Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC0626(01)

Meddelande till importörer angående tillämpningen av systemet för registrerade exportörer inom ramen för Europeiska unionens allmänna preferenssystem

OJ C 222, 26.6.2018, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 222/9


Meddelande till importörer angående tillämpningen av systemet för registrerade exportörer inom ramen för Europeiska unionens allmänna preferenssystem

(2018/C 222/08)

I kraft av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 av den 25 oktober 2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 732/2008 (1) beviljar Europeiska unionen utvecklingsländer handelsförmåner inom ramen för det allmänna preferenssystemet. I enlighet med artikel 33.2 i den förordningen ska ursprungsbestämmelserna om definitionen av begreppet ursprungsprodukter och de därmed sammanhängande förfaranden och metoder för administrativt samarbete vara de som fastställs i tullagstiftningen, nämligen kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex (2) samt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (3).

I och med 2010 års reform av ursprungsbestämmelser i det allmänna preferenssystemet fattades beslut om att från år 2017 ersätta ursprungscertifiering med FORMULÄR A med ett system för självcertifiering av varors ursprung som sköts av registrerade exportörer (med hjälp av en ”ursprungsförsäkran”). Det nya systemet fick namnet ”systemet för registrerade exportörer” (REX-systemet). Enligt den nya lagstiftningen ska fakturadeklarationer för sändningar innehållande ursprungsprodukter vilkas totala värde inte överstiger 6 000 euro ersättas med en ursprungsförsäkran som kan upprättas av varje exportör.

REX-systemet gäller från den 1 januari 2017 för förmånsländer eller -territorier inom allmänna preferenssystemet. Enligt artikel 79 i förordning (EU) 2015/2447 fick dock alla förmånsländer och -territorier möjligheten att själva besluta om de vill börja tillämpa REX-systemet 2017, 2018 eller 2019. I varje enskilt fall beviljades en övergångsperiod på ett år och övergångsperioden kunde förlängas med ytterligare sex månader, efter anmälan till Europeiska kommissionen från förmånslandet eller -territoriet.

Under övergångsperioden får behöriga myndigheter i förmånsländerna eller -territorierna inom det allmänna preferenssystemet fortsatt utfärda ursprungscertifikat med FORMULÄR A för ännu ej registrerade exportörer. För dem som är registrerade är endast REX-systemet tillämpligt.

REX-systemet infördes den 1 januari 2017 för följande förmånsländer och -territorier: Angola, Burundi, Bhutan, Demokratiska republiken Kongo, Centralafrikanska republiken, Komorerna, Kongo, Djibouti, Etiopien, Cooköarna, Mikronesien, Ekvatorialguinea, Guinea Bissau, Indien, Kenya, Kiribati, Laos, Liberia, Mali, Nauru, Nepal, Niue, Pakistan, Sierra Leone, Salomonöarna, Somalia, Sydsudan, São Tomé och Príncipe, Tchad, Togo, Tonga, Östtimor, Tuvalu, Jemen och Zambia.

Under beaktande av den ettåriga övergångsperioden och möjligheten till förlängning med ytterligare sex månader är avsikten att samtliga ovan nämnda förmånsländer och -territorier till fullt ska tillämpa REX-systemet från och med den 1 juli 2018. Erinras ska emellertid att Allmänna preferenssystemets förmånsländer eller -territorier har rätt att tillämpa REX-systemet först när de uppfyller kraven i artiklarna 70 och 72 i förordning (EU) 2015/2447. Förmånsländer eller -territorier som det datumet inte uppfyller kraven kan inte tillämpa REX-systemet, vilket innebär att de inte kan dra nytta av det allmänna preferenssystemet från och med den 1 juli 2018 och fram till dess att de uppfyller kraven. På webbplatsen Europa finns information om datum för alla förmånsländers och -territoriers tillämpning av systemet för registrerade exportörer (4). Aktörerna uppmuntras att regelbundet konsultera webbplatsen för kontroll av om och när ovan nämnda förmånsländer och -territorier fick rätt att tillämpa REX-systemet.

Kommissionen informerar ekonomiska aktörer i EU om att det vid certifiering av varors förmånsberättigande ursprung från och med den 1 juli 2018 är möjligt att endast använda en ”ursprungsförsäkran” upprättad av exportörer registrerade i dessa exporterande länder eller territorier inom allmänna preferenssystemet eller upprättade av vilken exportör som helst i dessa länder eller territorier, när de avsända ursprungsprodukternas totala värde är högst 6 000 euro (5).

Förmåner enligt allmänna preferenssystemet kommer således att nekas i de fall FORMULÄR A utfärdade efter den 1 juli 2018 uppvisas som i förmånsursprungsbevis. Förmåner kommer också att nekas i de fall fakturadeklarationer upprättade efter den 1 juli 2018 uppvisas som förmånsursprungsbevis för sändningar innehållande ursprungsprodukter vilkas totala värde är högst 6 000 euro.

De aktörer som i Europeiska unionen uppvisar bevisdokumentation för ursprung inom ramen för det allmänna preferenssystemet uppmanas därför att se till att deras leverantörer i ovannämnda förmånsländer och -territorier är medvetna om ändringen av förfarandet vad gäller förmånsursprungsbevis och om följderna i de fall felaktiga ursprungsbevis (ett certifikat på FORMULÄR A eller fakturadeklaration) uppvisas.

På webbplatsen Europa finns även en förteckning över de förmånsländer inom det allmänna preferenssystemet som i enlighet med artikel 79 i förordning (EU) 2015/2447 till kommissionen har anmält att de vill tillämpa REX-systemet från och med den 1 januari 2018 (6) eller från och med den 1 januari 2019 (7).


(1)  EUT L 303, 31.10.2012, s. 1

(2)  EUT L 343, 29.12.2015, s. 1

(3)  EUT L 343, 29.12.2015, s. 558.

(4)  https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en

(5)  Artiklarna 92 och 93 samt i bilaga 22–07 i förordning (EU) 2015/2447.

(6)  Dessa förmånsländer ska till fullo tillämpa REX-systemet senast den 1 juli 2019.

(7)  Dessa förmånsländer ska till fullo tillämpa REX-systemet senast den 1 juli 2020.


Top