Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0630(01)

Rådets beslut av den 18 juni 2012 om utnämning av hälften av ledamöterna i styrelsen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om ändring av beslutet av den 24 juni 2010

OJ C 192, 30.6.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2016

30.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 192/1


RÅDETS BESLUT

av den 18 juni 2012

om utnämning av hälften av ledamöterna i styrelsen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om ändring av beslutet av den 24 juni 2010

2012/C 192/01

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (1), särskilt artikel 25.1,

med beaktande av den förteckning över kandidater som Europeiska kommissionen har förelagt rådet,

med beaktande av Europaparlamentets synpunkter, och

av följande skäl:

(1)

Det är viktigt att se till att Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) är oberoende, håller hög vetenskaplig kvalitet och präglas av öppenhet och effektivitet. Även samarbetet med medlemsstaterna är oundgängligt.

(2)

Mandaten för hälften av ledamöterna i Efsas styrelse löper ut den 30 juni 2012. Tre av dessa ledamöter har en bakgrund i organisationer som företräder konsumenterna och andra intressegrupper inom livsmedelskedjan.

(3)

Den förteckning som kommissionen lagt fram har granskats för att sju nya ledamöter i Efsas styrelse ska kunna utses på grundval av den dokumentation som kommissionen tillhandahållit och mot bakgrund av de synpunkter som Europaparlamentet framfört. Syftet är att säkerställa de högsta normerna för kompetens, tillämplig expertis inom ett brett spektrum, t.ex. inom ledning och offentlig förvaltning, och största möjliga geografiska spridning inom unionen.

(4)

Vid granskningen av den förteckning som kommissionen lagt fram har rådet beaktat att kommissionen utan dröjsmål genom ett separat förfarande bör ersätta en ledamot som nyligen avgick ur Efsas styrelse och i detta syfte lägga fram en förteckning över kandidater i enlighet med villkoren i artikel 25.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002.

(5)

Rådet har även beaktat att en ledamot i Efsas nuvarande styrelse vars mandat löper ut den 30 juni 2014 på grund av ändrade arbetsuppgifter kan betraktas som en ledamot med bakgrund i organisationer som företräder andra intressegrupper inom livsmedelskedjan.

(6)

Beslutet av den 24 juni 2010 om utnämning av hälften av ledamöterna i styrelsen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (2) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande personer ska utnämnas till ledamöter i styrelsen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för perioden 1 juli 2012–30 juni 2016:

 

Valérie BADUEL

 

Sue DAVIES (3)  (4)

 

Piergiuseppe FACELLI (4)

 

Jaana HUSU-KALLIO

 

Radu ROATIȘ CHEȚAN

 

Jiří RUPRICH (4)

 

Tadeusz WIJASZKA

Artikel 2

I artikel 1 i beslutet av den 24 juni 2010 ska följande tecken ”(**)” läggas till för namnet ”Jan MOUSING”.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 18 juni 2012.

På rådets vägnar

M. GJERSKOV

Ordförande


(1)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  EUT C 171, 30.6.2010, s. 3.

(3)  Bakgrund i organisationer som företräder konsumenterna.

(4)  För närvarande ledamot i Efsas styrelse.


Top