Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013AE2576

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Gemensamma regler om kompensation och assistans till flygpassagerare (löpande program)” – COM(2013) 130 final

OJ C 327, 12.11.2013, p. 115–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 327/115


Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Gemensamma regler om kompensation och assistans till flygpassagerare (löpande program)”

COM(2013) 130 final

2013/C 327/20

Föredragande: Milena ANGELOVA

Medföredragande: Raymond HENCKS

Den 16 april och den 16 juli 2013 beslutade Europaparlamentet respektive Europeiska unionens råd att i enlighet med artikel 304 i EUF-fördraget rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om

"Gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare (löpande program)"

COM(2013) 130 final.

Facksektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället, som svarat för kommitténs beredning av ärendet, antog sitt yttrande den 20 juni 2013.

Vid sin 491:a plenarsession den 10–11 juli 2013 (sammanträdet den 11 juli) antog Europeiska ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 136 röster för, 6 röster emot och 7 nedlagda röster.

1.   Slutsatser och rekommendationer

1.1

EESK välkomnar den ökade rättssäkerhet som det aktuella förslaget innebär för såväl passagerare som lufttrafikföretag genom att det innehåller mer exakta definitioner av de begrepp som används i förordningen, vilket speglar principerna bakom EU-domstolens beslut och skapar en stabil rättslig ram. EESK beklagar dock att kommissionens förslag inte ger ett högt konsumentskydd.

1.2

Kommittén är i princip positiv till de åtgärder som lufttrafikföretagen måste vidta i olika situationer för att kompensera passagerare vid långa förseningar, ombokningar och omläggningar och för att öka deras generella komfort vid försenade eller missade flyg. Kommittén vill dock särskilt uttrycka sitt missnöje med de delar som avser den planerade kompensationen för förseningar, kraftiga förseningar i flygtrafiken och på kortare flygsträckor, där förslaget går ifrån domstolens rättspraxis på området.

1.3

Kommittén uppskattar att förslaget har tagits fram efter en omfattande konsekvensanalys och påminner om att ett effektivt och snabbt genomförande av lagstiftningspaket SES II+ är ett viktigt verktyg som bör minska lufttrafikföretagens kostnader.

1.4

EESK avvisar kommissionens förslag om att höja det tröskelvärde som anger efter hur lång tid rätt till kompensation ska uppstå, eftersom det inte är förenligt med EU-domstolens tre på varandra följande domar.

1.5

EESK förstår anledningarna bakom den betydande höjningen av tröskelvärdet för kompensation vid förseningar för långdistansflygningar, men uppmanar kommissionen att fortsätta att ta fram incitament för lufttrafikföretagen att i praktiken bedriva sin verksamhet långt under dessa tröskelvärden. De gränser som anges ovan bör minskas ytterligare för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, med tanke på de särskilda kostnader som uppstår för dem i samband med långa förseningar.

1.6

EESK uppskattar att en tidsgräns införs och att lufttrafikföretagen ska överväga att använda sig av andra lufttrafikföretag eller transportsätt om de inte kan boka om passagerarna till någon av sina egna flygningar. Kommittén anser dock att 12 timmar är alltför lång tid innan andra tjänster eller företag kan användas. Dessutom bör passagerarna själva ha rätt att inte acceptera att resa med ett annat transportsätt (t.ex. buss, tåg eller båt). I syfte att täcka de extra kostnaderna för att flytta över passagerarna till ett annat lufttrafikföretag så snabbt som möjligt upprepar EESK sitt förslag om att inrätta en fond som bygger på "solidariskt ansvar" så att passagerarna kan åka hem eller bokas om med andra lufttrafikföretag.

1.7

När det gäller definitionen av "extraordinära omständigheter" bör det enligt EESK tydligt framgå att förseningar, ändrade tidtabeller eller inställda flyg kan ses som extraordinära omständigheter endast om dessa omständigheter

1.

till sin art eller sitt ursprung faller utanför det berörda lufttrafikföretagets normala verksamhet,

2.

ligger utanför lufttrafikföretagets faktiska kontroll, eller

3.

inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits.

Det måste sedan varje gång som extraordinära omständigheter anges bedömas om de verkligen uppfyller samtliga tre krav, vilket inte alltid nödvändigtvis kommer att vara fallet för vissa av de omständigheter som tas upp i förteckningen i bilaga 1 i förslaget till förordning (t.ex. hälso- eller säkerhetsrisker, väderförhållanden eller arbetskonflikter).

1.8

EESK uppmanar kommissionen att se till att reglerna är neutrala i förhållande till andra transportsätt för att inte gå emot principen om likabehandling eller favorisera vissa transportsätt till nackdel för andra.

2.   Inledning

2.1

Att förbättra luftfarten i Europa har under de senaste åren varit en prioriterad fråga för Europeiska kommissionen. Efterlevnaden av allt striktare EU-regler om säkerhet, effektivitet och flygets miljöpåverkan i det gemensamma europeiska luftrummet (1) har förbättrat lufttrafiken och stärkt flygpassagerarnas etablerade rättigheter. EESK har utarbetat yttranden om samtliga relevanta dokument (2) och uppmanat kommissionen att fortsätta sina insatser i samma riktning, eftersom man anser att ytterligare åtgärder krävs.

2.2

Med tanke på att flygresor inte längre kan betraktas som en lyx utan som en nödvändighet för att tillgodose företagens behov och ge EU-medborgarna möjlighet att utöva sin självklara rätt till fri rörlighet anser EESK att det fortfarande finns områden som behöver undersökas ytterligare för att både garantera passagerarnas rättigheter och ge lufttrafikföretagen ett stabilt rätts- och affärsklimat som gör att de kan uppnå goda resultat på en mycket konkurrensutsatt marknad. Bland de områden där det krävs en förbättring av den rättsliga ramen och en effektivare tillämpning av den befintliga lagstiftningen kan bestämmelser om kompensation och assistans till flygpassagerare nämnas.

3.   Sammanfattning av kommissionens förslag

3.1

Förslaget ändrar gällande förordning (EG) nr 261/2004 och motiveras av ett flertal faktorer:

Lufttrafikföretag erbjuder i många fall inte passagerare den service som de har rätt till vid nekad ombordstigning, kraftigt försenade flygningar, inställda flygningar eller förlorat eller skadat bagage.

Kommissionen konstaterade 2011 att bestämmelserna till följd av gråzoner och luckor i de nuvarande reglerna inte tillämpas på ett enhetligt sätt i medlemsstaterna och av de olika aktörerna inom lufttransportsektorn.

EU-domstolens rättspraxis har spelat en avgörande roll, exempelvis när det gäller att fastställa vad som ska betraktas som "extraordinära omständigheter" och rätt till kompensation vid kraftiga förseningar.

3.2

Huvudsyftet med förslaget är att garantera flygpassagerarnas grundläggande rättigheter, nämligen rätten till information, ersättning, ombokning, bistånd i väntan på resan och kompensation under vissa omständigheter (3), samtidigt som man tar hänsyn till de finansiella konsekvenserna för lufttransportssektorn och säkerställer att lufttrafikföretagen kan verka under lika villkor på en liberaliserad marknad.

3.3

Förslaget tar upp de tre viktigaste områden där kommissionen anser att det fortfarande krävs åtgärder för att förbättra tillämpningen av förordningen: Det behövs en effektiv harmoniserad kontroll av efterlevnaden av EU-rättigheter, det måste bli lättare att utnyttja dessa rättigheter i praktiken och medvetenheten om dem måste ökas. Det följer Europaparlamentets rekommendation om att skapa "större rättslig säkerhet, ökad tydlighet i tolkningarna och en enhetlig tillämpning av förordningarna i hela EU" (4).

3.4

Den omarbetning av förordning (EG) nr 261/2004 som Europeiska kommissionen föreslår innebär alltså att man

införlivar principerna bakom EU-domstolens rättspraxis,

definierar omfattningen och den exakta betydelsen av "extraordinära omständigheter" när ett lufttrafikföretag inte behöver betala ut kompensation vid inställda flyg, kraftiga förseningar eller missade anslutningar,

fastställer passagerarnas rättigheter vid missad anslutning på grund av försening eller tidtabellsändring för en föregående flygning,

fastställer en enhetlig gräns för förseningar efter vilken passagerarna har rätt till förfriskningar och måltider,

täcker in andra aspekter såsom information till passagerarna och rätt att korrigera stavfel, samtidigt som man ger lufttrafikföretagen rätt att kräva ersättning från tredje part om denna bär ansvaret för störningarna.

4.   Allmänna kommentarer

4.1

EESK beklagar att förslaget inte följer EU-domstolens rättspraxis fullt ut och att det går ifrån denna just i de aspekter som är allra viktigast för passagerarnas rättigheter. På de områden där kommissionen har beaktat domstolens rättspraxis förbättrar dock förslaget den befintliga förordningen.

4.2

EESK ser mycket positivt på att det aktuella förslaget tycks ha åtgärdat de flesta av de brister i den föregående versionen som uppmärksammats av såväl branschaktörer som passagerare (5), samtidigt som man förtydligat ett antal definitioner.

4.2.1

För branschaktörerna består förslagets mervärde jämfört med de gällande bestämmelserna i att det

begränsar skyldigheten att erbjuda service i samband med extraordinära omständigheter som ligger utanför lufttrafikföretagets kontroll,

innehåller en icke uttömmande beskrivning av vad som ska anses vara "extraordinära omständigheter",

klargör möjligheten att kräva ersättning från en ansvarig tredje part och skapar ett solidariskt ansvar,

förlänger de längre förseningsgränser efter vilka företaget måste betala ut kompensation,

begränsar skyldigheten att tillhandahålla inkvartering för passagerare till högst tre nätter och 100 euro per passagerare i samband med "extraordinära omständigheter"; denna gräns gäller inte personer med nedsatt rörlighet, barn som reser ensamma, gravida och personer som behöver särskild medicinsk vård,

avskaffar skyldigheten att tillhandahålla inkvartering för passagerare på flygningar på mindre än 250 km med luftfartyg med en maximal kapacitet på 80 platser, förutom när det handlar om anslutande flygförbindelser.

4.2.2

För passagerarna består förslagets mervärde i att det

förtydligar villkoren för tillämpningen av förordningen,

klargör hur man ska hantera fall av nekad ombordstigning, inställda eller kraftigt försenade flygningar och missade anslutningar samt ger tydliga besked om reglerna avseende rätt till kompensation, ersättning, ombokning och service,

innehåller bestämmelser om tillämpningen och efterlevnaden,

inför kompensation för kraftiga förseningar,

fastställer en enhetlig gräns på två timmar för förseningar efter vilken lufttrafikföretaget måste erbjuda förfriskningar och måltider,

avsevärt skärper lufttrafikföretagets skyldighet att informera passagerarna om deras rättigheter, liksom förfarandena för kompensation till passagerare och klagomål samt tillsynen från myndigheter för att säkerställa att reglerna följs.

4.2.3

Kommittén inser att det är mycket svårt att tillgodose alla berörda aktörers krav samtidigt och att de förbättringar som erbjuds en part kan innebära en sämre situation för en annan.

4.3

EESK anser att kommissionens åtgärder för att förbättra skyddet för passagerarna i händelse av ett lufttrafikföretags insolvens (6) är ett steg i rätt riktning, men understryker att de inte är tillräckliga för att säkerställa ett heltäckande och effektivt passagerarskydd i händelse av ett lufttrafikföretags insolvens. Det bör införas en mekanism för att säkerställa att lufttrafikföretagen följer den föreslagna förordningen i händelse av insolvens.

4.4

Förslaget gör en åtskillnad mellan den aktuella texten och rådets direktiv 90/314/EEG och ger passagerare rätt att välja enligt vilken lag de lämnar in ett skadeståndskrav, men utan att ge dem möjlighet att ackumulera kompensation för ett och samma problem enligt båda rättsakterna.

4.5

I sina tidigare yttranden om flygpassagerares rättigheter har EESK lagt fram olika förslag till hur deras rättigheter kan stärkas (7), och många av dessa har tagits med i detta förslag till förordning. Kommittén beklagar emellertid att följande förslag inte har beaktats:

Alla slutsatser från EU-domstolens domar bör införlivas i den framtida lagtexten.

När det gäller vissa undantagsfall bör man klargöra hur pass omfattande rätten till assistans är, eller var gränsen för denna går, och fastslå hur man kan skydda passagerarnas legitima rättigheter med hjälp av alternativa mekanismer, och hur sådana fall kan lösas genom beslut som är bindande för de berörda parterna och som fattas inom en rimlig tidsgräns.

Man bör reglera de situationer som i dagsläget uppstår i samband med att flygavgångar ändras.

Skyldigheten att tillhandahålla assistans på anslutningsorterna bör regleras.

Man bör inkludera de marktjänstföretag som på uppdrag av lufttrafikföretagen arbetar med att tillhandahålla de tjänster som omnämns i förordningen.

Man bör precisera vilken myndighet som kommer att ha behörighet att behandla klagomål från passagerarna och övervaka efterlevnaden av förordningen.

Man bör både på EU-nivå och medlemsstatsnivå övervaka och offentliggöra klagomål på bristande efterlevnad av förordningen. Klagomålen bör delas in dels beroende på vilket företag de gäller, dels utifrån deras karaktär. Man bör se till att man i varje stat kan utvärdera de företag som har beviljats drifttillstånd när det gäller dessa frågor.

Man bör korrigera inkonsekvensen i formuleringen av punkt 1 och 2 i artikel 14 i förordningen.

Man bör införa en skyldighet att ge drabbade passagerare ersättning om ett lufttrafikföretag försätter sig i konkurs i enlighet med principen om "solidariskt ansvar", så att passagerarna kan åka hem med andra lufttrafikföretag som har lediga platser, samt upprätta en fond som kan användas för att ge ersättning till passagerare med utgångspunkt i principen att "den som är verksam på marknaden ska betala".

Det bör vara möjligt att överlåta resekontraktet på någon annan.

Man bör förbjuda lufttrafikföretagens nuvarande praxis att annullera återresan om passageraren inte har gjort någon utresa med samma biljett.

4.6

EESK välkomnar alla förbättringar avseende tillämpningen av rättigheter för funktionshindrade passagerare och passagerare med nedsatt rörlighet, eftersom dessa gör det möjligt att anpassa förordningen till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I detta sammanhang föreslår EESK följande ändringar:

4.6.1

Termen "person med funktionshinder eller person med nedsatt rörlighet", som nämns i förordning (EG) nr 1107/2006 om rättigheter i samband med flygresor för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet, bör ersätta den allmänna termen "person med nedsatt rörlighet" som används i förslagstexten.

4.6.2

Termen "rörelsehjälpmedel", som används i artikel 6b i förslaget, bör ersättas med termen "rörelsehjälpmedel eller andra hjälpmedel".

4.6.2.1

EESK rekommenderar eftertryckligen att rörelsehjälpmedel och andra hjälpmedel hanteras på ett mer professionellt sätt i samband med flygresor. All personal som hanterar sådan utrustning bör därför få mer information och utbildning. EU-lagstiftning som rör rättigheter för passagerare med funktionshinder bör ändras för att omfatta sådana bestämmelser. En ökad professionalism skulle gynna såväl marktjänstföretag som lufttrafikföretag, flygplatser och passagerare.

4.6.3

I den nya artikel 6 i förslaget bör det klargöras att passagerare med funktionshinder eller passagerare med nedsatt rörlighet vid kraftiga förseningar, oavsett anledningarna till dessa, ska erbjudas samma assistans som anges i bilagorna I och II till förordning (EG) nr 1107/2006.

4.6.4

Det måste göras helt klart att den inkvartering som erbjuds, transporten till denna, informationen om arrangemangen och det sätt som informationen sprids på (inklusive webbplatser och andra elektroniska kanaler) samt klagomålsförfarandena och intresseförklaringarna vid behov ska vara tillgängliga för funktionshindrade. Man måste även tillgodose ledar- och assistanshundars behov. I detta sammanhang bör bestämmelserna i artikel 14 i förslaget avseende skyldigheten att informera passagerare utvidgas till alla kategorier av funktionshindrade och inte enbart omfatta blinda och synskadade personer (se artikel 14.3).

4.6.5

I förordningen fastslås att man inte får neka en passagerare att gå ombord på ett flygplan på grund av hans eller hennes funktionshinder eller nedsatta rörlighet, men enligt artikel 4 är det möjligt att göra undantag från denna princip om så anses motiverat med hänvisning till säkerhetskraven eller flygplanets storlek, eller i situationer då flygplanets dörrar gör det omöjligt för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet att gå ombord på eller åka med i planet. På denna punkt borde det åtminstone finnas ett krav på öppenhet i fråga om flygplanens tillgänglighet, så att man redan när man köper sin flygbiljett kan få klar och tydlig information om detta, vilket inte är fallet för närvarande.

5.   Särskilda kommentarer om de ändrade reglerna

5.1

Kommittén håller i princip med om de åtgärder som lufttrafikföretagen måste vidta i olika situationer för att kompensera passagerare vid långa förseningar, tillhandahålla bättre tjänster, ombokningar eller omläggningar och öka passagerarnas generella komfort vid försenade eller missade flyg.

5.2

Kommissionens förslag om att höja det tröskelvärde som anger efter hur lång tid rätt till kompensation ska uppstå från tre till fem timmar för alla resor inom EU är enligt EESK:s uppfattning inte godtagbart. EESK förstår inte varför en sänkning av tröskelvärdet för kompensation skulle minska antalet inställda flygningar, eftersom lufttrafikföretagen ändå måste betala kompensation vid inställda flygningar.

5.3

Det är motiverat att resor till/från tredjeländer ska omfattas av tröskelvärden som varierar utifrån resans längd och där man tar hänsyn till de praktiska problem som lufttrafikföretagen ställs inför när de hanterar orsakerna till förseningar på avlägsna flygplatser. EESK anser emellertid att de föreslagna tidsgränserna på nio till tolv timmar är för långa och anser att kommissionen bör fortsätta att ta fram incitament för lufttrafikföretagen att i praktiken bedriva sin verksamhet långt under dessa tröskelvärden. De gränser som anges ovan bör minskas ytterligare för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, med tanke på de särskilda kostnader som uppstår för dem i samband med långa förseningar. Kommittén anser att ett effektivt och snabbt genomförande av lagstiftningspaket SES II+ är ett viktigt verktyg för att minska lufttrafikföretagens kostnader genom att det ger dem en större flexibilitet när det gäller att finansiera sänkningen av tröskelvärdena.

5.4

EESK uppskattar att en tidsgräns införs och att lufttrafikföretagen ska överväga att använda sig av andra lufttrafikföretag eller transportsätt om de inte kan boka om passagerarna till någon av sina egna flygningar inom denna tidsgräns (i mån av platstillgång). Kommittén anser dock att tolv timmar är alltför lång tid innan andra tjänster eller företag kan användas. Dessutom bör passagerarna själva ha rätt att inte acceptera att resa med ett annat transportsätt (t.ex. buss, tåg eller båt). För att täcka de extra kostnaderna för att flytta över passagerarna till ett annat lufttrafikföretag så snabbt som möjligt upprepar EESK sitt förslag om att inrätta en fond som bygger på "solidariskt ansvar" så att passagerarna kan åka hem eller bokas om med andra lufttrafikföretag, i nära samråd med alla berörda parter.

5.5

EESK anser att man tydligare måste definiera flygplatsernas ansvar för att erbjuda assistans till passagerare vid flera inställda flyg som orsakats av att flygplatsmyndigheterna inte lyckats skapa de förutsättningar som krävs för att tillhandahålla en smidig flygservice.

5.6

EESK stöder det andra kriteriet för tillämpningen av bestämmelserna om "extraordinära omständigheter" i artikel 1.4 b i förslaget, och rekommenderar att de nationella tillsynsorganen ser till att det används fullt ut vid prövningen.

5.7

EESK stöder förslaget om att införa en enda tidsfrist på två timmar för alla flygningar för att ersätta de nuvarande tidsgränserna för service, som i nuläget beror på hur lång flygningen är. Detta gynnar i hög grad passagerarna och ger dem rättvisa och bekväma förhållanden medan de väntar.

5.8

EESK välkomnar förslaget om att passagerare som har missat en anslutande flygförbindelse till följd av att deras föregående flyg var försenat har rätt till service och, under vissa omständigheter, rätt till kompensation, eftersom detta också förbättrar passagerarnas ställning.

5.9

Ett steg mot ett bättre skydd av passagerarnas rättigheter är förslaget om att passagerare på flygningar som har lagts om och som underrättats om detta mindre än två veckor i förväg ska ha liknande rättigheter som försenade passagerare.

5.10

EESK rekommenderar eftertryckligen kommissionen att ta fram åtgärder för att förbättra samarbetet mellan flygplatserna och lufttrafikföretagen i syfte att betydligt minska den tid som passagerarna behöver vänta när deras flyg försenas på marken.

5.11

EESK uppmanar kommissionen att förbjuda lufttrafikföretagens nuvarande praxis att annullera återresan om passageraren inte har gjort någon utresa med samma biljett (8). Kommittén är positiv till att man stärker passagerarnas rätt till information om flygstörningar (så snart denna information finns tillgänglig), eftersom passagerarna även på så sätt lättare kan planera hur de ska gå till väga när de nått sin slutdestination.

5.12

EESK förstår att det finns behov av att begränsa den tid som lufttrafikföretag har ansvar för inkvartering av sina passagerare vid extraordinära omständigheter och godtar den föreslagna gränsen på tre övernattningar. Kommittén rekommenderar dock eftertryckligen kommissionen att låta de nationella tillsynsorganen fastställa en prisgräns för dessa övernattningar för varje medlemsstat. Prisgränsen bör inte gälla för personer med nedsatt rörlighet.

6.   Genomförande

6.1

Förslaget till ändring av förordning (EG) nr 261/2004 klargör att de nationella tillsynsorganens funktion är att säkerställa efterlevnad och tillsyn generellt. Tvistlösning utanför domstol i samband med enskilda reklamationer blir en uppgift för organ som handlägger reklamationer (organ för alternativ tvistlösning), vilket EESK tidigare föreslagit (9). Dessa bestämmelser ger de organ som ansvar för att vidta lämpliga sanktioner mot lufttrafikföretag som inte följer bestämmelserna i förordning (EG) nr 261/2004 större befogenheter och ger passagerare mer tillförlitliga sätt att se till att deras rättigheter respekteras.

6.2

Det föreslagna informationsutbytet och samordningen mellan de nationella tillsynsorganen, och mellan de nationella tillsynsorganen och kommissionen, som ska ske genom ökad rapporteringsskyldighet och formella samordningsförfaranden, kommer att möjliggöra snabba insatser för att åtgärda alla problem med efterlevnaden som fastställs.

7.   Definitionen av "extraordinära omständigheter"

7.1

Kommittén välkomnar att förslaget till förordning

grundar sig på den definition av "extraordinära omständigheter" som domstolen tillämpade i målet C-549/07 (Wallentin-Hermann) och

yrkar på att förseningar eller inställda flygningar endast kan anses vara extraordinära omständigheter om dessa omständigheter;

1.

till sin art eller sitt ursprung faller utanför det berörda lufttrafikföretagets normala verksamhet (artikel 1.1 e),

2.

ligger utanför lufttrafikföretagets kontroll (artikel 1.1 e) och

3.

om en inställd flygning, ändrad flygavgång eller försening inte kunde ha undvikits även om alla rimliga åtgärder vidtagits (artiklarna 1.4 b och 1.5.4).

Dessa förtydliganden gynnar både passagerarna, eftersom de gör det möjligt för dem att bedöma sina rättigheter i detta sammanhang, och lufttrafikföretagen, eftersom de gör det möjligt för dem att avgöra vilka skyldigheter de har.

7.2

Den föreslagna icke uttömmande förteckningen i bilaga 1 till förslaget till förordning över omständigheter som ska betraktas som extraordinära och över omständigheter som ska betraktas som icke-extraordinära kommer också att bidra till att minska risken för onödiga diskussioner mellan passagerare och lufttrafikföretag.

7.3

Enligt EESK:s åsikt bör det därför tydligt anges i förslaget till förordning att det varje gång som extraordinära omständigheter anges måste bedömas om de verkligen uppfyller detta tredubbla krav, vilket inte alltid nödvändigtvis kommer att vara fallet för vissa av de omständigheter som tas upp i förteckningen i bilaga 1 (t.ex. hälso- och säkerhetsrisker, väderförhållanden eller arbetskonflikter).

Bryssel den 11 juli 2013

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs ordförande

Henri MALOSSE


(1)  COM(2012) 573 final.

(2)  EUT C 24, 28.1.2012, s. 125–130, EUT C 376, 22.12.2011, s. 38–43 och EUT C 198, 10.7.2013, s. 9–13.

(3)  COM(2011) 174 final.

(4)  Europaparlamentets resolution av den 29 mars 2012 om flygpassagerares etablerade rättigheter – funktion och tillämpning (2011/2150(INI)).

(5)  SEC(2011) 428.

(6)  COM(2013) 129 final.

(7)  EUT C 24, 28.1.2012, s. 125–130 och EUT C 229, 31.7.2012, s. 122–125.

(8)  EUT C 24, 28.1.2012, s. 127.

(9)  EUT C 24, 28.1.2012, s. 130.


BILAGA

till Yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Följande ändringsförslag avslogs under debatten, men fick minst en fjärdedel av rösterna:

Ny punkt 4.1.3 (Ändringsförslag 7)

" EESK beklagar att förslaget stör den jämvikt som råder mellan samtliga intressen genom att det sätter skyddet av lufttrafikföretagens – och inte passagerarnas – rättigheter i första rummet. "

Resultat av omröstningen:

För

:

52

Emot

:

70

Nedlagda röster

:

14

Punkt 5.3 (Ändringsförslag 11)

Ändra enligt följande:

" Det är därför motiverat att resor till/från tredjeländer ska omfattas av tröskelvärden som varierar utifrån resans längd och där man tar hänsyn till de praktiska problem som lufttrafikföretagen ställs inför när de hanterar orsakerna till förseningar på avlägsna flygplatser. EESK anser emellertid att de föreslagna tidsgränserna på fem, nio till och tolv timmar är för långa och anser att de rätta incitamenten för att få flygsektorn att respektera passagerarnas rättigheter vore åtgärder för att främja genomförandet av bestämmelserna såsom skyldighet att rapportera om störningar samt effektiva och avskräckande sanktioner vid överträdelser kommissionen bör fortsätta att ta fram incitament för lufttrafikföretagen att i praktiken bedriva sin verksamhet långt under dessa tröskelvärden. De förseningar som anges ovan bör minskas till tre timmar för alla flygningar så att de är i linje med EU-domstolens tre domar (Sturgeon och Bock, Nelson m.fl., Air France och Folkerts) ytterligare för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, med tanke på de särskilda kostnader som uppstår för dem i samband med långa förseningar. Kommittén anser att ett effektivt och snabbt genomförande av lagstiftningspaket SES II+ är ett viktigt verktyg för att minska lufttrafikföretagens kostnader genom att det ger dem en större flexibilitet när det gäller att finansiera sänkningen av tröskelvärdena. "

"Det är omotiverat att resor till/från tredjeländer ska omfattas av tröskelvärden som varierar utifrån resans längd och där man tar hänsyn till de praktiska problem som lufttrafikföretagen ställs inför när de hanterar orsakerna till förseningar på avlägsna flygplatser. EESK anser emellertid att de föreslagna tidsgränserna på nio till tolv timmar är för långa och anser att kommissionen bör bibehålla den aktuella tidsgränsen på tre timmar i samtliga fall fortsätta att ta fram incitament för lufttrafikföretagen att i praktiken bedriva sin verksamhet långt under dessa tröskelvärden. De gränser som anges ovan bör minskas ytterligare för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, med tanke på de särskilda kostnader som uppstår för dem i samband med långa förseningar. Kommittén anser att ett effektivt och snabbt genomförande av lagstiftningspaket SES II+ är ett viktigt verktyg för att minska lufttrafikföretagens kostnader genom att det ger dem en större flexibilitet när det gäller att finansiera sänkningen av tröskelvärdena."

Resultat av omröstningen:

För

:

50

Emot

:

81

Nedlagda röster

:

12

Punkt 5.12 (Ändringsförslag 12)

Ändra enligt följande:

"EESK beklagar att det nya förslaget försvagar den nuvarande förordningen, som säkerställer att passagerarna tas om hand vid väntetid till följd av störningar, och att det därmed avviker från EU-domstolens domar när det gäller rätten till inkvartering (målet Denise McDonagh mot Ryanair, 31 januari 2013). EESC anser att rätten till inkvartering är berättigad, framför allt i situationer som sträcker sig över en längre tid och som innebär att passagerarna är särskilt sårbara. Flygtransporter avser till skillnad från andra transportformer oftast längre distanser, och ofta befinner sig de passagerare som drabbas av resestörningar långt ifrån sina hem, och de ofta långa avstånden gör att det inte är möjligt för passagerarna att hitta alternativa sätt att ta sig till sin slutdestination. förstår att det finns behov av att begränsa tiden som lufttrafikföretag har ansvar för inkvartering av sina passagerare vid extraordinära omständigheter och godtar den föreslagna gränsen på tre övernattningar  (1). Kommittén rekommenderar dock eftertryckligen kommissionen att låta de nationella tillsynsorganen fastställa en prisgräns för dessa övernattningar för varje medlemsstat. Prisgränsen bör inte gälla för personer med nedsatt rörlighet."

Resultat av omröstningen:

För

:

56

Emot

:

78

Nedlagda röster

:

7


(1)   Artikel 8.9 i förslaget – artikel 9 i förordning (EG) nr 261/2004 i dess ändrade lydelse.


Top