EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42019Y1206(01)

Resolution från Europeiska unionens råd och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om den hållbara utvecklingens kulturella dimension2019/C 410/01

ST/13956/2019/INIT

OJ C 410, 6.12.2019, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.12.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 410/1


Resolution från Europeiska unionens råd och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om den hållbara utvecklingens kulturella dimension

(2019/C 410/01)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD OCH FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET,

SOM NOTERAR det kulturpolitiska samarbetet i Europeiska unionen fram till 2019, inom ramen för vilket rådet har genomfört arbetsplaner för kultur sedan 2002 och Europeiska kommissionen har genomfört den europeiska kulturagendan (2007) och den nya europeiska agendan för kultur (2018); både rådets och kommissionens arbete har inriktats på att främja i synnerhet kulturell mångfald och kulturens ekonomiska och sociala aspekter samt aspekter som rör yttre förbindelser; samarbetet inom ramen för arbetsplanerna och agendorna har lett till en utveckling av politiken i medlemsstaterna, särskilt genom den öppna samordningsmetoden, och till flera konkreta åtgärder; även om denna utveckling och dessa åtgärder otvivelaktigt har bidragit till uppnåendet av FN:s mål för hållbar utveckling, skulle det vara värdefullt med arbete som är särskilt inriktat på dessa mål,

SOM ERINRAR OM det brådskande behovet av att intensifiera åtgärderna för en hållbar utveckling och om den nya kommissionens åtagande att uppnå målen för hållbar utveckling, eftersom målet med denna resolution är att stärka kulturens bidrag till en hållbar utveckling genom att inleda en process som leder fram till en handlingsplan för den kulturella dimensionen av hållbar utveckling på EU-nivå; handlingsplanen bör säkerställa samstämmighet mellan kulturella och kulturrelaterade åtgärder och förhållningssätt på EU-nivå och skulle i detta avseende komplettera medlemsstaternas arbete; i enlighet med proportionalitets- och subsidiaritetsprinciperna i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen går denna resolution inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål,

SOM BEAKTAR ATT

1.

klimatförändringar och arters massutdöende är existentiella hot,

2.

hållbarhet är och måste vara en absolut prioritering för alla,

3.

de tre dimensionerna av hållbarhet (den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga) är integrerade och odelbara, och kultur är en oskiljaktig del av alla tre,

4.

det krävs enhetliga och heltäckande strategier för hållbar utveckling som genomförs med kraft för att hejda klimatförändringen och arternas utdöende, för att skydda demokrati, mänskliga rättigheter, fred, säkerhet och inkluderande tillväxt och välstånd och för att EU ska bli världsledande inom hållbar utveckling,

5.

politik och åtgärder, inbegripet kulturåtgärder, på lokal, nationell, europeisk och internationell nivå kan bidra till att säkerställa en rättvis omställning och uppmuntra till ett aktivt medborgarskap och globalt ansvar,

6.

varje land har huvudansvaret för sin egen ekonomiska och sociala utveckling, såsom konstateras i Addis Abeba-handlingsplanen,

7.

det för att uppnå bästa möjliga resultat dock behövs EU-åtgärder för hållbar utveckling som stöder, samordnar och kompletterar medlemsstaternas insatser,

8.

delaktighet och hållbarhet är centrala byggstenar i den strategiska agendan 2019–2024 och EU:s ledare åtar sig att investera i kultur och kulturarv, som är kärnan i den europeiska identiteten,

9.

FN:s mål och delmål för hållbar utveckling utgör den universellt överenskomna ramen för att främja hållbarhet,

10.

målen för hållbar utveckling inte omfattar all politik och alla åtgärder som kan användas för att uppnå hållbarhet; all politik och alla åtgärder, inklusive kulturpolitik och kulturåtgärder, kan – och bör – dock användas aktivt för att uppnå dessa mål,

11.

kultur, som en verksamhetssektor, kan betraktas som en självbärande pelare i den hållbara utvecklingen,

12.

kultur, som ett system med gemensamma innebörder inom ett samhälle, påverkar hur det samhället betraktar åtgärder för hållbar utveckling och följaktligen är en drivkraft för hållbar utveckling som kan ha en medlande roll mellan olika miljömässiga, sociala och ekonomiska intressen,

13.

kulturer, i all sin mångfald och rikedom, är kännetecknande för mänskligheten, förkroppsligar värden och utgör källor till identitet, varigenom kulturen kan spela en omdanande roll som skapare av hållbarhet, främja en hållbar livsstil och hållbara samhällen och samtidigt förbättra livskvaliteten,

14.

de centrala målen för den europeiska kulturpolitiken, såsom att främja identitet, inkludering, delaktighet, kreativitet och mångfald, är anpassade till flera av målen för hållbar utveckling, och kulturpolitiken och kulturåtgärderna bidrar därmed starkt till uppnåendet av målen för hållbar utveckling,

15.

kulturpolitikens och kulturåtgärdernas bidrag till hållbarhet ännu inte uppskattas, bedöms och utnyttjas fullt ut, trots beläggen för att de bidrar till den hållbara utvecklingen,

16.

kulturpolitiken och kulturåtgärderna bör användas systematiskt för att komplettera de befintliga åtgärderna för att uppnå hållbarhet, i syfte att öka effektiviteten hos strategier för hållbar utveckling både nationellt och inom EU,

SOM BEAKTAR

1.

Europeiska rådets och rådets uppmaningar till kommissionen att utarbeta en enhetlig och övergripande EU-strategi för genomförandet av Agenda 2030 som gäller all intern och extern politik,

2.

den politiska bakgrund som fastställs i de dokument som förtecknas i bilagan,

3.

det viktiga arbete som utförts av Unesco för att utnyttja kulturens bidrag till Agenda 2030, särskilt genom att anpassa genomförandet av alla kulturkonventioner till målen för hållbar utveckling, och EU-medlemsstaternas villighet att bidra till detta arbete liksom till andra processer på FN-nivå för hållbar utveckling,

NOTERAR

1.

att kulturens beskaffenhet och inneboende värde samt kultursektorns oberoende och den konstnärliga yttrandefriheten utgör grundläggande principer,

2.

att många medlemsstater arbetar för att integrera kulturpolitik och kulturperspektiv i sina nationella strategier för hållbar utveckling,

3.

att EU och medlemsstaterna förfogar över ett imponerande antal kulturella eller kulturrelaterade strategier och åtgärder som direkt eller indirekt bidrar till hållbarhet och uppnåendet av målen för hållbar utveckling,

4.

Europaparlamentets resolutioner av den 6 juli 2017 om EU:s åtgärder för hållbarhet och av den 14 mars 2019 om den årliga strategiska rapporten om genomförandet och uppnåendet av målen för hållbar utveckling, särskilt Europaparlamentets begäran om ett partnerskap mellan kommissionen, rådet och Europaparlamentet och krav på en djupgående gapanalys av den befintliga politiken och dess genomförande i syfte att fastställa kritiska områden för synergieffekter och oförenligheter,

5.

att det finns en betydande potential att göra strategier och åtgärder för hållbar utveckling effektivare och mer ändamålsenliga genom en mer konsekvent politik för hållbar utveckling,

6.

det viktiga arbete som inletts på detta område på global nivå, inom sådana ramar som Unescos konventioner från 2003 om tryggande av det immateriella kulturarvet och från 2005 om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar,

BEKRÄFTAR

1.

vårt engagemang för hållbarhet och engagemang för ett fullständigt och snabbt genomförande av Agenda 2030,

ÄR ÖVERENS OM ATT

1.

öka våra insatser för att främja den hållbara utvecklingens kulturella dimension,

2.

fortsätta arbetet med att integrera kulturpolitik och kulturperspektiv i de nationella strategierna för hållbar utveckling,

3.

se över kulturella och kulturrelaterade strategier och åtgärder för att maximera deras bidrag till hållbarhet,

4.

fortsätta att utbyta information och god praxis, i en anda av ömsesidigt lärande, om tillvaratagna erfarenheter på nationell nivå,

5.

överväga att inkludera kultur i de frivilliga nationella granskningsrapporterna inför FN:s politiska högnivåforum,

6.

delta i delaktighetsbaserad och integrerad styrning av kultur och hållbar utveckling med flera aktörer, bland annat genom att stödja kulturella och kreativa sektorers gräsrotsinitiativ och aktivt involvera medborgare, särskilt barn och unga,

7.

samarbeta nära med andra EU-institutioner samt andra aktörer för att frigöra kulturens fulla potential för hållbarhet och, i synnerhet, med kommissionen vid utarbetandet av handlingsplanen för den hållbara utvecklingens kulturella dimension,

8.

så snart som möjligt inrätta en arbetsgrupp för den hållbara utvecklingens kulturella dimension, som verkar inom ramen för den öppna samordningsmetoden,

UPPMANAR KOMMISSIONEN ATT

1.

i samordning med medlemsstaterna, utarbeta en handlingsplan för den hållbara utvecklingens kulturella dimension på EU-nivå och integrera handlingsplanen i EU:s genomförandestrategi för Agenda 2030.

Handlingsplanen skulle kunna

a.

säkerställa att målen för hållbar utveckling uppnås på kulturområdet, främja en konsekvent politik för hållbar utveckling och utnyttja kulturens fulla potential för att främja hållbarhet,

b.

bygga vidare på befintligt arbete som utförs inom ramen för rådets arbetsplan för kultur, särskilt det arbete som ska utföras av en särskild arbetsgrupp inom ramen för den öppna samordningsmetoden och den nya europeiska agendan för kultur,

c.

säkerställa konsekvens mellan EU:s kulturella och kulturrelaterade åtgärder och strategier för att maximera den kulturella dimensionens bidrag till uppnåendet av målen för hållbar utveckling,

d.

föreslå ändringar av befintligt arbete eller delta i nytt arbete avseende kultur och hållbarhet, beroende på vad som är lämpligt,

e.

på lämpligt sätt tillämpa principen om evidensbaserat beslutsfattande.


BILAGA

Relevanta policydokument

Europeiska rådet

En ny strategisk agenda 2019–2024 (antagen av Europeiska rådet den 20 juni 2019).

Europeiska rådets slutsatser av den 18 oktober 2018 (EUCO 13/18).

Rådets slutsatser

Rådets slutsatser om EU:s strategiska förhållningssätt till internationella kulturella förbindelser och en ram för insatser (EUT C 192, 7.6.2019, s. 6).

Främjandet av målen för hållbar utveckling i hela världen: 2019 års gemensamma sammanfattande rapport från Europeiska unionen och medlemsstaterna – rådets slutsatser (dok. 10997/19).

Mot ett hållbarare EU 2030 – Rådets slutsatser (dok, 8286/19).

Rådets slutsatser om arbetsplanen för kultur 2019–2022 (EUT C 460, 21.12.2018, s. 12).

Rådets slutsatser om behovet att framhäva kulturarvet i EU:s politik (EUT C 196, 8.6, 2018, s. 20).

Rådets slutsatser om EU:s strategiska förhållningssätt till internationella kulturella förbindelser (EUT C 189, 15.6.2017, s. 38).

En hållbar europeisk framtid: EU:s svar på Agenda 2030 för hållbar utveckling – rådets slutsatser (10370/17)

Rådets slutsatser om kultur i EU:s yttre förbindelser med fokus på kultur i utvecklingssamarbetet, (EUT C 417, 15.12.2015, s. 41).

Rådets slutsatser av den 21 maj 2014 om kulturarvet som en strategisk resurs för ett hållbart Europa (EUT C 183, 14.6.2014, s. 36).

Rådets slutsatser om delaktighetsbaserad styrning av kulturarvet (EUT C 463, 23.12.2014, s. 1).

Rådets slutsatser om kulturens bidrag till genomförandet av Europa 2020-strategin (EUT C 175, 15.6.2011, s. 1).

Rådets slutsatser om arkitektur: kulturens bidrag till hållbar utveckling (EUT C 319, 13.12.2008, s. 13).

Europaparlamentets resolutioner

Den årliga strategiska rapporten om genomförandet och uppnåendet av målen för hållbar utveckling av den 14 mars 2019 (A8-0160/2019).

EU-åtgärder för hållbarhet av den 6 juli 2017 (A8-0239/2017).

Gemensamma meddelanden från Europeiska kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

Gemensamt meddelande till Europaparlamentet och rådet: Mot en EU-strategi för internationella kulturella förbindelser (JOIN(2016) 29 final)

Meddelanden från kommissionen

Kommissionens meddelande En ny europeisk agenda för kultur (COM(2018) 267 final).

Gemensam förklaring från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, Europaparlamentet och kommissionen

Nytt europeiskt samförstånd om utvecklingVår värld, vår värdighet, vår framtid” (EUT C 210, 30.6.2017, s. 1).

Internationella konventioner

Addis Abeba-handlingsplanen från den tredje internationella konferensen om utvecklingsfinansiering (FN, 2015).

Konventionen om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar (Unesco, 2005).

Konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet (Unesco, 2003).

Rapporter och forskning

Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services (global bedömning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster) av den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES), maj 2019.

Utvärderingsrapporter från Mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC).


Top