Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013AP0275

P7_TA(2013)0275 Vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 juni 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (COM(2011)0877 – C7-0502/2011 – 2011/0430(COD)) P7_TC1-COD(2011)0430 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 juni 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/…/EU/om ändring av direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn

OJ C 65, 19.2.2016, p. 258–259 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.2.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 65/258


P7_TA(2013)0275

Vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn ***I

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 juni 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (COM(2011)0877 – C7-0502/2011 – 2011/0430(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

(2016/C 065/53)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0877),

med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0502/2011),

med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av det motiverade yttrande från Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 25 april 2012 (1),

med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 19 april 2013 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för kultur och utbildning och utskottet för rättsliga frågor (A7-0404/2012).

1.

Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten


(1)  EUT C 191, 29.6.2012, s. 129.


P7_TC1-COD(2011)0430

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 juni 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/…/EU/om ändring av direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv 2013/37/EU.)


Top