Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013AR0233

Yttrande från Regionkommittén – ”EU:s stöd till hållbara förändringar i övergångssamhällen”

OJ C 139, 17.5.2013, p. 22–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 139/22


Yttrande från Regionkommittén – ”EU:s stöd till hållbara förändringar i övergångssamhällen”

2013/C 139/05

REGIONKOMMITTÉNS STÅNDPUNKT

Kommittén delar kommissionens ståndpunkt att EU bör engagera sig på ett allsidigt, målinriktat och långsiktigt sätt för att stödja reformerna i övergångsländer i syfte att åstadkomma stabilitet och fungerande hållbara förändringar samt varaktiga demokratiska strukturer.

Kommittén påpekar att de lokala och regionala myndigheterna, som har breda erfarenheter i fråga om att utforma och tillhandahålla grundläggande offentliga tjänster bör spela en nyckelroll i arbetet med att skapa hållbara förändringar i övergångssamhällena.

Kommittén anser att de lokala och regionala myndigheterna i partnerländerna hindras från att utveckla sin fulla potential av sådana faktorer som bristande finansiell autonomi och begränsade beskattningsmöjligheter, låg utvecklingsgrad i den lokala demokratin, otillräcklig insyn och medborgarmedverkan, begränsade kunskaper om finansieringshjälp inom ramen för EU-program för lokala och regionala myndigheter, samt bristande kapacitet att delta i EU:s program och projekt.

Kommittén vill peka på möjligheterna med sina instrument för stöd till EU-politiken i grannländerna, t.ex. en plattform för samarbete mellan lokala och regionala myndigheter i form av Arlem och Corleap.

Kommittén rekommenderar att man utvidgar deltagandet i Taiex-program till de lokala och regionala myndigheterna i de berörda länderna.

Kommittén har för avsikt att stödja utbildning av de lokala och regionala myndigheterna i övergångsländerna för att förbättra uppbyggnaden av den lokala kapaciteten. I denna fråga kommer Regionkommittén att inleda en dialog med Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen och andra berörda parter.

Kommittén har ett nära samarbete med Europeiska kommissionen i utarbetandet av atlasen över decentraliserat samarbete och organiserar den årliga konferensen om decentraliserat samarbete.

Föredragande

Maciej KOBYLIŃSKI (PL–PSE), borgmästare i Słupsk

Referensdokument

Gemensamt meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: EU:s stöd till hållbara förändringar i övergångssamhällen

JOIN(2012) 27 final

I.   POLITISKA REKOMMENDATIONER

REGIONKOMMITTÉNS STÅNDPUNKT

Allmänna kommentarer

1.

Regionkommittén välkomnar kommissionens och den höga representantens gemensamma meddelande om ”EU:s stöd till hållbara förändringar i övergångssamhällen”, som innehåller en analys av det nuvarande stödet och förslag till förbättringar av EU:s stöd till partnerskapsländer som befinner sig i ett övergångsskede, dvs. genomför väsentliga politiska, sociala och ekonomiska reformer.

2.

Kommittén delar kommissionens ståndpunkt att EU bör engagera sig på ett allsidigt, målinriktat och långsiktigt sätt för att stödja reformerna i övergångsländer i syfte att åstadkomma stabilitet och fungerande hållbara förändringar samt varaktiga demokratiska strukturer. Detta är särskilt viktigt eftersom övergångsprocessen inte alltid kommer att vara omedelbart framgångsrik, och om den misslyckas kan den medföra risker för kriser och hota stabiliteten i landet eller i hela regionen.

3.

Vi understryker att de händelser som äger rum i EU:s grannskap, t.ex. den våldsamma sociala oron och de politiska förändringarna i arabländerna under 2011, får direkta följder för EU:s medlemsländer. Mot den bakgrunden kräver de av EU:s grannländer som befinner sig i ett övergångsskede större uppmärksamhet och ett särskilt och mer omfattande engagemang från EU:s medlemsstater och institutioner på olika nivåer.

4.

Kommittén välkomnar inriktningen på en individuell och mer precis anpassning av instrumenten för stöd till övergångssamhällen, med hänsyn till deras konkreta behov och förutsättningar samt politiska, ekonomiska och kulturella särart.

5.

ReK vill understryka behovet av att involvera de lokala och regionala myndigheterna i stödåtgärderna för hållbara förändringar i övergångssamhällena.

6.

Vi vill påminna om vårt budskap i vårt yttrande CdR 732/2012, där vi framhåller följande: Att skapa lokalt ägarskap och främja demokrati på gräsrotsnivå förutsätter ett förtroende för det politiska systemet och dess representanter. En decentraliserad struktur ger mer legitima och effektiva institutioner och är det mest relevanta sättet att föra de styrande och medborgarna närmare varandra. Om beslutsprocesser genomsyras av öppenhet och följer subsidiaritets-principen etableras demokratiska principer hos medborgaren, vilket bäddar för ett pluralistiskt och tolerant samhälle.

7.

Kommittén riktar uppmärksamheten på att icke-statliga partner och lokala och regionala myndigheter spelar en viktig roll när det gäller att genomföra en politik för att främja demokratiska styrelseformer, mänskliga rättigheter, ekonomisk och social välfärd på nationell och regional nivå samt socialt, ekonomiskt, politiskt och ekologiskt hållbara reformer och regional integration.

8.

Kommittén understryker att de lokala och regionala myndigheterna har en viktig roll att spela i utbytet av erfarenheter och tillnärmningen av olika övergångsmodeller. Dessa myndigheter besitter värdefulla kunskaper och erfarenheter på områden som är väsentliga för partnerländerna, t.ex. genomförandet av gränsöverskridande samarbetsprojekt. De lokala och regionala myndigheterna bör därför erkännas som nyckelaktörer i politiken för utvidgning, grannskap och utveckling.

9.

Vi vill åter framhålla kärnbudskapet i kommitténs yttrande om ”Översynen av den europeiska grannskapspolitiken” (CdR 198/2011) (1).

10.

ReK ser positivt på förslaget att genom EU stärka dialogen och samordningen med andra icke-statliga partner, t.ex. de lokala myndigheterna.

Stöd till att skapa förutsättningar för en lyckad övergångsprocess

11.

Regionkommittén välkomnar bedömningen att såväl det civila samhället som ett brett stöd och engagemang bland medborgarna spelar en nyckelroll i reformprocesserna, för en lyckad övergång och en politisk dialog, som de lokala och regionala myndigheterna och de icke-statliga organisationerna på ett väsentligt sätt bidrar till att utforma.

12.

Kommittén vill påpeka att de lokala och regionala myndigheterna, som har breda erfarenheter i fråga om att utforma och tillhandahålla grundläggande offentliga tjänster på områdena för hälsovård, utbildning, avfallshantering och vattenförsörjning, lokalt entreprenörskap, transport och infrastruktur, miljö och naturresurser samt jordbruk, bör spela en nyckelroll i arbetet med att skapa hållbara förändringar i övergångssamhällena.

13.

Vi anser att de lokala och regionala myndigheterna har lika stort ansvar som de statliga myndigheterna för att utveckla och försvara verklig demokrati, medborgarutbildning, öppenhet och respekt för de mänskliga rättigheterna.

14.

Vi vill upprepa de rekommendationer som kommittén formulerade 2011 i uttalandet och resolutionen (2) om de södra grannländerna (Medelhavsområdet), bl.a. om betydelsen av att involvera den lokala och regionala nivån i EU:s verksamhet i regionen eftersom demokratiuppbyggnad och en övergång till demokrati börjar underifrån och inte kan påtvingas uppifrån. Ett lokalt ägarskap och ett engagemang i arbetet i lokalsamhället såväl från städers och lokala myndigheters som från det civila samhällets sida har en grundläggande betydelse för att upprätthålla demokratisk stabilitet med starkt förankring i samhället.

15.

ReK rekommenderar att större tonvikt läggs på god samhällsstyrning och förbättrade styresformer på nivåer under den nationella samt flernivåstyre. Enligt kommittén utgörs flernivåstyre av samordnade insatser från EU, medlemsstaterna och de lokala och regionala myndigheterna grundade på partnerskap i syfte att utforma och genomföra EU:s politik (3). Effektivt flernivåstyre även i EU-grannländer som befinner sig i ett övergångs-skede kan uppnås genom att de lokala och regionala myndigheterna får direkt tillgång till finansiering genom EU-program.

16.

De lokala och regionala myndigheterna i de länder i Central- och Östeuropa som är EU-medlemmar är i många fall exempel på ett framgångsrikt genomförande av en system-relaterad, politisk, social och övergripande ekonomisk övergång. Resultaten i dessa länder, men också de problem som vissa av dem har stött på, kan fungera som inspiration och bidra till att ta fram lämpliga modeller för hur reformerna ska genomföras i övergångsländerna. Kommittén vill därför peka på behovet av att beakta de lokala och regionala myndigheterna i de länder som blev EU-medlemmar 2004 och 2007, eftersom dessa myndigheter är väsentliga aktörer i erfarenhetsutbytet med partnerländerna.

17.

ReK vill understryka att de lokala och regionala myndigheterna bör delta i arbetet på nationell och internationell nivå när det gäller att utforma och genomföra en politik för stöd till hållbara förändringar i övergångssamhällen.

18.

Vi vill också understryka de lokala och regionala myndigheternas betydelse i fråga om yttre förbindelser, där dessa myndigheter spelar – och bör spela – en viktig roll.

19.

Kommittén vill framhålla att de lokala och regionala myndigheterna i övergångsländerna har behov och krav som de vill att de nationella myndigheterna och de europeiska och internationella institutionerna ska uppmärksamma. Vi uppmanar Europeiska kommissionen att involvera de subnationella styresnivåerna i diskussionerna med de nationella regeringarna i övergångsländerna.

20.

Kommittén anser att de lokala och regionala myndigheterna i partnerländerna hindras från att utveckla sin fulla potential av sådana faktorer som bristande finansiell autonomi och begränsade beskattningsmöjligheter, låg utvecklingsgrad i den lokala demokratin, otillräcklig insyn och medborgarmedverkan, begränsade kunskaper om finansieringshjälp inom ramen för EU-program för lokala och regionala myndigheter, samt bristande kapacitet att delta i EU:s program och projekt. Naturligtvis har dessa faktorer olika stor inverkan i olika länder. Att minska dessa hinder kräver stöd: reform av den offentliga förvaltningen (även de lokala och regionala myndigheterna), vidareutveckling av medborgarnas deltagande på lokal nivå när det gäller politiskt beslutsfattande och partnerskap, erfarenhetsutbyte och utveckling av samarbetet med motsvarigheterna i EU på de områden som är av betydelse för de lokala och regionala myndigheterna, samt kapacitetsuppbyggnad för att kunna delta i EU:s program och projekt.

21.

ReK betonar att om EU vill bygga upp den administrativa kapaciteten i de länder som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken, vilket är en väsentlig fråga för de flesta av dem, måste de lokala och regionala myndigheterna vara involverade i denna politik. En viktig del av denna fråga är kapacitetsuppbyggnad och utbildning för de lokala och regionala myndigheterna i övergångsländerna, eftersom politiker och företrädare för de lokala och regionala myndigheterna då tack vare de större erfarenheter och kunskaper de tillägnat sig kan bidra till styresformer som präglas av effektivitet, öppenhet och insyn.

22.

Vi understryker att Regionkommittén, tack vare sitt samarbete med de lokala och regionala myndigheterna i de länder som omfattas av utvidgningsprocessen och grannskapspolitiken, har möjlighet att sprida kunskaper om politikens mål. Viktiga forum för detta samarbete är arbetsgrupperna och de gemensamma rådgivande kommittéerna samt Corleap och Arlem.

Stödinstrumenten

23.

ReK välkomnar strävan att förbättra systemet med incitament och begränsningar genom att fastställa villkoren mer precist och effektivt.

24.

Kommittén vill understryka att incitamenten och villkoren för de länder som omfattas av utvidgningsprocessen och grannskapspolitiken, liksom anslagsfördelningen och stödet, bör vara nära kopplat till genomförandet av reformer, bl.a. decentralisering och de lokala och regionala myndigheternas medverkan i samhällsstyrningen på rätt nivå i besluts-processen.

25.

Vi vill peka på möjligheterna med Regionkommitténs instrument för stöd till EU-politiken i grannländerna, t.ex. församlingen för lokala och regionala myndigheter i EU och Medelhavsområdet (Arlem), en plattform för samarbete mellan lokala och regionala myndigheter, och konferensen för lokala och regionala myndigheter i länderna inom det östliga partnerskapet (Corleap).

26.

På många områden bidrar Arlem i hög grad till att fördjupa samarbetet mellan EU och länderna runt Medelhavet, särskilt i fråga om stadsutveckling, lokal vattenförvaltning, förnybar energi samt små och medelstora företag. Arlem har bidragit till ökad medvetenhet i samhället om samarbetet runt Medelhavet och gett det en konkret dimension.

27.

ReK vill också peka på Corleaps potential. Dess främsta prioriteter är reform av den offentliga förvaltningen, decentralisering av skattesystemet och territoriellt samarbete, frågor som är särskilt viktiga för övergångsländer som är i färd med att bygga upp långsiktigt hållbara, effektiva och trovärdiga myndigheter på alla nivåer.

28.

Kommittén ser positivt på att betydelsen av faciliteten för det civila samhället lyfts fram. Den är en grundläggande beståndsdel i de nya mekanismerna för länder som omfattas av grannskaps-politiken.

29.

ReK vill rikta uppmärksamheten på behovet av fortlöpande EU-stöd för den roll och position som nationella förbund av lokala och regionala myndigheter har i partner-länderna som kollektiva företrädare för de lokala myndigheterna. Genom en institutionalisering och förstärkning av kapaciteten i förbunden av lokala och regionala myndigheter i övergångs-länderna stärks den lokala demokratin och flernivåstyret.

30.

Vi anser att man bör upprätta kontaktpunkter för de lokala och regionala myndigheterna vid EU:s delegationer i de partnerländer där stödbehovet är störst.

31.

En mängd europeiska organ för lokala och regionala myndigheter har i många år genomfört gemensamma decentraliserade samarbetsprojekt med sina motsvarigheter i partnerländerna. För att förenkla detta samarbete och för att samla alla projekt som finansieras av EU:s lokala och regionala myndigheter på ett ställe och samtidigt ta fram nya projekt, finns sedan december 2011 en portal för decentraliserat utvecklings-samarbete, som tagits fram gemensamt av Europeiska kommissionen och Region-kommittén.

32.

Vi anser att Taiex-programmet och partnerskapen utgör bra exempel på praktiska och målinriktade instrument som har bred användning inom EU när det gäller att knyta närmare kontakter med partnerländerna.

33.

ReK rekommenderar att man utvidgar deltagandet i Taiex-program till de lokala och regionala myndigheterna i de berörda länderna. Det är viktigt att bredda samarbetet i partnerskap och projekt inom Taiex mellan de lokala och regionala myndigheterna i EU och partnerländerna. Detta skulle medföra bättre samhällsstyrning i partnerländerna och öka medvetenheten om flernivåstyrets betydelse både i EU och i de länder som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken.

34.

ReK har för avsikt att stödja utbildning av de lokala och regionala myndigheterna i övergångsländerna för att förbättra uppbyggnaden av den lokala kapaciteten. I denna fråga kommer Regionkommittén att inleda en dialog med Europeiska yrkesutbildnings-stiftelsen och andra berörda parter.

35.

Vi kommer att ta upp frågan om möjligheten att låta övergångsländer delta i t.ex. programmet för kommunal förvaltning (LAF, Local Administration Facility), ett Taiex-program som i dag är tillgängligt för kandidatländer och potentiella kandidatländer och som syftar till att öka kunskaperna om EU och dess arbetssätt.

Den roll som samarbete spelar på lokal och regional nivå

36.

Regionkommittén understryker behovet av ytterligare satsningar när det gäller att involvera de lokala och regionala myndigheterna i både EU och partnerländerna som en komponent i dialogen med dessa länder.

37.

ReK framhåller behovet av att erkänna de lokala och regionala myndigheternas avgörande roll – både i EU och i partnerländerna – när det gäller att utforma politik och strategier för stöd till hållbara förändringar i övergångssamhällena.

38.

Vi vill peka på behovet av att stödja alla former av utbyten mellan de lokala och regionala myndigheterna i EU och partnerländerna: vänortsverksamhet, tekniskt bistånd och kapacitetsuppbyggnad. Övergångsländerna bör få tillgång till de EU-instrument som syftar till att skapa hållbara partnerskap mellan de lokala och regionala myndigheterna.

39.

I linje med ReK:s yttrande 198/2011 (4) vill vi understryka betydelsen och det särskilda värdet av sociala kontakter mellan de lokala och regionala myndigheterna i EU och grannländerna. En väsentlig beståndsdel i detta är medverkan från tredje sektorn och medborgarna, som kompletterar det formella samarbetet mellan de lokala och regionala myndigheterna. Det är en viktig faktor i grannskapspolitiken som kräver särskilda instrument.

40.

Tack vare samarbetet mellan lokala och regionala myndigheter i de länder som omfattas av utvidgningsprocessen och grannskapspolitiken (t.ex. i arbetsgrupper, gemensamma rådgivande kommittéer, Corleap och Arlem) bidrar kommittén aktivt till EU:s stöd för hållbara förändringar i övergångssamhällena, och till att främja målen i det aktuella meddelandet.

41.

Regionkommittén har ett nära samarbete med Europeiska kommissionen i utarbetandet av atlasen över decentraliserat samarbete och organiserar den årliga konferensen om decentraliserat samarbete.

Bryssel den 11 april 2013

Regionkommitténs ordförande

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  ”Översyn av den europeiska grannskapspolitiken”, Regionkommitténs yttrande av den 14–15 december 2011 (CIVEX-V-023).

(2)  Regionkommitténs uttalande om ”Situationen i länderna i södra Medelhavsområdet”, 7 mars 2011. Resolution från Regionkommittén om ”Hantering av konsekvenserna av folkupproren i Medelhavsområdet”, 12 maj 2011.

(3)  ”Regionkommitténs vitbok om flernivåstyre”, yttrande på eget initiativ från Regionkommittén av den 17–18 juni 2009 (CONST-IV-020).

(4)  ”Översyn av den europeiska grannskapspolitiken”, Regionkommitténs yttrande av den 14–15 december 2011 (CIVEX-V-023).


Top