Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AE6092

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till rådets direktiv om tvistlösningsmekanismer vid dubbelbeskattning i Europeiska unionen [COM(2016) 686 final – 2016/0338 (CNS)]

OJ C 173, 31.5.2017, p. 29–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 173/29


Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till rådets direktiv om tvistlösningsmekanismer vid dubbelbeskattning i Europeiska unionen

[COM(2016) 686 final – 2016/0338 (CNS)]

(2017/C 173/05)

Föredragande:

Krister ANDERSSON

Remiss

Europeiska unionens råd, 16.2.2017

Rättslig grund

Artikel 115 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Ansvarig facksektion

Ekonomiska och monetära unionen, ekonomisk och social sammanhållning

Antagande av facksektionen

2.2.2017

Antagande vid plenarsessionen

22.2.2017

Plenarsession nr

523

Resultat av omröstningen

(för/emot/nedlagda röster)

174/0/2

1.   Slutsatser och rekommendationer

1.1

EESK välkomnar kommissionens förslag till rådets direktiv om att förbättra tvistelösningsmekanismerna vid dubbelbeskattning inom EU.

1.2

EESK håller med kommissionen om att dubbelbeskattning är ett av de största skattehindren på den inre marknaden. Det finns ett akut behov av mekanismer som säkerställer att fall av dubbelbeskattning löses snabbare och mer beslutsamt när de uppstår mellan medlemsstaterna.

1.3

EESK konstaterar att undanröjandet av dubbelbeskattning inte i sig är tillräckligt för att skapa lika villkor på skatteområdet. Kommittén anser att EU behöver en gemensam positiv, framåtblickande ram för bolagsbeskattning.

1.4

EESK gläder sig över att det föreslagna direktivet lägger till riktade genomförandekomponenter för att ta itu med de främsta bristerna som konstaterats i unionens skiljemannakonvention (1).

1.5

Kommittén ställer sig mycket positiv till att den skattskyldige i situationer där medlemsstaterna inte automatiskt inleder skiljeförfarandet kan be en nationell domstol att vidta de åtgärder som krävs för att inrätta en skiljenämnd som ska avge ett slutligt, bindande beslut i ärendet inom en fastställd tidsram.

1.6

EESK stöder kommissionens initiativ att utvidga sin övervakning av ländernas resultat i alla fall av tvister om dubbelbeskattning i gränsöverskridande situationer på årlig basis i syfte att bedöma huruvida målen för direktivet uppnås.

1.7

Kommittén ställer sig också positiv till den flexibilitet som medlemsstaterna ges för att bilateralt från fall till fall komma överens om alternativa tvistelösningsmekanismer. Detta underlättar lösningar i multilaterala situationer där tvisten i fråga måste lösas inte bara på EU-nivå utan också i förhållande till tredjeländer genom bilaterala avtal.

1.8

EESK stöder bestämmelsen om att de behöriga myndigheterna får offentliggöra det slutliga beslutet, förutsatt att alla berörda skattskyldiga ger sitt samtycke.

1.9

Kommittén vill understryka att det är mycket angeläget att genomföra detta förslag. Antalet fall av dubbel eller flerfaldig beskattning ökar i storlek och omfattning. Det finns inget utrymme för fördröjningar.

2.   Bakgrund och kommissionens förslag

2.1

Ett av de största problemen för företag som bedriver verksamhet över gränserna är för närvarande dubbelbeskattning. Det har redan införts mekanismer för att lösa tvister vid dubbelbeskattning. Det rör sig om förfarandena för ömsesidig överenskommelse, som föreskrivs i de dubbelbeskattningsavtal som ingåtts av medlemsstaterna och i unionens skiljemannakonvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap.

2.2

Även om de befintliga mekanismerna fungerar väl i många ärenden finns det ett behov av att få dem att fungera bättre när det gäller de skattskyldigas tillgång till dem, deras omfattning, aktualitet och slutgiltighet. Dessutom motsvarar de traditionella tvistelösningsmetoderna inte längre fullt ut komplexiteten hos och riskerna med de nuvarande skattevillkoren globalt.

2.3

Förslaget till direktiv är inriktat på näringslivet och företagen, som är de aktörer som främst berörs av dubbelbeskattningssituationer. Förslaget bygger på unionens befintliga skiljemannakonvention, som redan innehåller en obligatorisk bindande skiljemannamekanism, men utvidgar dess tillämpningsområde till att även omfatta områden som för närvarande inte täcks och lägger till riktade genomförandekomponenter för att ta itu med de största brister som konstaterats hos denna mekanism vad gäller genomförandet och effektiviteten. Det gör att alla tvister om dubbelbeskattning som omfattar gränsöverskridande transaktioner inom EU och som påverkar företags vinster omfattas av förslagets tillämpningsområde.

2.4

Genom förslaget införs en uttrycklig skyldighet för medlemsstaterna att nå resultat samt en klart fastställd tidsfrist. Situationer som kännetecknar dubbel icke-beskattning eller fall av bedrägeri, avsiktlig försummelse eller grov oaktsamhet omfattas inte.

2.5

I direktivet fastställs ett förfarande för ömsesidig överenskommelse, som inleds genom den skattskyldiges klagomål, enligt vilket medlemsstaterna ska samarbeta fritt och nå en överenskommelse inom två år.

2.6

Den inledande fasen med förfarandet för ömsesidig överenskommelse kompletteras med ett skiljeförfarande enligt vilket tvisten ska lösas genom skiljedom inom en tidsfrist på femton månader om medlemsstaterna inte lyckas nå en överenskommelse under den inledande fasen. Detta skiljeförfarande är obligatoriskt och inleds automatiskt. Det avslutas med att de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna utfärdar ett slutligt, obligatoriskt, bindande beslut.

2.7

Ökad öppenhet är ett av målen i förslaget till direktiv. De behöriga myndigheterna får offentliggöra det slutliga beslutet i skiljeförfarandet och mer detaljerade uppgifter, under förutsättning att den skattskyldige ger sitt samtycke till detta. Om den skattskyldige inte samtycker ska de behöriga myndigheterna offentliggöra en sammanfattning av beslutet.

3.   Allmänna kommentarer

3.1

EESK välkomnar kommissionens förslag till rådets direktiv (som ingår i paketet om bolagsskatt) om att förbättra tvistelösningsmekanismerna vid dubbelbeskattning inom EU. Det finns ett akut behov av mekanismer som säkerställer att fall av dubbelbeskattning löses snabbare och mer beslutsamt när de uppstår mellan medlemsstaterna.

3.2

EESK håller med kommissionen om att Europa behöver ett skattesystem som är anpassat till den inre marknaden och som stöder ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft, lockar investeringar, bidrar till att skapa arbetstillfällen, främjar innovation och upprätthåller den europeiska sociala modellen. Beskattningen bör ge stabila intäkter för offentliga investeringar och tillväxtfrämjande politik. Den bör säkerställa att alla företag omfattas av lika villkor, rättssäkerhet och minsta möjliga hinder när de bedriver verksamhet över gränserna.

3.3

EESK delar kommissionens oro över att oenighet mellan medlemsstaterna om vem som har rätt att beskatta vissa vinster ofta leder till att företag beskattas två eller flera gånger för samma inkomst. Kommissionens senaste siffror visar att det finns ca 900 pågående tvister om dubbelbeskattning inom EU, med 10,5 miljarder euro som står på spel.

3.4

Kommittén välkomnar kommissionens arbete för att se till att alla företag som bedriver verksamhet i EU betalar sina skatter där vinster och mervärde genereras, men de bör inte bli föremål för dubbel eller flerfaldig beskattning av samma vinster. Denna princip är avgörande för en rättvis och effektiv beskattning. EESK håller med kommissionen om att dubbelbeskattning är ett av de största skattehindren på den inre marknaden.

3.5

EESK ser mycket positivt på kommissionens initiativ för att ta itu med dubbelbeskattning på ett samordnat sätt i EU. Kommittén håller med kommissionen om att man för att främja sysselsättning, tillväxt och investeringar måste skapa gynnsamma skattevillkor för företag genom att minska efterlevnadskostnaderna och de administrativa bördorna samt sörja för rättssäkerhet på skatteområdet. Vikten av rättssäkerhet på skatteområdet för att främja investeringar och tillväxt har nyligen erkänts av G20-ledarna och har blivit den nya övergripande inriktningen. Medlemsstaterna måste finna en balans mellan att genomföra nödvändiga reformer och tillhandahålla stabila, tydliga och förutsägbara skattevillkor för företagen.

3.6

EESK konstaterar att undanröjandet av dubbelbeskattning inte i sig är tillräckligt för att skapa lika villkor på skatteområdet. Kommittén anser att EU behöver en gemensam positiv, framåtblickande ram för bolagsbeskattning. Det är detta som ligger bakom kommissionens förslag om att nylansera den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen.

3.7

EESK konstaterar att flertalet medlemsstater har bilaterala skatteavtal med varandra för att avhjälpa dubbelbeskattning och att det finns förfaranden för att lösa tvister. Dessa förfaranden är emellertid långa och kostsamma och leder inte alltid till en överenskommelse. Unionens skiljemannakonvention erbjuder viss lättnad. Dess tillämpningsområde är dock begränsat till tvister om internprissättning, och det finns ingen möjlighet att överklaga tolkningen av reglerna.

3.8

EESK gläder sig över att det föreslagna direktivet lägger till riktade genomförandekomponenter för att ta itu med de främsta bristerna som konstaterats i unionens skiljemannakonvention, dvs. nekad tillgång, både implicit och explicit, samt utdragna och blockerade förfaranden.

3.9

EESK välkomnar också att ett bredare spektrum av ärenden kommer att kunna dra nytta av en mekanism för obligatorisk, bindande tvistelösning. Dessa förbättringar av tvistelösningsmekanismerna kommer att bespara både företag och förvaltningar mycket tid, pengar och resurser och kommer att stärka rättssäkerheten på skatteområdet för företagen i EU.

3.10

Kommittén ställer sig mycket positiv till att den skattskyldige i situationer där medlemsstaterna inte automatiskt inleder skiljeförfarandet kan be en nationell domstol att vidta de åtgärder som krävs för att inrätta en skiljenämnd som ska avge ett slutligt, bindande beslut i ärendet inom en fastställd tidsram. Detta kommer att bidra till att undvika osäkerhet för de berörda företagen och bygger vidare på mekanismer och god praxis som redan tillämpas i alla medlemsstater vid gränsöverskridande tvister på andra områden än beskattning. EESK vill emellertid understryka att medlemsstaterna måste se till att längden på dessa domstolsförfaranden är kort så att betydande fördröjningar vid lösningen av tvister undviks.

3.11

EESK stöder kommissionens initiativ att utvidga sin övervakning av ländernas resultat i alla fall av tvister om dubbelbeskattning i gränsöverskridande situationer på årlig basis i syfte att bedöma huruvida målen för direktivet uppnås. Den analys som gjorts visar att det finns ärenden som hindras från att omfattas av befintliga mekanismer, som inte omfattas av unionens skiljemannakonvention eller dubbelbeskattningsavtal, som kör fast utan att den skattskyldige underrättas om skälen till detta eller som inte blir lösta alls. I detta skede anser EESK att resultaten på medlemsstatsnivå inte är tillfredsställande och uppmanar kommissionen att noga kontrollera hur direktivet fungerar när det genomförs och att offentliggöra analysen och resultaten.

3.12

EESK instämmer i att dubbelbeskattning bör undanröjas genom ett förfarande där ärendet som ett första steg överlämnas till skattemyndigheterna i de berörda medlemsstaterna för att tvisten ska lösas genom förfarandet för ömsesidig överenskommelse. Om en sådan överenskommelse inte nås inom en viss tidsfrist, bör ärendet överlämnas till en rådgivande kommitté eller en kommitté för alternativ tvistelösning, som består av både företrädare för de berörda skattemyndigheterna och oberoende personer i erkänd ställning. Skattemyndigheterna bör fatta ett slutligt bindande beslut som anknyter till yttrandet från den rådgivande kommittén eller från kommittén för alternativ tvistelösning.

3.13

EESK inser att en ändamålsenlig minimistandard för tvistelösningsmekanismer måste fastställas på EU-nivå. I standarden måste man på ett heltäckande sätt och i tillräcklig detalj fastställa de förfarandesteg som krävs för att säkerställa en enhetlig och effektiv tillämpning.

3.14

Kommittén ställer sig också positiv till den flexibilitet som medlemsstaterna ges för att bilateralt från fall till fall komma överens om alternativa tvistelösningsmekanismer. Detta underlättar lösningar i multilaterala situationer där tvisten i fråga måste lösas inte bara på EU-nivå utan också i förhållande till tredjeländer genom bilaterala avtal.

3.15

EESK stöder bestämmelsen om att de behöriga myndigheterna får offentliggöra det slutliga beslutet, förutsatt att alla berörda skattskyldiga ger sitt samtycke.

3.16

Kommittén vill understryka att det är mycket angeläget att genomföra detta förslag. Antalet fall av dubbel eller flerfaldig beskattning ökar i storlek och omfattning. Det finns inget utrymme för fördröjningar.

Bryssel den 22 februari 2017.

Georges DASSIS

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs ordförande


(1)  Konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap (90/436/EEG).


Top