Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R2991

Kommissionens förordning (EG) nr 2991/95 av den 19 december 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 334/93 om genomförandebestämmelser för användningen av jordbruksmark som tagits ur bruk till produktion av råvaror för tillverkning inom gemenskapen av produkter som inte primärt är avsedda till livsmedel eller djurfoder

OJ L 312, 23.12.1995, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 09/08/1997; tyst upphävande genom 31997R1586

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2991/oj

31995R2991

Kommissionens förordning (EG) nr 2991/95 av den 19 december 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 334/93 om genomförandebestämmelser för användningen av jordbruksmark som tagits ur bruk till produktion av råvaror för tillverkning inom gemenskapen av produkter som inte primärt är avsedda till livsmedel eller djurfoder

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 312 , 23/12/1995 s. 0009 - 0010


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2991/95 av den 19 december 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 334/93 om genomförandebestämmelser för användningen av jordbruksmark som tagits ur bruk till produktion av råvaror för tillverkning inom gemenskapen av produkter som inte primärt är avsedda till livsmedel eller djurfoder

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1765/92 av den 30 juni 1992 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2800/95 (2), särskilt artikel 12 i denna, och

med beaktande av följande:

När en uppköpare som har ställt en säkerhet sedan levererar de kontrakterade råvarorna till en första förädlare har erfarenheten visat att eftersom det inte är uppköparen utan den första förädlaren som skall bearbeta råvaran till dess slutprodukt vore det lämpligare att tillåta att säkerheten frisläpps om den första förädlaren har ställt en likvärdig säkerhet hos sin behöriga myndighet.

I kommissionens förordning (EG) nr 1870/95 (3) om ändring av förordning (EEG) nr 334/93 (4) ändras vissa av tillämpningsföreskrifterna för användning av jordbruksmark som tagits ur bruk till produktion av råvaror som inte är avsedda som livsmedel eller djurfoder. Förordningen trädde i kraft den 5 augusti 1995. Dess bestämmelser bör dock tillämpas på alla avtal som slutits för 1996 och följande skördar. För de avtal som slutits före förordningens ikraftträdande bör bara de bestämmelser gälla som inte inverkar negativt på de avtalsslutande parterna. För den administrativa kontrollens skull är det nödvändigt att hela säkerheten ställs före den 15 april 1996, vare sig de avtal som gäller 1996 slöts före eller efter förordningens ikraftträdande.

Det har fastslagits att eftersom vissa råvaror omöjligen kan användas som livsmedel eller djurforder bör dessa råvaror undergå förenklade kontroller.

Det är därför nödvändigt att ändra förordning (EEG) nr 334/93.

Vissa språkversioner är inkorrekta. Det är därför nödvändigt att korrigera dessa språkversioner.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Gemensamma förvaltningskommittén för spannmål, oljor och fetter, torkat foder och socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 334/93 ändras på följande sätt:

1. Artikel 3:

- I punkt 1 första meningen skall "bilaga II" ersättas med "bilaga III".

- I slutet av punkt 3 skall "bilaga II" ersättas med "bilaga III".

2. Artikel 8.4 skall ändras på följande sätt:

- Punkt a skall ersättas med följande text:

"a) Den uppköpare eller första förädlare som har mottagit råvarorna frän ansökanden skall meddela sin behöriga myndighet vilken kvantitet råvaror som har mottagits, med specificering av art och sort, namn och adress på den avtalsslutande part som har levererat råvarorna och leveransplatsen; detta skall ske före ett datum som medlemsstsaten skall fastställa, för att säkerställa att kompensationen kan betalas ut inom den period som anges i artikel 10 i förordning (EEG) nr 1765/92."

- Följande skall läggas till punkt b:

"Den första förädlaren skall i sin tur inom 40 arbetsdagar efter mottagandet av råvarorna meddela till sin behöriga myndighet namn och adress på den uppköpare som har levererat råvarorna, vilken kvantitet och typ av råvara som mottagits och datum för leveransen."

3. Artikel 9 skall ändras på följande sätt:

- Följande skall läggas till punkt 1:

"För avtal som slutits före den 5 augusti 1995 för 1995 års skörd, och där uppköparen eller den första förädlaren har ställt eller tvingats ställa minst hälften av säkerheten hos den behöriga myndigheten inom tjugo arbetsdagar efter avtalets underskrivande, skall den parten betala resten av säkerheten inom tjugo arbetsdagar efter mottagande av de avtalsenliga råvarorna, eller, om denna period har löpt ut, inom tjugo arbetsdagar efter ikraftträdandet av kommissionens förordning (EG) nr 2991/95 (*).

(*) EGT nr L 312, 23.12.1995, s. 9."- Följande skall läggas till punkt 2:

"Utan att detta påverkar punkt 1 skall, om uppköparen har ställt säkerheten, denna säkerhet frisläppas efter det att råvarorna i fråga har levererats till den första förädlaren, om uppköparens behöriga myndighet kan bevisa att den första förädlaren har ställt en likvärdig säkerhet hos sin behöriga myndighet."

4. Artikel 10 skall ändras på följande sätt:

- Den andra meningen i punkt 2 skall ersättas med följande:

"Bearbetning till en eller flera av de slutprodukter som anges i bilaga III skall äga rum före den 31 juli andra året efter det råvarorna har levererats av den ansökande till uppköparen eller den första förädlaren."

- I punkt 2 skall följande läggas till efter första stycket:

"Vad beträffar avtal som slutits före den 5 augusti 1995 skall dock sådan bearbetning äga rum inom maximalt tre år från leveransdatum för råvarorna till den första förädlaren."

- I stycke 6 skall i första och sista meningen "bilaga II" ersättas med "bilaga III".

5. En ny artikel med följande lydelse skall läggas till som artikel 25:

"Artikel 25

Om inte annat följer av denna förordning skall de ändringar som har gjorts till denna förordning i kommissionens förordning (EG) nr 1870/95 gälla för alla avtal som ingåtts beträffande 1996 års skörd och därpå följande skördar. Medlemsstaterna får dock tillämpa några eller alla bestämmelser i dessa ändringar på avtal som gäller 1995 års skörd, så länge de inte missgynnar de avtalsslutande parterna."

6. I bilaga I skall "KN-nummer 0602 99 59, vissa ettåriga frilandsväxter, t.ex. Kenaf (Hibiscus cannabinus L.)" ersättas med "KN-nummer 0602 99 59, andra frilandsplantor, t.ex. Kenaf (Hibiscus Cannabinus L.) och Chenopodium, med undantag av Euphorbia lathyris, Calendula officinalis, Sylibum marianum och Isatis tinctoria."

7. I bilaga II skall följande läggas till:

"KN-nummer ex 0602 99 59, Euphorbia lathyris, Calendula officinalis, Sylibum marianum och Isatis tinctoria."

Artikel 2

Förordning (EEG) nr 334/93 skall korrigeras på följande sätt:

1. I artikel 6.1 c i den tyska språkversionen skall "Flurstücksnummer" ersättas med "Flächenidentifizierung".

2. I artikel 8.5 i den tyska språkversionen skall den sista meningen i första stycket utgå.

3. Följande skall läggas till artikel 9.2 i den tyska språversionen:

"Om avtalet ändras eller annulleras innan sökandens ansökan om arealstöd inlämnats eller enligt villkoren i artikel 7.2 skall den ställda säkerheten minskas i proportion till minskningen i areal."

4. I den svenska språkversionen skall artikel 21 ersättas med följande:

"Artikel 21

Råvaror som odlas på mark som tagits ur bruk och för vilka kompensation betalas, och de produkter som härrör från sådana råvaror, får inte omfattas av de åtgärder som finansieras av garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket, eller av det gemenskapsstöd som avses i förordningarna (EEG) nr 2078/92 och (EEG) nr 2080/92."

Artikel 3

Denne förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 1995.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 181, 1.7.1992, s. 12.

(2) EGT nr L 291, 6.12.1995, s. 1.

(3) EGT nr L 179, 29.7.1995, s. 40.

(4) EGT nr L 38, 16.2.1993, s. 12.

Top