EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2011/099/06

Infordran av intresseanmälan för vetenskapliga experter för deltagande i de vetenskapliga panelerna och den vetenskapliga kommittén vid Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Parma, Italien)

OJ C 99, 31.3.2011, p. 31–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 99/31


Infordran av intresseanmälan för vetenskapliga experter för deltagande i de vetenskapliga panelerna och den vetenskapliga kommittén vid Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Parma, Italien)

2011/C 99/06

Panelen för djurs hälsa och välbefinnande (AHAW)

Panelen för näringstillsatser och andra livsmedelstillsatser (ANS)

Panelen för biologiska faror (BIOHAZ)

Panelen för material som kommer i kontakt med livsmedel och för enzymer, aromer och processhjälpmedel (CEF)

Panelen för främmande ämnen i livsmedelskedjan (CONTAM)

Panelen för tillsatser och produkter eller ämnen som används i foder (FEEDAP)

Panelen för genetiskt modifierade organismer (GMO)

Panelen för dietprodukter, nutrition och allergier (NDA)

Panelen för växtskydd (PLH)

Panelen för växtskyddsmedel och restsubstanser av dem (PPR)

Vetenskaplig kommitté (SC)

Ref.: EFSA/E/2011/001

1.   Ändamålet med infordran av intresseanmälan

Denna infordran riktas till forskare som vill komma i fråga för deltagande i antingen den vetenskapliga kommittén vid Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) eller någon av EFSA:s vetenskapliga paneler, nämligen panelen för djurs hälsa och välbefinnande (AHAW), panelen för näringstillsatser och andra livsmedelstillsatser (ANS), panelen för biologiska faror (BIOHAZ), panelen för material som kommer i kontakt med livsmedel och för enzymer, aromer och processhjälpmedel (CEF), panelen för främmande ämnen i livsmedelskedjan (CONTAM), panelen för tillsatser och produkter eller ämnen som används i foder (FEEDAP), panelen för genetiskt modifierade organismer (GMO), panelen för dietprodukter, nutrition och allergier (NDA), panelen för växtskydd (PLH) samt panelen för växtskyddsmedel och restsubstanser av dem (PPR).

De nuvarande ledamöterna i den vetenskapliga kommittén och i åtta av de vetenskapliga panelerna (alla utom ANS och CEF) tjänstgör under en mandatperiod på tre år som löper ut i mitten av 2012. De nya ledamöterna kommer att utnämnas för den efterföljande mandatperioden som inleds i mitten av 2012 och löper ut i mitten av 2015.

För ledamöterna i ANS- och CEF-panelerna kommer den mandatperiod som börjar i mitten av 2011 att löpa ut i mitten av 2014. Nya ledamöter för att fylla vakanser i dessa paneler kan utses från den reservförteckning som upprättas som ett resultat av denna infordran av intresseanmälan. Samma reservförteckning kan också använda för utnämning av nya ledamöter i ANS- och CEF-panelerna för nästa treåriga mandatperiod som inleds i mitten av 2014 och löper ut i mitten av 2017.

Experter som är upptagna på de befintliga reservförteckningarna, som har upprättats efter inbjudningarna EFSA/E/2009/001 (”2009 års reservförteckning”) samt både EFSA/E/2010/001 och EFSA/E/2010/002 (”2011 års reservförteckning”) ska inge en ny ansökan för den nya inbjudan om de vill komma ifråga som ledamöter i den vetenskapliga kommittén eller de vetenskapliga panelerna 2012 eller om de vill bli upptagna på 2012 års reservförteckning.

2009 års reservförteckning och 2011 års reservförteckning kommer att avslutas så snart som 2012 års reservförteckning har upprättats.

2.   Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) är hörnstenen i EU:s verksamhet när det gäller riskbedömningar avseende livsmedels- och fodersäkerhet. I nära samarbete med de nationella myndigheterna och i öppet samråd med sina intressenter tillhandahåller EFSA oberoende vetenskaplig rådgivning och tydlig kommunikation om befintliga och nya risker som grundas på de senaste vetenskapliga metoderna och uppgifterna. Myndighetens vetenskapliga rådgivning om befintliga och nya risker stöder de riskansvarigas strategier och beslut i EU:s institutioner och i EU-medlemsstaterna.

EFSA samlar EU:s främsta experter på riskbedömning avseende livsmedels- och fodersäkerhet, som arbetar på ett oberoende sätt för en självständig, självstyrande organisation för att förse EU-institutionerna och EU:s medlemsstater med vetenskaplig rådgivning av högsta kvalitet.

Myndigheten arbetar med vetenskapens viktigaste normer för ögonen, dvs. öppenhet, oberoende och tillgänglighet. Genom ett oberoende, öppet arbetssätt tillhandahåller EFSA den bästa möjliga vetenskapliga rådgivningen och bidrar därför till att stärka det europeiska systemet för livsmedels- och fodersäkerhet.

Mer information om EFSA finns i inrättandeförordningen för myndigheten:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0178:20090807:SV:PDF

3.   EFSA:s vetenskapliga panelers och vetenskapliga kommittés funktion

De vetenskapliga panelerna ansvarar för att avge myndighetens vetenskapliga yttranden och vid behov ge annan rådgivning, var och en inom sitt eget kompetensområde. De utarbetar vetenskapliga yttranden och råd till riskansvariga. Detta bidrar till att ge EU:s politik och lagstiftning en bra underbyggnad och hjälper de riskansvariga att fatta beslut.

De vetenskapliga panelerna består vanligtvis av 21 oberoende vetenskapliga experter. Den vetenskapliga kommittén består av ordföranden för respektive vetenskapliga panel samt sex andra vetenskapliga experter.

Ledamöterna i den vetenskapliga kommittén och de vetenskapliga panelerna utnämns för en mandatperiod på tre år som kan förnyas två gånger. Ledamöterna förväntas delta i och aktivt bidra till samtliga möten för panelen där man antar yttranden, vetenskapliga rapporter eller vägledande dokument.

Dessa vetenskapliga yttranden, utlåtanden och vägledande dokument offentliggörs i EFSA Journal, en månatlig publikation som indexeras i bibliografiska databaser av betydelse för EFSA:s arbete.

De sökande hänvisas till Bilaga I som offentliggjorts på EFSA:s webbplats, där det finns en utförlig beskrivning av den vetenskapliga kommitténs och de vetenskapliga panelernas ansvarsområden.

De sökande rekommenderas att noga överväga Bilaga I när de förbereder sina ansökningar. I samband med utvärderingen av om de sökande uppfyller urvalskraven (se avsnitt 5 nedan) kommer lämpligheten av de sökandes profiler att beaktas i förhållande till den vetenskapliga kommitténs eller de vetenskapliga panelernas ansvarsområde.

Mer information om valet av ledamöter till den vetenskapliga kommittén och de vetenskapliga panelerna finns i Decision of the Executive Director concerning the selection of members of the Scientific Committee, Scientific Panels and external experts

http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/expertselection.pdf

Mer information om inrättandet av och verksamheten i de vetenskapliga panelerna och deras arbetsgrupper finns i Decision of the Management Board concerning the establishment and operations of the Scientific Committee, Scientific Panels and of their Working Groups.

http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/paneloperation.pdf

4.   Ledamöternas funktion i EFSA:s vetenskapliga paneler och kommitté

Ledamöterna i den vetenskapliga kommittén och de vetenskapliga panelerna är erfarna, oberoende forskare som valts ut och utnämnts i enlighet med EFSA:s regler och EFSA:s inrättandeförordning.

Under sin mandattid kommer ledamöterna i den vetenskapliga kommittén och de vetenskapliga panelerna att bli ombedda att utföra följande uppgifter:

Bidra till diskussionen, utarbetandet och antagandet av den vetenskapliga panelens och/eller den vetenskapliga kommitténs och dess arbetsgruppers vetenskapliga yttranden.

Tillhandahålla vetenskaplig rådgivning i frågor som tillhör den vetenskapliga panelens och/eller vetenskapliga kommitténs kompetensområde.

Tillhandahålla rådgivning om genomförandet och organisationen av de vetenskapliga verksamheterna i den vetenskapliga panelen och/eller den vetenskapliga kommittén.

Ledamöterna i den vetenskapliga kommittén och de vetenskapliga panelerna kan utses till ordförande, vice ordförande och föredragande i den vetenskapliga kommittén, de vetenskapliga panelerna och deras arbetsgrupper efter beslut av EFSA:s styrelse (1) om inrättandet av den vetenskapliga kommittén och de vetenskapliga panelernas och deras verksamhet.

Allmänna villkor:

 

Ledamöterna i en vetenskaplig panel och den vetenskapliga kommittén kommer att bli ombedda att delta i tvådagarsmöten som brukar hållas i Parma i Italien. Dessa möten äger rum sex till tio gånger per år.

 

Dessutom förväntas ledamöterna i de vetenskapliga panelerna och den vetenskapliga kommittén att i förekommande fall delta i vissa möten med de arbetsgrupper som inrättas av de vetenskapliga panelerna eller av den vetenskapliga kommittén. Dessa möten äger vanligtvis rum sex till tretton gånger per år.

 

Deltagandet i de möten som hålls av de vetenskapliga panelerna, den vetenskapliga kommittén eller arbetsgrupperna kräver ett visst mått av förberedelsearbete, bland annat genomläsning och utarbetande av handlingar i förväg. Mötena och de flesta handlingar är på engelska.

 

De sökande måste förklara sig villiga att delta i den vetenskapliga kommitténs eller de vetenskapliga panelernas verksamheter om de utnämns.

 

Enligt de finansiella bestämmelserna för myndigheten ska EFSA stå för ledamöternas kostnader för resor och uppehälle. En särskild ersättning utbetalas för varje hel mötesdag under vilken en ledamot närvarar (2).

5.   Urvalsförfarande

De sökande uppmanas att i ansökningsblanketten i prioritetsordning ange högst tre vetenskapliga paneler och/eller den vetenskapliga kommittén som de vill ansöka till.

Ledamöter som just har fullgjort tre mandatperioder i följd i den vetenskapliga kommittén får ansöka om att bli ledamot i en vetenskaplig panel. Ledamöter som just har fullgjort tre mandatperioder i följd i en vetenskaplig panel kan ansöka om att bli ledamot i den vetenskapliga kommittén eller i en annan vetenskaplig panel.

Kraven

A.   Behörighetskriterier

De sökande måste uppfylla följande krav för att anses behöriga:

i)

Utbildning motsvarande slutförda universitetsstudier på minst fyra (4) år, styrkt med examensbevis, inom något av följande områden: agronomi, djurfoder, biokemi, biologi, kemi, ekotoxikologi, miljövetenskap, epidemiologi, livsmedelsmikrobiologi, livsmedelsteknologi, humanmedicin, biovetenskap, yrkesmedicin, farmakologi, farmaci, folkhälsa, toxikologi, veterinärmedicin eller närliggande områden.

ii)

Utöver ovanstående, minst tio (10) års yrkeserfarenhet inom den valda panelens eller de valda panelernas ansvarsområde efter erhållande av det begärda examensbeviset.

iii)

Mycket goda kunskaper i engelska (3).

iv)

De sökande måste fylla i den intresseförklaring som bifogas ansökan på ett utförligt, exakt och fullständigt sätt (4). Observera att intresseanmälan kommer att avvisas om denna del av anmälan inte är fullständigt ifylld (5).

v)

De sökande ska vara medborgare i en medlemsstat i Europeiska unionen eller i något av Eftaländerna eller EU:s kandidatländer. Även experter från tredje länder kan ansöka men kommer att komma i fråga som ledamot i den vetenskapliga kommittén eller de vetenskapliga panelerna endast om den nivå av expertkunnande som krävs inte finns bland medborgare i EU- eller Eftaländerna eller EU:s kandidatländer.

B.   Urvalskriterier – Utvärdering

Ansökningar som uppfyller behörighetskraven (se avsnitt 5.A) kommer att behandlas i en jämförande utvärdering som genomförs av EFSA på grundval av de urvalskriterier som anges nedan.

De sökande rekommenderas starkt att fylla i alla avsnitt med de nödvändiga uppgifterna och bevisen, eftersom detta kommer att utgöra grunden för utvärderingen.

Utvärderingen av alla ansökningar som anses behöriga kommer att genomföras med hjälp av en poängsättning från 0 (noll) till och med 5 (fem) för vart och ett av de urvalskriterier som anges nedan. För att avspegla de olika urvalskriteriernas relativa betydelse tilldelas en viktningskoefficient (särskilda koefficienter har fastställts för den vetenskapliga kommittén). Varje ansökan får en poängsumma från 0 (noll) till och med 100 (etthundra).

Följande urvalskriterier kommer att granskas:

Erfarenhet av att genomföra vetenskapliga riskbedömningar och/eller ge vetenskapliga råd inom områden som rör livsmedels- och fodersäkerhet i allmänhet inom kompetens- och expertisområdena för den vetenskapliga kommittén eller den prioriterade vetenskapliga panelen. (för de vetenskapliga panelerna högst 25 poäng av 100 – viktningskoefficient 5; för den vetenskapliga kommittén högst 30 poäng av 100 – viktningskoefficient 6).

Dokumenterad vetenskaplig kompetens inom ett område, eller helst flera områden, med anknytning till den vetenskapliga kommitténs eller den prioriterade vetenskapliga panelens ansvarsområden. (för de vetenskapliga panelerna högst 20 poäng av 100 – viktningskoefficient 4; för den vetenskapliga kommittén högst 15 poäng av 100 – viktningskoefficient 3).

Erfarenhet av granskning av kollegers vetenskapliga arbeten inom den vetenskapliga kommitténs eller den prioriterade vetenskapliga panelens ansvarsområden (högst 15 poäng av 100 – viktningskoefficient 3).

Förmåga att handskas med komplicerad information och komplicerade ärenden, ofta från flera olika vetenskapsgrenar och källor, och att sammanställa utkast till vetenskapliga yttranden och rapporter. (högst 10 poäng av 100 – viktningskoefficient 2).

Yrkeserfarenhet från en tvärvetenskaplig miljö, helst från ett internationellt sammanhang (högst 10 poäng av 100 – viktningskoefficient 2).

Erfarenhet av projektledning på det vetenskapliga området (högst 10 poäng av 100 – viktningskoefficient 2).

Dokumenterad kommunikationsförmåga, baserad på undervisningserfarenhet, offentliga förevisningar, aktivt deltagande i möten, publikationer (högst 10 poäng av 100 – viktningskoefficient 2).

Endast de sökande vars ansökningar får en poängsumma som ligger ovanför en brytpunkt på 66 poäng (av 100) kan komma i fråga som ledamot i den vetenskapliga kommittén eller en vetenskaplig panel. EFSA förbehåller sig rätten att rådgöra med tredje part om de sökandes yrkeserfarenhet i samband med deras ansökningar.

Utöver ovannämnda kriterier kommer den årliga intresseförklaringen att granskas i enlighet med EFSA:s förfarande för att identifiera och hantera potentiella intressekonflikter (6). Omfattningen av en potentiell intressekonflikt kommer att beaktas när beslut ska fattas om utvärderingen av en sökande ska fortsätta.

För mer information om valet av ledamöter till vetenskapliga kommittén och panelerna, se Decision of the Executive Director concerning the selection of members of the Scientific Committee, Scientific Panels and external experts

http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/expertselection.pdf

6.   Reservförteckning och utnämning

Sökande som konstaterats uppfylla kraven för att vara ledamot i någon av de vetenskapliga panelerna eller i den vetenskapliga kommittén kan utnämnas till ledamöter med en mandattid på tre år efter beslut av EFSA:s styrelse på förslag av EFSA:s verkställande direktör.

Före utnämningen förbehåller sig EFSA rätten att kontrollera de ansökningar som ingetts av de sökande som övervägs som ledamöter mot handlingar och intyg för att bekräfta att ansökan är korrekt och att den sökande uppfyller behörighetskraven.

De sökande som uppfyller kraven för deltagande men som inte utses kan sättas upp i reservförteckningen.

De sökande kan efter medgivande tilldelas uppdrag i en vetenskaplig panel även om denna inte uppgetts i ansökan. De kan också inbjudas att bidra som externa experter till en vetenskaplig panels eller den vetenskapliga kommitténs verksamhet eller någon av den vetenskapliga kommitténs och de vetenskapliga panelernas arbetsgrupper.

Ledamöterna i den vetenskapliga kommittén eller de vetenskapliga panelerna kan ersättas eller beroende på omständigheterna så kan deras antal ökas. Ersättare eller nya ledamöter väljs från reservförteckningen och föreslås styrelsen av den verkställande direktören, efter samråd med den berörda vetenskapliga kommitténs eller panelens ordförande.

7.   Expertdatabas

Alla godkända sökande inbjuds att ansluta sig till EFSA:s expertdatabas.

Mer information om EFSA:s expertdatabas:

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/AboutEfsa/WhoWeAre/efsa_locale-1178620753812_1178712806106.htm

8.   Oberoende samt åtagande- och intresseförklaring

Utnämningen till ledamot i de vetenskapliga panelerna är personlig. De sökande uppmanas att avge en försäkran om att de när de övervägs som ledamöter agerar oberoende och utan påverkan utifrån samt en försäkran angående eventuella intressekonflikter som kan göra dem jäviga (se urvalskriterium iv). De sökande ansvarar för innehållet i den inlämnade förklaringen, vilket kommer att bedömas av EFSA i enlighet med EFSA:s förfarande för att identifiera och hantera potentiella intressekonflikter.

Nedan finns några exempel på vad som anses utgöra en intressekonflikt:

—   Exempel 1: En ledamot i en viss vetenskaplig panel äger aktier i flera företag som tillverkar eller saluför produkter vars säkerhet utvärderas av just den vetenskapliga panelen eller kommittén.

—   Exempel 2: En ledamot i en viss vetenskaplig panel anlitas av en sammanslutning av tillverkare som oberoende konsult för att ge vetenskapliga råd om just de produkter vars säkerhet utvärderas av just den vetenskapliga panelen eller kommittén.

Mer information om intresseförklaringar:

 

EFSA:s policy för intresseförklaringar

http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/doipolicy.pdf

 

Vägledande dokument om intresseförklaringar

http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/doiguidance.pdf

 

Förfarande för att identifiera och hantera potentiella intressekonflikter

http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/doiconflicts.pdf

9.   Lika möjligheter

EFSA lägger stor vikt vid att tillämpa likabehandlingsprincipen i sina förfaranden.

10.   Inlämning av ansökningar

De sökande uppmanas att lämna in sin ansökan tillsammans med intresseförklaringen elektroniskt via EFSA:s webbplats: http://www.efsa.europa.eu

Endast ansökningar som inkommit som vederbörligen ifyllda elektroniska ansökningsblanketter (online form) kommer att beaktas. Ansökningar som skickas som rekommenderat brev godtas i undantagsfall vid allvarliga fel på det elektroniska IT-systemet.

Ansökningar som skickas med e-post kommer inte att beaktas.

De sökande uppmanas vänligen att fylla i sin ansökningsblankett på engelska för att därmed underlätta urvalsförfarandet

Alla sökande till denna infordran av intresseanmälan kommer att informeras per post om resultatet av urvalsförfarandet.

De personuppgifter som EFSA begär från de sökande kommer att behandlas enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då EU -institutionerna och EU-organen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (7).

Syftet med behandlingen av de personuppgifter som de sökande lämnar in är att kunna hantera ansökningarna i samband med ett möjligt första urval och urval vid EFSA.

11.   Sista dagen att skicka ansökningar

Intresseanmälningarna måste vara inlämnade senast den 31 maj 2011 kl. 24.00 (lokal tid, GMT + 1). För de ansökningar som skickats rekommenderat gäller poststämpelns datum.

Observera att systemet, på grund av det oerhört stora antal ansökningar vi tar emot i anslutning till tidsgränsen för inlämning av ansökningar kan få problem med att behandla de stora mängderna uppgifter. Vi råder därför de sökande att skicka in sina ansökningar i god tid före sista datum.

Anm.:

I händelse av motsägelser eller skiljaktigheter mellan den engelska texten och någon av de andra språkversionerna av detta offentliggörande ska den engelska texten gälla.


(1)  Mer information: http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/paneloperation.pdf

(2)  Mer information: http://www.efsa.europa.eu/efsa_rep/repository/documents/Experts_compensation_guide.pdf

(3)  ”Mycket goda kunskaper” anses motsvara nivå B2 eller högre (dvs. nivåerna C1 och C2) i enlighet med Europarådets referensdokument för Europeiska språkportföljen (Common European Framework of Reference: Learning, Teaching, Assessment). Mer information: http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?M=/main_pages/levels.html

(4)  Mer information om att fylla i förklaringen finns i det vägledande dokumentet om intressekonflikter, som är tillgängligt på EFSA:s webbplats: http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/doiguidance.pdf

(5)  Se avsnitt 8 i denna inbjudan, Oberoende samt åtagande- och intresseförklaring.

(6)  Tillgänglig på EFSA:s webbplats: http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/doiconflicts.pdf

(7)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.


Top