Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AR1190

Yttrande från Europeiska regionkommittén – Rena hamnar, rena hav – mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg

COR 2018/01190

OJ C 461, 21.12.2018, p. 220–224 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.12.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 461/220


Yttrande från Europeiska regionkommittén – Rena hamnar, rena hav – mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg

(2018/C 461/18)

Föredragande:

Spyros SPYRIDON (EL–EPP), ledamot, kommunfullmäktige, Poros

Referensdokument:

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, om upphävande av direktiv 2000/59/EG och ändring av direktiv 2009/16/EG och direktiv 2010/65/EU

COM(2018) 33 final

I.   ÄNDRINGSREKOMMENDATIONER

Ändringsrekommendation 1

Artikel 5 4

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Medlemsstaterna ska utvärdera och godkänna planen för mottagande och hantering av avfall, övervaka dess genomförande och säkerställa att den godkänns på nytt åtminstone vart tredje år efter det att den har godkänts eller godkänts på nytt, och efter det att hamnens verksamhet ändrats på ett betydande sätt. Dessa ändringar ska omfatta, men inte vara begränsade till, strukturella förändringar i trafik till hamnen, utveckling av ny infrastruktur, förändringar i efterfrågan och tillhandahållandet av mottagningsanordningar i hamn, och ny teknik för behandling ombord.

Medlemsstaterna ska utvärdera och godkänna planen för mottagande och hantering av avfall, övervaka dess genomförande och säkerställa att den godkänns på nytt åtminstone vart femte år efter det att den har godkänts eller godkänts på nytt, och efter det att hamnens verksamhet ändrats på ett betydande sätt. Dessa ändringar ska omfatta, men inte vara begränsade till, strukturella förändringar i trafik till hamnen, utveckling av ny infrastruktur, förändringar i efterfrågan och tillhandahållandet av mottagningsanordningar i hamn, och ny teknik för behandling ombord.

Motivering

En förlängning av granskningsperioden kommer att hjälpa hamnarna att utvärdera effektiviteten av planen i tillämpning. Möjligheten återstår för en tidigare ändring och granskning vid betydande förändringar. Ändringsförslaget ligger i linje med pågående diskussioner i parlamentet och rådet.

Ändringsrekommendation 2

Artikel 7.4

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Den information som avses i punkt 2 ska förvaras ombord under minst två år och ska på begäran tillhandahållas myndigheterna i medlemsstaterna.

Den information som avses i punkt 2 ska förvaras i referenssyfte under minst två år och ska på begäran tillhandahållas myndigheterna i medlemsstaterna.

Motivering

EU bör undvika att skapa byråkratiska hinder i onödan. De kvitton som utfärdas till fartyget skulle kunna förvaras elektroniskt som skannade kopior.

Ändringsrekommendation 3

Artikel 8.4

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Avgifterna får differentieras med hänsyn till, exempelvis, fartygets kategori, typ och storlek och den typ av trafik fartyget används i, samt med hänsyn till tjänster som utförs utanför normala öppettider i hamnen.

Avgifterna får differentieras med hänsyn till, exempelvis, fartygets kategori, typ och storlek och den typ av verksamhet och trafik fartyget används i, samt med hänsyn till tjänster som utförs utanför normala öppettider i hamnen.

Motivering

Ändringen gör det lättare att införa undantag för närsjöfart (till exempel ro-ro-fartyg). Dessa fartyg anlöper regelbundet samma hamnar, men skiljer sig från dem som används för schemalagd linjetrafik eftersom de inte nödvändigtvis följer en specifik rutt. Enligt både det nuvarande systemet och det system som diskuteras kommer det även i fortsättningen att vara omöjligt att uttryckligen differentiera avgifter.

Förslaget inbegriper också stödfartyg som är i drift i hamnarna.

Ändringsrekommendation 4

Artikel 8.6

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

För att säkerställa att avgifterna är rättvisa, öppna och icke-diskriminerande samt att de speglar kostnaderna för de anordningar och tjänster som tillhandahålls och, i förekommande fall, används, ska hamnanvändarna informeras om avgifternas belopp och grunden för beräkningen av dem.

För att säkerställa att avgifterna är rättvisa, öppna och icke-diskriminerande samt att de speglar kostnaderna för de anordningar och tjänster som tillhandahålls, och, i förekommande fall, används, inbegripet, i enlighet med de bestämmelser som är tillämpliga på tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, kompensationskostnader som inte kan överskrida de faktiska kostnaderna plus en rimlig vinst utan överkompensation, ska hamnanvändarna informeras om avgifternas belopp och grunden för beräkningen av dem.

Motivering

Ändringen gör det helt klart att arbetet med mottagande och hantering av avfall – som är obligatoriskt för både hamnar och fartyg – är en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. Bestämmelsen betonar verksamhetens miljöaspekt.

Ändringsrekommendation 5

Artikel 12.3

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fastställa förfaranden för inspektioner av fiskefartyg med en bruttodräktighet under 100 ton samt av fritidsbåtar med en bruttodräktighet under 100 ton, för att säkerställa överensstämmelse med de tillämpliga kraven i detta direktiv.

Medlemsstaterna ska fastställa förenklade förfaranden för inspektioner av fiskefartyg med en bruttodräktighet under 100 ton samt av fritidsbåtar med en bruttodräktighet under 100 ton, för att säkerställa överensstämmelse med de tillämpliga kraven i detta direktiv och med proportionalitetsprincipen .

II.   POLITISKA REKOMMENDATIONER

EUROPEISKA REGIONKOMMITTÉNS STÅNDPUNKT

Sjöfartsverksamhet utgör en integrerad del av den cirkulära ekonomin

1.

Europeiska regionkommittén (ReK) välkomnar kommissionens meddelande och strategi för den cirkulära ekonomin. Att främja allmänhetens och företagens miljömedvetenhet och genomföra särskilda politiska strategier för att minska avfallet och återanvända produkter och material kommer att bidra till en hållbar utveckling.

2.

Kommittén välkomnar därför att det nuvarande direktivet har inlemmats i strategin för den cirkulära ekonomin. Havsföroreningar orsakas visserligen främst av verksamheter på land, men vi bör inte bortse från det faktum att de också uppstår till följd av mänsklig verksamhet till sjöss.

3.

ReK erinrar om att Marpolkonventionen fastställer ramen för hantering av avfall från fartyg, men att den inte omfattar några genomförandemekanismer. Genom detta direktiv ser man därför till att EU:s lagstiftning anpassas till internationella fördragsenliga skyldigheter, samtidigt som man klargör praktiska, rättsliga och ekonomiska uppgifter och skyldigheter avseende tillträde till fartyg i EU:s hamnar.

4.

Kommittén beklagar att medlemsstaterna hittills har tolkat bestämmelserna i det tidigare direktivet på olika sätt, vilket leder till oklarheter för användare, hamnmyndigheter och mottagningsanläggningar.

5.

ReK betonar att utmaningen nu består i att skapa incitament att leverera avfall till hamnarna, utan att lägga en oproportionerlig ekonomisk börda på fartyg eller införa överdrivna administrativa förfaranden.

6.

Kommittén ställer sig bakom kommissionens förslag beträffande lämplig hantering av avfall från fartyg på land, ett viktigt steg för att uppnå miljöskyddsmålen.

7.

Det finns ett akut behov av att minska uppkomsten av plastavfall och främja den cirkulära ekonomin.

8.

ReK betonar därför att främjandet av den cirkulära ekonomin ombord på fartyg är särskilt viktigt. Detta innebär att besättningar och passagerare måste få utbildning i sortering och korrekt lagring av avfall. Utbildning och separat insamling är förstahandsåtgärder när det gäller återanvändning av produkter, och medför kostnader som måste beaktas vid prissättningen av hamntjänster.

9.

I syfte att förbättra hanteringen av avfall från fartyg och främja en cirkulär ekonomi är det viktigt att rederierna ges möjlighet att välja ut de företag som ska ansvara för avfallsmottagandet ur en förteckning över företag som certifierats för detta ändamål.

Direktivets betydande regionala dimension

10.

Mer än 700 hamnar i EU kommer att åläggas att genomföra det nya direktivet. Omkring 750 000 fartyg anlöper dessa hamnar årligen, från alla medlemsstater. Dessa fartyg ger upphov till mellan fem och sju miljoner ton oljehaltiga restprodukter och mer än en miljon ton fast avfall per år, ett faktum som man måste ta itu med.

11.

Kommittén är medveten om det nya direktivets potentiella inverkan på regionala hamnar, särskilt de som ligger i de yttersta randområdena och i närheten av hamnar i tredjeländer som inte kommer att omfattas av direktivet. Till exempel kommer kostnaden för utveckling av den nödvändiga infrastrukturen, betalningen av en obligatorisk avgift och den obligatoriska avlämningen av avfall att öka hamnarnas administrativa kostnader. Dessa kostnader kommer att överföras på användarna och påverkar därmed konkurrenskraften, i synnerhet när det gäller regionala hamnar.

12.

Kommittén påpekar om att varje medlemsstat hade frihet att utforma avgiftssystemet skulle det kunna leda till regional diskriminering när det gäller ansvaret för mottagning av avfall och bidrag till infrastruktur- och förvaltningskostnader. Därför bör unionen noggrant kontrollera metoderna för beräkning av de avgifter varje medlemsstat föreslår.

13.

Det är också oroande att direktivet, om det i viss utsträckning genomförs av hamnar i EU utan att liknande åtgärder vidtas när det gäller tredjeländers hamnar (i synnerhet i havsbassängerna), endast kommer att få en begränsad inverkan ur miljösynpunkt.

14.

ReK anser att det är mycket positivt att kommissionen ger frågan om hamnars avfallshantering en regional dimension, med utgångspunkt i artikel 5 i det föreslagna direktivet. Detta gör det möjligt för medlemsstater, lokala och regionala myndigheter samt hamnanvändare att utarbeta planer för avlämning och hantering av avfall som på ett lämpligt sätt involverar varje hamn, i enlighet med lokala förutsättningar och behov, och möjliggör en bredare regional planering utan att utesluta eventuella gränsöverskridande partnerskap.

15.

Av ovanstående ekonomiska och miljörelaterade skäl föreslås att insatser görs för att tillämpa direktivet mer allmänt på alla hamnar i havsbassängerna och angränsande områden med hjälp av incitament och belöningar och genom mer omfattande program för samarbete inom avfallshantering.

16.

Kommittén välkomnar att programmen diversifieras på ett sätt som beaktar varje hamns specifika situation och möjligheter, beroende på vilken typ av trafik de är inriktade på.

17.

ReK påpekar att hamnmyndigheterna, i enlighet med subsidiaritetsprincipen, även i fortsättningen måste ha nödvändig flexibilitet när det gäller att fastställa hamnavgifter och avgifter, och uppmanar dessa myndigheter att göra alla tänkbara ansträngningar för att se till att avgifterna beräknas med full insyn och proportionalitet i enlighet med bestämmelserna i direktivet.

18.

Kommittén ställer sig bakom den femåriga tidsramen för översynen av programmen för mottagande och hantering.

19.

ReK förväntar sig att det föreslagna direktivet kommer att ha en positiv inverkan på forskningen om avfallshantering och främja de europeiska regionernas konkurrenskraft när det gäller turism och livskvalitet.

De tydligare förfarandena är ett steg i rätt riktning

20.

Kommittén betonar att rester från avgasreningssystem också bör bortskaffas på lämpligt sätt och inte hamna i havet. Därför uppmanar vi kommissionen att tillhandahålla riktlinjer för en korrekt hantering av sådana restprodukter, och medlemsstaterna bör undersöka hur man kan ta hand om denna typ av avfall i hamnarna.

21.

ReK konstaterar att fiskeriindustrin både är en källa till och ett offer för marin nedskräpning. För att åtgärda problemet med passivt insamlat avfall har lokala initiativ såsom Fishing for litter framgångsrikt införts, där passivt insamlat avfall kan hanteras kostnadsfritt, även om hamnen tar ut direktavgifter för leverans av avfall. ReK välkomnar en introduktion av ett system med ”ingen speciellt avgift”, men vill betona att passivt insamlat avfall – en potentiell inkomstkälla för mottagningsanordningar i hamnar vid återvinning – även i fortsättningen bör få lämnas avgiftsfritt, oberoende av mängd, för att säkerställa att hämtning och transport av avfall till en återvinningsstation löper smidigt. Detta innebär att ingen avgift bör tas ut om ett fiskefartyg enbart har passivt insamlat avfall.

22.

Mot bakgrund av detta föreslår kommittén att man överväger möjligheten att inbegripa rester från avgasreningssystem i det avfall för avlämning som täcks av en generell avgift, inte minst i områden som omfattas av systemet för miljöskydd och kontrollerade utsläpp, såsom Östersjön.

23.

ReK påpekar att införandet av en generell avgift skulle utgöra ett viktigt incitament för avlämning av avfall. Inga åtgärder vidtas dock för att minska uppkomsten av avfall vid källan, vilket strider mot principen om att förorenaren betalar.

24.

Beräkningen av den generella avgiften kanske inte kan grunda sig på de mottagande företagens prognoser över verkliga behov. Det kan därför vara svårt att fastställa den på ett öppet sätt.

25.

Kommittén konstaterar att hamnanläggningarnas mottagningsförfaranden måste vara snabba och effektiva för att undvika onödiga förseningar och ytterligare kostnader för fartygen.

26.

ReK föreslår att man inför ett tydligt system som innebär att rederierna, utifrån en förteckning över certifierade företag, kan välja vilket eller vilka företag som ska ansvara för att ta emot och hantera deras avfall, beroende på dess typ.

27.

Kommittén välkomnar avsikten att definiera begreppet ”gröna fartyg” – en åtgärd som skulle kunna leda till minskade avgifter och som ligger i linje med principen om att förorenaren betalar. Det är dock mycket viktigt att man diskuterar och definierar ”gröna fartyg” på internationell nivå snarare än på EU-nivå.

28.

Bristen på kontroller kan, i likhet med alltför höga avgifter, leda till att avfall dumpas i havet, vilket påverkar de marina ekosystemen och de omkringliggande områdena negativt ur inte bara miljömässig utan också ekonomisk synvinkel.

29.

Hamnverksamheten är i sig skadlig för den naturliga miljön. Det är därför nödvändigt att få de berörda myndigheterna att klart och tydligt inse att mottagandet och hanteringen av sjöfartsavfall, som är en gemensam skyldighet för fartyg och hamnar, inte får utgöra en vinstdrivande verksamhet för hamnar.

30.

Kommittén uppmanar kommissionen att överväga lägre avgifter för fartyg som bedriver närsjöfart.

31.

Återvinningsbara material tillhör fartyget: hanteringen av sådana material kan vara en lönsam verksamhet av kommersiellt intresse. Denna viktiga aspekt måste återspeglas i avgifterna för avlämning av avfall som samlats in till havs och de återvinningsbara material som är ett resultat av denna verksamhet.

32.

Samtidigt uppmanar ReK de behöriga myndigheterna och aktörerna att ytterligare utveckla system för att utnyttja det marina avfallet och därmed bidra aktivt till den cirkulära ekonomin.

33.

Kommissionen uppmanas att ytterligare klargöra innebörden av ”tillräcklig lagringskapacitet”, i samarbete med Internationella sjöfartsorganisationen, för att begränsa hamnarnas möjlighet att skönsmässigt avgöra detta och minska den resulterande osäkerheten för användarna.

34.

ReK efterlyser införandet av en tidsfrist för ett snabbt genomförande av digitaliseringen av anmälningsförfaranden och kontroller, samt en standardisering av den dokumentation som är obligatorisk för alla hamnar.

35.

Att hålla fartygsoperatörer och hamnmyndigheter informerade om eventuella påföljder vid överträdelser kommer på ett betydande sätt att främja den nya ordningens öppenhet för insyn och dess efterlevnad.

36.

Kommittén uppmanar därför medlemsstaterna att så långt som möjligt inrätta en gemensam ram för påföljder, i syfte att undvika illojal konkurrens eller att aktörerna väljer den hamn som har fördelaktigast villkor.

37.

Kommittén konstaterar att kommissionens förslag är förenligt med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna när det gäller tillämpning av EU-omfattande regler för mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg.

Bryssel den 10 oktober 2018.

Karl-Heinz LAMBERTZ

Europeiska regionkommitténs ordförande


Top