EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XC0620(01)

Meddelande från kommissionen – Kriterier vid bedömningen av förenligheten med den inre marknaden hos statligt stöd för att främja genomförandet av viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse

EUT C 188, 20.6.2014, p. 4–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 188/4


MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN

Kriterier vid bedömningen av förenligheten med den inre marknaden hos statligt stöd för att främja genomförandet av viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse

(2014/C 188/02)

1.   INLEDNING

1.

Detta meddelande innehåller riktlinjer för bedömning enligt reglerna om statligt stöd av finansiering av viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse.

2.

Sådana projekt kan utgöra ett mycket viktigt bidrag till ekonomisk tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft för unionens industri och ekonomi med tanke på projektens positiva spridningseffekter på den inre marknaden och samhället i unionen.

3.

De viktiga projekten gör det möjligt att samla kunskap, expertis, finansiella medel och ekonomiska aktörer i hela unionen för att övervinna allvarliga marknadsmisslyckanden eller systematiska misslyckanden och mycket viktiga samhällsutmaningar som inte kan åtgärdas på annat sätt. De är utformade för att länka ihop den offentliga och den privata sektorn för att genomföra storskaliga projekt som ger betydande fördelar för unionen och dess medborgare.

4.

De viktiga projekten kan vara relevanta för alla strategier och åtgärder som uppfyller de gemensamma EU-målen, särskilt när det gäller målen i Europa 2020-strategin (1), EU:s flaggskeppsinitiativ och viktiga områden för ekonomisk tillväxt som viktig möjliggörande teknik (KET) (2).

5.

I initiativet för att modernisera det statliga stödet (3) sägs att statligt stöd måste riktas mot mål av gemensamt europeiskt intresse i linje med prioriteringarna i Europa 2020-strategin, för att avhjälpa marknadsmisslyckanden eller andra viktiga systemfel som hindrar tillväxt och sysselsättning och utvecklingen av en integrerad, dynamisk och konkurrenskraftig inre marknad. Genomförandet av dessa projekt kräver ofta ett betydande deltagande från de offentliga myndigheterna, eftersom marknaden annars inte skulle finansiera sådana projekt. I det fall den offentliga finansieringen av sådana projekt skulle utgöra statligt stöd, anges i detta meddelande de tillämpliga reglerna för att säkerställa att lika konkurrensvillkor på den inre marknaden upprätthålls.

6.

Regler för offentlig finansiering av viktiga projekt är redan fastställda i gemenskapens rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation (4) och i riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd (5) som ger vägledning om tillämpningen av artikel 107.3 b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (fördraget). Moderniseringen är ett lämpligt tillfälle att uppdatera och konsolidera dagens vägledning i ett enda dokument, så att den överensstämmer med Europa 2020-målen och målen för moderniseringsinitiativet, och att utvidga den till andra områden där den kan användas. Detta meddelande ersätter därför befintliga bestämmelser om projekten. På detta sätt ger meddelandet medlemsstaterna riktade och tvärvetenskapliga riktlinjer som syftar till att uppmuntra utvecklingen av viktiga samarbetsprojekt som främjar de gemensamma europeiska intressena.

7.

I artikel 107.3 b i fördraget anges att ”stöd för att främja genomförandet av viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse kan anses vara förenligt med den inre marknaden”. Följaktligen innehåller det här meddelandet vägledning om vilka kriterier kommissionen kommer att tillämpa vid bedömningen av statligt stöd för att gynna genomförandet av viktiga projekt. Först definieras tillämpningsområdet och därefter presenteras en förteckning över kriterier som kommissionen ska använda när den bedömer arten och vikten av sådana projekt vid tillämpning av artikel 107.3 b i fördraget. Därefter redogörs för hur kommissionen kommer att bedöma om den offentliga finansieringen av de viktiga projekten är förenlig med reglerna om statligt stöd.

8.

Det här meddelandet utesluter inte att stöd för att främja genomförandet av viktiga projekt också kan anses förenligt med den inre marknaden på basis av andra bestämmelser i fördraget, särskilt i artikel 107.3 c i fördraget, och deras genomförandebestämmelser. Regelverket om statligt stöd håller på att moderniseras i syfte att erbjuda medlemsstaterna bättre möjligheter att stödja viktiga projekt som avhjälper marknadsmisslyckanden och tar itu med problem kopplade till sammanhållning inom olika områden för att främja hållbar tillväxt och sysselsättning. Dessa bestämmelser kanske dock inte helt och hållet beaktar projektens relevans, särdrag och egenskaper. För det kan det krävas särskilda regler om stödberättigande, förenlighet och förfaranden, som anges i detta meddelande.

2.   TILLÄMPNINGSOMRÅDE

9.

Detta meddelande gäller viktiga projekt i alla sektorer av ekonomin.

10.

Meddelandet ska inte tillämpas på följande:

a)

Åtgärder som omfattar stöd till företag i svårigheter enligt definitionen i riktlinjerna för undsättning och omstrukturering (6) eller senare riktlinjer, ändrade eller ersatta.

b)

Åtgärder som omfattar stöd till företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

c)

Stödåtgärder som i sig och genom de villkor som är förenade med dem eller genom deras finansieringsmetod medför en icke särskiljbar överträdelse av unionens lagstiftning (7), framför allt följande:

Stödåtgärder där beviljandet av stöd är förenat med en skyldighet för stödmottagaren att ha sitt huvudkontor i den berörda medlemsstaten eller att vara huvudsakligen etablerad i den medlemsstaten.

Stödåtgärder där beviljandet av stöd är förenat med en skyldighet för stödmottagaren att använda nationellt producerade varor eller nationella tjänster.

Stödåtgärder som begränsar stödmottagarens möjligheter att utnyttja resultaten från forskning, utveckling och innovation i andra medlemsstater.

3.   URVALSKRITERIER

11.

Vid bedömningen av om ett projekt omfattas av artikel 107.3 b i fördraget ska följande kriterier tillämpas:

3.1   Projektdefinition

12.

Förslaget till stöd gäller ett enskilt projekt där villkoren för målen, genomförandet, även deltagare och finansiering, är tydligt definierade (8).

13.

Kommissionen kan också anse att ett ”integrerat projekt” är berättigat till stöd, dvs. en grupp enskilda projekt som ingår i en gemensam struktur, färdplan eller gemensamt program som syftar till samma mål och som bygger på ett enhetligt systematiskt tillvägagångssätt. De enskilda delarna i det integrerade projektet kan avse olika nivåer i leverantörskedjan men måste vara komplementära och nödvändiga för att uppnå det viktiga europeiska målet (9).

3.2   Gemensamt europeiskt intresse

3.2.1   Allmänna sammanlagda kriterier

14.

Projektet måste bidra på ett konkret, tydligt och identifierbart sätt till ett eller flera av unionens mål och ha stor inverkan på unionens konkurrenskraft, på hållbar tillväxt, eller på ett väsentligt sätt ta itu med samhällsproblem eller vara värdeskapande i hela unionen.

15.

Projektet måste vara ett viktigt bidrag till unionens mål, till exempel genom att vara av avgörande vikt för Europa 2020-strategin, det europeiska forskningsområdet, den europeiska strategin för viktig möjliggörande teknik (KET) (10), energistrategin för Europa (11), ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 (12), en europeisk strategi för trygg energiförsörjning (13), elektronikstrategin för Europa, transeuropeiska transport- och energinät, unionens flaggskeppsinitiativ, exempelvis innovationsunionen (14), den digitala agendan för Europa (15), ett resurseffektivt Europa (16), eller den integrerade industripolitiken för en globaliserad tid (17).

16.

Projektet måste i normalfallet omfatta fler än en medlemsstat (18) och dess fördelar får inte begränsas till de finansierande medlemsstaterna, utan måste omfatta en betydande del av unionen. Fördelarna med projektet ska anges klart på ett konkret och påvisbart sätt (19).

17.

Fördelarna med projektet får inte vara begränsade till företagen eller den berörda industrin utan måste vara relevanta för och användas i ett bredare sammanhang inom den europeiska ekonomin och i samhället genom positiva spridningseffekter (t.ex. att få systemeffekter på flera nivåer i värdekedjan, föregående eller efterföljande marknadsled, alternativ användning i andra sektorer eller trafikomställning) klart definierade på ett konkret och påvisbart sätt.

18.

Projektet måste inbegripa samfinansiering från stödmottagaren.

19.

Projektet måste följa principen om utfasning av miljöskadliga subventioner, vilket poängteras i färdplanen för resurseffektivitet (20)och i flera slutsatser från rådet (21).

3.2.2   Allmänna positiva indikatorer

20.

Utöver de kumulativa kriterierna i avsnitt 3.2.1, kommer kommissionen att anlägga en mer gynnsam hållning i följande fall:

a)

Projektet har utformats för att göra det möjligt för alla berörda medlemsstater att delta, med beaktande av typen av projekt, det eftersträvade målet och dess finansieringsbehov.

b)

Utformningen av projektet inbegriper kommissionen eller andra rättsliga organ till vilka kommissionen delegerat sina befogenheter, t.ex. Europeiska investeringsbanken.

c)

Urvalet av projektet omfattar kommissionen eller annan juridisk person till vilken kommissionen delegerat sina befogenheter, under förutsättning att detta organ bara agerar som genomförandestruktur.

d)

Projektets styrningsstruktur involverar kommissionen eller annan juridisk person till vilken kommissionen delegerat sina befogenheter samt flera medlemsstater.

e)

Projektet omfattar viktigt samarbete i fråga om antal inblandade partner, inblandning av organisationer från olika sektorer eller av företag av olika storlek.

f)

Projektet innefattar samfinansiering från en EU-fond (22).

3.2.3   Särskilda kriterier

21.

FoUI-projekt måste ha en starkt innovativ karaktär eller utgöra ett viktigt mervärde i fråga om FoUI mot bakgrund av den senaste utvecklingen inom den berörda sektorn.

22.

Projekt som omfattar industriell tillämpning måste göra det möjligt att utveckla en ny produkt eller tjänst med högt forsknings- och innovationsinnehåll och/eller användning av en genuint innovativ produktionsprocess. Regelbundna uppdateringar utan ett innovativt inslag av befintliga anläggningar och utveckling av nyare versioner av befintliga produkter räknas inte som viktiga projekt.

23.

Miljö-, energi- eller transportprojekt ska antingen vara av stor betydelse för unionens miljö-, energi- (inklusive avseende försörjningstrygghet) eller transportstrategi, eller på ett väsentligt sätt bidra till den inre marknaden, inbegripet men inte begränsat till dessa specifika sektorer.

3.3   Projektets vikt

24.

För att räknas som ett viktigt projekt, måste ett projekt vara viktigt kvantitativt eller kvalitativt. Det bör antingen vara osedvanligt stort eller ha omfattande räckvidd och/eller innebära en mycket stor teknologisk eller ekonomisk risk.

4.   FÖRENLIGHETSKRITERIER

25.

Vid bedömningen av förenligheten med den inre marknaden av stöd för att främja genomförandet av viktiga projekt på grundval av artikel 107.3 b i fördraget kommer kommissionen att ta hänsyn till följande kriterier (23).

26.

Kommissionen kommer att utföra ett avvägningstest för att bedöma om de förväntade positiva effekterna uppväger möjliga negativa effekter enligt nedanstående.

27.

Med tanke på projektets art, kan kommissionen anse att ett marknadsmisslyckande eller andra allvarliga systematiska misslyckanden, liksom bidrag till ett gemensamt europeiskt intresse, föreligger om projektet uppfyller de angivna kriterierna för stödberättigande i avsnitt 3 ovan.

4.1   Stödets nödvändighet och rimliga omfattning

28.

Stödet får inte subventionera kostnader för ett projekt som företaget i alla händelser skulle ådra sig och får inte kompensera för den normala affärsrisken vid ekonomisk verksamhet. Utan stöd skulle projektet inte gå att genomföra, eller genomföras i mindre skala eller omfattning eller på annat sätt som i hög grad skulle minska de förväntade fördelarna (24). Ett stöd anses vara proportionellt endast om samma resultat inte hade kunnat nås med mindre stöd.

29.

Medlemsstaten måste förse kommissionen med lämplig information avseende det projekt som stöds, samt en omfattande beskrivning av det kontrafaktiska scenariot som motsvarar en situation där inga stöd beviljas av en medlemsstat. Det kontrafaktiska scenariot kan bestå av avsaknaden av alternativa projekt eller i ett tydligt definierat och tillräckligt förutsägbart alternativt projekt som stödmottagaren övervägt i sin interna beslutsprocess, och kan avse ett alternativt projekt som helt eller delvis utförs utanför unionen.

30.

I avsaknad av ett alternativt projekt kommer kommissionen att kontrollera att stödbeloppet inte överstiger det minimum som krävs för att det understödda projektet ska vara tillräckligt lönsamt, till exempel genom att göra det möjligt att uppnå en internränta som motsvarar det bransch- eller företagsspecifika riktmärket eller tröskelvärdet för avkastning. För detta ändamål kan man även använda den normala avkastning som krävs av stödmottagaren i andra investeringsprojekt av liknande slag, projektets kapitalkostnader som helhet eller en avkastning som är vanligt förekommande i den berörda branschen. Alla relevanta förväntade kostnader och fördelar under projektets löptid måste beaktas.

31.

Det högsta stödbeloppet kommer att fastställas med hänsyn till det identifierade finansieringsunderskottet i förhållande till de stödberättigande kostnaderna. Om det är motiverat genom analys av finansieringsunderskottet, kan stödnivån uppgå till 100 % av de stödberättigande kostnaderna. Med finansieringsunderskott avses skillnaden mellan de positiva och negativa kassaflödena under investeringens livslängd, diskonterat till sitt verkliga värde på grundval av en lämplig diskonteringsfaktor som återspeglar den avkastning som är nödvändig för att stödmottagarna ska genomföra projektet, särskilt med tanke på riskerna. De stödberättigande kostnaderna fastställs i bilaga (25).

32.

Om det visas, till exempel genom företagets interna handlingar, att stödmottagaren har ett tydligt val mellan att antingen utföra ett projekt som får stöd eller ett alternativt projekt utan stöd kommer kommissionen att jämföra det förväntade nettonuvärdet av investeringen i det understödda projektet och det kontrafaktiska projektet, med hänsyn tagen till sannolikheterna för att de olika affärsscenarierna inträffar.

33.

I sin bedömning tar kommissionen hänsyn till följande omständigheter:

a)    Specifikation av avsedd ändring : Det ändrade beteende som det statliga stödet väntas ge upphov till, det vill säga om ett nytt projekt skapas, eller om ett projekts storlek, omfattning eller genomförandehastighet ökar, måste noga specificeras av medlemsstaten. Det ändrade beteendemönstret måste identifieras genom en jämförelse med det förväntade resultatet och den avsedda verksamhetens nivå med eller utan stöd. Skillnaden mellan dessa två scenarier visar stödets inverkan och dess stimulanseffekt.

b)    Lönsamhetsnivå : Om ett projekt i sig inte skulle vara tillräckligt lönsamt för ett privat företag, men skulle medföra väsentliga fördelar för samhället är det mer sannolikt att stödet har en stimulanseffekt.

34.

För att hantera faktisk eller potentiell direkt eller indirekt snedvridning av den internationella handeln, får kommissionen ta hänsyn till det faktum att konkurrenter utanför unionen – direkt eller indirekt – under de senaste tre åren har tagit emot eller kommer att ta emot stöd på motsvarande nivå för liknande projekt. Om det med tanke på den aktuella sektorns särskilda karaktär är troligt att snedvridning av den internationella handeln uppkommer efter mer än tre år, kan referensperioden komma att förlängas i motsvarande mån. Om det är möjligt ska den berörda medlemsstaten ge kommissionen den information den behöver för att kunna göra en lägesbedömning, särskilt vad gäller behovet av att ta hänsyn till den konkurrensfördel som en konkurrent i ett tredjeland åtnjuter. Om kommissionen inte har bevis gällande det stöd som beviljats eller föreslagits, kan den också fatta sitt beslut utifrån indicier.

35.

Vid insamling av bevis kan kommissionen använda sina utredningsbefogenheter (26).

36.

Valet av stödinstrument måste göras med hänsyn till det marknadsmisslyckande eller annat allvarligt systematiskt misslyckande som det ska avhjälpa. Om till exempel det bakomliggande problemet är brist på tillgång till finansiering, bör medlemsstaterna i normalfallet använda stöd i form av likviditetsstöd, t.ex. ett lån eller en garanti (27). Om det dessutom är nödvändigt att företaget får tillgång till en viss grad av riskdelning bör ett förskott med återbetalningsskyldighet normalt sett vara det stödinstrument som är att föredra. Återbetalningspliktiga stödformer betraktas i allmänhet som en positiv indikator.

37.

Energitryggheten och målen för energieffektivitet måste beaktas i analysen där det är relevant.

38.

Kommissionen kommer att ha en positivare inställning till projekt som innehåller ett betydande eget bidrag från stödmottagarna eller från oberoende privata investerare. Bidrag i form av materiella och immateriella tillgångar samt mark, ska redovisas till marknadspris.

39.

Urvalet av stödmottagare via ett konkurrensbetonat, öppet och icke-diskriminerande anbudsförfarande kommer att betraktas som en positiv indikator.

4.2   Förhindrande av otillbörlig snedvridning av konkurrensen och avvägningstest

40.

Medlemsstaten ska bevisa att de föreslagna stödåtgärderna är ett lämpligt politikinstrument för att uppnå projektmålet. En stödåtgärd anses vara olämplig om samma resultat kan uppnås med andra, mindre snedvridande politikinstrument eller andra, mindre snedvridande stödinstrument.

41.

För att stödet ska vara förenligt måste de negativa effekterna av stödåtgärden när det gäller snedvridning av konkurrensen och påverkan på handeln mellan medlemsstater vara begränsade och uppvägas av de positiva effekterna i form av bidrag till målet av det gemensamma europeiska intresset.

42.

När kommissionen bedömer de negativa effekterna av stödet, kommer den att inrikta sin analys av den överblickbara påverkan stödet kan ha på konkurrensen mellan företagen på de berörda produktmarknaderna, inklusive föregående eller efterföljande marknadsled, och på risken för överkapacitet.

43.

Kommissionen kommer att bedöma risken för avskärmning av marknaden och marknadsdominans, särskilt vid ingen eller begränsad spridning av forskningsresultat. Projekt som omfattar byggande av infrastruktur (28) ska garantera öppet och icke-diskriminerande tillträde till infrastrukturen och icke-diskriminerande prissättning (29).

44.

Kommissionen kommer att utvärdera möjliga negativa effekter på handeln däribland risken för att medlemsstaterna kapplöper om stöd, där risken är störst vid valet av placeringsort.

4.3   Insyn

45.

Medlemsstaterna ska se till att följande information offentliggörs på en övergripande webbplats avseende statligt stöd på nationell eller regional nivå:

a)

Texten till stödåtgärden och dess tillämpningsföreskrifter eller en länk till den.

b)

Vilken den beviljande myndigheten/de beviljande myndigheterna är.

c)

Vilka de enskilda stödmottagarna är, form av stöd och stödbelopp till varje stödmottagare, datum för beviljandet, typ av företag (små och medelstora företag eller stora företag). Den region där stödmottagaren är lokaliserad (på Nuts 2-nivå). Den ekonomiska sektor inom vilken det stödmottagande företaget främst är verksamt på Nace-gruppnivå (30).

46.

Detta krav kan frångås i fråga om enskilda stödtilldelningar på belopp under 500 000 euro. Informationen måste offentliggöras när beslutet om att bevilja stöd har fattats, sparas i minst tio år och vara tillgänglig för allmänheten utan restriktioner (31). Medlemsstaterna kommer inte att vara skyldiga att tillhandahålla ovannämnda information förrän den 1 juli 2016.

5.   SLUTBESTÄMMELSER

5.1   Anmälningsskyldighet

47.

Enligt artikel 108.3 i fördraget ska medlemsstaterna underrätta kommissionen på förhand om alla planer på att bevilja eller ändra statligt stöd, även stöd till viktiga projekt.

48.

Medlemsstater inblandade i samma viktiga projekt uppmanas att lämna in en gemensam anmälan till kommissionen om det är möjligt.

5.2   Utvärdering i efterhand och rapportering

49.

Det ska ske regelbunden rapportering av genomförandet av projektet. Om så är lämpligt kan kommissionen begära att en efterhandsutvärdering ska utföras.

5.3   Ikraftträdande, giltighet och översyn

50.

Detta meddelande kommer att tillämpas under perioden 1 juli 2014–31 december 2020.

51.

Kommissionen kommer att tillämpa principerna i detta meddelande på alla anmälda stödprojekt den ska fatta beslut om efter det att meddelandet offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, även om projekten anmälts före offentliggörandet.

52.

I enlighet med kommissionens tillkännagivande om vilka regler som är tillämpliga för att avgöra om ett statligt stöd är olagligt (32), kommer kommissionen, i fråga om oanmält stöd, att tillämpa detta meddelande om stödet beviljades efter att detta trädde i kraft, och, i alla andra fall, de regler som gällde vid den tidpunkt när stödet beviljades.

53.

Kommissionen kan när som helst besluta att ändra detta meddelande om det skulle vara nödvändigt av konkurrenspolitiska skäl eller av hänsyn till annan unionspolitik, internationella åtaganden, utvecklingen på marknaderna eller av något annat giltigt skäl.


(1)  Meddelande från kommissionen – Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, KOM(2010) 2020 slutlig, 3.3.2010.

(2)  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – ”En europeisk strategi för viktig möjliggörande teknik: mot tillväxt och jobb”, COM(2012) 341 final, 26.6.2012.

(3)  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Modernisering av det statliga stödet i EU (COM(2012) 209 final, 8.5.2012).

(4)  Gemenskapens rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation (EUT C 323, 30.12.2006, s. 1).

(5)  Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd (EUT C 82, 1.4.2008, s. 1).

(6)  Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter (EUT C 244, 1.10.2004, s. 2). Såsom förklaras i punkt 20 i dessa riktlinjer kan ett företag i svårigheter på grund av att själva dess fortbestånd är hotat inte anses vara ett lämpligt verktyg för att främja andra allmänna mål förrän dess lönsamhet har säkerställts.

(7)  Se t.ex. mål C-156/98 Tyskland mot kommissionen REG 2000, s. I-6857, punkt 78 och mål C-333/07 Régie Networks mot Rhone Alpes Bourgogne REG 2008, s. I-10807, punkterna 94–116.

(8)  I fråga om forskning och utveckling gäller att när två eller flera forsknings- och utvecklingsprojekt inte klart går att skilja från varandra och särskilt när de enskilt betraktade saknar utsikter till teknisk framgång ska de betraktas som ett enda projekt. Stöd till ett projekt som endast leder till en ändring av projektets placeringsort inom EES utan att projektets art, storlek eller omfattning ändras, anses inte vara förenlig.

(9)  Hädanefter kallas både ett enskilt projekt och integrerat projekt ”projekt”.

(10)  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – En europeisk strategi för viktig möjliggörande teknik: mot tillväxt och jobb, COM(2012) 341 final, 26.6.2012.

(11)  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Energi 2020 En strategi för hållbar och trygg energiförsörjning på en konkurrensutsatt marknad, KOM(2010) 639 slutlig.

(12)  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – En klimat- och energipolitisk ram för perioden 2020–2030, COM(2014) 15 final.

(13)  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet – En europeisk strategi för trygg energiförsörjning, COM(2014) 330 final.

(14)  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-strategin Innovationsunionen, KOM(2010) 546 slutlig, 6.10.2010.

(15)  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – En digital agenda för Europa, KOM(2010) 245 slutlig, 26.8.2010.

(16)  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Ett resurseffektivt Europa – flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-strategin, KOM(2011) 21, 26.1.2011.

(17)  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: En integrerad industripolitik för en globaliserad tid – Med konkurrenskraft och hållbar utveckling i centrum, KOM(2010) 614 slutlig, 28.10.2010.

(18)  Med undantag av sammankopplade forskningsinfrastrukturer och TEN-T-projekt som i grunden är av gränsöverskridande betydelse eftersom de ingår i fysiskt anslutna gränsöverskridande nätverk eller är väsentliga för att förbättra gränsöverskridande trafikledning eller driftskompatibilitet.

(19)  Det faktum att projektet genomförs av företag i olika länder, eller att en forskningsinfrastruktur därefter används av företag som är etablerade i olika medlemsstater, är inte tillräckligt för att ett projekt ska räknas som ett viktigt projekt. Domstolen har bekräftat kommissionens policy att anse att projekt kan beskrivas vara av gemensamt europeiskt intresse enligt artikel 107.3 b när de utgör del av ett transnationellt europeiskt program som antingen finansieras gemensamt av flera av medlemsstaternas regeringar eller grundar sig på en gemensam åtgärd av flera av medlemsstater för att motverka ett gemensamt hot. Förenade målen C-62/87 och 72/87 Exécutif regional wallon and SA Glaverbel mot kommissionen (REG 1988, s. 1573), punkt 22.

(20)  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Färdplan för ett resurseffektivt Europa, KOM(2011) 571 slutlig, 20.9.2011.

(21)  Till exempel så bekräftades i Europeiska rådets slutsatser av den 23 maj 2013 behovet av att fasa ut miljömässigt eller ekonomiskt skadliga subventioner, bland annat för fossila bränslen, i syfte att underlätta investeringar i ny och intelligent energiinfrastruktur.

(22)  Unionsfinansiering som förvaltas centralt av institutioner, byråer, gemensamma företag eller andra unionsorgan och som inte direkt eller indirekt står under medlemsstaternas kontroll utgör inte statligt stöd.

(23)  Enligt domstolen förfogar kommissionen över ett utrymme för skönsmässig bedömning vid avgörandet av förenligheten hos ett viktigt projekt. Förenade målen C-62/87 och 72/87 Exécutif regional wallon and SA Glaverbel mot kommissionen (REG 1988, s. 1573), punkt 21.

(24)  Stödansökningen måste föregå arbetets början, vilket är antingen inledandet av bygg- och anläggningsarbetena i samband med investeringen eller det första bindande åtagandet att beställa utrustning eller ett annat åtagande som gör investeringen oåterkallelig, beroende på vilket som inträffar först. Köp av mark och förberedande arbete, till exempel att utverka tillstånd och utföra preliminära genomförbarhetsstudier, anses inte utgöra arbetets början.

(25)  I fråga om ett integrerat projekt måste de stödberättigande kostnaderna anges för varje enskilt projekt.

(26)  Se artikel 1.3 i rådets förordning (EU) nr 734/2013 av den 22 juli 2013 om ändring av förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (EUT L 204, 31.7.2013, s. 15).

(27)  Stöd i form av garantier ska vara tidsbegränsade och stöd i form av lån måste vara föremål för återbetalningsperioder.

(28)  För undvikande av tvivel ska pilotverksamhet inte betraktas som infrastruktur.

(29)  Om projektet omfattar energiinfrastruktur, ska det bli föremål för avgiftsbestämmelser och bestämmelser om tillträde samt krav på uppdelning enligt lagstiftningen för den inre marknaden.

(30)  Med undantag för affärshemligheter och annan hemlig information i vederbörligen berättigade fall och i enlighet med kommissionens överenskommelse (kommissionens meddelande C(2003) 4582 om tystnadsplikt vid beslut om statligt stöd [EUT C 297, 9.12.2003, s. 6]).

(31)  Denna information ska offentliggöras inom sex månader från och med dagen för beviljandet. Vad gäller otillbörligt stöd kommer det att åligga medlemsstaterna att säkerställa offentliggörande av denna information i efterhand, åtminstone inom sex månader från det datum då kommissionen fattade sitt beslut. Informationen ska vara tillgänglig i ett format som möjliggör sökning och utdrag av uppgifter och som är lätt att publicera på internet, till exempel i formaten XML eller kretskopplad taltransmission.

(32)  Kommissionens tillkännagivande om vilka regler som är tillämpliga för att avgöra om ett statligt stöd är olagligt (EGT C 119, 22.5.2002, s. 22).


BILAGA

STÖDBERÄTTIGANDE KOSTNADER

a)

Genomförbarhetsstudier inklusive förberedande tekniska studier samt kostnaderna för att erhålla de tillstånd som är nödvändiga för genomförandet av projektet.

b)

Kostnader för instrument och utrustning (inklusive installationer och transportfordon) i den utsträckning och för den tid de används för projektet. Om sådana instrument och sådan utrustning inte används för projektet under hela sin livscykel anses endast de avskrivningskostnader som motsvarar projektets varaktighet, beräknade på grundval av god redovisningssed, vara stödberättigande.

c)

Kostnader för förvärv (eller uppförande) av byggnader, infrastruktur och mark i den utsträckning och för den tid de används för projektet. Om dessa kostnader fastställs med beaktande av det kommersiella överföringsvärdet eller faktiska kapitalkostnader, i motsats till avskrivningskostnader, bör restvärdet för marken, byggnader eller infrastruktur dras av från finansieringsskillnaden, antingen i förväg eller i efterhand.

d)

Kostnader för övrig materiel, lager och liknande produkter, som krävs för projektet.

e)

Kostnader för att anskaffa, validera och försvara patent och andra immateriella tillgångar. Kostnader för kontraktsforskning, tekniskt kunnande och patent som har köpts eller licensierats från utomstående källor på marknadsvillkor samt kostnader för konsulttjänster och motsvarande tjänster som enbart används för det aktuella projektet.

f)

Personalkostnader och administrativa kostnader (inklusive indirekta kostnader) som har direkt samband med FoUI-verksamhet, även den FoUI-verksamhet som rör första industriell användning (1), eller, om det rör sig om ett infrastrukturprojekt, kostnader som uppkommer under uppbyggnaden av infrastrukturen.

g)

När det gäller stöd till ett projekt för första industriell användning, kapital- och driftskostnader (kapitalkostnader och löpande utgifter) så länge den industriella användningen är en uppföljning av FoUI-verksamhet (2), och i sig innehåller en mycket viktig FoUI-komponent som utgör en integrerad och nödvändig förutsättning för ett framgångsrikt projektgenomförande. Driftskostnaderna ska ställas i relation till en sådan projektkomponent.

h)

Andra kostnader kan godtas om de är motiverade och är oupplösligt kopplade till genomförandet av projektet, med undantag för driftskostnader som inte omfattas av punkt g.


(1)  Första industriell användning avser utvidgning av pilotanläggningar, första utrustning och anläggningar i sitt slag som omfattar åtgärder efter pilotfasen, inklusive testfasen, men varken serietillverkning eller kommersiell verksamhet.

(2)  Den första industriella användningen behöver inte utföras av samma företag som utförde FoUI- verksamheten, så länge den förstnämnda förvärvar rättigheterna att utnyttja resultaten från den tidigare FoUI-verksamheten, och FoUI-verksamheten och den första industriella användningen båda omfattas av projektet och anmäls tillsammans.


Top