu

SV: tillämpning av artikel 34 b punkt 2 andra stycket i bilaga II till konventionen av den 20 maj 1987

CS: Pou Ozití Ocl. 34 b, bod 2, druh´y pododstavec p Orílohy II Úmluvy z 20. kv Oetna 1987

HU: az 1987 május 20-i Egyezmény II. Melléklet 34b. cikk 2. bekezdés második albekezdés alkalmazása

IS: Beiting b-lidar 2. mgr. 2. tölul, 34. gr. II vidbætis vid samninginn frà 20. maí 1987

NO: anvendelse av Artikkel 34 b, paragraf 2, andre avsnitt av vedlegg II til konvensjonen av 20. mai 1987

PL: zastosowanie Art. 34b ust.2, drugi podust$ep Za h.. II Konwencji z dn. 20. maja 1987

SK: Uplatnenie Oclánku 34 b, odsek 2, druh´y pododsek prílohy II Dohovoru z 20. mája 1987"

3) I artikel 44 andra stycket, avsnittet innehållande påteckningen "Begränsad giltighet", översatt till alla de parters språk som för närvarande är anslutna till konventionen, skall ändras enligt följande:

"ES: Validez limitada

DA: Begrænset gyldighed

DE: Beschränkte Geltung

EL: ÐåñéïñéóìÝíç éó÷ýò

EN: Limited validity

FR: Validité limitée

IT: Validità limitata

NL: Beperkte geldigheid

PT: Validade limitada

FI: Voimassa rajoitetusti

SV: Begränsad giltighet

CS: Omezená platnost

HU: Korlátozott érvény Mu

IS: Takmarka s gildissvi s

NO: Begrenset gyldighet

PL: Ograniczona wan Gzo´s´c

SK: Obmedzená platnost"

4) I artikel 107.1, avsnittet innehållande påteckningen "Förenklat förfarande", översatt till alla de parters språk som för närvarande är anslutna till konventionen, skall ändras enligt följande:

"ES: Procedimiento simplificado

DA: Forenklet procedure

DE: Vereinfachtes Verfahren

EL: ÁðëïõóôåõìÝíç äéáäéêáóßá

EN: Simplified procedure

FR: Procédure simplifiée

IT: Procedura semplificata

NL: Vereenvoudigde regeling

PT: Procedimento simplificado

FI: Yksinkertaistettu menettely

SV: Förenklat förfarande

CS: Zjednodu Osen postup

HU: Egyszer Musített eljárás

IS: Einföldu s afgrei ssla

NO: Forenklet prosedyre

PL: Procedura uproszczona

SK: Zjednodu Osen re Ozim"

5) I artikel 109.2, avsnittet innehållande påteckningen "Befriad från underskrift", översatt till alla de parters språk som för närvarande är anslutna till konventionen, skall ändras enligt följande:

"ES: Dispensa de firma

DA: Fritaget for underskrift

DE: Freistellung von der Unterschriftsleistung

EL: Äåí áðáéôåßôáé õðïãñáöÞ

EN: Signature waived

FR: Dispense de signature

IT: Dispensa dalla firma

NL: Van ondertekening vrijgesteld

PT: Dispensada a assinatura

FI: Vapautettu allekirjoituksesta

SV: Befriad från underskrift

CS: Osvobození od podpisu

HU: Aláírás alóli mentesség

IS: Undanbegi s undirskrift

NO: Fritatt for underskrift

PL: Zwolniony ze sk hadania podpisu

SK: Oslobodenie od podpisu"

6) I artikel 121.2, avsnittet innehållande påteckningen "Förenklat förfarande", översatt till alla de parters språk som för närvarande är anslutna till konventionen, skall ändras enligt följande:

"ES: Procedimiento simplificado

DA: Forenklet procedure

DE: Vereinfachtes Verfahren

EL: ÁðëïõóôåõìÝíç äéáäéêáóßá

EN: Simplified procedure

FR: Procédure simplifiée

IT: Procedura semplificata

NL: Vereenvoudigde regeling

PT: Procedimento simplificado

FI: Yksinkertaistettu menettely

SV: Förenklat förfarande

CS: Zjednodu Osen´y postup

HU: Egyszer Musített eljárás

IS: Einföldu s afgrei ssla

NO: Forenklet prosedyre

PL: Procedura uproszczona

SK: Zjednodu Osen re Ozim"

7) I artikel 122.2, avsnittet innehållande påteckningen "Befriad från underskrift", översatt till alla de parters språk som för närvarande är anslutna tillkonventionen, skall ändras enligt följande:

"ES: Dispensa de firma

DA: Fritaget for underskrift

DE: Freistellung von der Unterschriftsleistung

EL: Äåí áðáéôåßôáé õðïãñáöÞ

EN: Signature waived

FR: Dispense de signature

IT: Dispensa dalla firma

NL: Van ondertekening vrijgesteld

PT: Dispensada a assinatura

FI: Vapautettu allekirjoituksesta

SV: Befriad från underskrift

CS: Osvobození od podpisu

HU: Aláírás alóli mentesség

IS: Undanbegi s undirskrift

NO: Fritatt for underskrift

PL: Zwolniony ze sk hadania podpisu

SK: Oslobodenie od podpisu"

Artikel 3

Bilagorna IV (Samlad säkerhet), V (Säkerhet för en enda transitering), VI (Fast säkerhet) och VII (Garanticertifikat) i tillägg II till konventionen skall ersättas med dem som anges i bilagorna A, B, C och D i detta beslut.

Artikel 4

Tillägg III till konventionen skall ändras på följande sätt:

1) I bilaga IX till tillägg III "Koder som skall användas vid upprättandet av T 1 och T 2-deklarationer" under "Fält 51: Planerade transittullanstalter" i förteckningen över tillämpliga länderkoder skall följande koder för Polen, Slovakien, Tjeckien och Ungern läggas till:

>Plats för tabell>

Artikel 5

De formulär som anges i bilagorna IV, V, VI och VII till tillägg II till konventionen (samlad säkerhet, säkerhet för en enda transitering, fast säkerhet och garanticertifikat) som var tillämpliga före ikraftträdandet för detta beslut får fortsätta att användas, om inte annat följer av redaktionella ändringar som tillkommer, till dess att lagren är uttömda, dock längst till och med den 31 december 1998.

Artikel 6

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997.

Utfärdat i Bryssel den 5 december 1996.

På blandade kommitténs vägnar

James CURRIE

Ordförande

(1) EGT nr L 226, 13.8.1987, s. 2.

BILAGA A

"BILAGA IV

>Start Grafik>

FORMULÄR I

GEMENSAMT TRANSITERINGSFÖRFARANDE/GEMENSKAPENS TRANSITERING

SAMLAD SÄKERHET

(Samlad säkerhet som täcker flera transiteringar enligt konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande/flera gemenskapstransiteringar enligt gällande gemenskapsbestämmelser)

I. Åtagande av garanten

1. Undertecknad (1) ...................

med hemvist i (2) ...................

garanterar härmed gemensamt och var för sig, vid garantiexpeditionen i ...................

upp till ett maximalt belopp av ...................

till förmån för Europeiska gemenskapen innefattande Konungariket Belgien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Irland, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Portugal, Republiken Finland, Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, samt Republiken Ungern, Republiken Island, Konungariket Norge, Republiken Polen, Slovakiska republiken, Schweiziska edsförbundet och Tjeckiska republiken (3),

ett belopp för vilket en huvudansvarig (4) ...................

kan vara eller bli skyldig att betala till ovannämnda stater på grund av överträdelser eller oegentligheter begångna under en transitering enligt konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande/gemenskapens transitering utförd av den personen inkluderande tullar, skatter, jordbruksavgifter och andra avgifter - med undantag av böter - som hänför sig till grundläggande eller tillkommande skyldigheter och kostnader.

2. Undertecknad åtar sig, på första skriftliga anmodan från behöriga myndigheter i staterna omnämnda i punkt 1, och utan möjlighet att uppskjuta betalningen utöver en tidsfrist om 30 dagar från datum för anmodan, att betala begärda belopp upp till gränsen av det ovan angivna maximibeloppet, om inte han eller hon eller någon annan berörd person före utgången av den tidsfristen för behöriga myndigheter nöjaktigt visat att transiteringen enligt konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande/gemenskapens transitering genomfördes utan någon överträdelse eller oegentlighet enligt punkt 1.

Behöriga myndigheter kan på begäran från undertecknad och av varje erkänt giltigt skäl skjuta upp tidsfristen inom vilken undertecknad är tvungen att betala de begärda beloppen, utöver en tidsfrist om 30 dagar från datum för anmodan om betalning. Kostnader, särskilt ränta, som uppkommer för att medge denna ytterligare tidsfrist, måste beräknas på sådant sätt att beloppet är lika med det som skulle debiteras för det ändamålet på penningmarknaden eller finansmarknaden i berörd stat.

Detta belopp får inte minskas med de summor som redan betalats i enlighet med detta åtagande, såvida inte hänvisning gjorts till undertecknad beträffande en transitering enligt konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande/gemenskapens transitering som började före mottagandet av den tidigare betalningsanmodan eller under de följande 30 dagarna efter mottagandet.

(1) Efternamn och förnamn, eller firmanamn.

(2) Fullständig adress.

(3) Stryk namnet på fördragsslutande part eller parter vars område inte berörs.

(4) Efternamn och förnamn, eller firmanamn, och huvudansvarigs fullständiga adress.

3. Detta åtagande gäller från den dag det godkändes av garantiexpeditionen.

Denna säkerhet kan upphävas när som helst av undertecknad eller av den stat där garantiexpeditionen är belägen.

Upphävandet träder i kraft på sextonde dagen efter tillkännagivandet av det till andra parten.

Undertecknad förblir ansvarig för betalning av belopp som förfaller till betalning beträffande transiteringar enligt konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande/gemenskapens transitering täckta av detta åtagande, som påbörjats före det datum upphävandet trädde i kraft, även om begäran om betalning gjorts efter detta datum.

4. I enlighet med detta åtagande uppger undertecknad sin adress (1) för delgivning (2) ...................

och, i varje annan stat omnämnd i punkt 1, som `care of`:

Stat | Efternamn och förnamn, eller firmanamn, och fullständig adress

Undertecknad bekräftar att all brevväxling, alla meddelanden och alla formaliteter eller åtgärder beträffande detta åtagande adresserade till eller utförda skriftligt till en av hans adresser för delgivning skall accepteras som vederbörligen lämnade till honom.

Undertecknad erkänner domsrätten hos domstolarna på de platser där han har en adress för delgivning.

Undertecknad åtar sig att behålla sina adresser för delgivning eller, om han måste ändra en eller flera av dessa adresser, att i förväg underrätta garantiexpeditionen om detta.

Ort ................., datum ...................

(Underskrift) (3)

II. Garantiexpeditionens godkännande

Garantiexpedition ...................

Garantens åtagande godkänt den...................

(Stämpel och underskrift)

(1) Om det saknas bestämmelser om adress för delgivning i statens lag, skall garanten utse, i varje stat omnämnd i punkt 1, ett ombud berättigat att motta alla meddelanden ställda till honom. Domstolarna på de platser där garanten eller hans ombuds adresser för delgivning finns skall ha domsrätt i tvister beträffande denna säkerhet. Godkännandet i det andra stycket och åtagandet i det fjärde stycket i punkt 4 måste fås att överensstämma.

(2) Fullständig adress.

(3) Underskriften måste föregås av följande med undertecknarens egen handstil: `Säkerhet till ett belopp av . . . . . . . . . .`, med beloppet utskrivet fullständigt.>Slut Grafik>"

BILAGA B

"BILAGA V

>Start Grafik>

FORMULÄR II

GEMENSAMT TRANSITERINGSFÖRFARANDE/GEMENSKAPENS TRANSITERING

SÄKERHET FÖR EN ENDA TRANSITERING

(Säkerhet som täcker en enda transitering enligt konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande/en enda gemenskapstransitering enligt gällande gemenskapsbestämmelser)

I. Åtagande av garanten

1. Undertecknad (1) ...................

med hemvist i (2) ...................

garanterar härmed gemensamt och var för sig, vid avgångsexpeditionen i ...................

upp till ett maximalt belopp av ...................

till förmån för Europeiska gemenskapen innefattande Konungariket Belgien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Irland, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Portugal, Republiken Finland, Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, samt Republiken Ungern, Republiken Island, Konungariket Norge, Republiken Polen, Slovakiska republiken, Schweiziska edsförbundet och Tjeckiska republiken (3),

ett belopp för vilket en huvudansvarig (4) ...................

kan vara eller bli ansvarig gentemot ovannämnda stater på grund av överträdelser eller oegentligheter begångna under en transitering enligt konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande/gemenskapens transitering utförd av den personen från avgångsexpeditionen i ...................

till bestämmelseexpeditionen i ...................

med avseende på varor nedan, inkluderande tullar, skatter, jordbruksavgifter och andra avgifter - med undantag av böter - som hänför sig till grundläggande eller tillkommande skyldigheter och kostnader:

2. Undertecknad åtar sig, på första skriftliga anmodan från behöriga myndigheter i staterna omnämnda i punkt 1, och utan möjlighet att uppskjuta betalningen utöver en tidsfrist om 30 dagar från datum för anmodan, att betala begärda belopp, om inte han eller hon eller någon annan berörd person före utgången av den tidsfristen för behöriga myndigheter nöjaktigt visat att transiteringen enligt konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande/gemenskapens transitering genomfördes utan någon överträdelse eller oegentlighet enligt punkt 1.

Behöriga myndigheter kan på begäran från undertecknad och av varje erkänt giltigt skäl skjuta upp tidsfristen inom vilken undertecknad är tvungen att betala de begärda beloppen, utöver en tidsfrist om 30 dagar från datum för anmodan om betalning. Kostnader, särskilt ränta, som uppkommer för att medge denna ytterligare tidsfrist, måste beräknas på sådant sätt att beloppet är lika med det som skulle debiteras för det ändamålet på penningmarknaden eller finansmarknaden i berörd stat.

3. Detta åtagande gäller från den dag det godkändes av avgångsexpeditionen.

(1) Efternamn och förnamn, eller firmanamn.

(2) Fullständig adress.

(3) Stryk namnet på fördragsslutande part eller parter vars område inte berörs.

(4) Efternamn och förnamn, eller firmanamn, och huvudansvarigs fullständiga adress.

4. I enlighet med detta åtagande uppger undertecknad sin adress (1) för delgivning (2) ...................

och, i varje annan stat omnämnd i punkt 1, som `care of`:

Stat | Efternamn och förnamn, eller firmanamn, och fullständig adress

Undertecknad bekräftar att all brevväxling, alla meddelanden och alla formaliteter eller åtgärder beträffande detta åtagande adresserade till eller utförda skriftligt till en av hans adresser för delgivning skall accepteras som vederbörligen lämnade till honom.

Undertecknad erkänner domsrätten hos domstolarna på de platser där han har en adress för delgivning.

Undertecknad åtar sig att behålla sina adresser för delgivning eller, om han måste ändra en eller flera av dessa adresser, att i förväg underrätta garantiexpeditionen om detta.

Ort ..................datum ...................

(Underskrift) (3)

II. Avgångsexpeditionens godkännande

Avgångsexpeditionen ...................

Garantens åtagande godkänt den .................. att omfatta T 1/T 2 (4)

transiteringen utfärdad den ................ med nr ...................

(Stämpel och underskrift)

(1) Om det saknas bestämmelser om adress för delgivning i statens lag, skall garanten utse, i varje stat omnämnd i punkt 1, ett ombud berättigat att motta alla meddelanden ställda till honom. Domstolarna på de platser där garanten eller hans ombuds adresser för delgivning finns skall ha domsrätt i tvister beträffande denna säkerhet. Godkännandet i det andra stycket och åtagandet i det fjärde stycket i punkt 4 måste fås att överensstämma.

(2) Fullständig adress.

(3) Underskriften måste föregås av följande med undertecknarens egen handstil: `Säkerhet`.

(4) Stryk det ej tillämpliga.>Slut Grafik>"

BILAGA C

"BILAGA VI

>Start Grafik>

FORMULÄR III

GEMENSAMT TRANSITERINGSFÖRFARANDE/GEMENSKAPENS TRANSITERING

FAST SÄKERHET

(System med fast säkerhet)

I. Åtagande av garanten

1. Undertecknad (1) ...................

med hemvist i (2) ...................

garanterar härmed gemensamt och var för sig, vid garantiexpeditionen i ...................

till förmån för Europeiska gemenskapen innefattande Konungariket Belgien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Irland, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Portugal, Republiken Finland, Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, samt Republiken Ungern, Republiken Island, Konungariket Norge, Republiken Polen, Slovakiska republiken, Schweiziska edsförbundet och Tjeckiska republiken, ett belopp för vilket en huvudansvarig kan vara eller bli ansvarig gentemot ovannämnda stater på grund av överträdelser eller oegentligheter begångna under en transitering enligt konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande/gemenskapens transitering inkluderande tullar, skatter, jordbruksavgifter och andra avgifter - med undantag av böter - som hänför sig till grundläggande eller tillkommande skyldigheter och kostnader vilka undertecknaren har samtyckt att vara ansvarig för genom utfärdande av garantikuponger upp till ett maximalt belopp av 7 000 ecu per garantikupong.

2. Undertecknad åtar sig, på första skriftliga anmodan från behöriga myndigheter i staterna omnämnda i punkt 1, och utan möjlighet att uppskjuta betalningen utöver en tidsfrist om 30 dagar från datum för anmodan, att betala begärda belopp upp till 7 000 ecu per garantikupong, om inte han eller hon eller någon annan berörd person före utgången av den tidsfristen för behöriga myndigheter nöjaktigt visat att transiteringen enligt konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande/gemenskapens transitering genomfördes utan någon överträdelse eller oegentlighet enligt punkt 1.

Behöriga myndigheter kan på begäran från undertecknad och av varje erkänt giltigt skäl skjuta upp tidsfristen inom vilken undertecknad är tvungen att betala de begärda beloppen, utöver en tidsfrist om 30 dagar från datum för anmodan om betalning. Kostnader, särskilt ränta, som uppkommer för att medge denna ytterligare tidsfrist, måste beräknas på sådant sätt att beloppet är lika med det som skulle debiteras för det ändamålet på penningmarknaden eller finansmarknaden i berörd stat.

3. Detta åtagande gäller från den dag det godkändes av garantiexpeditionen.

Denna säkerhet kan upphävas när som helst av undertecknad eller av den stat där garantiexpeditionen är belägen.

Upphävandet träder i kraft på sextonde dagen efter tillkännagivandet av det till andra parten.

Undertecknad förblir ansvarig för betalning av belopp som förfaller till betalning beträffande transiteringar enligt konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande/gemenskapens transitering täckta av detta åtagande, som påbörjats före det datum upphävandet trädde i kraft, även om begäran om betalning gjorts efter detta datum.

(1) Efternamn och förnamn, eller firmanamn.

(2) Fullständig adress.

4. I enlighet med detta åtagande uppger undertecknad sin adress (1) för delgivning (2) ...................

och, i varje annan stat omnämnd i punkt 1, som `care of`:

Stat | Efternamn och förnamn, eller firmanamn, och fullständig adress

Undertecknad bekräftar att all brevväxling, alla meddelanden och alla formaliteter eller åtgärder beträffande detta åtagande adresserade till eller utförda skriftligt till en av hans adresser för delgivning skall accepteras som vederbörligen lämnade till honom.

Undertecknad erkänner domsrätten hos domstolarna på de platser där han har en adress för delgivning.

Undertecknad åtar sig att behålla sina adresser för delgivning eller, om han måste ändra en eller flera av dessa adresser, att i förväg underrätta garantiexpeditionen om detta.

Ort ..................., datum ...................

(Underskrift) (3)

II. Garantiexpeditionens godkännande

Garantiexpedition ...................

Garantens åtagande godkänt den ...................

(Stämpel och underskrift)

(1) Om det saknas bestämmelser om adress för delgivning i statens lag, skall garanten utse, i varje stat omnämnd i punkt 1, ett ombud berättigat att motta alla meddelanden ställda till honom. Domstolarna på de platser där garanten eller hans ombuds adresser för delgivning finns skall ha domsrätt i tvister beträffande denna säkerhet. Godkännandet i det andra stycket och åtagandet i det fjärde stycket i punkt 4 måste fås att överensstämma.

(2) Fullständig adress.

(3) Underskriften måste föregås av följande med undertecknarens egen handstil: `Säkerhet`.>Slut Grafik>"

BILAGA D

>Hänvisning till film>

Top