Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AR3994

Yttrande från Europeiska regionkommittén – Rättigheter och värden

COR 2018/03994

OJ C 461, 21.12.2018, p. 196–209 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.12.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 461/196


Yttrande från Europeiska regionkommittén – Rättigheter och värden

(2018/C 461/16)

Huvudföredragande:

François DECOSTER (FR–ALDE), vice ordförande, regionfullmäktige, Hauts-de-France

Referensdokument:

COM(2018) 383 final

I.   ÄNDRINGSREKOMMENDATIONER

Ändringsrekommendation 1

Titel

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättigheter, värden och medborgarskap

Motivering

Programmets namn bör överensstämma med de mål och åtgärder som fastställs. Den programdel som behandlar ”medborgarskap” är grundläggande och bör därför finnas med i namnet.

Ändringsrekommendation 2

Skäl 4

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Programmet för rättigheter och värden (nedan kallat programmet) bör göra det möjligt att utveckla synergier för att möta gemensamma utmaningar när det gäller att främja och skydda värden och för att nå den kritiska massa som krävs för att få konkreta resultat på fältet. Detta bör uppnås genom att man bygger vidare på de positiva erfarenheterna från de föregående programmen. Detta kommer att göra det möjligt att utnyttja synergipotentialen fullt ut, på ett mer effektivt sätt stödja de politikområden som omfattas och stärka deras förmåga att nå ut till människor. För att fungera effektivt bör programmet använda skräddarsydda strategier för att beakta de olika sektorernas specifika natur, deras olika målgrupper och dessas särskilda behov.

Programmet för rättigheter, värden och medborgarskap (nedan kallat programmet) bör göra det möjligt att utveckla synergier för att möta gemensamma utmaningar när det gäller att främja och skydda värden och för att nå den kritiska massa som krävs för att få konkreta resultat på fältet. Detta bör uppnås genom att man bygger vidare på de positiva erfarenheterna från de föregående programmen samt genom att man utvecklar nya, innovativa åtgärder . Detta kommer att göra det möjligt att utnyttja synergipotentialen fullt ut, på ett mer effektivt sätt stödja de politikområden som omfattas och stärka deras förmåga att nå ut till människor. För att fungera effektivt bör programmet använda skräddarsydda strategier för att beakta de olika sektorernas specifika natur, deras olika målgrupper och dessas särskilda behov.

Motivering

Man bör inte enbart bygga vidare på befintliga åtgärder utan också utveckla nya för att främja utbyte av bästa praxis och information och möjliga synergieffekter. Detta kan exempelvis ske genom att man inrättar ett program för rörlighet och utbyte för lokala och regionala förtroendevalda eller inrättar europeiska kontaktpersoner hos alla lokala och regionala myndigheter i EU.

Ändringsrekommendation 3

Skäl 5

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

För att föra Europeiska unionen närmare dess medborgare krävs en rad olika insatser och samordnade ansträngningar. Åtgärder för att sammanföra medborgare i vänortsprojekt eller nätverk av städer och stödja det civila samhällets organisationer på de områden som omfattas av programmet kommer att bidra till att stärka medborgarnas engagemang i samhället och i slutändan deras delaktighet i det demokratiska livet i unionen. Samtidigt kan stödverksamhet som främjar ömsesidig förståelse, mångfald, dialog och respekt för andra bidra till en känsla av tillhörighet och en europeisk identitet, baserad på en gemensam förståelse av Europas värden, kultur, historia och arv. Främjandet av en ökad känsla av samhörighet med unionen och unionens värden är särskilt viktigt bland medborgare i EU:s yttersta randområden på grund av deras avsides läge och avstånd från den europeiska kontinenten.

För att föra Europeiska unionen närmare dess medborgare krävs en rad olika insatser och samordnade ansträngningar. Åtgärder för att sammanföra medborgare i vänortsprojekt eller nätverk av städer eller gränsöverskridande samarbetsprojekt och stödja det civila samhällets organisationer och lokala och regionala myndigheter på de områden som omfattas av programmet , samt utbildning och information till lokala och regionala förtroendevalda som kan agera som opinionsbildare, kommer att bidra till att stärka medborgarnas engagemang i samhället och i slutändan deras delaktighet i det demokratiska livet i unionen. Samtidigt kan stödverksamhet som främjar ömsesidig förståelse, mångfald, dialog och respekt för andra bidra till en känsla av tillhörighet och en europeisk identitet, baserad på en gemensam förståelse av Europas värden, kultur, historia och arv. Främjandet av en ökad känsla av samhörighet med unionen och unionens värden är särskilt viktigt bland medborgare i EU:s yttersta randområden på grund av deras avsides läge och avstånd från den europeiska kontinenten.

Motivering

Gränsöverskridande samarbetsprojekt bör också beaktas i programmet för rättigheter och värden, eftersom de bidrar till känslan av tillhörighet, till en europeisk identitet och till överbryggandet av nationella skillnader. De lokala och regionala myndigheterna har en viktig roll i att öka medborgarnas engagemang och bör vara stödmottagare, särskilt när det handlar om medborgarnas rättigheter och medborgardeltagande. Ett program för att utbilda och informera lokala och regionala förtroendevalda vore ett utmärkt verktyg för att hjälpa lokala och regionala myndigheter att bidra till detta.

Ändringsrekommendation 4

Skäl 6

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Åminnelseverksamhet och kritisk eftertanke kring Europas historiska minnen är nödvändiga inslag för att göra medborgarna medvetna om den gemensamma historien, som grundval för en gemensam framtid, en moralisk kompass och gemensamma värden. Relevansen av historiska, kulturella och interkulturella aspekter bör också beaktas, liksom kopplingarna mellan åminnelse och skapandet av en europeisk identitet och en känsla av samhörighet.

Åminnelseverksamhet , kritisk eftertanke kring och högtidlighållande av Europas historiska minnen och gemensamma värden är nödvändiga inslag för att göra medborgarna medvetna om den gemensamma historien och de gemensamma värdena , som grundval för en gemensam framtid, ömsesidigt förtroende, en moralisk kompass och gemensamma värden. Relevansen av historiska, kulturella och interkulturella aspekter samt av lokala och nationella händelser bör också beaktas, liksom kopplingarna mellan åminnelse och skapandet av en europeisk identitet och en känsla av samhörighet.

Motivering

Högtidlighållande, precis som åminnelse, bidrar till att lägga grunden för en gemensam framtid och en europeisk identitet, som måste baseras på ömsesidigt förtroende. I detta ingår bl.a. att högtidlighålla såväl internationella dagar som lokala händelser som kan stärka känslan av europeisk tillhörighet.

Ändringsrekommendation 5

Skäl 7

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Medborgarna bör också bli mer medvetna om sina rättigheter på grundval av unionsmedborgarskapet, och bör kunna känna sig bekväma med att bo, resa, studera, arbeta och utföra frivilligarbete i en annan medlemsstat. De bör också känna att de kan åtnjuta och utöva alla sina medborgerliga rättigheter och förlita sig på att rättigheterna är tillgängliga på lika villkor, kan göras gällande utan inskränkningar och omfattas av skydd, utan någon diskriminering oavsett var i unionen de råkar befinna sig. Det civila samhället måste stödjas för att främja, skydda och öka medvetenheten om EU:s gemensamma värden enligt artikel 2 i EU-fördraget och för att bidra till att de rättigheter som följer med unionsrätten faktisk kan åtnjutas.

Medborgarna bör också bli mer medvetna om sina rättigheter på grundval av unionsmedborgarskapet, och bör kunna känna sig bekväma med att bo, resa, studera, arbeta och utföra frivilligarbete i en annan medlemsstat. De bör också känna att de kan åtnjuta och utöva alla sina medborgerliga rättigheter och förlita sig på att rättigheterna är tillgängliga på lika villkor, kan göras gällande utan inskränkningar och omfattas av skydd, utan någon diskriminering oavsett var i unionen de råkar befinna sig. Det civila samhället måste stödjas för att främja, skydda och öka medvetenheten om EU:s gemensamma värden enligt artikel 2 i EU-fördraget och för att bidra till att de rättigheter som följer med unionsrätten faktisk kan åtnjutas. De lokala och regionala myndigheterna och deras representativa sammanslutningar, som genomför åtgärderna i programmet för rättigheter och värden, måste ges stöd, särskilt när det handlar om att främja medborgarnas rättigheter och deltagande.

Motivering

De regionala och lokala myndigheterna tar emot stöd från detta program och har en viktig roll att spela, särskilt när det handlar om att främja medborgarnas deltagande och skydda EU-medborgarnas rättigheter. Sammanslutningar för lokala och regionala myndigheter har haft en stor roll i att sprida programmet och är fortfarande en del av det.

Ändringsrekommendation 6

Skäl 15

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

I enlighet med artiklarna 8 och 10 i EUF-fördraget bör integreringen av målen jämställdhet och icke-diskriminering stödjas i all verksamhet inom programmet.

I enlighet med artiklarna 8 och 10 i EUF-fördraget bör integreringen av målen jämställdhet och icke-diskriminering stödjas i all verksamhet inom programmet. Programmet bör föreskriva särskilda villkor och åtgärder för att garantera överensstämmelse med och tillämpning av jämställdhetsnormer och för att bekämpa alla former av diskriminering.

Motivering

Det bör fastställas särskilda bestämmelser i programmet och dess handlingsplan för att uppnå jämställdhetsmålen och bekämpa diskriminering. Detta kan ske t.ex. genom informationskampanjer som ska ha en jämn fördelning av kvinnor och män och där även utsatta minoritetsgrupper ingår.

Ändringsrekommendation 7

Skäl 18

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Oberoende människorättsorganisationer och organisationer i det civila samhället spelar en väsentlig roll för att främja, skydda och öka medvetenheten om EU:s gemensamma värden enligt artikel 2 i EU-fördraget, och för att bidra till ett effektivt utövande av rättigheter enligt unionslagstiftningen, inklusive stadgan om de grundläggande rättigheterna. Som framgår av Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 är ett tillräckligt finansiellt stöd avgörande för utvecklingen av gynnsamma och hållbara förutsättningar för det civila samhällets organisationer att stärka sin roll och utföra sina uppgifter på ett oberoende och effektivt sätt. Som komplement till insatserna på nationell nivå bör EU:s finansiering därför bidra till att stödja, stärka och bygga upp kapaciteten hos oberoende organisationer i det civila samhället som arbetar med att främja mänskliga rättigheter och vars verksamhet bidrar till det strategiska säkerställandet av rättigheter som fastställs i unionsrätten och i stadgan om de grundläggande rättigheterna, även genom opinionsbildning och övervakande verksamhet, samt till att främja, tillvarata och öka medvetenheten om unionens gemensamma värderingar på nationell nivå.

Oberoende människorättsorganisationer och organisationer i det civila samhället spelar en väsentlig roll för att främja, skydda och öka medvetenheten om EU:s gemensamma värden enligt artikel 2 i EU-fördraget, och för att bidra till ett effektivt utövande av rättigheter enligt unionslagstiftningen, inklusive stadgan om de grundläggande rättigheterna. Som framgår av Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 är ett tillräckligt och lämpligt finansiellt stöd avgörande för utvecklingen av gynnsamma och hållbara förutsättningar för det civila samhällets organisationer att stärka sin roll och utföra sina uppgifter på ett oberoende och effektivt sätt. Som komplement till insatserna på nationell nivå bör EU:s finansiering därför bidra till att stödja, stärka och bygga upp kapaciteten hos oberoende organisationer i det civila samhället som arbetar med att främja mänskliga rättigheter och vars verksamhet bidrar till det strategiska säkerställandet av rättigheter som fastställs i unionsrätten och i stadgan om de grundläggande rättigheterna, även genom opinionsbildning och övervakande verksamhet, samt till att främja, tillvarata och öka medvetenheten om unionens gemensamma värderingar på nationell nivå.

Motivering

Det är viktigt att fastställa en budget som kan stödja ett maximalt antal föreslagna projekt för att undvika frustration och för att uppmuntra initiativ från berörda parter.

Ändringsrekommendation 8

Skäl 21

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

För att säkerställa en effektiv fördelning av anslag ur unionens allmänna budget, är det nödvändigt att säkerställa att alla åtgärder som vidtas har ett europeiskt mervärde och fungerar som komplement till medlemsstaternas insatser, samtidigt som konsekvens, komplementaritet och synergier bör eftersträvas med finansieringsprogram som stödjer politikområden med nära anknytning till varandra, särskilt inom fonden för rättvisa, rättigheter och värden, och därmed också med programmet för rättsliga frågor – samt med programmet Kreativa Europa samt Erasmus +, för att realisera potentialen i kulturell samverkan på områdena kultur, media, konst, utbildning och kreativitet. Det är nödvändigt att skapa synergier med andra europeiska finansieringsprogram, särskilt på områdena sysselsättning, den inre marknaden, företagande, ungdom, hälsa, medborgarskap och rättvisa, migration, säkerhet, forskning, innovation, teknik, näringsliv, sammanhållning, turism, yttre förbindelser, handel och utveckling.

För att säkerställa en effektiv fördelning av anslag ur unionens allmänna budget, är det nödvändigt att säkerställa att alla åtgärder som vidtas har ett europeiskt mervärde och fungerar som komplement till medlemsstaternas och de lokala och regionala myndigheternas insatser i enlighet med principen om aktiv subsidiaritet , samtidigt som konsekvens, komplementaritet och synergier bör eftersträvas med finansieringsprogram som stödjer politikområden med nära anknytning till varandra, särskilt inom fonden för rättvisa, rättigheter och värden, och därmed också med programmet för rättsliga frågor – samt med programmet Kreativa Europa samt Erasmus +, för att realisera potentialen i kulturell samverkan på områdena kultur, media, konst, utbildning och kreativitet. Det är nödvändigt att skapa synergier med andra europeiska finansieringsprogram, särskilt på områdena sysselsättning, den inre marknaden, företagande, ungdom, hälsa, medborgarskap och rättvisa, migration, säkerhet, forskning, innovation, teknik, näringsliv, sammanhållning, turism, yttre förbindelser, handel och utveckling samt att främja utvecklingen av nya synergier genom att inrätta innovativa, övergripande åtgärder .

Motivering

Lokala och regionala myndigheter medverkar också, och deras insatser måste beaktas av medlemsstaterna och EU för att säkerställa övergripande samstämmighet, komplementaritet och synergi.

Arbetsgruppen för subsidiaritet, proportionalitet och ”göra mindre men göra det effektivare” överlämnade den 10 juli sina slutsatser, där man förordar en ny strategi med ”aktiv subsidiaritet” som ska se till att medborgarna gynnas av mervärdet av EU:s lagstiftning, och som kommer att leda till större egenansvar för EU:s beslut i medlemsstaterna.

Det är viktigt att driva på införandet av nya, innovativa åtgärder som främjar en känsla av europeisk identitet och medborgardeltagande, i synnerhet införandet av ett Erasmus för lokala och regionala förtroendevalda eller europeiska kontaktpersoner efter österrikisk modell.

Ändringsrekommendation 9

Skäl 24

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Typerna av finansiering och metoderna för genomförande enligt denna förordning bör väljas ut på grundval av hur väl de bidrar till att uppnå de särskilda målen för åtgärderna och åstadkomma resultat, med beaktande av framför allt kostnaderna för kontroller, den administrativa bördan och den förväntade risken för bristande efterlevnad. Detta bör omfatta beaktande av användning av enhetsbelopp, schablonsatser och enhetskostnader, samt finansiering som inte är kopplad till kostnaderna, enligt vad som avses i artikel 125.1 i budgetförordningen.

Typerna av finansiering och metoderna för genomförande enligt denna förordning bör väljas ut på grundval av hur väl de bidrar till att uppnå de särskilda målen för åtgärderna och åstadkomma resultat, med beaktande av framför allt kostnaderna för kontroller, den administrativa bördan och den förväntade risken för bristande efterlevnad. Detta bör omfatta beaktande av användning av enhetsbelopp, schablonsatser och enhetskostnader, samt finansiering som inte är kopplad till kostnaderna, enligt vad som avses i artikel 125.1 i budgetförordningen.

 

Åtgärderna bör maximalt begränsa den administrativa bördan för de sökande och säkerställa tillgång till medel för alla organisationer som potentiellt kan ansöka. En ansökningsprocess i två steg som består av ett kort projektförslag för att fastställa kvalificering och en fullständig ansökan vid lovande utsikter till stöd bör införas. I den mån det är möjligt bör elektroniska ansökningar godtas. De sökande bör ha tillgång till en nationell kontaktpunkt som ger dem stöd, som besvarar deras frågor om ansökningsförfarandet och som kan kontrollera att deras ansökan är fullständig innan den skickas. EU ska på bästa sätt informera alla potentiella stödmottagare om finansieringsmöjligheter för att säkerställa variation bland de organisationer som deltar i olika medlemsstater och partnerländer.

Motivering

Det är viktigt att ansökningsförfarandet förenklas, i synnerhet för dem som ansöker för första gången, mindre samhällen och ideella organisationer. Det är viktigt att på bästa sätt och i så stor utsträckning som möjligt informera om de möjligheter som erbjuds alla lokala och regionala myndigheter och alla andra berörda parter som skulle kunna vara intresserade för att undvika att endast EU:s privilegierade partner eller de organisationer som är bäst informerade kan ta del av detta. De europeiska kontaktpersonerna är ett viktigt inslag som bör understrykas i kommissionens text.

Ändringsrekommendation 10

Skäl 28

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

För att ge uttryck för vikten av att bekämpa klimatförändringar i överensstämmelse med unionens åtaganden att genomföra Parisavtalet och uppfylla Förenta nationernas mål för hållbar utveckling, kommer detta program att bidra till att strömlinjeforma klimatinsatser och till att uppnå det övergripande målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten ska stödja klimatmålen. Relevanta åtgärder kommer att identifieras under förberedelserna och genomförandet av programmet och på nytt bedömas i samband med halvtidsutvärderingen av det.

För att ge uttryck för vikten av att bekämpa klimatförändringar i överensstämmelse med unionens åtaganden att genomföra Parisavtalet och uppfylla Förenta nationernas mål för hållbar utveckling , och med beaktande av att gemensamma insatser inom dessa områden på olika nivåer skulle kunna stärka medborgarskapet och känslan av tillhörighet, kommer detta program att bidra till att strömlinjeforma klimatinsatser och till att uppnå det övergripande målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten ska stödja klimatmålen. Relevanta åtgärder kommer att identifieras under förberedelserna och genomförandet av programmet och på nytt bedömas i samband med halvtidsutvärderingen av det , och befintliga lokala initiativ kommer att stödjas .

Motivering

Insatser mot klimatförändringarna och för att uppnå FN:s bredare mål för hållbar utveckling är direkt kopplade till skapandet av ett inkluderande samhälle och kommer att öka känslan av medborgarskap och tillhörighet. Det är viktigt att informera medborgarna om internationella utmaningar på klimatområdet men också att involvera dem i gemensamma insatser. Detta skulle kunna lyftas fram i lagstiftningen, särskilt eftersom synergierna mellan programmet för rättigheter och värden och kampen mot klimatförändringarna inte har förklarats tillräckligt.

EU bör stödja befintliga insatser i stället för att utveckla nya. Informations- och upplysningskampanjer genomförs ofta på lokal nivå.

Ändringsrekommendation 11

Skäl 29

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet för bättre lagstiftning av den 13 april 2016 är det nödvändigt att utvärdera detta program på grundval av information som samlats in genom specifika övervakningskrav samtidigt som överreglering och administrativa bördor undviks, särskilt för medlemsstaterna. Dessa krav kan, i tillämpliga fall, innefatta mätbara indikatorer som utgångspunkt för att bedöma programmets effekter på fältet.

I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet för bättre lagstiftning av den 13 april 2016 är det nödvändigt att utvärdera detta program på grundval av information som samlats in genom specifika övervakningskrav samtidigt som överreglering och administrativa bördor undviks, särskilt för medlemsstaterna. Dessa krav kan, i tillämpliga fall, innefatta mätbara indikatorer som utgångspunkt för att bedöma programmets effekter på fältet i samarbete med de berörda lokala och regionala myndigheterna, i enlighet med principen om aktiv subsidiaritet .

Motivering

Arbetsgruppen för subsidiaritet, proportionalitet och ”göra mindre men göra det effektivare” överlämnade den 10 juli sina slutsatser, där man förordar en ny strategi med ”aktiv subsidiaritet” som ska se till att medborgarna gynnas av mervärdet av EU:s lagstiftning, och som kommer att leda till större egenansvar för EU:s beslut i medlemsstaterna.

Ändringsrekommendation 12

Kapitel I – artikel 1

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Genom denna förordning inrättas programmet för rättigheter och värden (nedan kallat programmet).

Genom denna förordning inrättas programmet för rättigheter, värden och medborgarskap (nedan kallat programmet).

I förordningen fastställs målen för programmet, budgeten för perioden 2021–2027, formerna för unionsfinansiering och reglerna för tillhandahållande av sådan finansiering.

I förordningen fastställs målen för programmet, budgeten för perioden 2021–2027, formerna för unionsfinansiering och reglerna för tillhandahållande av sådan finansiering.

Motivering

Programmets namn bör överensstämma med de mål och åtgärder som fastställs. Den programdel som behandlar ”medborgarskap” är grundläggande och bör därför finnas med i namnet.

Ändringsrekommendation 13

Kapitel I – artikel 2

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

1.   Programmets allmänna mål är att skydda och främja rättigheter och värden, såsom dessa fastställs i EU-fördragen, inbegripet genom att stödja det civila samhällets organisationer i syfte att upprätthålla öppna, demokratiska och inkluderande samhällen.

1.   Programmets allmänna mål är att skydda och främja rättigheter och värden, såsom dessa fastställs i EU-fördragen, inbegripet genom att stödja det civila samhällets organisationer , lokala och regionala myndigheter och deras företrädare i syfte att upprätthålla öppna, demokratiska och inkluderande samhällen.

2.   Inom ramen för det allmänna mål som anges i punkt 1 har programmet följande särskilda mål, vilka motsvarar programsegment:

2.   Inom ramen för det allmänna mål som anges i punkt 1 har programmet följande särskilda mål, vilka motsvarar programsegment:

a)

Att främja jämlikhet och rättigheter (segmentet Jämlikhet och rättigheter).

a)

Att främja jämlikhet och rättigheter (segmentet Jämlikhet och rättigheter).

b)

Att främja medborgarnas engagemang och deltagande i unionens demokratiska liv (segmentet Medborgarnas engagemang och deltagande).

b)

Att främja medborgarnas engagemang och deltagande i unionens demokratiska liv (segmentet Medborgarnas engagemang och deltagande).

c)

Att bekämpa våld (segmentet Daphne).

c)

Att bekämpa våld (segmentet Daphne).

Motivering

De regionala och lokala myndigheterna tar emot stöd från detta program och har en viktig roll att spela, i synnerhet för att främja medborgarnas deltagande och försvara EU-medborgarnas rättigheter. Sammanslutningar för lokala och regionala myndigheter har haft en stor roll i att sprida programmet och är fortfarande en del av det.

Ändringsrekommendation 14

Kapitel I – artikel 4 b och c (ny)

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

b)

[…] främja medborgarnas medborgerliga och demokratiska deltagande så att medborgare och representativa sammanslutningar kan ge uttryck för och offentligt diskutera sina åsikter inom alla unionens åtgärdsområden.

b)

[…] främja medborgarnas medborgerliga och demokratiska deltagande på nationell och europeisk nivå så att medborgare och representativa sammanslutningar kan ge uttryck för och offentligt diskutera sina åsikter inom alla unionens åtgärdsområden , samt lokala, regionala och nationella åtgärdsområden .

 

c)

införa nya innovativa åtgärder specifikt för lokala och regionala förtroendevalda samt tjänstemän och annan personal vid lokala och regionala myndigheter, exempelvis ta fram ett program för rörlighet, utbildning och utbyte för lokala och regionala förtroendevalda och inrätta ett nätverk med ”kommunfullmäktigeledamöter” med ansvar för Europafrågor efter österrikisk modell, som ska motta information om aktuella EU-frågor och fungera som förbindelselänk mellan medborgarna och EU.

Motivering

Medborgardeltagandet börjar ofta på lokal nivå, när en fråga berör medborgarnas dagliga liv, deras barns utbildning eller deras rörlighet. Medborgardeltagande på lokal nivå bör stödjas genom programmet, eftersom det är det första steget mot att delta på högre nivå, på nationell eller europeisk nivå. Informationskampanjer på lokal nivå kan kopplas till medborgardeltagande på europeisk nivå.

För närvarande är medborgarnas möjligheter att engagera sig i EU-frågor ännu begränsade och fungerar inte optimalt. För att undvika frustration och uppgivenhet måste man göra det lättare för människor att komma till tals på alla nivåer, även lokal nivå.

Att lokala och regionala förtroendevalda samt tjänstemän och annan personal vid lokala och regionala myndigheter utbildas i EU-frågor och EU:s politik och är korrekt informerade om vad som händer i EU är av avgörande betydelse för att främja medborgarnas deltagande. De kan fungera som en förbindelselänk mellan medborgarna och EU för att informera medborgarna och besvara deras frågor. Detta skulle bidra till att föra EU närmare medborgarna, öka människors intresse för EU-frågor och ge medborgarna svar på deras frågor genom att uppmuntra medborgarnas deltagande och känslan av tillhörighet.

Ändringsrekommendation 15

Kapitel 1 – artikel 6.1 och 6.2

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

1.   Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021–2027 ska vara [ 641 705 000 ] EUR i löpande priser.

1.   Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021–2027 ska vara [ 1 100 000 000 ] EUR i löpande priser.

2.   Inom ramen för det belopp som anges i punkt 1 ska följande vägledande belopp anslås för följande mål:

2.   Inom ramen för det belopp som anges i punkt 1 ska följande vägledande belopp anslås för följande mål:

a)

[ 408 705 000 ] EUR för de särskilda mål som avses i artikel 2.2 a och 2.2 c.

a)

[ 450 000 000 ] EUR för de särskilda mål som avses i artikel 2.2 a och 2.2 c.

b)

[ 233 000 000 ] EUR för det särskilda mål som avses i artikel 2.2 b.

b)

[ 650 000 000 ] EUR för det särskilda mål som avses i artikel 2.2 b.

Motivering

Det är nödvändigt att öka den övergripande budgeten för instrumentet rättigheter och värden med tanke på de enorma utmaningar som EU står inför som ett samhälle av värden baserade på rättigheter.

Ändringsrekommendation 16

Kapitel III – artikel 16.5

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

5.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna. I enlighet med avtalet om bättre lagstiftning får allmänheten och berörda parter lämna synpunkter på ett förslag till en delegerad akt inom fyra veckor. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén ska höras om förslaget, på grundval av icke-statliga organisationers och lokala och regionala myndigheters erfarenheter, i samband med genomförandet av programmet.

Motivering

Med tanke på deras sakkunskaper och samarbetet mellan det civila samhället och de lokala och regionala myndigheterna är Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs och Europeiska regionkommitténs yttranden mycket viktiga för programmets delegerade akter. De icke-statliga organisationernas och de lokala och regionala myndigheternas erfarenheter bör beaktas i samband med genomförandet av åtgärderna, i synnerhet via EESK:s och ReK:s yttranden.

Ändringsrekommendation 17

Kapitel IV – artikel 18.2 och 18.3 (ny)

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

2.   Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende programmet och dess åtgärder och resultat. Medel som tilldelats programmet ska också bidra till den gemensamma kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som avses i artikel 2.

2.   Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende programmet och dess åtgärder och resultat , särskilt via nätverket av Europa Direkt-kontor . Medel som tilldelats programmet ska också bidra till den gemensamma kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som avses i artikel 2.

 

3.    EU ska på bästa sätt informera alla potentiella stödmottagare om finansieringsmöjligheter för att säkerställa variation bland de organisationer som deltar i olika medlemsstater och partnerländer. De sökande ska ha tillgång till en kontaktpunkt som ger dem stöd, som besvarar deras frågor om ansökningsförfarandet och som kan kontrollera att deras ansökan är fullständig innan den skickas.

Motivering

Det är viktigt att på bästa sätt och i så stor utsträckning som möjligt informera om de möjligheter som erbjuds alla lokala och regionala myndigheter och alla andra berörda parter som skulle kunna vara intresserade för att undvika att endast EU:s privilegierade partner eller de organisationer som är bäst informerade kan ta del av detta. De europeiska kontaktpersonerna är ett viktigt inslag som bör understrykas i kommissionens text. Nätverket av Europa Direkt-kontor är effektivt och har lokal anknytning. Genomförande av informations- och kommunikationsåtgärder via Europa Direkt-kontor gör det möjligt att uppnå resultat utan att öka kostnaderna.

Ändringsrekommendation 18

Bilaga I – led g

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

g)

Sammanförande av européer av olika nationalitet och från olika kulturer genom att ge dem möjlighet att delta i vänortsprojekt.

g)

Sammanförande av européer av olika nationalitet och från olika kulturer genom att ge dem möjlighet att delta i vänortsprojekt , utbyten mellan samhällen på landsbygden och projekt som innefattar gränsöverskridande samarbete .

Motivering

Gränsöverskridande samarbetsprojekt bör också beaktas i programmet för rättigheter och värden, eftersom de bidrar till känslan av tillhörighet, till en europeisk identitet och till överbryggandet av nationella skillnader.

Ändringsrekommendation 19

Bilaga I – led h

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

h)

Åtgärder för att uppmuntra och underlätta ett aktivt deltagande i uppbyggnaden av en mer demokratisk union liksom medvetenhet om rättigheter och värden genom stöd till organisationer i civilsamhället.

h)

Åtgärder för att uppmuntra och underlätta ett aktivt deltagande i uppbyggnaden av en mer demokratisk union liksom medvetenhet om rättigheter och värden genom stöd till organisationer i civilsamhället , lokala och regionala myndigheter och deras representativa sammanslutningar .

Motivering

De regionala och lokala myndigheterna tar emot stöd från detta program och har en viktig roll att spela, i synnerhet för att främja medborgarnas deltagande och försvara EU-medborgarnas rättigheter. Sammanslutningar för lokala och regionala myndigheter har haft en stor roll i att sprida programmet och är fortfarande en del av det.

Ändringsrekommendation 20

Bilaga I – led j

Kommissionens textförslag

Ändringsförslag

j)

Utveckling av EU-nätverkens kapacitet för att främja och vidareutveckla EU-rätten, de politiska målen och strategierna samt stödja civilsamhällets organisationer som är aktiva på de områden som omfattas av programmet.

j)

Utveckling av EU-nätverkens kapacitet för att via fleråriga driftsbidrag främja och vidareutveckla EU-rätten, främja kritiska debatter nedifrån och upp om de politiska målen och strategierna samt stödja civilsamhällets organisationer , lokala och regionala myndigheter och deras representativa sammanslutningar som är aktiva på de områden som omfattas av programmet.

Motivering

Civilsamhället är väldigt viktigt, men lokala och regionala myndigheter och deras representativa sammanslutningar på lokal och regional nivå har och spelar en viktig roll för programmets allmänna mål, särskilt när det gäller det särskilda målen i artikel 2.2.

Ändringsrekommendation 21

Bilaga I – led l (nytt)

Kommissionens förslag

ReK:s ändringsförslag

 

l)

Nya innovativa åtgärder specifikt för lokala och regionala förtroendevalda samt tjänstemän och annan personal vid lokala och regionala myndigheter bland annat, exempelvis utveckling av ett program för rörlighet, utbildning och utbyte för lokala och regionala förtroendevalda och inrättande av ett nätverk av europeiska kontaktpersoner efter österrikisk modell, som ska motta information om aktuella EU-frågor och fungera som förbindelselänk mellan medborgarna och EU.

Motivering

Att lokala och regionala förtroendevalda samt tjänstemän och annan personal vid lokala och regionala myndigheter utbildas i EU-frågor och EU:s politik och är korrekt informerade om vad som händer i EU är av avgörande betydelse för att främja medborgarnas deltagande. De kan fungera som en förbindelselänk mellan medborgarna och EU för att informera medborgarna och besvara deras frågor. Detta skulle bidra till att föra EU närmare medborgarna, öka människors intresse för EU-frågor och ge medborgarna svar på deras frågor genom att uppmuntra medborgarnas deltagande och känslan av tillhörighet.

II.   POLITISKA REKOMMENDATIONER

EUROPEISKA REGIONKOMMITTÉNS STÅNDPUNKT

1.

Kommittén ställer sig positiv till kommissionens förslag om den fleråriga budgetramen, där avdelning II omfattar rubriken ”Investera i människor, social sammanhållning och värden”. Kommittén påminner om att dessa idéer redan har lyfts fram av ReK i yttrandet om ”Erasmus för lokala och regionala förtroendevalda”.

2.

ReK välkomnar förslaget till förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden. Programmets tre målsättningar är viktiga på alla styresnivåer och är i linje med de synpunkter som ReK redan har framfört i olika yttranden och i sitt arbetsprogram.

3.

Vi beklagar dock att begreppet ”medborgarskap” saknas i fondens namn, trots att detta begrepp är centralt för de åtgärder som ska vidtas av berörda parter, framför allt, vilket understryks i kommissionens text, mot bakgrund av en brist på förtroende, både inom och mellan medlemsstater och mot Europa, samt den ökade extremismen.

4.

Vi stöder och ställer oss helhjärtat bakom kommissionens mål att bekämpa våld och främja europeiska rättigheter utan diskriminering, särskilt när det gäller personer med funktionsnedsättning, jämställdhet och främjande av rätten till personlig integritet. ReK efterlyser särskilda åtgärder för att främja jämställdhet och för att bekämpa diskriminering och könsrelaterat våld.

5.

Vi välkomnar kommissionens förslag att slå samman programmen ”rättigheter och värden” och ”rättvisa” i en gemensam fond, vilket möjliggör en förenkling av förfaranden och förbättrar programmens synlighet och den budgetmässiga flexibiliteten mellan dem.

6.

Kommittén välkomnar den nya rättsliga grund som kommissionen har valt, och understryker i anslutning till detta vikten av att tillämpa principen om ”aktiv subsidiaritet”, såsom den definieras i slutrapporten från arbetsgruppen för subsidiaritet.

7.

ReK konstaterar att Europeiska kommissionens förslag är förenligt med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

8.

Vi beklagar att de avsatta beloppen för denna fond inte har höjts med tanke på antalet ansökningar och behovet av ytterligare åtgärder. Kommittén efterfrågar därför att de totala anslagen för programmet för rättigheter och värden ska höjas till 1,1 miljarder euro, av vilka 513 miljoner euro, vilket motsvarar en euro per EU-medborgare, ska avsättas till vänortssamarbete, nätverkande mellan medborgare och deras lokala och regionala myndigheter och införande av nya innovativa åtgärder riktade till lokala och regionala förtroendevalda.

9.

ReK vill att en effektiv kommunikation upprättas, så att man försäkrar sig om att alla potentiella sökande till programmet känner till möjligheterna till finansiering. Lokala och regionala myndigheter bör informeras direkt om de verksamheter där de kan delta, särskilt när det gäller medborgarnas deltagande. I detta sammanhang skulle man kunna dra nytta av det arbete som redan utförs på detta område av centrumen i Europeiska kommissionens Europa direkt-nätverk.

10.

Kommittén påminner om att EU-institutionerna visserligen betraktas som avlägsna och teknokratiska, men att lokala och regionala myndigheter, och därmed lokala och regionala förtroendevalda, befinner sig nära medborgarna och därför utgör en direkt och effektiv koppling mellan EU och dess medborgare.

11.

ReK understryker vikten att klargöra vem som styr EU och uppmanar EU att stärka rollen för kommissionen som unionens överstatliga genomförandeorgan, underställt starkare demokratisk granskning och kontroll.

12.

Att utveckla synergier och inrätta nya, innovativa verktyg kommer att bli centralt för att förbättra programmens synlighet, effektivitet och uppföljning. Att utbilda och informera lokala och regionala förtroendevalda kan därför fylla en viktig funktion.

13.

ReK vill att även gränsöverskridande samarbetsprojekt ska beaktas i programmet, eftersom de uppmuntrar till samarbete mellan regioner och organisationer i olika medlemsstater och på så sätt stärker en delad känsla av europeisk identitet.

14.

Kommittén uppmanar till att nya, innovativa typer av insatser tas med i programområdet ”Medborgarnas engagemang och deltagande”, särskilt sådana som riktar sig till lokala och regionala förtroendevalda, t.ex. genom att man tar fram ett program för utbildning och rörlighet för lokala och regionala förtroendevalda, såsom beskrivs i ett yttrande som ReK antog i februari 2018.

15.

Vi vill även att EU-institutionerna, i samarbete med medlemsstaterna, ska lansera ett nätverk av europeiska kontaktpersoner, utifrån den modell som finns i Österrike, för att informera lokala förtroendevalda om aktuella EU-frågor och ge dem nycklar som gör att de bättre kan uppfylla allmänhetens förväntningar. Detta kommer att bidra till att motverka medborgarnas avskärmning från EU-frågor.

16.

ReK menar att nyckeln till framgång för programmet ligger i att olika aktörer medverkar för att uppnå de fastställda målen. Kommittén vill att en flernivåstrategi ges företräde, eftersom många av de verksamheter som föreskrivs i programmet fastställs och genomförs på lokal och regional nivå, och de lokala och regionala myndigheterna skulle kunna vara stödmottagare av programmet.

17.

Även om informations- och upplysningskampanjer är viktiga räcker inte dessa för att säkerställa medborgarnas deltagande. Effektiva verktyg som låter medborgarna delta bör utvecklas. De europeiska medborgarinitiativen är ett exempel på detta på europeisk nivå, och ReK lämnade ett flertal rekommendationer i ett yttrande som antogs i mars 2018 i syfte att förbättra detta verktyg för medborgardeltagande på europeisk nivå.

18.

Informationskampanjerna bör fokusera på möjligheter på lokal nivå. Det är ju på denna nivå som medborgarna börjar engagera sig i frågor som direkt berör dem i deras dagliga liv.

19.

Vi vill tillsammans med alla lokala och regionala myndigheter vara med och främja medborgarnas rättigheter, deras engagemang och deltagande, för att öka medvetenheten om viktiga EU-frågor och stärka känslan av europeisk tillhörighet. ReK har redan vidtagit åtgärder som stöder målen i programmet, till exempel de över 180 debatter som hållits runtom i Europa tack vare projektet ”Reflektioner om Europa”. Detta visar att många medborgare vill komma till tals och engagera sig i EU-frågor.

Bryssel den 10 oktober 2018.

Karl-Heinz LAMBERTZ

Europeiska regionkommitténs ordförande


Top