Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013AP0254

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 juni 2013 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning) (14654/2/2012 – C7-0165/2013 – 2008/0244(COD))

OJ C 65, 19.2.2016, p. 208–209 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.2.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 65/208


P7_TA(2013)0254

Normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning) ***II

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 juni 2013 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning) (14654/2/2012 – C7-0165/2013 – 2008/0244(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

(2016/C 065/39)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (14654/2/2012 – C7-0165/2013),

med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 16 juli 2009 (1) och den 26 oktober 2011 (2),

med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 7 oktober 2009 (3),

med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet (4), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2008)0815),

med beaktande av kommissionens ändrade förslag (COM(2011)0320),

med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av artikel 72 i arbetsordningen,

med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0214/2013).

1.

Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.

Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.

Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


(1)  EUT C 317, 23.12.2009, s. 110.

(2)  EUT C 24, 28.1.2012, s. 80.

(3)  EUT C 79, 27.3.2010, s. 58.

(4)  EUT C 212 E, 5.8.2010, s. 348.


Top