Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995D0088

95/88/EG: Kommissionens beslut av den 2 mars 1995 om ändring av beslut 94/187/EG, 94/309/EG, 94/344/EG, och 94/446/EG om djurhälsokrav och utfärdande av intyg för import av vissa produkter som omfattas av rådets direktiv 92/118 (EEG) (Text av betydelse för EES)

OJ L 69, 29.3.1995, p. 45–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 21/06/1995; tyst upphävande genom 395D0230

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/88/oj

31995D0088

95/88/EG: Kommissionens beslut av den 2 mars 1995 om ändring av beslut 94/187/EG, 94/309/EG, 94/344/EG, och 94/446/EG om djurhälsokrav och utfärdande av intyg för import av vissa produkter som omfattas av rådets direktiv 92/118 (EEG) (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 069 , 29/03/1995 s. 0045 - 0046


KOMMISSIONENS BESLUT av den 2 mars 1995 om ändring av beslut 94/187/EG, 94/309/EG, 94/344/EG, och 94/446/EG om djurhälsokrav och utfärdande av intyg för import av vissa produkter som omfattas av rådets direktiv 92/118 (EEG) (Text av betydelse för EES) (95/88/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/118/EEG av den 17 december 1992 om djurhälso- och hygienkrav för handel inom gemenskapen med produkter, som inte omfattas av sådana krav i de särskilda gemenskapsbestämmelser som avses i bilaga A I till direktiv 89/662/EEG och, i fråga om patogener, i direktiv 90/425/EEG (1), senast ändrat genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, särskilt artikel 10.2 c i denna, och

med beaktande av följande:

I kommissionens beslut 94/187/EG (2), 94/309/EG (3), 94/344/EG (4) och 94/446/EG (5) fastställs djurhälsokrav och veterinärintyg för import från tredje land av djurtarmar, visst foder till sällskapsdjur och vissa ogarvade ätbara produkter för sällskapsdjur som innehåller lågriskmaterial, bearbetat djurprotein inbegripet produkter med innehåll av detta protein avsett som djurfoder, ben och benprodukter, horn och hornprodukter, hovar och hovprodukter för vidare bearbetning till produkter som inte är avsedda som livsmedel eller djurfoder.

Dessa beslut har genom beslut 94/775/EG (6) ändrats så att de skall tillämpas från den 28 februari 1995. Det förefaller som om tredje länder inte kommer att kunna uppfylla de nya importkraven vid denna tidpunkt. För att undvika störningar i handeln är det nödvändigt att senarelägga dagen för tillämpningen av dessa beslut till den 1 juli 1995.

Beslut 94/187/EG, 94/309/EG, 94/344/EG och 94/446/EG måste ändras i enlighet härmed.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 2 i beslut 94/187/EG skall "den 28 februari 1994" ersättas med "den 1 juli 1995".

Artikel 2

I artikel 2 i beslut 94/309/EG skall "den 28 februari 1995" ersättas med "den 1 juli 1995".

Artikel 3

I artikel 2 i beslut 94/344/EG skall "den 28 februari 1995" ersättas med "den 1 juli 1995".

Artikel 4

I artikel 4 i beslut 94/446/EG skall "den 28 februari 1995" ersättas med "den 1 juli 1995".

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 2 mars 1995.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 49.

(2) EGT nr L 89, 6.4.1994, s. 18.

(3) EGT nr L 137, 1.6.1994, s. 62.

(4) EGT nr L 154, 21.6.1994, s. 45.

(5) EGT nr L 183, 19.7.1994, s. 46.

(6) EGT nr L 310, 3.12.1994, s. 77.

Top