Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013AE4005

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om främjande av den fria rörligheten för medborgare och företag genom förenkling av godtagande av vissa officiella handlingar i Europeiska unionen och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012” COM(2013) 228 final – 2013/0119 (COD)

OJ C 327, 12.11.2013, p. 52–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 327/52


Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om främjande av den fria rörligheten för medborgare och företag genom förenkling av godtagande av vissa officiella handlingar i Europeiska unionen och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012”

COM(2013) 228 final – 2013/0119 (COD)

2013/C 327/11

Huvudföredragande: Vincent FARRUGIA

Den 13 maj och den 21 maj 2013 beslutade rådet respektive Europaparlamentet att i enlighet med artikel 114.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om

"Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om främjande av den fria rörligheten för medborgare och företag genom förenkling av godtagande av vissa officiella handlingar i Europeiska unionen och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012"

COM(2013) 228 final – 2013/0119 (COD).

Den 21 maj 2013 gav presidiet facksektionen för inre marknaden, produktion och konsumtion i uppdrag att utarbeta kommitténs yttrande i ärendet.

Med hänsyn till ärendets brådskande karaktär utsågs Vincent Farrugia till huvudföredragande vid Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs 491:a plenarsession den 10–11 juli 2013 (sammanträdet den 11 juli). EESK antog följande yttrande med 96 röster för, 2 röster emot och 2 nedlagda röster.

1.   Slutsatser och rekommendationer

1.1

Medborgarna står i centrum för den europeiska integrationen. I rapporten om EU-medborgarskapet understryks att EU-medborgarskapet medför nya rättigheter och möjligheter för medborgarna. Rapporten fäster uppmärksamheten på att den rätt som personer som bor i medlemsstaterna känner bäst till är rätten att flytta och leva fritt inom EU: möjligheten att resa fram och tillbaka mellan EU:s medlemsstater för kortare eller längre perioder, för att arbeta, studera, utbilda sig, åka på affärsresa eller shoppa på andra sidan en gräns (1).

1.2

I rapporten om EU-medlemskapet 2013 presenteras tolv nya åtgärder på följande sex områden, i syfte att undanröja ytterligare hinder som står i vägen för medborgarnas utövande av sina EU-rättigheter, inklusive möjligheten att röra sig fritt över gränserna. Dessa områden är (2):

(01)

Undanröja hinder för arbetstagare, studerande och praktikanter i EU för att underlätta en bättre fungerande EU-arbetsmarknad och därigenom göra det möjligt för dem att dra nytta av arbetstillfällen i andra medlemsstater och bidra till EU-ekonomin.

(02)

Minska byråkratin i anslutning till rätten till fri rörlighet med tanke på att medborgare som använder sin rätt till fri rörlighet ofta stöter på problem på grund av långdragna och otydliga administrativa förfaranden.

(03)

Skydda de sårbara personerna i EU eftersom feedback vid samråd har visat att personer med funktionshinder möter hinder i samband med den fria rörligheten inom EU.

(04)

Undanröja hinder för EU-medborgarna inom den kraftigt ökande e-handeln, eftersom de fortfarande stöter på problem då de handlar via nätet.

(05)

Lämna målinriktad och lättillgänglig information i syfte att medborgarna ska vara medvetna om och förstå sina EU-rättigheter.

(06)

Se till att EU-medborgarna medverkar i EU:s demokratiska liv.

1.3

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén välkomnar Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om främjande av den fria rörligheten för medborgare och företag genom förenkling av godtagande av vissa officiella handlingar i Europeiska unionen och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012, COM(2013) 228 final – 2013/0119 (COD).

1.4

Förslaget är i linje med rapporten om EU-medborgarskapet eftersom det inför åtgärder som kommer att förbättra EU-medborgarnas möjligheter att i praktiken åtnjuta den sanna innebörden i de rättigheter de har som EU-medborgare.

1.5

Även om Lissabonfördraget och EU:s stadga om grundläggande rättigheter förstärkte de rättigheter EU-medborgarna hade enligt Maastrichtfördraget, inklusive rätten att fritt röra sig och uppehålla sig inom EU, så har de administrativa förfaranden som avser denna rättighet inte ändrats på samma sätt. Uppvisandet av en apostill – en formalitet baserad på Haagkonventionen om apostill från 1961 och utformad för att underlätta rörlighet över internationella gränser i en värld utan teknik – avspeglar inte det faktum att EU saknar inre gränser, och det försvårar därför snarare än underlättar utövandet av EU-medborgarskapsrättigheten att röra sig fritt inom EU.

1.6

Att i enlighet med förslaget förenkla följande officiella handlingar inom EU är en viktig åtgärd som kommer att leda till en mer enhetlig rättslig ram, vilket kommer att underlätta rätten att röra sig inom EU:

 

EU-medborgares officiella handlingar

Civilståndsuppgifter (t.ex. handlingar rörande födelse, dödsfall, namn, äktenskap, registrerat partnerskap, föräldraskap och adoption).

Handlingar som rör bostadsort, medborgarskap och nationalitet.

Handlingar som rör fast egendom.

Handlingar som rör immateriella rättigheter.

Handlingar som bevisar frånvaro av noteringar i belastningsregister.

 

EU-företags officiella handlingar (bolag och andra företag)

Handlingar som rör deras rättsliga status och företrädarskap.

Handlingar som rör fast egendom.

Handlingar som rör immateriella rättigheter.

Handlingar som bevisar frånvaro av noteringar i belastningsregister.

En förenkling av dessa officiella handlingar kommer otvivelaktigt att underlätta den fria rörligheten för medborgare och företag eftersom det kommer att ytterligare öka handeln på den inre marknaden och göra det lättare för medborgare i alla medlemsstater att skaffa dessa handlingar.

1.7

Att införa en förenklad ram för godkännande av vissa officiella handlingar även på de lokala myndigheternas nivå bör betraktas som ett viktigt strategiskt instrument eftersom det:

Minskar kostnaderna för företagen och den offentliga förvaltningen: enligt statistik från 2010 är det nästan 30 % av de små och medelstora företagen som sysslar med import eller export och 2 % som gör direktinvesteringar utomlands. Dessutom är omkring 7 % av EU:s små och medelstora företag involverade i internationell underleverantörsverksamhet, och omkring 26 % har kunder i andra medlemsstater (3).

Underlättar kontakterna med den offentliga förvaltningen och minskar kostnaderna för medborgare och företag: den genomsnittliga årskostnaden för att få en apostill uppgår till 13,20 euro. Kostnaden för EU-medborgare och företag för att få en apostill för användning inom EU uppskattas vara över 25 miljoner euro. Dessutom är kostnaden för att legalisera officiella handlingar som inte omfattas av apostillkonventionen betydande och genomsnittspriset är 16,50 euro. Vidare beräknas kostnaden för en auktoriserad översättning till 30 euro per sida, och kostnaden för de auktoriserade översättningar som krävs för ett äktenskap över gränserna uppgår till 120 euro i merparten av medlemsstaterna (4).

Skapar en nettobesparing för medlemsstaterna på 5–7 miljoner euro som ett resultat av att man överger apostillan och uppskattningsvis ytterligare 500 000 euro till 1 miljon euro som en följd av att man avskaffar legaliseringen (5).

Undanröjer indirekt diskriminering av medborgare i andra medlemsstater i jämförelse med medlemsstatens egna medborgare i gränsöverskridande situationer, mot bakgrund av att nationella myndigheter i allmänhet inte känner till vilka krav som gäller för officiella handlingar i ursprungsmedlemsstaten, inberäknat underskrifter och stämplar.

1.8

EESK beklagar att de reformer som enligt förslaget ska genomföras för att underlätta för medborgarna och företagen att utöva sin rätt till att röra sig fritt inom EU kommer 20 år efter lanseringen av EU-medborgarskapet och 42 år efter Haagkonventionen. EU har inte hållit jämna steg med de tekniska framstegen, vilket borde ha varit möjligt i syfte att minska eller undanröja de bördor som medborgarna och företagen drabbas av om de vill utöva sin rätt till rörlighet. EESK understryker att informationssystemet för den inre marknaden (IMI) är ett viktigt verktyg som bör utnyttjas mer offensivt så att EU-medborgarna kan utöva sina grundläggande rättigheter.

1.9

EESK drar därför slutsatsen att den policyrekommendation som kommissionen lagt fram

om en lagstiftningsåtgärd som främjar fri rörlighet för medborgare och företag genom att förenkla administrativa formaliteter som rör användning och godtagande av vissa officiella handlingar i EU,

kompletterad med ett förbättrat administrativt samarbete mellan medlemsstaterna, baserat på informationssystemet för den inre marknaden (IMI), och

som stöder sig på optimala flerspråkiga standardformulär som används oberoende av varandra i gränsöverskridande fall

är ett utmärkt förslag. Kommittén framhåller dock att vissa bestämmelser i förslaget kan omformuleras i syfte att ytterligare stärka EU-medborgarnas rätt till rörlighet, vilket bland annat skulle skapa ömsesidiga ekonomiska fördelar för företag och medborgare.

1.10

EESK rekommenderar följande:

1.10.1

Framtida insatser för att förenkla officiella handlingar bör inriktas på viktiga officiella handlingar, t.ex. de som rör arbetstagares rörlighet inom EU (vilket är av stor betydelse för tillväxten inom gränsöverskridande företagande och handel) eller sårbara personer, t.ex. personer med funktionshinder, eftersom dessa officiella handlingar inte omfattas av andra EU-direktiv.

1.10.2

En medborgare eller ett företag ska kunna känna sig helt säkra på att officiella handlingar som presenteras är undantagna från alla former av legalisering eller liknande formaliteter, och definitionen av "rimligt tvivel" i förslaget bör följaktligen ändras på följande sätt:

"2.

De rimliga tvivel som det hänvisas till i punkt 1 gäller

a)

underskriftens äkthet,

b)

i vilken egenskap den som har undertecknat en handling har agerat,

c)

stämpelns identitet."

1.10.3

Om en medlemsstat vill framföra en officiell begäran rörande rimligt tvivel till de berörda myndigheterna i den medlemsstat där handlingen upprättades, måste medlemsstaten uttryckligen informera den berörda personen eller det berörda företaget om varför denna begäran framförs.

1.10.4

Det behövs ett balanserat ansvarssystem, vilket uppnås genom att kommissionen gör en årlig riktmärkning i syfte att bedöma om medlemsstaterna genomför förslaget på ett effektivt sätt.

1.10.5

Om fördelar uppstår då IMI är i full gång ska den maximala tidsfristen för ett svar inom systemet för administrativt samarbete minskas till två veckor. Detta kommer att sända ett kraftfullt budskap både till medborgare och företag om att EU verkligen ser till att EU-medborgarskapet är effektivt och att unionen sätter medborgarna i centrum för EU-politiken.

1.10.6

Utbytet och överföringen av information och handlingar mellan medlemsstaterna som en följd av förslaget är i enlighet med EU:s principer om skydd av personuppgifter.

2.   Inledning

2.1

I Stockholmsprogrammet från 2009, "Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd" (6), betonas vikten av att införa ett unionsmedborgarskap och sätta medborgarna i centrum för EU:s politik inom rättviseområdet. I den åtföljande handlingsplanen (7) bekräftas detta mandat. Där anges också att ett välfungerande europeiskt rättsligt område bör "komma medborgarna och företagen till godo genom att bidra till att främja ekonomisk verksamhet på den inre marknaden (…)". Som svar bekräftade EU-kommissionen sitt åtagande att underlätta den fria rörligheten i fråga om officiella handlingar inom EU i sin rapport om medborgarskapet 2010, och kommissionen presenterade i december 2010 en konkret vision för allmänheten i grönboken "Minskad byråkrati för medborgarna: att underlätta fri rörlighet i fråga om officiella handlingar och erkännande av verkningarna av civilståndshandlingar" (8).

2.2

Parallellt med detta inrättades även inremarknadsakten (9), som syftar till att stärka medborgarnas förtroende för den inre marknaden och maximera dess potential som drivkraft för unionens ekonomi. Detta förutsätter bland annat att man undanröjer oproportionerliga barriärer som hindrar unionens medborgare och företag från att utnyttja den inre marknadens friheter. Att främja människors och företags rörlighet inom EU är en av hörnstenarna i inremarknadsakten II (10).

2.3

Kommissionens handlingsplan för europeisk bolagsrätt och företagsstyrning (11) är inriktad på att stödja europeiska företag, särskilt när det gäller att stärka rättssäkerheten i samband med deras gränsöverskridande verksamhet. Den digitala agendan (12) för Europa hänvisar till den föreslagna lagstiftningen om elektronisk identifiering och e-signaturer (13), vilket omfattar införande av en lagstiftningsram för gemensamma administrativa instrument som används för elektronisk identifiering av medborgare och företag.

2.4

I den nya handlingsplanen för företagande 2020 (14) understryks att en av de första punkterna på kommissionens politiska dagordning är att minska den alltför stora tillsynsbördan. I handlingsplanen efterfrågas en eliminering eller minskning av byråkratin närhelst det är möjligt för alla företag, särskilt för mikroföretag. Såväl att minska byråkratin, förenkla förfarandena för gränsöverskridande användning och godtagande av officiella handlingar mellan medlemsstaterna som en harmonisering av tillhörande regler bidrar därför till alla de åtgärder vars mål är en vidareutveckling mot ett medborgarnas Europa och en väl fungerande inre marknad för europeiska företag.

2.5

I rapporten om EU-medborgarskapet understryks att EU-medborgarskapet medför nya rättigheter och möjligheter för medborgarna. Rapporten fäster uppmärksamheten på att den rätt som personer som bor i medlemsstaterna känner bäst till är rätten att flytta och leva fritt inom EU: möjligheten att resa fram och tillbaka mellan EU:s medlemsstater för kortare eller längre perioder, för att arbeta, studera, utbilda sig, åka på affärsresa eller shoppa på andra sidan en gräns. I rapporten om EU-medlemskapet 2013 presenteras tolv nya åtgärder på följande sex områden, i syfte att ytterligare undanröja hinder som står i vägen för medborgarnas utövande av sina EU-rättigheter, inklusive möjligheten att fritt röra sig och driva företag över gränserna. Dessa områden är (15):

(01)

Undanröja hinder för arbetstagare, studerande och praktikanter.

(02)

Mindre byråkrati.

(03)

Skydda sårbara personer.

(04)

Undanröja hinder för EU-medborgarna inom e-handeln.

(05)

Målinriktad och lättillgänglig information.

(06)

EU-medborgarnas medverkan i EU:s demokratiska liv.

2.6

Även om Lissabonfördraget och EU:s stadga om grundläggande rättigheter förstärkte de rättigheter EU-medborgarna hade enligt Maastrichtfördraget, inklusive rätten att fritt röra sig och uppehålla sig inom EU, så har de administrativa förfaranden som avser denna rättighet inte ändrats på samma sätt. Det finns fortfarande en splittrad rättslig ram i EU eftersom medlemsstaterna fortsätter att tillämpa administrativa formaliteter, t.ex. presentation av en apostill för att bestyrka kopior och översättningar, en formalitet som grundar sig på Haagkonventionen om apostill från 1961, utformad för att underlätta rörlighet över internationella gränser. Detta är en formalitet som inte avspeglar det faktum att EU saknar inre gränser, och det försvårar därför snarare än underlättar utövandet av EU-medborgarskapsrättigheten att röra sig fritt inom EU.

2.7

För närvarande måste t.ex. medborgare som flyttar till en annan medlemsstat ägna mycket tid och pengar åt att se till att officiella handlingar från ursprungsmedlemsstaten är bestyrkta. Företagen och medborgarna kommer otvivelaktigt att ha glädje av en ram av enhetliga och insynsvänliga bestämmelser avseende vissa officiella handlingar som är viktiga för flödet av varor, tjänster och människor inom EU och på den inre marknaden.

2.8

EU har inte hållit jämna steg med de tekniska framstegen, vilket borde ha varit möjligt i syfte att minska eller undanröja de bördor som medborgarna och företagen drabbas av om de vill utöva sin rätt till rörlighet. EESK anser att IMI – en webbaserad applikation som möjliggör för nationella, regionala och lokala myndigheter att snabbt och lätt kunna kommunicera med sina motsvarigheter utomlands – är en lämplig IKT-plattform som kommer att underlätta det administrativa samarbetet när förslaget väl genomförs. IMI kommer också att fungera som ett arkiv med mallar för de mest använda nationella officiella handlingarna inom EU, inklusive översättning av dem till unionens alla officiella språk, i syfte att hjälpa myndigheter med otillräcklig lingvistisk sakkunskap att bedöma korrektheten eller kvaliteten på översättningar av officiella handlingar som presenteras för dem (16).

2.9

EESK beklagar att de reformer som enligt förslaget ska genomföras för att underlätta för medborgarna och företagen att utöva sin rätt till att röra sig fritt inom EU kommer 20 år efter lanseringen av EU-medborgarskapet och 42 år efter Haagkonventionen.

3.   Förslagets rättsliga aspekter

Detta är EESK:s reaktioner på huvudinnehållet i förslaget.

3.1   Syfte, räckvidd och definitioner

3.1.1

EESK håller med om att definitionen av "officiella handlingar" i förslagets artikel 3.1 omfattar de viktiga officiella handlingar som rör EU-rättigheterna för medborgarna och företagen inom EU.

3.1.2

EESK understryker dock att de officiella handlingar som identifierats i förslaget i praktiken bör vara de första av en rad officiella handlingar som bör ingå i ett förenklingsförfarande som syftar till att öka rörligheten inom EU och den gränsöverskridande verksamheten samt skapa en välfungerande inre marknad.

3.1.3

EESK understryker att framtida insatser för att förenkla officiella handlingar bör inriktas på viktiga officiella handlingar, t.ex. de som rör arbetstagares rörlighet inom EU (vilket är av stor betydelse för tillväxten inom gränsöverskridande företagande och handel) eller personer med funktionshinder eftersom dessa officiella handlingar inte omfattas av andra EU-direktiv. Sådana officiella handlingar skulle t.ex. kunna vara nationella utbildningsintyg och officiella handlingar rörande social trygghet.

3.2   Undantag från legalisering, förenkling av andra förfaranden och begäranden om information

3.2.1

EESK framhåller att de nuvarande kraven på presentation av en apostill avspeglar internationella förfaranden och sålunda inte utvecklingen av EU som en inre marknad. Det finns cirka 12,5 miljoner EU-medborgare som bor i en annan medlemsstat än sin egen och över 380 000 mikroföretag samt små och medelstora företag som är involverade i underleverantörsverksamhet över gränserna mellan medlemsstaterna. Dessa stöter ständigt på krånglig och onödig byråkrati vid flytt från en medlemsstat till en annan eller då de vill göra affärer över gränserna. Denna situation avspeglar inte ett EU utan gränser.

3.2.2

EESK instämmer därför i kommissionens förslag att undanta de officiella handlingarna från de rättsliga och administrativa krav som finns i de olika medlemsstaterna. EESK betraktar detta som en första fas i ett pågående program för att förenkla officiella handlingar.

3.2.3

EESK instämmer i att man bör införa bestämmelser som gör att nödvändig verifiering sker i fall av rimliga tvivel. EESK inser att det kommer att finnas tillfällen där det krävs administrativt samarbete mellan medlemsstaterna för att se till att en officiell handling eller en bestyrkt kopia av den är äkta.

3.2.4

EESK stöder kraftfullt principen om att en medborgare eller ett företag ska kunna känna sig helt säkra på att officiella handlingar som presenteras är undantagna från alla former av legalisering eller liknande formaliteter. Denna säkerhet kommer att möjliggöra för en medborgare eller ett företag att i förväg planera sina aktiviteter och på detta vis se till att de materiella och immateriella fördelar som anges i kommissionens konsekvensbedömning verkligen uppnås (17).

3.2.5

Inom det nuvarande systemet leder 99 % av de ungefärligen 1,4 miljoner apostillor som presenteras för aktiviteter inom EU inte till några problem. EESK anser därför att det alternativ som kommissionen lägger fram för det administrativa samarbetet (vilket baseras på IMI i fall av rimligt tvivel på äktheten i officiella handlingar på grundval av flerspråkiga formulär) bör leda till förbättrade resultat.

3.2.6

EESK rekommenderar att definitionen av "rimligt tvivel" som den formulerats i kommissionens förslag görs tydlig för att undvika osäkerhet. I detta syfte föreslår EESK följande ändring:

"2.

De rimliga tvivel som det hänvisas till i punkt 1 gäller

a)

underskriftens äkthet,

b)

i vilken egenskap den som har undertecknat en handling har agerat,

c)

stämpelns identitet."

3.2.7

Om en medlemsstat vill framföra en officiell begäran rörande rimligt tvivel, på grundval av denna nya definition, till de berörda myndigheterna i den medlemsstat där handlingen upprättades, måste medlemsstaten uttryckligen informera den berörda personen om varför denna begäran framförs.

3.2.8

Kommittén är övertygad om att så snart IMI har genomförts i medlemsstaterna och de löpande framstegsrapporterna visar att systemet är stabilt och välfungerande och att medlemsstaternas personal har förvärvat de kunskaper som behövs, så kommer begärandena om administrativt samarbete mellan medlemsstaterna att utföras mycket mer effektivt än den maximala tidsfrist på en månad som fastställs i förslaget. Om resultaten visar på en sådan betydande förbättring rekommenderar EESK sålunda att kommissionen minskar den fastställda maximala tidsfristen till två veckor. En sådan revidering skulle sända ett kraftfullt budskap både till medborgare och företag om att EU verkligen ser till att EU-medborgarskapet är effektivt och att unionen sätter medborgarna i centrum för EU-politiken.

3.2.9

EESK fäster stor vikt vid behovet av ett balanserat ansvarssystem som bedömer om medlemsstaterna genomför förslaget på ett effektivt sätt. EESK rekommenderar att kommissionen årligen utfärdar riktmärken för medlemsstaternas prestationer vad gäller genomförandet.

3.3   Administrativt samarbete

EESK instämmer i att informationssystemet för den inre marknaden (artikel 8) ska användas i fall då myndigheterna i en medlemsstat har ett rimligt tvivel om en officiell handlings eller en bestyrkt kopias äkthet och då det inte går att lösa på annat sätt (artikel 7). Kommittén håller också med om att medlemsstaterna ska utse åtminstone en central myndighet och att alla utsedda centrala myndigheter och deras kontaktuppgifter ska meddelas kommissionen (artikel 9) och att dessa centrala myndigheter ska erbjuda bistånd vid begäran om information enligt artikel 7, och vidta alla andra åtgärder som är nödvändiga för att underlätta tillämpningen av denna förordning (artikel 10).

3.4   Flerspråkiga unionsstandardformulär

Kommittén är införstådd med att flerspråkiga unionsstandardformulär rörande födelse, dödsfall, äktenskap, registrerat partnerskap och rättslig status och företrädarskap för ett bolag eller andra företag upprättas och fastställs i bilagorna (artikel 11) och att dessa formulär på förfrågan görs tillgängliga för medborgare, bolag eller andra företag som ett alternativ till motsvarande officiella handlingar, och att de ska vara försedda med datum för utfärdande samt den utfärdande myndighetens underskrift och stämpel (artikel 12). EESK är också införstådd med att kommissionen ska utarbeta detaljerad vägledning om användningen (artikel 13) av dessa standardformulär och även utarbeta elektroniska versioner av dem (artikel 14), och att formulären ska ha samma formella bevisvärde som motsvarande officiella handlingar och godtas av myndigheterna i medlemsstaten utan några formaliteter (artikel 15).

3.5   Förhållande till andra instrument

EESK instämmer i att denna förordning inte ska påverka annan unionslagstiftning eller användningen av andra system för administrativt samarbete som inrättas genom den (artikel 16) och att den inte ska påverka tillämpningen av internationella konventioner i vilka en eller flera medlemsstater är parter, utan ha företräde framför konventioner som slutits av dem om dessa konventioner gäller frågor som regleras i denna förordning (artikel 18). Kommittén håller också med om införandet av standardtext enligt artikel 17.

3.6   Allmänna bestämmelser och slutbestämmelser

3.6.1

EESK instämmer i att utbyte och överföring av information och handlingar mellan medlemsstaterna ska ha till ändamål att verifiera officiella handlingars äkthet via informationssystemet för den inre marknaden (artikel 19). Kommittén instämmer också i att medlemsstaterna ska meddela kommissionen vilka centrala myndigheter de har utsett och om alla eventuella ändringar av dessa uppgifter, och att kommissionen ska offentliggöra dessa uppgifter (artikel 20). Slutligen håller EESK med om att kommissionen senast vart tredje år ska lägga fram en rapport om denna förordning till Europaparlamentet (artikel 21).

3.6.2

EESK understryker att man i artikel 19 om skydd av personuppgifter måste säkerställa att utbytet och överföringen av information och handlingar mellan medlemsstaterna som en följd av förslaget är i enlighet med EU:s principer om skydd av personuppgifter.

Bryssel den 11 juli 2013

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs ordförande

Henri MALOSSE


(1)  COM(2013) 269 final.

(2)  Ibid.

(3)  COM(2013) 144 final.

(4)  Ibid.

(5)  Ibid.

(6)  EUT C 115, 4.5.2010, s. 1.

(7)  COM(2010) 171 final.

(8)  COM(2010) 747 final.

(9)  COM(2011) 206 final.

(10)  COM(2012) 573 final.

(11)  COM(2012) 740 final.

(12)  COM(2012) 784 final.

(13)  COM(2012) 238 final.

(14)  COM(2012) 795 final.

(15)  Ibid.

(16)  Förordning 1024/2012 av den 25 oktober 2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden, som offentliggjordes i EUT den 14 november 2012, är i hög grad flexibel för att i framtiden utvidga IMI att även omfatta unionsrättsakter som ännu inte förtecknats i bilagan (artikel 4 i IMI-förordningen), baserat på pilotprojekt som utförts av kommissionen och utvärderingar av resultaten av dem, inklusive frågor om skydd av personuppgifter och effektiva översättningsredskap.

(17)  COM(2013) 144 final.


Top