Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997H0077

Kommissionens rekommendation av den 8 januari 1997 om ett samordnat program för offentlig kontroll av livsmedel 1997

OJ L 22, 24.1.1997, p. 27–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1997/77/oj

31997H0077

Kommissionens rekommendation av den 8 januari 1997 om ett samordnat program för offentlig kontroll av livsmedel 1997

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 022 , 24/01/1997 s. 0027 - 0034


KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 8 januari 1997 om ett samordnat program för offentlig kontroll av livsmedel 1997 (97/77/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION UTFÄRDAR DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/397/EEG av den 14 juni 1989 om offentlig kontroll av livsmedel (1), särskilt artikel 14.3 i detta,

efter samråd med Ständiga livsmedelskommittén, och

med beaktande av följande:

Med hänsyn till en väl fungerande inre marknad, är det nödvändigt att på gemenskapsnivå utarbeta samordnade program för kontroll av livsmedel.

I sådana program prioriteras överensstämmelse med gemenskapslagstiftning, skydd av folkhälsan, konsumentintressen och god handelssed.

Ett samtidigt genomförande av nationella program och samordnade program kan ge information och erfarenhet som kan tjäna som grund för kontrollverksamhet i framtiden.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

att medlemsstaterna under 1997 bör göra provtagningar och genomföra laboratorieanalyser av följande livsmedel:

a) Aflatoxiner i kryddor.

b) Kontamination av livsmedel för personer med livsmedelsallergi eller överkänslighet.

1. Även om provtagningsfrekvensen inte har fastslagits, bör medlemsstaterna garantera att ett tillräckligt antal provtagningar görs för att ge en översikt av det aktuella ämnet i varje medlemsstat. Förslag på analysmetoder kommer att lämnas.

2. För att resultaten skall vara jämförbara bör medlemsstaterna tillhandahålla de begärda uppgifterna på det sätt som fastställs i registreringsblanketterna i bilagan.

3. Aflatoxiner i kryddor

Kryddor, i synnerhet peppar, chiliprodukter, muskotnöt och paprikapulver, kan innehålla för höga mängder aflatoxiner på grund av olika framställningsprocesser och lagringsförhållanden. I artikel 2 i rådets förordning (EEG) nr 315/93 (2) förbjuds försäljning av livsmedel som innehåller för höga mängder främmande ämnen med hänsyn till folkhälsan, i synnerhet vad gäller giftighet. De flesta medlemsstater har särskilda bestämmelser för aflatoxininnehållet i denna typ av produkter.

Syftet med denna del av programmet är att undersöka i vilken omfattning halterna av aflatoxiner i dessa produkter överskrider nationella gränsvärden. I undersökningen skall även den rättsliga grunden för underkännande i varje medlemsstat definieras. De analytiska metoder som skall mäta aflatoxinhalten i proverna måste klara en lägsta halt på 1 ìg/kg (bestämningsgräns).

4. Kontamination av livsmedel för personer med livsmedelsallergi eller överkänslighet

Livsmedel som märkts eller på annat sätt saluförs under försäkran att det inte innehåller vissa proteiner m.m., kan utgöra en hälsorisk för personer med livsmedelsallergi eller överkänslighet, om produkten skulle vara kontaminerad med detta ämne. Även obetydliga kvantiteter kan vara livshotande. I artikel 2 i rådets direktiv 79/112/EEG (3) föreskrivs att märkning och reklam inte får vara sådan att den på ett avgörande sätt skulle kunna vilseleda köparen, i synnerhet om livsmedlets sammansättning. Syftet med den här delen av programmet är att bevaka de åtgärder som har vidtagits av medlemsstaterna när kontaminerade livsmedelsprodukter påträffas på marknaden.

Omfattning

Varje slag av livsmedel där det försäkras att det inte innehåller ett visst ämne; med tanke på vilken typ av livsmedel av detta slag som vanligtvis saluförs i medlemsstaterna, bör provtagningen begränsas till produkter som inte innehåller mjölk/mjölkproteiner, laktos, ägg eller gluten.

Projektrapporten: registreringsblanketten

Medlemsstaterna bör garantera att antalet kontaminerade livsmedelsprodukter och berörda producenter/importörer samt upplysningar om åtgärder som har vidtagits rapporteras till kommissionen. Om den typ av åtgärder som har vidtagits har samband med graden av kontamination, bör halten av den aktuella ingrediensen (mjölkprotein, laktos, äggprotein eller gluten) också rapporteras.

Utfärdad i Bryssel den 8 januari 1997.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 186, 30.6.1989, s. 23.

(2) EGT nr L 37, 13.2.1993, s. 1.

(3) EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 1.

BILAGA

1. AFLATOXINER I KRYDDOR

>Start Grafik>

Tabell 1.1

Peppar

Medlemsstat:Totalt antal analyserade prover:

Totalt antal underkända prover:

Antal prover

Genomsnittsvärde för prover med positivt utfall

(ìg/kg)

Medianvärde för prover med positivt utfall

(ìg/kg)

Högsta värde

(ìg/kg)

Gräns- eller riktvärde för underkännande

(ìg/kg)

Aflatoxin ej påvisad 50 ìg/kg

B1

B2

G1

G2

Rättslig grund för underkännande:

Tillämpad analysmetod (referens: litteratur, skriftliga normer m.m; kortfattad redogörelse för förfarandet; detektions- och bestämningsgränser) (om annan än den föreslagna metoden):

Övriga detaljer, indikationer, svårigheter:

Ursprung av underkända prover om det är känt:

>Slut Grafik>

>Start Grafik>

Tabell 1.2

Chili och chilipulver

Medlemsstat:Totalt antal analyserade prover:

Totalt antal underkända prover:

Antal prover

Genomsnittsvärde för prover med positivt utfall

(ìg/kg)

Medianvärde för prover med positivt utfall

(ìg/kg)

Högsta värde

(ìg/kg)

Gräns- eller riktvärde för underkännande

(ìg/kg)

Aflatoxin ej påvisad 50 ìg/kg

B1

B2

G1

G2

Rättslig grund för underkännande:

Tillämpad analysmetod (referens: litteratur, skriftliga normer m.m; kortfattad redogörelse för förfarandet; detektions- och bestämningsgränser) (om annan än den föreslagna metoden):

Övriga detaljer, indikationer, svårigheter:

Ursprung av underkända prover om det är känt:

>Slut Grafik>

>Start Grafik>

Tabell 1.3

Muskotnöt

Medlemsstat:Totalt antal analyserade prover:

Totalt antal underkända prover:

Antal prover

Genomsnittsvärde för prover med positivt utfall

(ìg/kg)

Medianvärde för prover med positivt utfall

(ìg/kg)

Högsta värde

(ìg/kg)

Gräns- eller riktvärde för underkännande

(ìg/kg)

Aflatoxin ej påvisad 50 ìg/kg

B1

B2

G1

G2

Rättslig grund för underkännande:

Tillämpad analysmetod (referens: litteratur, skriftliga normer m.m; kortfattad redogörelse för förfarandet; detektions- och bestämningsgränser) (om annan än den föreslagna metoden):

Övriga detaljer, indikationer, svårigheter:

Ursprung av underkända prover om det är känt:

>Slut Grafik>

>Start Grafik>

Tabell 1.4

Paprikapulver

Medlemsstat:Totalt antal analyserade prover:

Totalt antal underkända prover:

Antal prover

Genomsnittsvärde för prover med positivt utfall

(ìg/kg)

Medianvärde för prover med positivt utfall

(ìg/kg)

Högsta värde

(ìg/kg)

Gräns- eller riktvärde för underkännande

(ìg/kg)

Aflatoxin ej påvisad 50 ìg/kg

B1

B2

G1

G2

Rättslig grund för underkännande:

Tillämpad analysmetod (referens: litteratur, skriftliga normer m.m; kortfattad redogörelse för förfarandet; detektions- och bestämningsgränser) (om annan än den föreslagna metoden):

Övriga detaljer, indikationer, svårigheter:

Ursprung av underkända prover om det är känt:

>Slut Grafik>

2. KONTAMINATION AV LIVSMEDEL FÖR PERSONER MED LIVSMEDELSALLERGI ELLER ÖVERKÄNSLIGHET

>Start Grafik>

Tabell 2.1

Undersökning av produkter som påstås inte innehålla en eller flera av följande ingredienser: mjölk/mjölkproteiner, laktos, ägg eller gluten

Medlemsstat: Totala antalet undersökta produkter: Totala antalet berörda producenter/importörer: Totala antalet produkter i vilka ovannämnda ingredienser påträffats:Totala antalet producenter/importörer av produkter i vilka ovannämnda ingredienser påträffats:Åtgärder som vidtagits då ovannämnda ingredienser påträffats

Påstående

Antal produkter

Antalde producenter/importörer

Vidtagna åtgärder (*) Antal

testade

felaktigt innehåll

kontrollerade

med produkter med felaktigt innehåll ingen muntlig varning skriftlig varning krav på skärpt internkontroll försäljnings- förbud administrativ påföljd rättsliga åtgärder övrigt

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Utan mjölk eller mjölkproteinUtan laktos

Utan ägg

Glutenfri

(*)Kommentarer till vidtagna åtgärder och eventuell hänvisning till åtgärdsnivå (mg/kg), om den typ av åtgärder som vidtagits har samband med graden av kontamination.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

>Slut Grafik>

>Start Grafik>

Tabell 2.2

Medlemsstat: Tillämpad analysmetod

Mjölk/mjölkproteiner

Laktos

Ägg

Gluten

Ytterligare kommentarer:>Slut Grafik>

Top