Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AR2839

Yttrande från Europeiska regionkommittén – En ny giv för konsumenterna

COR 2018/02839

OJ C 461, 21.12.2018, p. 232–244 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.12.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 461/232


Yttrande från Europeiska regionkommittén – En ny giv för konsumenterna

(2018/C 461/20)

Huvudföredragande:

Samuel AZZOPARDI (MT–EPP), ledamot, kommunfullmäktige, Rabat (Gozo)

Referensdokument:

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen, och om upphävande av direktiv 2009/22/EC

COM(2018) 184 final

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993, Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU vad gäller bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler

COM(2018) 185 final

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, En ny giv för konsumenterna

COM(2018) 183 final

I.   ÄNDRINGSREKOMMENDATIONER

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen, och om upphävande av direktiv 2009/22/EG

(COM(2018) 184 final – 2018/089(COD))

Ändringsrekommendation 1

Kapitel 2, artikel 6.1 – ändra enligt följande:

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Vid tillämpningen av artikel 5.3 ska medlemsstaterna säkerställa att godkända enheter får väcka grupptalan för att erhålla ett beslut om gottgörelse, varigenom näringsidkaren åläggs att bland annat betala ersättning eller erbjuda reparation, utbyte, prisavdrag, hävning av avtal eller återbetalning av erlagt pris, beroende på vad som är lämpligt. En medlemsstat får kräva att de enskilda konsumenterna lämnar sitt medgivande innan ett fastställelsebeslut fattas eller ett beslut om gottgörelse utfärdas.

Vid tillämpningen av artikel 5.3 ska medlemsstaterna säkerställa att godkända enheter får väcka grupptalan för att erhålla ett beslut om gottgörelse, varigenom näringsidkaren åläggs att bland annat betala ersättning eller erbjuda reparation, utbyte, prisavdrag, hävning av avtal eller återbetalning av erlagt pris, beroende på vad som är lämpligt. En medlemsstat får kräva att de enskilda konsumenterna lämnar sitt medgivande innan ett beslut om gottgörelse utfärdas.

Motivering

De enskilda konsumenternas medgivande bör endast krävas i de fall där ett beslut om gottgörelse begärs av den godkända enheten. När det gäller fastställelsebeslut varigenom en överträdelse har fastställts, bör konsumenternas medgivande inte krävas. Detta är förenligt med artikel 5.2 som anger följande: ”För att kunna ansöka om ett förbudsföreläggande” (inbegripet ett förbudsföreläggande som slår fast att metoden i fråga utgör en överträdelse av lagstiftningen) ”ska godkända enheter inte behöva erhålla medgivande från enskilda berörda konsumenter eller tillhandahålla bevis för att de berörda konsumenterna har lidit en faktisk förlust eller skada eller för att näringsidkaren haft uppsåt eller visat oaktsamhet”.

Ändringsrekommendation 2

Kapitel 3, artikel 18.2 – stryk punkten

Övervakning och utvärdering

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Senast ett år efter ikraftträdandet av detta direktiv ska kommissionen bedöma huruvida reglerna om flyg- och tågpassagerares rättigheter erbjuder en skyddsnivå för konsumenträttigheter som är jämförbar med den som föreskrivs i detta direktiv. Om så är fallet, har kommissionen för avsikt att lägga fram lämpliga förslag, vilka bland annat kan bestå i att lyfta ut de rättsakter som avses i punkterna 10 och 15 i bilaga I från detta direktivs tillämpningsområde, såsom detta definieras i artikel 2.

 

Motivering

Det är av yttersta vikt att bevara det breda tillämpningsområdet för förslaget, inbegripet passagerares rättigheter.

Ändringsrekommendation 3

Bilaga I – ändra enligt följande:

FÖRTECKNING ÖVER DE BESTÄMMELSER I UNIONSLAGSTIFTNINGEN SOM AVSES I ARTIKEL 2.1

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

[…]

[…]

 

(60)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador (EUT L 143, 30.4.2004, s. 56).

Motivering

Direktivets tillämpningsområde bör utvidgas så att det kan få verklig effekt på områden där masskadesituationer uppkommer och täcka in alla metoder som är skadliga för konsumenterna och för medborgarna.

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993, Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU vad gäller bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler

(COM(2018) 185 final – 2018/0090(COD))

Ändringsrekommendation 4

Skäl 2 – ny punkt

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

 

Ökande digitalisering håller på att förändra vår existens i grunden. I den digitala eran sker stora omfördelningar av makt mellan individer, regeringar och företag. Dock måste tekniska framsteg alltid tjäna mänskligheten i den digitala eran.

Utformningen av den digitala världen måste också vara en europeisk uppgift, så att Europeiska unionen kan lyckas i sin föresats att bevara frihet, rättvisa och solidaritet på 2000-talet.

Grundläggande rättigheter och demokratiska principer måste också värnas av rättsstaten i den digitala världen genom att statliga och icke-statliga aktörer åläggs att säkerställa att grundläggande rättigheter tillämpas i den digitala världen, för att på så sätt skapa grunden för rättsstatlighet i den digitala eran.

Motivering

Med beaktande av ingressen till EU:s stadga om grundläggande digitala rättigheter (https://digitalcharta.eu/) bör specifika utmaningar avseende demokratiska, konstitutionella och grundläggande rättigheter som åtföljer digitaliseringsprocessen identifieras.

Ändringsrekommendation 5

Skäl 5 – ny punkt

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

 

I linje med Europeiska unionens domstols etablerade rättspraxis kan friheten att tillhandahålla tjänster som säkerställs genom fördragen begränsas av tvingande hänsyn till allmänintresset, till exempel i syfte att uppnå en hög konsumentskyddsnivå, under förutsättning att begränsningarna är berättigade, proportionella och nödvändiga. Medlemsstaterna får därför vidta vissa åtgärder för att säkerställa efterlevnad av sina konsumentskyddsbestämmelser, som inte omfattas av det här direktivet. De åtgärder som en medlemsstat vidtar för att genomföra sina nationella konsumentskyddsåtgärder, inbegripet t.ex. spelreklam, bör, i enlighet med EU:s rättspraxis, vara proportionella och nödvändiga med beaktande av det mål som eftersträvas.

Motivering

Självförklarande.

Ändringsrekommendation 6

Skäl 18 – ändra enligt följande:

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

E-marknadsplatser bör i direktiv 2011/83/EU definieras på ett liknande sätt som i förordning (EU) nr 524/2013 (1) och direktiv (EU) 2016/1148  (2). Definitionen bör dock uppdateras och göras mer teknikneutral för att omfatta ny teknik. Det är därför lämpligt att i stället för en ”webbplats” hänvisa till begreppet ”onlinegränssnitt” i enlighet med förordning (EU) 2018/302 (3).

E-marknadsplatser bör i direktiv 2011/83/EU definieras på ett liknande sätt som i förordning (EU) nr 524/2013 (1). Definitionen bör dock uppdateras och göras mer teknikneutral för att omfatta ny teknik. Det är därför lämpligt att i stället för en ”webbplats” hänvisa till begreppet ”onlinegränssnitt” i enlighet med förordning (EU) 2018/302 (2). It-tjänster som tillhandahålls av e-marknadsplatsen kan inbegripa behandling av transaktioner, sammanställning av data eller skapande av användarprofiler. Applikationsbutiker online som möjliggör digital distribution av tredje parts applikationer eller programvaror bör betraktas som en typ av e-marknadsplats .

Motivering

I artikel 2.4 fastställs viktiga informationskrav på e-marknadsplatser och artikeln bör uttryckligen inbegripa applikationsbutiker, precis som förordning (EU) nr 524/2013. I syfte att undvika att offentliggörande av rankningskriterier kringgås bör hänvisningen till direktiv 2016/1148 tas bort.

Ändringsrekommendation 7

Skäl 21 – ändra enligt följande:

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Digitalt innehåll och digitala tjänster tillhandahålls ofta på internet enligt avtal där konsumenten inte betalar ett pris utan tillhandahåller näringsidkaren personuppgifter . Digitala tjänster kännetecknas av att näringsidkaren kontinuerligt är involverad under avtalets löptid för att konsumenten ska kunna använda tjänsten, till exempel genom tillgång till skapande, behandling, lagring och delning av data i digital form. Exempel på digitala tjänster är abonnemangsavtal till plattformar, molnlagring, webbaserad e-post, sociala medier och molnapplikationer. Tjänsteleverantörens kontinuerliga engagemang berättigar tillämpningen av bestämmelserna om ångerrätt i direktiv 2011/83/EU som gör det möjligt för konsumenter att prova tjänsten och, under en 14-dagarspeiod från det att avtalet ingåtts, besluta om de vill behålla den eller inte. I motsats till detta kännetecknas avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium, av att näringsidkaren vidtar en engångsåtgärd för att tillhandahålla konsumenten ett särskilt digitalt innehåll, t.ex. specifika musik- eller videofiler. Denna typ av engångsåtgärd för att tillhandahålla digitalt innehåll grundas på undantaget från ångerrätten enligt artikel 16 m i direktiv 2011/83/EU varigenom konsumenten förlorar sin ångerrätt när fullgörandet av avtalet påbörjas, såsom nedladdning eller strömning av innehållet.

Digitalt innehåll och digitala tjänster tillhandahålls ofta på internet enligt avtal där konsumenten inte betalar ett pris utan tillhandahåller näringsidkaren uppgifter . Digitala tjänster kännetecknas av att näringsidkaren kontinuerligt är involverad under avtalets löptid för att konsumenten ska kunna använda tjänsten, till exempel genom tillgång till skapande, behandling, lagring och delning av data i digital form. Exempel på digitala tjänster är abonnemangsavtal till plattformar, molnlagring, webbaserad e-post, sociala medier och molnapplikationer. Tjänsteleverantörens kontinuerliga engagemang berättigar tillämpningen av bestämmelserna om ångerrätt i direktiv 2011/83/EU som gör det möjligt för konsumenter att prova tjänsten och, under en 14-dagarspeiod från det att avtalet ingåtts, besluta om de vill behålla den eller inte. I motsats till detta kännetecknas avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium, av att näringsidkaren vidtar en engångsåtgärd för att tillhandahålla konsumenten ett särskilt digitalt innehåll, t.ex. specifika musik- eller videofiler. Denna typ av engångsåtgärd för att tillhandahålla digitalt innehåll grundas på undantaget från ångerrätten enligt artikel 16 m i direktiv 2011/83/EU varigenom konsumenten förlorar sin ångerrätt när fullgörandet av avtalet påbörjas, såsom nedladdning eller strömning av innehållet.

Motivering

Direktivet om konsumenträttigheter bör utökas bortom kommissionens förslag och inbegripa betalning för icke-personuppgifter. I synnerhet icke-personuppgifter såsom viss maskingenererad information spelar en allt viktigare roll som handelsvara.

Ändringsrekommendation 8

Skäl 26 – ändra enligt följande:

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Direktiv 2011/83/EU bör inte heller tillämpas på situationer där näringsidkaren endast samlar in metadata, såsom IP-adress, webbhistorik eller annan information som samlas in och överförs till exempel med hjälp av kakor utom när denna situation anses utgöra ett avtal enligt nationell lagstiftning . Det bör inte heller tillämpas på situationer där konsumenten, utan att ha ingått ett avtal med en näringsidkare, utsätts för reklam uteslutande i syfte att få tillgång till digitalt innehåll eller en digital tjänst. Det bör emellertid stå medlemsstaterna fritt att utvidga tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2011/83/EU till sådana situationer eller att på annat sätt reglera sådana situationer som är undantagna från tillämpningsområdet för detta direktiv.

Direktiv 2011/83/EU bör även tillämpas på situationer där näringsidkaren samlar in metadata, såsom IP-adress, webbhistorik eller annan information som samlas in och överförs till exempel med hjälp av kakor. Det bör även tillämpas på situationer där konsumenten, utan att ha ingått ett avtal med en näringsidkare, utsätts för reklam uteslutande i syfte att få tillgång till digitalt innehåll eller en digital tjänst. Det bör emellertid stå medlemsstaterna fritt att genom lagstiftning begränsa tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2011/83/EU till sådana situationer genom att uttryckligen hänvisa till dem i lagtexten eller att på annat sätt reglera sådana situationer som är undantagna från tillämpningsområdet för detta direktiv.

Motivering

En hållbar konsumentskyddsnivå i den digitala eran kan uppnås genom att man vänder på förhållandet mellan regel och undantag avseende omfattningen av tillämpningen av direktiv 2011/83/EU i de fall där näringsidkaren använder metadata som samlas in genom kakor.

Ändringsrekommendation 9

Skäl 27 – ny punkt

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

 

I framtiden bör direktiv 2011/83/EU också tillhandahålla ett ramverk för att verifiera algoritm- och AI-baserade beslut, tjänster och produkter för att skydda konsumenterna, i synnerhet avseende eventuell otillbörlig diskriminering, missgynnande och bedrägeri. I detta syfte bör också mekanismer utvecklas för att tveksam utveckling ska kunna regleras.

Leverantörer av digitala kommunikationssystem med hög täckning bör åläggas att möjliggöra förlustfritt byte till andra system.

Mäklar-, redovisnings- och jämförelseplattformar bör kunna öka transparensen i sina värderingssystem, viktningen av sina resultat och kommissioner och sin marknadstäckning och länkarna mellan portaler och ekonomiska länkar. Konsumenterna bör vara bättre skyddade mot förfalskning, datamissbruk och grundläggande risker. Dessutom bör placeringsplattformar på ett transparent sätt informera användarna om huruvida erbjudandena är privata eller kommersiella.

Motivering

Självförklarande.

Ändringsrekommendation 10

Artikel 1.1 a – ändra enligt följande:

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

(1)   Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

(1)   Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

a)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

 

Detta direktiv hindrar inte medlemsstaterna från att anta bestämmelser för att skydda konsumenternas legitima intressen vad gäller aggressiv och vilseledande marknadsföring eller aggressiva och vilseledande försäljningsmetoder i samband med en näringsidkares icke begärda besök i konsumentens hem, eller kommersiella utflykter som organiseras av näringsidkaren i syfte att marknadsföra eller sälja produkter till konsumenter, under förutsättning att sådana bestämmelser är motiverade med hänsyn till allmän ordning eller skyddet av respekten för privatliv.

 

Detta direktiv hindrar inte medlemsstaterna från att anta bestämmelser för att skydda konsumenternas legitima intressen vad gäller aggressiv och vilseledande marknadsföring eller aggressiva och vilseledande försäljningsmetoder i samband med en näringsidkares icke begärda besök i konsumentens hem, däribland icke begärd annonsering i form av skräpmeddelanden via e-post, eller kommersiella utflykter som organiseras av näringsidkaren i yfte att marknadsföra eller sälja produkter till konsumenter, under förutsättning att sådana bestämmelser är motiverade med hänsyn till allmän ordning eller skyddet av respekten för konsumentens privatliv eller datasuveränitet .

Ändringsrekommendation 11

Artikel 1 – Ändringar av direktiv 2005/29/EG

Punkt 2 – lägg till en klausul

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

(2)   I artikel 6.2 ska följande led läggas till som led c:

(2)   I artikel 6.2 ska följande led läggas till som led c:

c)

All marknadsföring av en produkt som att den är identisk med en produkt som marknadsförs i flera andra medlemsstater, även om dessa produkter har avsevärt olika sammansättning eller egenskaper.

c)

All marknadsföring av en produkt som att den är identisk med en produkt som marknadsförs i flera andra medlemsstater, även om dessa produkter har avsevärt olika sammansättning eller egenskaper:

 

Vid tillämpning av artikel 6.2 c anses en produkt marknadsföras som att den är identisk när den marknadsförs med samma förpackning och märkning i flera medlemsstater.

Motivering

Tillägget av denna klausul är nödvändigt för den rättsliga tydligheten om vad som utgör en ”identisk” produkt och för att skilja mellan ”kvalitetsskillnader” och ”kopiering”, där produktens förpackning är identisk med konkurrentens produkter.

Ändringsrekommendation 12

Artikel 1 – Ändringar av direktiv 2005/29/EG

Punkt 4 – ändra enligt följande:

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

(4)   Följande artikel ska införas som artikel 11a:

(4)   Följande artikel ska införas som artikel 11a:

”Artikel 11a

”Artikel 11a

Rättsmedel

Rättsmedel

1.   Utöver kravet i artikel 11 på att säkerställa adekvata och effektiva metoder för att säkra efterlevnaden ska medlemsstaterna säkerställa att även avtalsenliga och utomobligatoriska rättsmedel finns tillgängliga för konsumenter som utsätts för otillbörliga affärsmetoder i syfte att undanröja samtliga konsekvenser av dessa otillbörliga affärsmetoder i enlighet med den nationella lagstiftningen.

1.   Utöver kravet i artikel 11 på att säkerställa adekvata och effektiva metoder för att säkra efterlevnaden ska medlemsstaterna säkerställa att även lämpliga och icke-avskräckande avtalsenliga och utomobligatoriska rättsmedel finns tillgängliga för konsumenter som utsätts för otillbörliga affärsmetoder i syfte att undanröja samtliga konsekvenser av dessa otillbörliga affärsmetoder i enlighet med den nationella lagstiftningen.

[…]

[…]

Motivering

Ytterligare kvalificering av rättsmedel i förhållande till skyndsamhet och kostnadseffektivitet skulle säkerställa att rättsmedel inte enbart görs tillgängliga utan att de görs tillgängliga i tid och på ett kostnadseffektivt sätt. Det skulle vara meningslöst att göra sådana rättsmedel tillgängliga enligt nationell lagstiftning om de inte kan göras tillgängliga i tid och på ett kostnadseffektivt sätt. Konsumenten är alltid den svagare parten i situationen och när konsumenter ställs inför de resurser som näringsidkare har till sitt förfogande kan de mycket väl tänkas ovilliga att använda sig av dessa dyra rättsmedel, även om de finns tillgängliga.

Ändringsrekommendation 13

Artikel 1 – ny punkt

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

 

(7)

En affärsmetod anses vara aggressiv om kundens beslutsfrihet eller frihet att köpa produkten i det aktuella fallet, med hänsyn till alla faktiska omständigheter, kan påverkas av trakasserier, däribland i digital form, tvång, inklusive användning av kroppsstyrka, eller olämpligt ingripande även i digital form och om kunden faktiskt eller sannolikt påverkas väsentligt och därför sannolikt fattar ett affärsbeslut som han/hon inte skulle ha fattat annars.

Motivering

Självförklarande.

Ändringsrekommendation 14

Artikel 2.4 a – ändra enligt följande:

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

”Artikel 6 a

”Artikel 6 a

Ytterligare informationskrav för avtal som ingås på e-marknadsplatser

Ytterligare informationskrav för avtal som ingås på e-marknadsplatser

Innan en konsument blir bunden av ett distansavtal eller ett motsvarande erbjudande på en e-marknadsplats ska e-marknadsplatsen dessutom tillhandahålla följande information:

Innan en konsument blir bunden av ett distansavtal eller ett motsvarande erbjudande på en e-marknadsplats ska e-marknadsplatsen dessutom tillhandahålla följande information:

a)

De huvudsakliga parametrar som avgör rankningen av de erbjudanden som presenteras för konsumenten till följd av sökningen på e-marknadsplatsen.

a)

De huvudsakliga parametrar som avgör rankningen av de erbjudanden som presenteras för konsumenten till följd av sökningen på e-marknadsplatsen , och anledningarna till att särskilt väga in dessa huvudsakliga parametrar jämfört med andra parametrar .

Motivering

Självförklarande.

Ändringsrekommendation 15

Artikel 2.7 a

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

a)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.     Såvida inte näringsidkaren har erbjudit sig att hämta varorna får näringsidkaren vid köpeavtal hålla inne med återbetalningen till dess att näringsidkaren har fått tillbaka varorna.”

 

Motivering

Ångerrätten är en central konsumenträttighet vid handel på nätet och annan försäljning på distans. De befintliga reglerna för ångerrätt är rättvisa och balanserade. Reglerna för återbetalningsförhållanden bör också behållas.

Ändringsrekommendation 16

Artikel 2 – ny punkt

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

 

När det krävs i ett elektroniskt ingånget avtal att konsumenten måste betala eller lämna uppgifter, ska näringsidkaren tydligt informera kunden, genast innan beställningen görs, om villkoren i artikel 6.1 a, e, o och p.

Motivering

Konsumenterna behöver bli tydligt informerade innan de ingår ett avtal huruvida de uppgifter de lämnar behandlas i kommersiella syften.

Ändringsrekommendation 17

Artikel 2 – ny punkt

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

 

Följande artikel ska införas som artikel 6c: Näringsidkaren avstår från att behandla uppgifter som lämnas av konsumenten så länge återkallelsen varar, i den mån som behandlingen av uppgifter inte är nödvändig för att uppfylla avtalet.

Motivering

Företag kan inte längre ”få tillbaka” uppgifter som en gång vidareförmedlats till tredje parter. Företag måste ha skyldighet att inte vidarebefordra de personuppgifter som lämnas till kunder 14 dagar efter att avtalet slutits till tredje part, och att ta bort uppgifterna i händelse av deklarationer om effektiv återkallelse.

Ändringsrekommendation 18

Artikel 2 – Ändringar av direktiv 2011/83/EU

Punkt 9 – stryk led 3

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

(9)   Artikel 16 ska ändras på följande sätt:

a)

Led a ska ersättas med följande:

”a)

Tjänsteavtal efter det att tjänsten fullständigt utförts, såvida tjänsten har börjat utföras med konsumentens uttryckliga samtycke på förhand”.

(9)   Artikel 16 ska ändras på följande sätt:

a)

Led a ska ersättas med följande:

”a)

Tjänsteavtal efter det att tjänsten fullständigt utförts, såvida tjänsten har börjat utföras med konsumentens uttryckliga samtycke på förhand”.

(2)

Led m ska ersättas med följande:

”m)

Avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium om tillhandahållandet inletts och, om konsumenten enligt avtalet är betalningsskyldig, om konsumenten har lämnat ett uttryckligt samtycke på förhand om att tillhandahållandet inleds under ångerrättsperioden och medgett att ångerrätten därigenom går förlorad.”

(2)

Led m ska ersättas med följande:

”m)

Avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium om tillhandahållandet inletts och, om konsumenten enligt avtalet är betalningsskyldig, om konsumenten har lämnat ett uttryckligt samtycke på förhand om att tillhandahållandet inleds under ångerrättsperioden och medgett att ångerrätten därigenom går förlorad.”

(3)

Följande led ska läggas till:

”n)

tillhandahållande av varor som konsumenten har hanterat under ångerrättsperioden på annat sätt än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.”

 

Motivering

Det finns inga entydiga belägg för omfattande missbruk som motiverar denna ändring av direktivet om konsumenträttigheter. Rätten att returnera en produkt som är köpt på nätet är en av de viktigaste konsumenträttigheterna och bör inte på något sätt urvattnas.

Ändringsrekommendation 19

Artikel 3 – Ändringar av direktiv 93/13/EEG

Ändra enligt följande:

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Direktiv 93/13/EEG ändras enligt följande:

Direktiv 93/13/EEG ändras enligt följande:

Följande artikel 8b ska införas:

Följande artikel 8b ska införas:

”Artikel 8b

”Artikel 8b

[…]

[…]

4.   Medlemsstaterna ska säkerställa att påföljderna för utbredda överträdelser och utbredda överträdelser med en unionsdimension i den mening som avses i förordning (EU) 2017/2934 inbegriper möjlighet att ålägga böter, där det högsta beloppet ska vara minst 4 % av näringsidkarens årliga omsättning i den berörda medlemsstaten eller de berörda medlemsstaterna.

4.   Medlemsstaterna ska säkerställa att påföljderna för utbredda överträdelser och utbredda överträdelser med en unionsdimension i den mening som avses i förordning (EU) 2017/2934 inbegriper möjlighet att ålägga böter, där det högsta beloppet ska vara minst 8 % av den genomsnittliga omsättning som genererats av näringsidkaren under de föregående tre räkenskapsåren i den berörda medlemsstaten eller de berörda medlemsstaterna.

Motivering

Det är inte tydligt vilket år den årliga omsättningen ska beräknas. Det föreslås därför att det lägsta beloppet för böterna ska vara 8 % av den genomsnittliga omsättning som uppnåtts av näringsidkaren under de föregående tre räkenskapsåren i den berörda medlemsstaten eller de berörda medlemsstaterna.

Ändringsrekommendation 20

Artikel 4 – Ändringar av direktiv 98/6/EG

Ändra enligt följande:

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Direktiv 98/6/EG ska ändras på följande sätt:

Direktiv 98/6/EG ska ändras på följande sätt:

Artikel 8 ska ersättas med följande:

Artikel 8 ska ersättas med följande:

”Artikel 8

”Artikel 8

[…]

[…]

4.   Medlemsstaterna ska säkerställa att påföljderna för utbredda överträdelser och utbredda överträdelser med en unionsdimension i den mening som avses i förordning (EU) 2017/2934 inbegriper möjlighet att ålägga böter, där det högsta beloppet ska vara minst 4 % av näringsidkarens årliga omsättning i den berörda medlemsstaten eller de berörda medlemsstaterna.

4.   Medlemsstaterna ska säkerställa att påföljderna för utbredda överträdelser och utbredda överträdelser med en unionsdimension i den mening som avses i förordning (EU) 2017/2934 inbegriper möjlighet att ålägga böter, där det högsta beloppet ska vara minst 8 % av den genomsnittliga omsättning som genererats av näringsidkaren under de föregående tre räkenskapsåren i den berörda medlemsstaten eller de berörda medlemsstaterna.

Motivering

Samma förklaring som till ändringen av artikel 3 i direktiv 93/13/EG.

II.   POLITISKA REKOMMENDATIONER

EUROPEISKA REGIONKOMMITTÉNS STÅNDPUNKT

1.

Europeiska regionkommittén (ReK) välkomnar offentliggörandet av ett efterlängtat förslag om att inrätta en EU-omfattande minimiram för mekanismer för grupptalan i alla medlemsstater, som kan ge konsumenterna en reell möjlighet att få rättelse vid masskadesituationer och bör täppa till de befintliga luckorna i tillämpningen av EU:s konsumenträtt. Förslaget ses dock som ett första steg i rätt riktning, eftersom det innehåller flera brister.

2.

Kommittén stöder förslagets breda tillämpningsområde, som gör att det kan få verklig effekt på områden där masskadesituationer uppkommer och täcka in andra metoder som är skadliga för konsumenterna och för medborgarna mer allmänt.

3.

Kommittén konstaterar att Europeiska kommissionens förslag är förenligt med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

4.

Det är beklagligt att tillämpningsområdet för det nuvarande förslaget att inrätta en EU-omfattande minimiram för mekanismer för grupptalan i alla medlemsstater begränsas till endast konsumenttvister.

5.

Kommittén rekommenderar att mekanismerna för grupptalan utökas till att även omfatta andra fall av masskadesituationer, till exempel fall av mycket omfattande miljöskador, skador på gemensamma tillgångar och avseende hälso- och säkerhetsföreskrifter eller överträdelser av arbetstagarnas rättigheter, för att underlätta tillgången till rättslig prövning för alla medborgare.

6.

Därför uppmanar kommittén Europeiska kommissionen att utforska olika sätt att utöka biståndet till dessa sektorer och att utöka tillämpningsområdet för förslaget om grupptalan så att det även omfattar alla former av skador som orsakats genom överträdelser av grundläggande rättigheter i enlighet med EU-lagstiftningen.

7.

Kommittén stöder alternativ tvistlösning som ett sätt att ge parterna möjlighet att förhandla och ofta använda sig av medling vid tvister. Frivillig förhandling och medling mellan godkända enheter och potentiella svarande innan förfarandena inleds bör främjas. Innan man inleder långvariga och kostsamma förfaranden för grupptalan skulle alternativ tvistlösning, såsom förhandlingar och/eller medling, kunna uppmuntras när detta är möjligt i syfte att nå övergripande förlikningar.

8.

Direktivet kännetecknas av en minimal harmonisering som inte utesluter befintliga bättre eller striktare nationella bestämmelser i de nationella systemen för grupptalan och på så sätt gör det möjligt för medlemsstater att tillämpa högre standarder och upprätthålla eller införa andra nationella förfaranden.

9.

ReK motsätter sig möjligheten för medlemsstaterna att göra undantag för komplex kvantifiering av skador. Detta skulle innebära att konsumenterna måste agera enskilt i dessa fall, och att de då måste söka dyr rättshjälp och teknisk hjälp. Detta skulle kunna visa sig vara ett oöverstigligt hinder för enskilda konsumenter.

10.

Kommittén rekommenderar att enskilda konsumenters medgivande inte bör krävas när det gäller ett fastställelsebeslut som begärts av den godkända enheten.

11.

Konsumentorganisationer som kan utses till godkända enheter kan ha begränsade ekonomiska resurser. Konsumentorganisationer i mindre medlemsstater berörs särskilt av detta. Bristen på ekonomiska resurser bör inte hindra organisationer från att utses till godkända enheter.

12.

Kommittén stöder helhjärtat uppdateringen och den stärkta tillsynen av EU:s konsumentlagstiftning.

13.

Kommittén välkomnar de krav på öppenhet i avtal som ingås på e-marknadsplatser som föreslås inom ramen för direktivet för konsumenträttigheter. Det bör göras ett tillägg om påföljder och korrigerande åtgärder om näringsidkare inte efterlever dessa krav.

14.

Det är viktigt att överväga ytterligare åtgärder vid sidan av rätten till kompensation och rätten att avsluta avtalet, såsom rätten att begära ett särskilt fullgörande av avtalet eller rätten till återbetalning. Kommittén rekommenderar att de korrigerande åtgärderna fastställs tydligt och att det specificeras vad de skulle kunna medföra.

15.

Det är viktigt att kommissionen ser till att korrigerande åtgärder inte enbart görs tillgängliga av medlemsstaterna utan att de görs tillgängliga i tid och på ett kostnadseffektivt sätt.

16.

Rätten att säga upp avtalet är en viktig konsumenträttighet som inte bör urvattnas i avsaknad av entydiga belägg för missbruk.

17.

Kommittén stöder kommissionens strategi att införa böter på grundval av näringsidkarens omsättning när det gäller utbredda överträdelser.

18.

Det lägsta bötesbeloppet på 4 % av näringsidkarens årliga omsättning för utbredda överträdelser är dock inte tillräckligt avskräckande.

19.

Kommittén föreslår att det lägsta bötesbelopp som kan åläggas ökas till 8 % av den genomsnittliga omsättning som genererats av näringsidkaren under de föregående tre räkenskapsåren i den berörda medlemsstaten eller de berörda medlemsstaterna.

20.

Det är beklagligt att bestämmelser om ansvar på e-marknadsplatser saknas i förslaget. Operatörer av onlineplattformar bör hållas ansvariga i de fall där de underlåter att informera konsumenten om att en tredje part är den som faktiskt tillhandahåller varan eller tjänsten eller i de fall de underlåter att avlägsna vilseledande uppgifter som sprids av leverantören och som har anmälts till operatören.

21.

Kommittén beklagar avsaknaden av bestämmelser för bättre och öppnare system för återkoppling/recension från användare.

Bryssel den 10 oktober 2018.

Karl-Heinz LAMBERTZ

Europeiska regionkommitténs ordförande


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 om tvistlösning online vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (förordningen om tvistlösning online vid konsumenttvister) (EUT L 165, 18.6.2013, s. 1).

(2)   Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen (EUT L 194, 19.7.2016, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/302 av den 28 februari 2018 om åtgärder mot omotiverad geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och om ändring av förordningarna (EG) nr 2006/2004 och (EU) 2017/2394 och direktiv 2009/22/EG (EUT L 60 I, 2.3.2018, s. 1).

(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 om tvistlösning online vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (förordningen om tvistlösning online vid konsumenttvister) (EUT L 165, 18.6.2013, s. 1).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/302 av den 28 februari 2018 om åtgärder mot omotiverad geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och om ändring av förordningarna (EG) nr 2006/2004 och (EU) 2017/2394 och direktiv 2009/22/EG (EUT L 60 I, 2.3.2018, s. 1).


Top